отпечатай

Изследвания и услуги

Стратегическа цел на НБУ е утвърждаването на университета в международното  изследователско пространство чрез интегрирането му в европейски и световни изследователски мрежи, развитието на интердисциплинарни области на научното познание, както и въвеждане на научните постижения в обучението и практиката.

Изследователската и творческата дейност в Нов български университет се осъществява от департаментите и центровете. Те обединяват преподаватели от близки научни области. Научните общности на департаментите и центровете са отворени към външната среда. Тяхна отговорност е организирането на  семинари, конференции, кръгли маси,  дискусии.

Департаментите и лабораториите към тях работят по изследователски проекти, финансирани от международни или национални програми.  Утвърдена практика е в изследователските екипи да бъдат привличани студенти и докторанти.

Научните области, отговарящи на критерия за успешно и устойчиво развитие, по които НБУ работи през годините, са: археология, антропология, екология, политически науки, българистика, икономика, информатика, телекомуникации.
Приоритет на НБУ е и развитието на области, според критерия за уникалност на научното направление. Такива са: египтология, семиотика и когнитивната наука.

Връзката на университета с практиката се осъществява  чрез избор от услуги, които Нов български университет е разработил и предлага - както на университетската общност, така и на външни потребители.