отпечатай

Стратегически план на НБУ (2011- 2015)


Мисия
Мисията на Нов български университет като автономна либерална академична институция е:
 • да бъде ориентиран към своите студенти като изгражда предприемчиви, социално отговорни личности, подготвени за живот в условията на съвременния свят;
 • да допринася за напредъка на университетското образование чрез достъпно -  интердисциплинарно и специализирано обучение, и научни изследвания  по международни стандарти;
 • да поставя в служба на обществото своя академичен потенциал и да реагира на пазарните и социалните интереси като създава нови приноси и практики.
Визия 2015
НБУ като част от международната университетска мрежа да бъде модел за академична институция, подготвяща студенти и докторанти с висока академична компетентност и практически умения, като осигурява за своите студенти:
 • гъвкава програмна схема със засилена интернационализация - зависима от реализацията и търсенето, с възможност за обучение в индивидуални  интердисциплинни програми, с акредитиране на широк кръг извънаудиторни форми - включително неформалното и самостоятелното учене;
 • солидна базова подготовка в първите две години на бакалавърските програми; специализиращи, адекватни на пазара на труда бакалавърски програми с minor-програми; професионални магистърски и докторски програми, базирани на международни проекти и партньорства с бизнеса;
 • практически ориентирана образователна система - съчетаваща дистанционно и пряко обучение, с постоянно текущо оценяване, свързана с участие в изследователски проекти и стажантски програми, и международна мобилност;
 • изграждащ се кампус с развита инфраструктура и висок стандарт на материалната среда.
За напредъка на университетското образование НБУ трябва да бъде:
 • признат европейски център с високи резултати в научните изследвания и с творчески постижения в областта на изкуствата от международен мащаб, притежаващ собствен научен и преподавателски състав с високи изследователски постижения и практически опит;
 • предприемчива организация със стабилно управленско ядро, определящо общия курс на развитие и стабилно финансово състояние, с ефективна система за управление на качеството и оценка на резултатите.
Поставяйки в служба на обществото своя академичен потенциал НБУ:
 • да започне да се изгражда като интелектуален център, предоставящ на обществото стратегически идеи, концепции и приоритети за развитие;
 • да има засилено публично присъствие за разпространение на своите постижения и изградена мрежа за включване в национални и международни проекти в областта на науката и изкуствата, за обмен на преподаватели и студенти, за взаимодействие с организации на работодателите;
 • да се превърне в „Зелен университет“ – водещ пример за енергийна ефективност.
Области на развитието и стратегически проекти

За своите студенти

Област I: Развитие на учебните програми
1. Създаване както на нови, така и на механизъм за обновяване на бакалавърските програми /БП/:
a) във фундаментални научни области, независимо от намаляващото пазарно търсене: наприм. Физически науки, Математика, Биотехнологии;
б)  пазарно ориентирани:
– разделяне на съществуващи БП и създаване на нови с конкретен профил: наприм. Гражданска и корпоративна сигурност (Гражданска и корпоративна сигурност и Информационна сигурност), Информатика, Администрация и управление (Администрация и управление, Бизнесадминистрация), Икономика (Счетоводство и одитинг, Финанси и Маркетинг), Масови комуникации (Връзки с обществеността и Журналистика), Туризъм (Икономика на туризма и Културен туризъм);
– нови БП: наприм. Социални дейности и Логопедия, Застраховане и др.;
– нови БП в нови за НБУ професионални направления: наприм. Здравни грижи, Педагогика.
2. Създаване на нови minor-програми: наприм. Предприемачество във високите технологии, Българистика, Англицистика, Германистика, Испанистика, Неоеленистика, Ориенталистика, Романистика.
3. Създаване на БП за степен „професионален бакалавър“: наприм. Текстил и облекло, Екология, Технология на храните, Информационни технологии.
4. Развитие на иновативни и приоритетни за НБУ програми - засилване на приложната им ориентация (Антропология, Изкуствознание, Социология) или изследователската им ориентация (Семиотика, Египтология).
5. Въвеждане на гъвкавост в организацията на обучение в БП – наприм. чрез обединяване на студенти от 1-ва и 2-ра година в курсове по групи програми (Антропология/Artes Liberales/Изкуствознание и артмениджмънт; История/Археология/Египтология; Обща и приложна биология/Науки за земята и алтернативни енергии; Изкуствознание и артмениджмънт/Българско културно наследство/Туризъм и др.).
6. Нови магистърски програми за преквалификация на учителските общности.

