отпечатай

Конкурси

Нов български университет обявява следния  конкурс за:
един главен асистент, професионално направление 3.6. Право (теория на държавата и правото).
Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 94/14.11.2014 г.
Документите се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Персонал”, офис 215, тел. 8110235, 8110215.
Кандидат по конкурса:
ас. д-р Деница Георгиева Топчийска
Научно жури, назначено със заповед на ректора № з-РК-128/29.01.2015 г. в състав:
1. Проф. д-р Благой Никитов Видин – 3.6. Право (международно право и международни отношения), НБУ;
2. Проф. д-р Софка Георгиева Матеева – 3.6. Право (правна социология, правна информатика), НБУ;
3. Проф. д-р Евгени Петров Танчев – 3.6. Право (конституционно право на РБългария),  НБУ;
4. Проф. Нели Ангелова Огнянова, д.н. – 3.6. Право (правна социология, правна информатика), СУ „Св. Кл. Охридски“
5. Проф. д-р Александър Асенов Воденичаров – 3.6. Право (административно право и административен процес), Академия на МВР.
Резервни членове:
1. Доц. д-р Райна Борисова Николова – 3.6. Право (административно право и административен процес), НБУ;
2. Проф. д-р Малина Георгиева Новкиришка – 3.6. Право (римско частно право), НБУ;
3. Проф. д-р Александър Драгиев Драгиев – 3.6. Право (международно право и административен процес), Бургаски свободен университет;
4. Доц. д-р Божана Георгиева Неделчева – 3.6. Право (международно частно право), УНСС.
Заключително заседание
на научното жури:
25 февруари 2015 г. от 13 часа в зала 410, І-ви корпус на НБУ.

***


Архив