отпечатай

Работа с декан, ръководител на департамент, директор на програма


Работа с декана на факултета
 
Към декана на факултета преподавателите се обръщат по въпроси, свързани с годишния отпуск, командировките, както и по въпроси, свързани с разработването на учебни проекти. Пред Декана семестриално се отчита учебната заетост. 
Деканите на факултети отговарят за работата на преподавателите като контролират провеждането на учебния процес, участват в оценяването на преподавателите, сключват договорите с хоноруваните преподаватели. 


Работа с департаментен съвет и ръководител на департамент

Към програмния съвет и неговия председател преподавателите се обръщат, когато е необходима актуализация на курса, както и по въпроси свързани с необходимостта от учебни помагала, осигуряването на външни партньори, осигуряването на стипендии.
Програмният съвет и неговият председател пряко отговарят за академичното осигуряване и поддържане на програмата, за преподавателския екип и качеството на предлаганите курсове, както и за връзката на програмата с външни институции и за реализацията на завършилите програмата студенти.
 

Работа с директора на програма
 
Към директора на програмата преподавателите се обръщат за информация при подготовката на графика на учебните занятия и изпитните сесии, при наложила се промяна на учебните часове, при промяна на дата за изпит, при актуализация на съдържанието на курса, при осигуряването на учебни практики и при подготовка на проекти. Преди началото на всеки семестър е необходимо преподавателите да предадт на директора на програма информация за техническите параметри на курса – изисквания за зала, технологична осигуреност, необходим софтуер и др.