отпечатай

Конкурси

Нов български университет обявява следния  конкурс за:
един  професор, област на висше образование 4. Природни науми, математика и информатика,  професионално направление 4.5. Математика;
Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 29/21.04.2015 г.
Документите се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Персонал”, офис 215, тел. 8110235.
Кандидат по конкурса:
доц. д-р Марин Ласков Маринов
Научно жури, назначено със заповед на Ректора № З-РК-298/02.06.2015 г., както следва:
1. Проф. Иван Николов Ланджев, д.н. – 4.6. Информатика и компютърни науки, 4.5. Математика, НБУ, председател, (реценнзия);
2. Доц. д-р Георги Любомиров Илиев – 4.5. Математика, НБУ, (становище);
3. Доц. д-р Петя Иванова Асенова – 1.3. Педагогика на обучението по информатика / ИТ, НБУ, (становище);
4. Акад. проф. Иван Петков Попчев, д.н. – 4.5. Математика, БАН, (рецензия);
5. Акад. проф. Петър Стоянов Кендеров, д.н. –  4.5. Математика, ИМ, БАН, (рецензия);
6. Проф. Владимир Симеонов Георгиев, д.н. – 4.5. Математика, Университет в Пиза, Италия, (становище);
7. Проф. Людмил Иванов Каранджулов, д.н. – 4.5. Математика, ТУ – София, (сатновище).
Резервни членове:
1. Доц. д-р Димитър Владиславов Атанасов – 4.5. Математика, НБУ;
2. Доц. д-р Николай Киров Киров, 4.6. Информатика и компютърни науки, 4.5. Математика, НБУ;
3. Чл. кор. проф. Стефан Петров Радев, д.н. – 4.5. Математика, ИМ – БАН;
4. Проф. Йорданка Александрова Иванова, д.н. –  4.5. Математика, ИМ – БАН.

***

Нов български университет
обявява следния  конкурс за:
двама главни асистенти в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки.
Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 7/27.01.2015 г.
Документите се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Персонал”, офис 215, тел. 8110235, 8110215.
Кандидат по конкурса:
д-р Десислава Валентинова Георгиева
Научно жури, назначено със заповед на Ректора № З-РК-157/26.02.2015 г., както следва:
1. проф. д-р Стоян Богданов Малешков - 5.3. Комуникационна и компютърна техника, НБУ, (председател);
2. доц. д-р Петя Иванова Асенова – 1.3. Педагогика на обучението по информатика, НБУ;
3. доц. д-р Николай Киров Киров - 4.6. Информатика и компютърни науки, НБУ;
4. доц. д-р Веска Стефанова Ганчева - 5.3. Комуникационна и компютърна техника, Технически университет – София;
5. доц. д-р Мария Ангелова Ангелова-Димитрова - 5.3. Комуникационна и компютърна техника, Технически университет - София.
Резервни членове:
1. доц. д-р Станислав Асенов Иванов – 5.3. Комуникационна и компютърна техника, НБУ;
2. доц. д-р Юлиана Пенева Пашкова - 4.6. Информатика и компютърни науки, НБУ;
3. доц. д-р Андрей Стоянов Йончев - 5.3. Комуникационна и компютърна техника, Технически университет – София;
4. доц. д-р Димитър Николов Пенев - 5.3. Комуникационна и компютърна техника, Технически университет – София.
Заключително заседание на научното жури:
17 април 2015 г. от 14:40 часа в зала 310, І-ви корпус.

***
Кандидат по конкурса:
д-р Лъчезар Пламенов Томов
Научно жури, назначено със заповед на Ректора № З-РК-158/26.02.2015 г., както следва:
1. проф. д-р Красимир Неделчев Манев – 4.6. Информатика и компютърни науки, НБУ, (председател);
2. доц. д-р Петя Иванова Асенова – 1.3. Педагогика на обучението по информатика, НБУ;
3. доц. д-р Николай Киров Киров - 4.6. Информатика и компютърни науки, НБУ;
4. проф. д-р Нели Милчева Манева - 4.6. Информатика и компютърни науки, ИМИ, БАН;
5. доц. д-р Георги Теохаров Тупаров – 5.3. Комуникационна и компютърна техника, ЮЗУ.
Резервни членове:
1. доц. д-р Станислав Асенов Иванов – 5.3. Комуникационна и компютърна техника, НБУ;
2. доц. д-р Юлиана Пенева Пашкова - 4.6. Информатика и компютърни науки, НБУ;
3. доц. д-р Румен Кирилов Радев - 4.6. Информатика и компютърни науки, ИМИ, БАН;
4. проф. д-р Аврам Моис Ескенази - 4.6. Информатика и компютърни науки, ИМИ, БАН.
Заключително заседание на научното жури:
27 април 2015 г. от 11:20 часа, в зала 703 на ІІ-ри корпус.
Архив