отпечатай

Специфика на магистърските програми

Предлаганите магистърски програми се излъчват от департаментите и са от различни научни области. Програмите, предназначени за кандидати с висше образование, са със средна продължителност година и половина. Обучението в магистърските програми включва аудиторни курсове, стажове и практически занятия. Редица магистърски програми предлагат възможност за обучение и на студентите с  квалификационна степен "Професионален бакалавър". Тези студенти, - съобразно промяната в ЗВО, задължително изучават допълнителен "надграждащ” семестър. В периода на своето обучение студентите имат възможност за един семестър да отидат в чуждестранен университет по програмата Еразъм. Нов български университет има сключени договори за съвместно сътрудничество в 24 направления със 115 университета от 19 европейски държави.

 
Специфика на МП “Право”

Програмата е съобразена с държавните изисквания за придобиване на висше образование по специалност "Право" и съчетава теоретични и приложни курсове в областите на публичното и частното право. Обучението е петгодишно и включва задължителен шестмесечен стаж и държавен изпит. Кандидатстването в програмата е възможно след завършено средно или висше образование. Приемът е с писмен конкурсен изпит - Тест по общообразователна подготовка (ТОП) с балообразуващи раздели по български език, литература и история.

 
Специфика на МП “Архитектура”

Програмата осигурява знания, практически умения и компетентности, необходими за получаване на професионална квалификация "архитект" и е съобразена с единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Архитектура" на образователно-квалификационна степен "магистър" с професионална квалификация "архитект”. Обучението е шестгодишно и съчетава теоретични и приложни курсове в областта на урбанизма, териториално и ландшафтно планиране, архитектура на сгради и комплекси и архитектурно и урбанистично наследство. Кандидатстването в програмата е възможно след завършено средно или висше образование. Приемът включва писмен конкурсен изпит - тест по общообразователна подготовка (ТОП) с балообразуващ раздел по математика , както и специализиран изпит по рисуване.

Магистърски факултет
тел. 8110 133, 8110 103,
e-mail: master@nbu.bg