отпечатай

Каталог на изследователските ресурси

СЪДЪРЖАНИЕ
ДЕПАРТАМЕНТИ И ЦЕНТРОВЕ
История на културата
ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕНТРОВЕ
МЕТОДИЧЕСКИ ЦЕНТРОВЕ
УВОД
Целта на каталога е да запознае с изследователските и консултантски възможности на щатните преподаватели в НБУ. Схемата за организирането на информацията е съобразена с препоръките на Европейския съюз и е предназначена да ориентира потребителите тематично – по департаменти и центрове, и да ги подпомогне при удобното намиране на отделни партньори и екипи, за създаването и научното обслужване на вътрешни и международни проекти.
Каталогът е част от научноизследователската информационнa база данни на НБУ, която се актуализира ежегодно.
Вашите запитвания и препоръки можете да отправяте към:
Отдел “Научноизследователска дейност”
Нов български университет
София 1618
ул. “Монтевидео” № 21,
Корпус 2, етаж 7, офис 710Б
тел.: 02/8110696
факс: 02/8110698
e-mails: ivutova@nbu.bg,
vharizanov@nbu.bg

(към съдържанието)

ДЕПАРТАМЕНТИ И ЦЕНТРОВЕ
Антропология
ЮЛИАН НИКОЛОВ КОНСТАНТИНОВ
Научно звание: професор
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено): СУ “Климент Охридски”
Основни изследователски интереси в областта на: социокултурна антропология
Национални и международни проекти:
(последни проекти 2001-2004)
Ръководител:
 • “Пренос на управление на еленовъдни ресурси от Феноскандия в СЗ Русия (Мурманска обл.)” Работен пакет 4 към РЕНМАН – проект към 5-та рамкова програма на ЕС. (Fifth Framework Programme of the European Union, Key Action 'Quality of Life and Management of Living Resources' (RENMAN, "The Challenges of Modernity for Reindeer Management: Integration and Sustainable Development in Europe's Subarctic and Boreal Regions" 1 March 2001-28 February 2004; Key Action: “Quality of Life and Management of Living Resources”)
Изпълнител:
 • Изследователски проект “Пост-съветски политически и социоикономически промени сред коренните народи на Северна Русия”. Проект на Юбилейния фонд на шведската национална банка “Риксбанк”, Университета в Упсала (Швеция) и Института по антропология и етнология в Москва. ("Post-Soviet Political and Socioeconomic Transformation Among the Indigenous Peoples of Northern Russia: Current Administrative Policies, Legal Rights, and Applied Strategies", A Swedish Riksbank Sponsored Research Program, Uppsala University; Institute of Ethnography and Ethnology/ Institute of Anthropology and Ethnology, Moscow, 1 January 2001 – 31 December 2004, Murmansk Region Component: “Reindeer Herding Transformation in the Russian Arctic (Kola Peninsula)”
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации,
редакционни колегии и други):
 • председател на Българско дружество за регионални културни изследвания (БДРКИ)
 • член на Международната арктическа асоциация за социални науки (IASSA)
МАГДАЛЕНА БОРИСОВА ЕЛЧИНОВА
Научно звание: доцент
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено): българска филология,СУ “Св. Кл. Охридски”; степен “доктор” от Института за фолклор при БАН
Основни изследователски интереси в областта на: социокултурна антропология
Допълнителни изследователски интереси в областта на: фолклористика, етносемиотика
Национални и международни проекти:
Ръководител:
 • Религията в общества в преход: сравнение между България и РМакедония – индивидуален проект
Изпълнител:
 • Антропология на Европа – Европейска научна фондация
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • European Association of Social Anthropologists
 • Център за фолклористични и етноложки изследвания
ЦВЕТЕ ПЕТРОВА ЛАЗОВА
Научно звание: доцент
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено): висше, СУ “ Св. Климент Охридски”
Основни изследователски интереси в областта на: историческа антропология, история и теория в антропологията, религия, език и култура, културни взаимодействия, културни изследвания, античната култура на Балканите
Допълнителни изследователски интереси в областта на: либералното образование (liberal arts)
Национални и международни проекти:
 • “Обнова на обучението по хуманитарни дисциплини във висшите училища” – 1998 г.
 • “Либерално образование в действие”, СУ “Св. Кл.Охридски” – 1999 г.
 • “Преустройство на базовото образование на НБУ по модела на Artes Liberales” – 1999 г.
 • “Организационна подкрепа за НБУ (II): Програма Artes Liberales и развитие на обучителните ресурси” – 2001 г.
 • “Традиция и трансформации на културни феномени в Югоизточна Европа”, БАН
 • “Антропология на Европа”, НБУ, депертамент по антропология, НБУ
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и други):
 • ”Антропологични изследвания” (НБУ)
 • “Seminarium Thracicum” (БАН)
ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ БОЧКОВ
Научно звание: доцент
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено): висше, българска филология, ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”
Основни изследователски интереси в областта на: фолклористика: български фолклор, фолклорен епос, фолклорни топонимични предания, фолклор и идентичност; етнология: етнични и конфесионални общности в България; локална култура, етнология на града; антропология: пол и социални роли, миграция и идентичност
Допълнителни изследователски интереси в областта на: митология, история на културата, етнични стереотипи, културна памет
Национални и международни проекти:
Ръководител:
 • “Родова памет и фолклорна култура” (1995-1997 г.)
 • “Общности и култури” (1997-1999 г.)
 • “Изселникът. Проблеми на идентичността и адаптацията на българските турци, изселници в Турция” (2001-2003 г.) – българо-турски проект
Изпълнител:
 • “Градът в преход” (2003-2004 г.)
 • “Наследство и диалог мжду културите” (2002-2004 г.) – българо-френски проект
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • член на редколегията на “Антропологични изследвания”
 • член на Специализирания научен съвет по социология, антропология и науки за културата при ВАК
ВАСИЛ ИВАНОВ ГАРНИЗОВ
Научно звание: доцент
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено): висше, СУ “Св. Климент Охридски”
Основни изследователски интереси в областта на: социална антропология, политическа антропология, икономическа антропология
Допълнителни изследователски интереси в областта на: децентрализация, регионално развитие, регионална политика, местно самоуправление
Национални и международни проекти:
Ръководител:
 • Културни съдържания на политическите действия (1993, 1994, 1995)
 • Културни съдържания на политическите и икономическите действия (1996, 1997)
 • Национален план за икономическо развитие 2000-2006
 • Икономически растеж и социален оптимизъм (2003)
 • Здравна култура и здравни услуги (2004)
 • Стратегия за икономическо и социално развитие на България 2005-2010: експертен и граждански дебат”, ръководител на екип по раздел “Регионално развитие, децентрализация и инфраструктура”
Изпълнител:
 • Стратегия за устойчиво развитие на Република България (1998-1999)
 • Методи и методики за оценка на изпълнението на общинските и областни планове за развитие (2001-2002)
 • Институционални предпоставки за повишаване качеството на висшето образование в България (2004)
ИРЕНА ИВАНОВА БОКОВА
Научно звание: доцент
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено): висше, филологическо (СУ „Св. Климент Охридски, БАН)
Основни изследователски интереси в областта на: културна и социална антропология, етнология (изследвания в/на града; колективни идентичности; етнично и религиозно; конструиране на наследства; културни взаимодействия; регионални изследвания; миграции); визуална антропология (изследване чрез видео и фото-документация и изработване на филми)
Допълнителни изследователски интереси в областта на: културологични изследвания, култура и туризъм
Национални и международни проекти:
Ръководител:
 • Градът в преход. Местно развитие и гражданско участие. Културата като ресурс (съвместно с проф. И. Дичев), финансиран от Фондация „Институт Отворено общество”, София (2003-4)
 • “Градът: наследство и диалог между култури”. Базова организация Институт за фолклор, БАН, финансиран от МОН (начало 2003)
 • Проект “Bulgarian mythology and folk beliefs (comparative investigation)”: “Българска митология и фолклорни вярвания (сравнително изследване) в партньорство с Института за етнология на УАН, Будапеща (проф. Михай Хопал) – включен в двустранната спогодба между БАН и УАН (начало 2004)
 • Обучение в теренно изследванев рамките на магистърска програма "Сравнителни политически изследвания" (Политически науки) по тема "Политически култури. Антропология на / в града", Кърджали 19-25 септември 2005 (съвместно с доц. А. Тодоров, доц. А. Кръстева)
 • Обучение в теренно изследване в рамките на лятна школа по антропология: Антропология на / в града. Културата като ресурс Пловдив, 15-23 септември 2004 (съвместно с проф. И. Дичев, СУ)
 • Teaching anthropology – Bulgaria and Macedonia: comparative studies (Преподаването по антропология – България и Македония, съпоставителен анализ), финансиран от Фондация „Отворено общество”, Будапеща (съвместно с доц. М. Елчинова), 2006 г.
 • Маскарадът – „между” селото и града – финансиран от НБУ (програми за развитие на учебни програми) с участието на студенти от депратамент Антропология и програма Визуални изкуства за изработване на антропологичен филм (съвместно с доц. Л. Христов), 2005-6
 • “Cultural tourism in Bulgaria. Training of cultural experts and development of museum. Integrated research - action project for cultural tourism in multicultural areas” (“Културен туризъм в България. Подготовка на експерти и развитие на музеи. Разработване на изследване и приложен проект за културен туризъм в среда на културно разнообразие”) – ръководител на българската партньорска мрежа (заедно с доц. А Кръстева, НБУ), в партньорство с Университета в Болоня, Факултет за политически науки (2005-6)
Изпълнител:
 • Representations culturelles et politiques de l’Europe Occidentale et les Balkans: Discours historiques et anthropologiques (Културни и политически представи за Западна Европа и Балканите: исторически и антропологични дискурси; ръководител ст. н. с. I ст. д. изк. М. Сантова) ИФ – БАН, Университет Пиза – Национален център за научни изследвания в Италия (начало 2004)
 • Masques et mascarades (Маски и маскаради) – финансиран по програма Култура 2000 (ЕС), представител на български участник в мрежата от 8 участници, координиран от асоциация „Култури и традиции”, Гана, Франция (начало 2005)
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • Член на Център за етноложки и фолклористични изследвания, София
 • Член на Международна асоциация на социолозите с френски език (AISLF)
 • Член на Международна асоциация на социолозите (AIS)
 • Член на редколегия на „Антропологични изследвания”, издание на НБУ