Област II: Развитие на учебните форми и средства
1. Развитие и разнообразяване на подпомаганото дистанционно обучение:
а) дистанционализиране на БП – Администрация и управление, Гражданска и корпоративна сигурност, Информационна сигурност, Счетоводство и одитинг, Туризъм;
б) дистанционализиране на МП – Дипломация в сигурността и отбраната, Екологичен мениджмънт, Публична администрация, Рекламен мениджмънт и др.;
в) увеличаване на преките форми на общуване в съществуващите програми с дистанционна форма на обучение.
2. Създаване на програми на английски език: Психология, Археология и др.
3. Създаване на съвместни програми с чужди университети за получаване на двойна диплома.
4. Подпомагане на избора на студентите на индивидуални интердисциплинни програми – чрез дефиниране на нови професии; акредитация на умения, придобити в извънучебно време и т.н.
5. Разнообразяване на формата и обема на minor-програмите.
6. Развитие на продължаващото обучение:
а) развитие на подготвителни и уводни курсове и майсторски класове за превръщане на продължаващото обучение във вход към програмите за образователна степен;
б) създаване на програми за продължаващо обучение съвместно с външни организации и провеждани на работното място;
в) развиване на програми за обучение на педагози от и в малцинствени общности;
г) развитие на програми за професионална квалификация на учители и училищни директори.
7. Разгръщане на практическата насоченост на обучението чрез въвеждане на нови извънаудиторни учебни форми и развитие на системата за акредитиране на знания и умения придобити в извънучебно време.
8. Развитие на електронното обучение чрез осъвременяване на системата Moodle НБУ – актуализация на версията на системата; въвеждане на нови модули; връзка с външни ресурси и бази данни; разширяване на интеграцията с ИИС и Библиотеката; въвеждане на нови технически форми на преподаване и учене; увеличаване на обема на електронните учебни материали; въвеждане на платен достъп до Moodle НБУ за външни потребители.

Област III: Развитие на университетския кампус, учебните и изнесените пространства на НБУ
1. Създаване на генерален план за развитие на университетския кампус на НБУ.
2. Изграждане на нови пространства към университетския кампус на НБУ: Радио-телевизионен център; Корпус 3 с Голяма Аула, конферентни зали и преподавателски кабинети; хотел-общежитие; спортна база; детска градина; парково пространство.
3. Изграждане на неконвенционални учебни пространства, съответстващи на „учебната програма“ на НБУ - оформяне на нов стандарт на учебните пространства в НБУ.
4. Създаване на нови лаборатории и специализирани кабинети съвместно с външни организации.
5. Създаване на нови възможности за придвижване на хора с физически увреждания - изграждане на нови моторизирани платформи и нови пътеки за незрящи.
6. Създаване на центрове за културно-информационна дейност, дистанционно и продължаващо обучение в центъра на София и в локалните центрове.
7. Оформяне на университетските пространства в екологична база.

За напредъка на университетското образование

Област IV: Развитие на академичния състав
1. Вътрешно развитие на академичния състав:
a) Развитие на собствен хабилитиран състав чрез Системата за дългосрочно атестиране на академичния състав за попълване на състава на департаментите;
б) Развитие на собствен асистентски състав чрез включване със стипендии на НБУ в докторски програми
в) Привличане на външни хабилитирани преподаватели в професионални направления с недостатъчен преподавателски капацитет – Архитектура, Биология, Информатика, Икономика.
3. Въвеждане на стандарта 70:30 (70% преподаватели на основен трудов договор към 30% хонорувани преподаватели и преподаватели на втори трудов договор)главно чрез премахване на специализирани курсове в първа част на бакалавърските програми и на дублиращи се (синонимни) курсове по професионални направления между щатни и хонорувани преподаватели.
4. Създаване на система за обучение на академичния състав в приоритетни области – преподаване на чужд език, дистанционализиране на курсове, интерактивно преподаване, практическо обучение чрез нови лаборатории или сътрудничество с водещи фирми.
5. Привличане на реномирани преподаватели от висши училища в чужбина за цикъл лекции в бакалавърски и магистърски програми или във форми на продължаващо обучение.
6. Търсене на публични авторитети за преподавателска работа в НБУ.
7. Диференциране на заплащането на преподавателите в зависимост от трудова им заетост в НБУ.

