отпечатай

Система на заплащане, отпуски, командировки

Система на заплащане

На всяко пето число от месеца заплатата може да се получи по банков път или на каса.
По предварителна заявка в отдел “Счетоводство” на всяко петнадесето число от месеца може да се получава авансово плащане. Каса “Преподаватели” се намира в корпус 1, етаж 2, стая 201, тел. 8110201, в. 1201. В отдел “Счетоводство”, корпус 1, етаж 2, стая 203, тел. 8110203, в. 1203 и 1273, може да се направи справка за доходите.


Отпуски

• Бланка-молба за отпуск се получава ототдел “Персонал”, корпус 1, етаж 2, стая  216, тел. 8110 216, в. 1216. Попълнената бланка се предава във факултетите.
Редовните преподаватели имат право на 48 дни платен годишен отпуск, който се
ползва задължително през периоди на ваканции. Молбите до Декана, в които се
планират отпуските, се подават до 30 юни. При неподадена молба Ректорът има
право да разпореди излизането в платен годишен отпуск. Преподавателите,
които са ангажирани с административна дейност, посочват заместник в молбите
си за отпуск.
• След отпуск по болест редовните преподаватели предават болничните си
листове в отдел “Персонал”.


Командировки

• Редовните преподаватели се командироват от Ректора по предложение на
Декана.
• Хоноруваните преподаватели се командироват от Декана по предложение на
директора на програма.
• Бланки за командировка в България се получават от отдел “Персонал”.
Попълнената бланка се предава във факултетите.
• След провеждането на командировката редовните преподаватели представят
писмен отчет пред Ректора, а хоноруваните – пред Декана.