РУМЕН ДОНЧЕВ ДАСКАЛОВ
Научно звание: доцент
Научна степен: доктор на социологическите науки
Образование (къде е получено): аспирантура по Сравнително културознание в катедра “История и теория на културата” на Историческия факултет на СУ “Св. Климент Охридски”; магистър по история в Софийски университет
Специализации:
 • магистърска специализация по История и теория на културата
 • член на Института за академични изследвания във Васенаар, Холандия
 • юни 1997 – септември 1998 – стипендия Хумболт в Свободния Университет – Берлин
 • 1997 – стипендия Гети (изследване в Германия)
 • юли 1996 – октомври 1996 – стипендия Фулбрайт в Университета Мериленд – Колидж Парк
 • септември 1995 – юни 1996 – член на Института за академични изследвания (Institute for Advanced Study) в Принстън
 • юни–юли 1995 – стипендия на Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) в университета Тюбинген
 • февруари 1995 – Сейнт Джонс Колидж – Оксфорд
 • септември 1993 – август 1994 – стипендия Жан-Моне в Европейския университет във Флоренция
 • май–юни 1992 – Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Париж
 • 1992 – грант от Съвета на Европа за изследване по човешките права
 • май-юли 1991 – Европейския университет във Флоренция
Основни изследователски интереси в областта на: модернизация на Балканите, теории за модернизацията; културна и социална история; сравнителна история; политическа социология
Допълнителни изследователски интереси в областта на: политически доктрини и практики в новата българска история