Област V: Развитие на оценяването, акредитацията и системата за качество
1. Развитие на системата за постоянно текущо оценяване на студентите чрез диверсифициране на формите на оценяване в т.ч. включване на „сериозни симулационни игри“, чрез поставяне на крайна оценка след поне три предходни оценки от текущо оценяване през семестъра, след поне три оценки от оценяване през сесията или след наличие на две оценки – една от текущо оценяване през семестъра и една от изпит през сесията.
2. Обвързване на присъжданите кредити с оценките: 1-ви вариант - при оценки „много добър” и „отличен” да се присъждат кредити, различни като брой от тези, при оценки „среден” и „добър”.2-ри вариант - присъждане на кредити само при оценка над „добър“. За набавяне на липсващите кредити студентът записва същия или други курсове, явява се на приравнителни изпити или на акредитация.
3.  Въвеждане на гъвкава система за акредитация на периоди и форми на обучение, включително на неформалното и самостоятелното учене, и на придобити социални умения.
4. Развитие на системата за управление на качеството чрез разработване и въвеждане на нови стандарти, процедури и показатели за измерване, и периодични вътрешни програмни акредитации и външно оценяване.
5. Провеждане на редовни вътрешни програмни и департаментни акредитации, система за вътрешен следакредитационен контрол.

Област VI: Развитие на системата на управление
1. Утвърждаване на системата за планиране в НБУ чрез периодичен анализ и актуализиране на Стратегическия план и плановете за развитие на университетските структури.
2. Обвързване на системата от планове в НБУ с бюджетите на университетските структури.
3. Увеличаване на децентрализацията в управлението чрез увеличаване на звената на финансово самоуправление –учебно-практически и изследователски звена;учебни програми; център за иновации и интелектуална собственост (за поддържане на бази данни и продажба на резултати от научни изследвания на НБУ).
4. Включване на студенти и alumni в подкрепа и коректив на програмната политика на НБУ.
5. Подобряване на обслужването на кандидат-студентите и студентите чрез опростяване на административните процедури, развитие на модули в Интегрираната информационна система (ИИС) и въвеждане на нова система на академично съветване от департаментите и тюторство.
6. Развитие на човешките ресурси чрез     повишаване на ефективността на процедурите за оценяване и атестиране;разработване на обучителни програми; инвестиране в хора с иновационни идеи;делегиране на отговорности.
7. Продължаваща диверсификация на заплащането на преподавателите и административния състав, и обвързването й с резултатите и системата за качество.
8. Подпомагане на управлението на университета чрез развитието на Интегрираната информационна система.

В служба на обществото

Област VII: Развитие на изследователската дейност
1. Без да се ограничава по какъвто и да е начин досегашната активност и практика за намиране на подходяща и интересна тематика от департаментите и центровете за сключване и изпълнение на различни по форма и насоченост изследователски договори, се поставя задачата за формулиране на актуални за обществото теми, върху които да се фокусират усилията на водещи експерти от НБУ, както и от други академични, университетски и бизнес среди. Крайната цел е получените резултати от изследванията, анализите, констатациите, насоките и стратегиите да бъдат представени под егидата на НБУ по подходящ начин пред обществото, което освен всички други ползи, би създало и утвърдило университета като водещ интелектуален център в българското общество.
2. Изграждане на визия за ценностната система на съвременния българин. Да се намерят пътищата и начините за замяна на ценностите и стереотипите на социалистическото тоталитарно общество с тези на съхранената и развита след втората световна война европейска цивилизация. Да се търсят и намират специфичните български добродетели, както и тяхното съвременно място и приложение, включително и връзките с християнските ценности.
3. Мястото и значението на Интернет в съвременното общество. Да се изследват механизмите и тенденциите в развитието на Интернет и влиянието му върху обществения и икономическия живот на съвременния българин. Да се формулират начините, по които информационното общество би подобрило производителността на труда, би ускорило интеграционните процеси, би подобрило образователния процес, би улеснило изграждането на гражданско общество. Да се дефинират и очакваните опасности от развитието на Интернет.
4. Високата производителност и предприемачеството – ключови фактори за развитието. Да се изследват механизмите, индикаторите и инструментите, с които по най-бързия и ефективен начин би се повишила обществената производителност на труда. Как предприемачеството, в т.ч. и във високите технологии и по-високата производителност биха ни направили конкурентноспособни и с устойчиво развитие.
5. Превръщане качеството на образованието в стратегическа цел на обществото. Намиране на баланса между качеството и достъпа в средното и висшето образование. Учителството като гарант за качество в училищната система чрез сътрудничество с НБУ. Осъвременяване на методите и подходите в образователния процес.

