отпечатай

Обучение

Нов български университет провежда обучение в бакалавърски, магистърски и докторски програми.

НБУ предлага и продължаващо обучение в сферата на изкуствата, езиците, политиката, мениджмънта, мрежовите технологии и др.

Обучението е редовно и дистанционно. То се осигурява от факултетите и се провежда в учебни програми. Редовното обучение предлага присъствени занятия, които съчетават лекционно и интерактивно обучение с различни форми на самостоятелна работа. 

Дистанционното обучение се реализира чрез учебни помагала (учебници, мултимедия, аудио- и видео продукти, визуално обучение), както и консултации с преподавателите.

В университета е разработено и електронно обучение, което се предлага чрез електронна платформа за обучение MOODLE НБУ.

Бакалавърски програми
През първите две години (бакалавърска програма I част) студентите изучават общообразователни курсове за умения по български език, чужд език, компютри, спорт или изкуства/езици; общообразователни курсове за знания; курсове по основни научни дисциплини в областта на програмата. През третата и четвъртата година (бакалавърска програма II част) обучението включва аудиторни курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми. В тази част е отделено особено внимание на практиките и стажовете, които пряко свързват обучението в университета с възможностите за последваща професионална реализация.
Всички студенти могат да се обучават и в избрана от тях minor-програма – втора специалност от същото или от друго професионално направление. При успех над  4,50 и при взети изпити от първите две години minor-програмата е безплатна.
Онези, които искат да завършат своя уникална бакалавърска програма, могат да я съставят от самостоятелно избрани курсове.


Магистърски програми
Обучението в магистърски програми е със средна продължителност една година и половина, с изключение на магистърски програми „Архитектура“  (шестгодишен период на обучение) и “Право“ (петгодишен период на обучение).  Много от магистърските програми предлагат възможност  за обучение и на студенти с квалификационна степен «професионален бакалавър». Тези студенти в съответствие със Закона за висше образование задължително изучават допълнителен «надграждащ семестър».


Докторски програми
Обучението  в докторски програми е със средна продължителност три години. Програмите обучават редовни докторанти и докторанти на самостоятелна подготовка. По предварително обявени от департаментите теми се приемат и докторанти със стипендия от НБУ. Обучението в докторски програми води до получаване на образователна и научна степен «доктор».Академично консултиране


Програмен консултант

Програмният консултант е най-добрият съветник още от записването на новоприетите студенти и през целия период на следването. Студентите могат да се консултират с програмния консултант при:
 1. Формирането на учебната програма и избора на курсовете;
 2. Проследяването на натрупаните образователни кредити;
 3. Изработването на индивидуален план на обучение;
 4. Избора на minor-програма – втора специалност  за третата и четвъртата година от обучението в бакалавърска програма;
 5. Явяването на приравнителен или повишителен изпит;
 6. Смяната на курс;
 7. Подготовката за дипломирането.

Декан на факултет

Деканите на факултети оказват съдействие на студентите по всички въпроси и проблеми, свързани с обучението, след консултиране на студентите с програмния директор,  при изработването на индивидуална програма.

Административно консултиране


В отдел  „Студенти” и Студентски информационен център
студентите се записват:
 1. за семестъра;
 2. в група за общообразователните курсове за знания и умения;
 3. за общообразователни изпити за умения.
Подават декларация:
 1. за здравно осигуряване.
 2. Заверяват: студентските си книжки; студентските си лични карти.
Получават:
 1. уверение;
 2. академична справка;
 3. протокол за приравнителен изпит.
Подават:
 1. заявления до Почетния председател (Президент) на НБУ;
 2. подават заявления до Деканите на факултети за: смяна на курсове; прехвърляне в друга програма; изготвяне на обучение по индивидуален план.

В Студентски информационен център
Централно фоайе, корпус 1 (етаж 1), тел.: 8110 180

студентите подават заявление:
до Ректора на НБУ за прехвърляне от други висши училища;
за кандидатстване след придобита степен на висше образование.

Отдел „Международна дейност“ :

обслужва чуждестранни кандидат-студенти и студентиКоординатите на отдел “Студенти” са:


Корпус 1, стая 212 и 213; тел.: 8110 213; 8110 212; 8110 253; 8110 206

Координатите на Студентски информационен център са:
Корпус 1, Централно фоайе ет. 2; тел. 8110180
e-mail: student@nbu.bgtop.info@nbu.bg

Координатите на отдел „Международна дейност“ са:


Корпус 1, стая 206, тел.: 8110 206; 8110 482