отпечатай

УСЛОВИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ И ОФОРМЯНЕ НА ПУБЛИКАЦИИТЕ В LAW JOURNAL ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЕЗИК


ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЕЗИК

Статията може да бъде написана на български или английски език.
Към текста се прилага резюме на английски език, ако статията е на български език, или респективно на български език, ако статията е на английски език.


ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОБЕМ

Текстът на статията не бива да надвишава 30 стандартни машинописни страници (1500 знака без разстояния).


ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОФОРМЯНЕ НА СТРАНИЦАТА


Материалите се подават на документ Word с оформяне на:
-    основен текст шрифт Times New Roman 12, spacing пред и след текста 6, line spacing (междуредие) 1,5, подравняване Justified (подравняване на текста от двете страни),
-    бележки под линия шрифт Times New Roman 10, spacing пред и след текста 0, line spacing (междуредие) 1, подравняване Justified (подравняване на текста от двете страни),
-    page layout/настройка на страница
a.    горе/долу – 2 см.
b.    ляво/дясно – 2.5 см.


ИЗИСКВАНИЯ СПРЯМО ИЗТОЧНИЦИТЕ

Авторите трябва да посочват използваните източници в бележка(и) под линия и да имат готовност да предоставят всички източници, на които се прави позоваване, при поискване.


ИЗИСКВАНИЯ ЗА ВРЪЗКА С АВТОРА

Авторите следва да предоставят при депозиране на материала си следната информация за кореспонденция с тях:
-    Име на автора и информация за връзка (телефон и електронна поща),
-    Заглавие на статията (на български и английски език),
-    Основни интереси и научна област на автора.


ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА СТАТИИ

Материалите трябва да се изпращат по интернет на един от следните редактори и адреси:

доц. д-р Катерина Йочева, kyocheva@nbu.bg
гл. ас. д-р Ралица Костадинова, rkostadinova@nbu.bg
гл. ас. д-р Цветалина Петкова, cpetkova@nbu.bg
гл. ас. д-р Силвия Цонева, stsoneva@nbu.bg

След получаване на материала, редакционната колегия ще прегледа статията. По препоръка на редакторите ще се вземе окончателно решение по отношение на публикуването. След като статията бъде избрана за публикуване, редакторът ще се свърже с автора за допълнителна информация относно редактирането и публикуването.