отпечатай

НАЙ-ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Как се провежда атестацията на преподавателите?
Атестацията на редовните преподаватели се провежда веднъж на 5 години за хабилитираните и веднъж на 3 години за нехабилитираните преподаватели. Атестацията се извършва по критерии, свързани с преподавателската, научноизследователска и творческата дейност, както и с дейности, свързани с развитието на университета. Всяка година се провежда и анкетно проучване на студентското мнение. За информация - www. nbu. bg,
 
Как ще получите обратна връзка от студентите?
НБУ организира три пъти в годината анкетни проучвания за мнението на студентите за преподаването в университета чрез:
  • Анкети за удовлетвореност на студентите от университета, програмите и преподавателите: по отношение на преподавателите - студентите посочват трима преподаватели, които одобряват в най-висока степен, трима преподаватели, които не одобряват, и се аргументират в свободен текст.
  • Анкети за удовлетвореност на студентите от курса и преподавателя, който го води: подробно се проучва мнението на студентите за качествата на преподавателя – ерудираност, коректност, толерантност, отношение към студентите; въвличане на студентите в активни дейности по време на занятия; възлагане на самостоятелна работа; използване на интерактивни средства в процеса на обучение и др.
В Център за качество и оценяване, корпус 1, етаж 2, стая 219, тел. : 8110 259, в. 1259, може да получите информация за резултатите от всички проучвания. Данни от проучванията се публикуват в Годишния доклад на НБУ и във www. nbu. bg.
 
Как може да се организира събитие в НБУ?
  • В отдел “Учебен”, корпус 1, етаж 2, стая 212А, тел. 8110 512, в. 1912, се заявява зала за провеждането на събитието.
  • В отдел “Информационна дейност и връзки с обществеността”- корпус 1, етаж 1, стая 101, тел. 8110 101, в. 1101, се предоставя информация за събитието, за да бъде публикувано в текущия бюлетин на университета и за да направят афиши и покани за събитието.
  • В отдел “Информационни технологии” – корпус 1, етаж 3, стая 317, тел. : 8110 317, в. 1317, може да подадете своя НБУ e-mail адрес, за да получавате актуална информация за университетските събития.
Към кого да се обърнете в проблемни ситуации?
Всички въпроси, свързани с академичен или административен проблем, може да поставяте пред директора на програмата, към която водите курсове.  Когато проблемът не може да бъде решен от директора на програмата, може да се обърнете последователно към Декана на факултета и Ректора. При възникване на допълнителни спорове окончателните решения се взимат от Председателя на Настоятелството на НБУ.
 
Кога се връчва годишната награда за най-добър преподавател?
Всяка година на 3 март в НБУ се връчва наградата за най-добър преподавател на НБУ. Номинациите се определят на базата на проведените сред студентите анкетни проучвания, отразяващи студентското мнение за възможностите на програмите, курсовете и удовлетвореността от преподаването в НБУ.