отпечатай

Музей на НБУ

Откриване:
05 ноември 2013 г. от 17.00 часа
Музей на НБУ (до аулата)Изложба “Стъкло и огън”
май – септември 2013


Идеята на експозицията следва нашата досегашна практика – разработва поставената тема в различни аспекти: история и технология, дизайн и стъклопластика. Изложбата маркира и по-общата семантика на стъклото, свързана с идеята за светлината, прозрачността и чистотата.У нас Учебният музей е нова форма на музейна дейност. Тя цели да обвърже по-тясно музея с образованието. Учебният музей има задача да осигури практическото обучение на студенти от различни хуманитарни и социални програми в НБУ. Предвижда се всеки семестър в залата да се открива нова временна изложба, подбрана и осъществена от самите студенти. Така, в процес на конкретната работа, студентите ще придобиват знания и умения за своята бъдеща професия. Приобщаването на младите хора към дейността на музея възпитава отношение и съпричастност към културно-историческото наследство на България.
Именно тук – в музея, студентите ще могат да се запознаят отблизо с технологията, иконографията и стила на паметниците на древната култура и на произведенията на съвременното изкуство. Тук те ще придобият знания и умения в музейното дело, в организацията и подредбата на изложби, както и в тяхната медийна пропаганда. Тук те ще могат да се докоснат пряко до хилядолетната култура по нашите земи. Тук ще получат достъп до научни и образователни проекти, разработвани от екипа на музея. Нашата цел е да се активизира и оптимизира процесът на обучение, да се съчетае урокът в лекционната зала с практическата работа в музейното пространство. Бихме желали посещението в музея да се превърне в естествена потребност за младия човек, в начин на живот.

Учебният музей на Нов български университет бе открит на 23.04.2010 г.  с изложбата “Богатства от Музейната мрежа”. Така завършва проектът ”Учебен музей на Нов български университет” с ръководител доц. д-р Татяна Шалганова. Проектът е финансиран от Националния фонд за научни изследвания при МОМН, Програма  за културното наследство (Study on national historic and culture legacy as a part of European culture heritage and advanced methods for preserving). 

За контакти:

специалист - уредник: Ели Тодорова
тел: 8110 559/в. 2109
etodorova@nbu.bg

технически сътрудник - фондохранител: Димо Георгиев
тел: 8110 559/в. 2109
dgeorgiev@nbu.bg