отпечатай

Конкурси

Нов български университет обявява следния  конкурс за:
главен асистент, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.4. Социални дейности.
Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 29/21.04.2015 г.
Документите се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Персонал”, офис 215, тел. 8110235.

***

Нов български университет
обявява следния  конкурс за:
един главен асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.6. Спорт.
Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 7/27.01.2015 г.
Документите се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Персонал”, офис 215, тел. 8110235, 8110215.
Кандидат по конкурса:
д-р Иван Иванов Неделчев
Научно жури, назначено със заповед на Ректора № З-РК-159/26.02.2015 г., както следва:
1. Проф. Живка Бориславова Винарова, д.м.н. – 7.4. Обществено здраве, НБУ;
2. Доц. д-р Маргарита Димитрова Станкова-Стоянова - 7.4. Обществено здраве, НБУ;
3. Доц. д-р Екатерина Въткова Тодорова - 7.4. Обществено здраве, НБУ;
4. Доц. д-р Михаил Живков Георгиев – 3.2. Психология (спортна психология), НСА“Васил Левски“;
5. Доц. д-р Евтим Лефтеров Григоров – 7.6. Спорт, НСА“Васил Левски“.
Резервни членове:
1. Проф. д-р Виолета Боянова Цветкова – 7.4. Обществено здраве, НБУ;
2. Доц. д-р Златка Михова Михова – 3.4. Социални дейности;
3. Доц. д-р Иванка Алипиева Тошева – 1.3. Педагогика на обучението по физическо възпитание, ; НСА“Васил Левски“;
4. Проф. д-р Юлия Георгиева Мутафова-Заберска – 7.4. Обществено здраве, НСА“Васил Левски“.
Заключително заседание на научното жури:
21 април 2015 г. от 14 часа в Заседателната зала на Библиотеката, НБУ.

***

Нов български университет
обявява следния  конкурс за:
един доцент, професионално направление 3.4. Социални дейности.
Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 34/15.04.2014 г.
Документите се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Персонал”, офис 215, тел. 8110235, 8110215.
Кандидат по конкурса:
гл. ас. д-р Харалан Александров Александров (резюме)
Научно жури, назначено със заповед на Ректора № К-113/28.05.2014 г. в състав:
1. проф. д-р Христо Петков Тодоров – 2.3. Философия, НБУ, председател на научното жури, (становище);
2. доц. д-р Златка Михова Михова – 3.4. Социални дейности, НБУ, (рецензия);
3. доц. д-р Васил Иванов Гарнизов – 3.1. Социология, антропология и науки за културата, НБУ, (становище);
4. доц. д-р Антоний Найденов Гълъбов – 3.1. Социология, антропология и науки за културата, НБУ, (становище);
5. проф. д-р Илона Иванова Томова –  3.1. Социология, антропология и науки за културата, БАН, (рецензия);
6. доц. Мария Кръстева Ганева – 3.4. Социални дейности, Бургаски свободен университет, (становище);
7. проф. д-р Ивайло Стефанов Дичев – 3.1. Социология, антропология и науки за културата, СУ „Св. Климент Охридски“.
Резервни членове на журито:
1. проф. д-р Енчо Недялков Герганов – 3.2. Психология, НБУ;
2. доц. д-р Цвете Петрова Лазова – 3.1. Социология, антропология и науки за културата, НБУ;
3. проф. Михаил Стоянов Мирчев, д.н. –  3.1. Социология, антропология и науки за културата, УНСС;
4. доц. д-р Павлина Петкова Петкова – 3.2. Психология, СУ „Св. Климент Охридски“, (становище).
Заключително заседание
на научното жури:
14 октомври 2014 г. от 14:30 часа в Заседателната зала на Библиотеката, НБУ.

***

Нов български университет
обявява следния  конкурс за:
един доцент, професионално направление 7.4. Обществено здраве.
Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 107/13.12.2013 г.
Документите се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Персонал”, офис 215, тел. 8110235, 8110215.
Кандидат по конкурса:
гл. ас. д-р Екатерина Въткова Тодорова (резюме, публикации)
Научно жури, назначено със Заповед № К-99/26.02.2014 г. на Ректора на НБУ, в състав:
1. проф. д-р Виолета Боянова Цветкова – 7.4. Обществено здраве, НБУ, рецензия;
2. проф. д-р Живка Бориславова Винарова – 7.4. Обществено здраве, НБУ, становище;
3. проф. д-р Ивайло Людмилов Търнев – 7.1. Медицина (неврология), НБУ, становище;
4. доц. д-р Маргарита Димитрова Станкова-Стоянова – 7.4. Обществено здраве, НБУ, становище;
5. проф. Ваня Лукова Матанова, д.н. – 7.1. Медицина (медицинска психология), СУ „Св. Климент Охридски“, рецензия;
6. доц. д-р Иванка Василева Асенова – 3.2 Психология (експериментална психология), ЮЗУ, становище;
7. доц. д-р Колечка Веселинова Шопова-Козалиева – 7.1. Медицина (социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията), Медицински университет, София, становище.
Резервни членове на журито:
1. проф. д-р Красимир Бойчев Калинов - 7.4. Обществено здраве, НБУ;
2. проф. д-р Енчо Недялков Герганов – 3.2 Психология (психолингвистика), НБУ;
3. проф. д-р Петко Ненков Салчев – 7.1. Медицина (доктор по социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията), Медицински университет, София;
4. проф. д-р Людмил Мавлов Йорданов – 7.1. Медицина (невролингвистика), ПУ „Паисий Хилендарски“.
Заключително заседание
на научното жури:
10 юни 2014 г. от 16:20 часа в зала 214 на 1-ви корпус на НБУ.

***
Архив