Област VIII: Развитие на публичната и международната дейност
1. Повишаване на ефективността на присъствието на НБУ в публичното пространство чрез развитие на нова публична дейност и имидж:
a) създаване на отдел “Маркетинг и ПР” за разработване на маркетингова стратегия на НБУ и проучване на имиджа, позиционирането и пазарното търсене на програми от кандидат-студенти и работодатели;
б) оптимизиране на системата за разгласяване в страната и в чужбина на образователната, научната и творческа дейност на НБУ, експертния капацитет, постиженията на преподавателите и най-изявените студенти;
в) създаване на онлайн медия на НБУ, пространство за онлайн дебат по значими социални проблеми, интегриране със социалните мрежи и наръчник за визуална идентичност.
2. Развитие на работата с кандидат-студентите:
а) оптимизиране на консултирането на кандидат-студенти, засилване на сътрудничеството с гимназиите за привличане на изявени ученици, усъвършенстване на ТОП и специализираните изпити, въвеждане на по-ранно класиране – юни/юли;
б) създаване на индивидуални учебни програми за българи, живеещи в чужбина, привличане на кандидат-студенти от българската диаспора в Молдова, Сърбия, Македония, Румъния и Гърция, подобряване на административното обслужване на чуждестранните студенти;
в) създаване на информационни материали за НБУ на английски език.
3. Развитие на работата със студентите и алумни:
а) създаване на „зелен телефон/e-mail“ за постоянна връзка на студентите с администрацията, на система за тюторство и на студентски медии за изграждането на интерактивна комуникация в академичната общност от студенти, преподаватели и администрация;
б) развитие на системата за студентски труд и стаж съвместно от учебните програми и професионалните организации и компании, интегрирането й с онлайн медията на НБУ и други външни медии;
в) създаване на алумни-асоциация с помощта на сайт и активно съдействие на департаментите, регулярни контакти на алумни със студентите и популяризиране на НБУ в провинцията чрез тях.
4. Развитие на работата с работодатели и професионални организации чрез привличането на експерти като партньори в съвместни изследователски проекти, стажантски програми, студентски конкурси, при разработване на учебни помагала и други образователни проекти.
5. Развитие на международната и проектна дейност на НБУ: проучване на нови възможности за международна акредитация; включване в нови международни изследователски проекти и мрежи;създаване на международни докторски и магистърски програми; трансфер на ноу-хаув други страни на Балканите и изследване на миграционни процеси, когнитивни процеси и модели, модерна история на Балканите.

Област IX:“НБУ – Зелен университет”
1. Повишаване на енергийната ефективност:полагане на топло- и хидроизолация на покрива на Библиотеката и Корпус 1, полагане на топлоизолация на фасадите на Библиотеката, подмяна на осветителните тела със светодиодни, автоматизиране на осветлението, изграждане на централизирана вентилационна система, изграждане на фотоволтаична система за затопляне на битова вода и за осветление на сградите с автоматизирано управление, монтиране на саморегулиращи се влагочувствителни клапи за пресен въздух, участие в конкурсите за финансиране по оперативните и други програми на ЕС.
2. Подобряване на практиките за административна работа в НБУ:намаляване на използваната хартия в административната и учебната работа и въвеждане на стандарти за употреба  – двустранно принтиране, използване на рециклирана хартия и рециклиране на хартията, използвана от НБУ; въвеждане на електронна система за документооборот; изключване на офис техниката след края на работния ден и намаляване на използването на климатици.
3. Повишаване на културата по проблемите на околната среда и осигуряване на студентското включване:провеждане на практически обучения, семинари, лекции, обучителни и  информационни кампании по проблемите на околната среда, подпомагане на студентски проекти на екологична тематика; насърчаване на инициативи на отделни студенти или студентския съвет, въвличане на студентите в дейности по почистване, поддържане и озеленяване на площите около НБУ.
4. Подготовка за преход към “зелен университет”:закупуване на енергоспестяващи офис уреди и консумативи, и въвеждане на технически средства за по-ефективно използване на водата (водни батерии тип “push and stop”, фотоклетки в тоалетните и др.).
5. Развитие на разделното събиране на отпадъци:обособяване на отделни пространства за разделно събиране на хартия, метали, стъкло.


Приет от Настоятелството на НБУ на 12. 12. 2011 г.