Национални и международни проекти:
 • 2007 – историографията за фашизма в България и Румъния към ЦЕУ-Будапеща
 • 2002-2003 – колективно изследване върху "Сравнение на империите" (финансирано от фондация "Отворено Общество" в Москва)
 • 2001 – изследване върху социална и културна история на модерна България (грант на Централно-Европейския Университет - Будапеща)
 • 1997-1998 – изследване върху модернизация на Балканите (спонсорирано от фондацията Хумболт)
 • 1997 – колективно изследване на образите на Европа сред българите (спонсорирано от Австрийското министерство за наука, изследвания и култура)
 • 1996 – изследване по мирния преход в Източна Европа (по стипендията Фулбрайт)
 • 1995-1996 – изследване на модернизационните процеси на Балканите (в Института за академични изследвания в Принстън)
 • 1993-1994 – изследване на етнически идентичности и национализъм на Балканите (в Европейския институт във Флоренция
 • 1992 – изследване по правата на човека в България (спонсорирано от Съвета на Европа)
 • 1990 – изследване върху образите на България на Запад, съвместно с Центъра за изследване на демокрацията в София
 • 1989-1990 – изследване в областта на социология на културата в сътрудничество с учени от университета в Дюселдорф, Германия
ЕВГЕНИЯ ГЕОРГИЕВА БЛАГОЕВА
Научно звание: главен асистент
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено): магистратура по история, със специализация етнология – СУ “ Климент Охридски”,1994; докторантура по етнология, Етнографски институт на БАН, специализиран научен съвет по нова и най-нова история при ВАК, 1998
Основни изследователски интереси в областта на: етнологията и културната антропология: общности и идентичности, родство и именуване, консумативна култура и постмодерност
Допълнителни изследователски интереси в областта на: етнология на социализма, антропология на религията
Национални и международни проекти:
Ръководител:
 • “Антропологически аспекти на преименуването на българите мюсюлмани” (2000-2001)
 • “Култура на “бързото“ и “бавно” хранене на българина в началото на XXI в.” – финансиран от Фонд “ Развитие на научните изследвания” на НБУ (2004)
Изпълнител:
 • “Власите в България”
 • “Етнокултурно изследване на населението от двете страни на река Дунав” (съвместно с Румънската Академия на науките)
 • “Народна култура на гагаузите в България”
 • “Родството през периода на преход в България” (съвместно с Департамента по югоизточноевропейска история при Университета в Грац, Австрия)
 • “Жизненият цикъл в период на криза” (съвместно със Сръбската Академия на науките)
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • член на Международната асоциация за антропология на Югоизточна Европа
 • член на Българското дружество за регионални културни изследвания
 • член на Дружеството за изследвания на етнически общности и селища “ДИОС”
 • член на редакционната колегия на поредицата “Антропологични изследвания” на Департамента по антропология на НБУ
НЕВЕНА ДИЧЕВА ДИМОВА
Научно звание и степен: асистент
Научно звание и степен: доктор
Образование (къде е получено): Университетът на Питсбърг, САЩ
Основни изследователски интереси в областта на: национализъм, междуетнически отношения, конфликти, Република Македония
Допълнителни изследователски интереси в областта на: междуполови отношения
Национални и международни проекти:
Изпълнител:
 • за втора година избрана за стипендиант на Academic Fellowship Program към ОSI, която цели да подпомогне местни учени завърнали се след докторантура в западен университет
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и други):
 • ААА (American Anthropological Asssociation)
ВЕНЦИСЛАВ СТЕФАНОВ ДЖАМБАЗОВ
Научна степен: асистент
Научно звание: доктор
Образование (къде е получено): висше - Технически университет, София; докторантура - департамент Антропология, НБУ
Основни изследователски интереси в областта на: информационни и комуникационни технологии; социология
Допълнителни изследователски интереси в областта на: дизайн; мултимедия

РОСИЦА ПЪРВАНОВА ГЕНЧЕВА
Научно звание: асистент
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено): доктор, Университет в Кеймбридж; магистър, Университет в Кеймбридж; магистър, Централно-европейски университет – Будапеща; магистър, Софийски университет
Основни изследователски интереси в областта на: социална и културна история, етнография на социализма, миграция и гражданство
Допълнителни изследователски интереси в областта на: антропология на тялото
Национални и международни проекти:
 • Август 2005–юни 2007 – Returning Scholar в Департамента по антропология, НБУ, проект, финансиран от Academic Fellowship Program на International Higher Education Support Program на Институт Отворено общество – Будапеща
 • Септември 2005–януари 2006 – член на изследователския екип по проекта “Anti-Discrimination Approaches in Selected CEE Countries and Austria“,
  финансиран от ASO Brno, координиран от Q Qualified Migration Knowledge Network – Vienna и с партньори Charles University - Prague, CURS (Румъния), PSR (България), и GEA 2000 (Словения)
 • 2004-2005 – изследовател към Центъра за академични изследвания – София, член на групата по проект “Роли, идентичности и хибриди”
 • 2003-2004 – Fellow at the Wissenschaftskolleg zu Berlin, член на групата по културна мобилност
 • Декември 2002-септември 2003 – член на изследователския екип, изработил българския доклад в рамките на проекта “Sharing Experience: Migration Trends in Selected Applicant Countries and Lessons Learned from the ‘New Countries of Immigration‘ in the EU and Austria”, координиран от Международната Организация по Миграция във Виена
 • Август 2002-юли 2003 – Returning Scholar в Катедрата по нова и най-нова обща история на Факултета по история на Софийски университет, проект, финансиран от Civic Education Program на Институт Отворено общество – Будапеща
 • 2001-2006 – програмен координатор на Програма ФАР-АКСЕС’99, консултант на програмите “Демокрация 1999”, “Демокрация 2000”, “Европа 2000”, и “Европа 2001” на Европейската Комисия, управлявани от Делегацията на Европейската Комисия в България, оценител на проекти по програма “Европа 2003”, мониторинг експерт по програма ФАР 2002, проект «Учене през целия живот и професионално образование и обучение», управляван от Министерството на труда и социалната политика и Министерството на образованието и науката; експерт по оценка на програма ФАР 2003, проект “Алтернативна заетост”, управляван от Министерството на труда и социалната политика, и програмата за малки грантове на Демократическата комисия на посолството на САЩ
 • 2001-2002 – участник в международния проект “Преоценка на историята на Юго-източна Европа през 20-ти век: между национализма, войната и комунизма”, под ръководството на Джон Лампе и Марк Мазауър
 • Август-септември 2001 – консултант на Международната Организация по Миграция за подготовката на изследването Миграционен потенциал на България

