отпечатай

Студентски съвет


Студентският съвет на НБУ е организация, насочена съгласно Закона за висшето образование към осигуряването на представителство на студентите и докторантите на НБУ. Дейността на Студентския съвет цели да подпомага и подобрява учебния процес в Университета посредством формиране на групи и клубове според индивидуалните научни интереси; организиране на семинари и привличане на външни преподаватели в съответствие с потребностите на учебния процес; защита на правата и интересите на студентите пред администрацията и ръководството на Университета, както и пред външни институции; защита на социалните интереси на студентите и провеждане на културна, спортна, международна и академична дейност.

Студентският съвет осъществява дейността си чрез работни групи и комисии по конкретни въпроси, като същевременно разчита на своите представители в Академичния съвет на НБУ и Националното представителство на студентските съвети, финансира и подпомага реализацията на студентски инициативи и проекти.


Управителен съветПравилник за устройството и дейността на Студентски съвет към Нов български университетСтудентски клубовеСпортни отбори******

За повече и по-подробна информация за това какво, кога и как се случва - посетете www.studentskisavet.com

За контакт:
НБУ, корпус 1, етаж 2, стая 210Б, тел. 8110 210