отпечатай

Международни образователни проекти

Нов български университет постепенно натрупа богат опит в управлението и осъществяването на международни проекти. Академичните и административните звена на университета разработват или се включват като партньори в различни международни проекти в области, отговарящи на интересите на проектните екипи. Основен донор през последните години е образователната програма на Европейския съюз “Обучение през целия живот” със своите подпрограми - Еразъм, Грундвиг, Леонардо, Жан Моне и др., както и други инструменти на Съюза за развитие на международното сътрудничество в областта на образованието.
Международните образователни проекти, по които НБУ работи, са финансирани от:
- програми на Европейския съюз
- други международни донори