Меню


отпечатай

Конкурси

Нов български университет обявява следния  конкурс за:
един доцент в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника.
Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 7/27.01.2015 г.
Документите се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Персонал”, офис 215, тел. 8110235, 8110215.
Кандидат по конкурса:
гл. ас. д-р Росен Иванов Пасарелски (резюме)
Научно жури, назначено със заповед на Ректора № З-РК-156/26.02.2015 г., както следва:
1. проф. Стефан Иванов Куцаров, д.н. – 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, НБУ, председател на научното жури, (становище);
2. проф. д-р Пламен Маринов Цветков - 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, НБУ, (становище);
3. доц. д-р Георги Любомиров Илиев – 4.5. Математика, НБУ, (становище);
4. доц. д-р Анушка Цветанова Станчева - 5.3. Комуникационна и компютърна техника, НБУ, (рецензия);
5. проф. Емил Пенчев Владков, д.н. - 5.3. Комуникационна и компютърна техника, Технически университет – София, (рецензия);
6. проф. Ервин Стефанов Фердинандов - 5.3. Комуникационна и компютърна техника, Технически университет – София, (становище);
7. доц. д-р Бончо Христов Балабанов - 5.3. Комуникационна и компютърна техника, Технически университет – София, (становище).
Резервни членове:
1. доц. д-р Иван Богомилов Иванов - 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, НБУ;
2. доц. д-р Елисавета Василева Гурова – 4.6. Информатика и компютърни науки, НБУ;
3. проф. д-р Маргарита Маркова Петкова - 5.3. Комуникационна и компютърна техника, Колеж по телекомуникации и пощи;
4. доц. д-р Камен Владимиров Рангелов - 5.3. Комуникационна и компютърна техника, Колеж по телекомуникации и пощи.
Заключително заседание
на научното жури:
27 май 2015 г. от 14:30 часа в зала 607, ІІ-ри корпус.

***

Нов български университет
обявява следния  конкурс за:
един главен асистент, професионално направление 5.3. Компютърна и комуникационна техника (IPv4/IPv6 мрежи и протоколи, MPLS опорни мрежи, BGP Скриптове за автоматизация на мрежови инфраструктури, Архитектури на софтуерни системи).
Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 85/14.10.2014 г.
Документите се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Персонал”, офис 215, тел. 8110235, 8110215.
Кандидат по конкурса:
д-р Николай Петров Милованов
Научно жури, назначено със заповед на ректора № З-РК-66/31.10.2014 г.в състав:
1. доц. д-р Иван Богомилов Иванов - 5.3 Комуникационна и компютърна техника (Автоматизирани системи за обработка на информация и управление), НБУ;
2. доц. д-р Васил Марков Къдрев -5.3 Комуникационна и компютърна техника (Телекомуникационни мрежи и системи), НБУ;
3. доц. д-р Анушка Цветанова Станчева – 5.3 Комуникационна и компютърна техника (Телекомуникационни мрежи и системи), НБУ.
4. проф. Маргарита Маркова Петкова - 5.3 Комуникационна и компютърна техника (Телекомуникационни мрежи и системи);
5. доц. д-р Камен Владимиров Рангелов - 5.3 Комуникационна и компютърна техника (Телекомуникационни мрежи и системи).
Резервни членове:
1. доц. д-р Елисавета Василева Гурова – 4.6. Информатика и компютърни науки, НБУ;
2. доц. д-р Георги Любомиров Илиев – 4.5. Математика, НБУ;
3. доц. д-р Сеферин Тодоров Мирчев - 5.3 Комуникационна и компютърна техника (Телекомуникационни мрежи и системи);
4. доц. д-р Бончо Христов Балабанов - 5.3 Комуникационна и компютърна техника (Телекомуникационни мрежи и системи).
Заключително заседание
на научното жури:
18 декември 2014 г. от 16 часа, зала 618, ІІ-ри корпус на НБУ.
***

Нов български университет
обявява конкурс за:
един доцент, професионално направление 8.4. Театрално и филмово изкуство (телевизия).
Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 39/22.05.2012 г.
Документите се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Персонал”, офис 216, тел. 8110236, 8110216.
Кандидат по конкурса:
д-р Иван Иванов Драганов (резюме)
Научно жури, назначено със заповед на Ректора № К-43/20.07.2012 г. както следва:
1. Проф. Людмил Йорданов Христов – Кинознание, киноизкуство и телевизия, НБУ, (становище);
2. Проф. Иван Георгиев Георгиев – Кинознание, киноизкуство и телевизия, НБУ, (рецензия);
3. Проф. Анри Кулев Андреев – Кинознание, киноизкуство и телевизия, НБУ, (становище);
4. Доц. д-р Иван Богомилов Иванов – Автоматизирани системи за обработка на информация и управление, НБУ, (становище);
5. Проф. Любомир Тодоров Халачев д.и. – Кинознание, киноизкуство и телевизия, НАТФИЗ “Кр. Сарафов”, (рецензия);
6. Доц. д-р Емил Емилов Рашев – Кинознание, киноизкуство и телевизия, НАТФИЗ “Кр. Сарафов”, (становище);
7. Проф. Венец Василев Димитров – Кинознание, киноизкуство и телевизия, НАТФИЗ “Кр. Сарафов”, (становище).
Заключително заседание на Научното жури:
30 октомври 2012 г. от 13 часа в зала 701, ІІ-ри корпус.

Архив