отпечатай

Подкрепи

Фонд “Стипендии” на Настоятелството на Нов български университет

Стипендии за новоприети студенти

Фонд “Стипендии” на Нов български университет осигурява едногодишни академични и социални  стипендии за новоприети студенти с най-високи кандидатстудентски резултати. Академичните стипендии са пълни и частични (100% и 50 % от таксата за обучение). Социалните стипендии са пълни и частични (100% и 50 % от таксата за обучение) – за студенти от определени приоритетни групи (хора в неравностойно положение, сираци и др.).

Академични стипендии

Фонд “Стипендии” на Нов български университет осигурява стипендии за студенти, завършили поне една учебна година в НБУ. Стипендиите са годишни и могат да бъдат пълни или частични. Пълните покриват 100 % от годишната такса за обучение, а частичните – 50%.
Социални стипендии
 
Социални стипендии

Фонд “Стипендии” на Нов български университет осигурява стипендии за студенти, завършили поне една учебна година в НБУ и принадлежащи към една от следните групи: сираци и полусираци, лица в неравностойно положение, майки с повече от едно дете. Стипендиите са годишни и могат да бъдат пълни или частични. Пълните покриват 100%  от годишната такса, а частичните –  50 %.

 
Продължаващи академични стипендии на Нов български университет за новоприети докторанти със стипендия

Всяка година университетът отпуска определен брой стипендии за новоприети докторанти в докторските програми към Магистърски факултет след спечелен конкурс по тема, обявена от департамент на НБУ.
 
Стипендии от фонд “Райна Кабаиванска”

Фонд “Райна Кабаиванска” на Нов български университет осигурява национални и международни стипендии за обучение по оперно пеене в България и чужбина. Стипендиите се присъждат лично от Райна Кабаиванска на най-добрите оперни изпълнители, показали добри резултати в обучението си по време на нейния майсторски клас в НБУ.
 
Стипендии от фонд „Милчо Левиев & Вики Алмазиду”

Фонд „Милчо Левиев & Вики Алмазиду” подпомага и стимулира младите изпълнители от Лятната музикална академия на НБУ в тяхното обучение и професионално развитие като отпуска ежегодни годишни стипендии или частично покрива разходи за участие на изявени студенти.

Стипендии от фонд „Чарлз Мозер“

Стипендии за постижения в изучаването на политически науки и гражданска доблест за студенти от програми на департамент „Политически науки“.


Система за студентски труд и стаж в Нов български университет

Системата за студентски труд и стаж се изразява в полагане на труд от студенти в рамките на университета.
Трудът на стажантите се признава за учебен стаж. Предимство при заемане на наличните работни места в университетските структури имат стажантите. Възнаграждението на студентския труд се извършва чрез стипендия или чрез почасово заплащане. Подборът на студенти за полагане на студентски труд и стаж в рамките на университета се извършва с конкурс. Условията за участие в конкурса за студентски труд и стаж са: редовна форма на обучение; завършена най-малко една учебна година; успех от последния семестър - над много добър (4,50); записан нов семестър; студентът да не получава социална стипендия от HESP.
 
 

Стимул за професионална реализация на студентите

Всяка година Нов български университет издава Каталог на най-добрите студенти, който се разпространява от Центъра за кариерно развитие на НБУ до работодатели в България и чужбина. В каталога всеки студент е представен с опита, който е натрупал по време на обучението си, с участието си в изследователски и международни проекти, със завършените образователни степени, защитените дипломни работи, стажовете, професионалния си опит, интересите си. 
 
Годишната награда на Ректора

Всяка година на Националния празник на България - 3 март,  Ректорът на НБУ връчва награда за най-добър преподавател,  за най-добър студент и за най-добър журналист – отразявал обективно проблемите на висшето образование в България.
 

 
Централен фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ

Централният фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ финансира дейности, свързани с учебната дейност - учебна литература, учебници, учебни помагала и албуми, както и нови форми на учебния процес - развитие на уебсреда за обучение, зимни и летни школи и университети. А също така и научни и творчески проекти, свързани с изследвания; научни издания – монографии, годишници на департаменти, сборници; научни форуми - конференции и семинари; творчески проекти - спектакли, изложби, модни ревюта, филми, фестивали, театрални училища.
 
Фонд “Учебни програми” към факултетите

Всеки от трите факултета в НБУ разполага със собствен фонд “Учебни програми”, който финансира: проекти, свързани с обучение и изяви на студентите – семинари, школи, практики, представления, концерти; проекти, свързани с участие на преподаватели към програмите в национални конференции, концерти, изнасяне на лекции и други (пътувания в рамките на страната, които са с учебна насоченост); проекти за издаване на сборници със студентски изследвания, учебници и учебни помагала; проекти за развиване на мултимедийни, интерактивни и нестандартни форми на преподаване и учебен процес; проекти за подобряване на материалната среда на програмите; проекти за популяризиране на програмите на НБУ – рекламни материали, презентации.
 
Фонд “Издателска дейност” към Настоятелството на НБУ

Фондът се управлява от Издателски съвет и финансира общоуниверситетски учебни и научни издания, които могат да бъдат от полза за образователната политика на НБУ. Университетските структури могат да кандидатстват за пълно или частично финансиране на издания пред фонд “Издателска дейност” чрез проект пред Издателския съвет.