отпечатай

Конкурси

Нов български университет обявява следния  конкурс за:
един  професор, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.3. Политически науки (миграционна политика).
Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 35/15.05.2015 г.
Документите се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Персонал”, офис 215, тел. 8110235.

***

Нов български университет обявява следния  конкурс за:
един главен асистент, професионално направление 3.3. Политически науки.
Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 64/05.08.2014 г.
Документите се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Персонал”, офис 215, тел. 8110235, 8110215.
Кандидат по конкурса:
д-р Евелина Радославова Стайкова
Научно жури, назначено със заповед на ректора № К-120/30.09.2014 г. в състав:
1. проф. Антоний Тодоров Тодоров, д.н. – 3.3. Политически науки, НБУ;
2. доц. д-р Анна Славчева Кръстева – 3.3. Политически науки, НБУ;
3. доц. д-р Добрин Христов Канев – 3.3. Политически науки, НБУ;
4. доц. д-р Александър Иванов Маринов – 3.3. Политически науки, СУ;
5. доц. д-р Ивка Цакова Некова – 3.3. Политически науки, УНСС.
Резервни членове:
1. доц. д-р Маргарита Атанасова Шивергева – 3.3. Политически науки, НБУ;
2. доц. д-р Момчил Дойчев Баджаков – 3.3. Политически науки, НБУ;
3. доц. д-р Андрей Иванов Нончев – 3.3. Политически науки, УНСС;
4. проф. Трендафил Атанасов Митев, д.н. – 3.3. Политически науки, УНСС.

***

Архив