отпечатай

Администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО 

Администрацията на Настоятелството (АН) е свързана с дейността на Председателя на Настоятелството и Настоятелството - развитието на Нов български университет. Администрация на Настоятелството се управлява от Изпълнителния директор на университета и е на пряко подчинение на Председателя на Настоятелството. Сред големите проекти на АН са: поддържането на материалната среда в университета по начин, отговарящ на модерните европейски стандарти; създадената система за стратегическо планиране и подготовката на Годишен доклад на НБУ – осигуряващ прозрачност на университетските дейности; системата за анализ на ефективността на университетските структури; финансовата система и централният фонд за стратегическо развитие, фонд “Райна Кабаиванска” – предназначен за национални и международни стипендии за обучение по оперно пеене, фонд “Димитър Паница” – за връчване на Награда за гражданска доблест, фонд “Издателска дейност”; издателската поредица Artes Liberales – книги по общо образование, биографичната книга-албум “Райна Кабаиванска”, поредицата “В градината с розите. Лекции и слова”; уебсайтът на проф. Богдан Богданов – www. bogdanbogdanov.net; съхраняването и популяризирането на значими дарения и архивни материали, сред които и тези на проф. Васил Стоилов, проф. Петър Мутафчиев, проф. Иван Саръилиев; изграждането на Интегрираната информационна система, която бързо и полезно осигурява достъп до информация за кандидат-студенти, студенти, alumni, преподаватели, администрация. 

Изпълнителен директор на НБУ: Георги Текев

Структури в Администрация на Настоятелството: 

Отдели: Информационни технологии, Персонал, Планиране и развитие, бюро “Проекти”, Правен, Стопански, Уебстудио, Финансово-счетоводен.

Центрове: Издателски център, Център за документни и архивни фондове, Медицински център.

Университетски театър


Кабинет на Председателя на Настоятелството

За контакт: корпус 1, офис 226, тел. 8110 226/ в. 1226, e-mail: vshikova@nbu.bg
  
 

ЦЕНТРАЛНА УНИВЕРСИТЕТСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Централната университетска администрация (ЦУА) подпомага дейността на Академичния съвет и Ректора. Ръководи се от директор и е на пряко подчинение на Ректора. Сред големите проекти на ЦУА са: системата за кариерно консултиране на студентите, системата за консултиране по международни и научноизследователски проекти; поредиците от обучителни семинари за преподаватели и администрация; организирането и провеждането на университетските празници; информационното обслужване на университета чрез система за популяризиране на университетските събития и отразяване на публикациите за университета в медиите.
 

Директор на Централна университетска администрация: 
Валентин Гьонов, тел. 8110 206/ в. 1282, 1229
vgionov@nbu.bg

Структури в Централна университетска администрация: отдел "Студенти", отдел "Международна дейност", отдел "Учебен", отдел "Акредитация и дипломиране", отдел "Информационна дейност", Център за качеството и оценяването, Център за кариерно развитие, Център за обучителни ресурси, отдел "Научно изследователска дейност".


Секретар на Ректора и Академичния Съвет:

За контакт:
корпус 1, офис 227,  тел. 8110 247/ в. 1247, e-mail: batanasova@nbu.bg