отпечатай

Преподавателска заетост


• Заетостта на редовните преподаватели е 40 седмици годишно по 40 часа
седмично и обхваща преподаването и работата със студенти, текущия контрол,
изпитите, научната и творческата работа, както и административната им заетост.
Заетостта на редовните преподаватели е описана в Наредбата за заетостта на
редовните преподаватели.

• Седмичната аудиторна натовареност на хоноруваните преподаватели може да
бъде максимално 16 часа.

• Годишната натовареност се планира и отчита в Личен формуляр, който се взима
в началото на академичната година от факултетната администрация. В края на
всеки семестър във формуляра се отчитат проведените часове. Научната и
творческата работа се отчита в края на учебната година, като към Личния
формуляр се прилагат публикациите и творческите изяви. Личният формуляр е
неразделна част от трудовия договор и се предава в съответния факултет. При
попълването на отчета преподавателите може да направят справка с данните от
информационната система чрез модула за е-преподавател.

• Хоноруваните преподаватели отчитат до пето число на всеки месец или в края
на семестъра пред директора на програмата взетите часове като попълват отчет,
в който описват курса – сигнатура, име, място на провеждане, и учебните форми
– заглавие, брой часове, време и място на провеждане, изпити. Към отчета за
проведените часове и изпитаните студенти преподавателите попълват и
Декларация за доходи. Отчетът и декларацията се получават от директора на
програма или от факултетната администрация.