отпечатай

Нов брой, 4/2014 Г.


СВОБОДАТА И СИГУРНОСТТА ПРЕД ЕВРОПА. ПОТОЦИ И ПЪТЕКИ
Даниел Митов

FREEDOM AND SECURITY FACING EUROPE. STREAMS AND PATHWAYS
Daniel Mitov


ПРАВНА КУЛТУРА И ВЪЗПИТАНИЕ
Софка Матеева

LEGAL CULTURE AND UPBRINGING
Sofka Mateeva


ИЗМЕНЕНИЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ ПО СИЛАТА НА ЗАКОНА
Ивайло Стайков

MODIFICATION OF EMPLOYMENT RELATIONSHIPS UNDER THE LAW
Ivaylo Staikov


ПРИЛОЖНО ПОЛЕ И ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ РЕГЛАМЕНТИ В ОБЛАСТТА НА СОЦИАЛНАТА СИГУРНОСТ

Ивайло Епитропов


EU REGULATIONS ON THE COORDINATION OF SOCIAL SECURITY SCHEMES – GENERAL PRINCIPLES AND SCOPE OF APPLICATION
Ivaylo Epitropov


АНАЛИЗ НА МЕЖДУНАРОДНОПРАВНОТО ПОЛОЖЕНИЕ НА ВЕСТФАЛСКИЯ МИРЕН ДОГОВОР ОТ 1648 ГОДИНА

Владимир Урумов

ANALYSIS OF THE INTERNATIONAL LEGAL ASPECTS OF THE 1648 TREATY OF WESTPHALIA
Vladimir UrumovСъставител и отговорен редактор на броя:
доц. д-р Катерина Йочева

Превод и/или редакция на текстовете на английски език:
доц. д-р Катерина Йочева

Всички права запазени!
© 2005-2015 г.  на Юридическото списание на НБУ (ЮСНБУ)
ISSN 1314-5797

Издава: Департамент "Право" на НБУ
При цитиране е задължително позоваването на електронното Юридическо списание на НБУ