(към съдържанието)


Археология
ИВАН БОНЕВ ГАЦОВ
Научно звание: професор
Научна степен: доктор на науките
Образование (къде е получено): СУ "Св.Климент Охридски"
Основни изследователски интереси в областта на: късна праистория - каменни технологии
Допълнителни изследователски интереси в областта на: атрибутен анализ
Национални и международни проекти:
Ръководител:
 • “Каменни индустрии от Южните Балкани – нов поглед и нов подход - Университета в Скопие - Програма “ Образование“ на фондация “Отворено общество ” – “ Стратегическо партньорство в областта на висшето образование в региона на Балканите и ЮИ Европа”
 • “Производство и обмен на каменни оръдия: нов поглед върху неолитното културно наследство на Южните Балкани (база от данни, достъпна през Интернет), съвместно с департамент “Информатика”
Изпълнител:
 • Commodification system of exchange and social organization of the production in NW Anatolia and Thrace – INSTAP, USA
 • Micro Vouni, Samothrace, Greece: environmental, subsistence and technology, INSTAP, USA
 • The production and exchange of stone tools during Bronze Age to Classical period in Southern Balkans - Bulgarian and Greece, MELLON, ASCS, Athens
 • Материална и духовна култура на неолита в българските земи в контекста на Балканския полуостров
В България:
 • От 1999 г. - Обработка на кремъчни ансамбли от тел Караново
 • От 1999 г. - Обработка на кремъчни ансамбли от праисторическо селище Драма-Герена
 • От 1999 г. - Обработка на кремъчни ансамбли от праисторическо селище Драма-Меджумерка
 • 2001 г. - Обработка на кремъчна колекция от района на Североизточна България във връзка с докторската дисертация на Райко Краус, докторант към свободен университет, Берлин
 • 2002 г. - Обработка на кремъчна колекция от района на Североизточна България във връзка с докторската дисертация на Богдан Атанасов, докторант към Хайделбергски университет, Германия
 • В Северозападна Турция:
 • От 1999 г. - Обработка на кремъчни ансамбли на праисторическо селище Ашаги Пинар, Лозенград
 • От 1999 г. - Обработка на кремъчни ансамбли от праисторическо селище Ходжа Чешме, Турска Тракия
 • От 1999 г. - Обработка на кремъчни ансамбли от праисторическо селище Илипинар, Бурса регион
 • От 1999 г. Обработка на каменни ансамбли от Троя, Чанак Кале регион
 • От 2001 г. - Обработка на кремъчни колекции от вече изследвани праисторически обекти: Топ Тепе, Фикир Тепе, Пендик, Кайнарджа
 • В Република Гърция:
 • От 2001 г. Обработка на каменен ансамбъл от Истмия, Коринт
 • От 2003 г. Обработка на кремъчни ансамбли от праисторическо селища Микро Воуни, остров Самотраки
 • Международни проекти в контекста на проект
  “Материална и духовна култура на неолита в българските земи в контекста на Балканския полуостров” на секция “Праистория”
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • член на Европейската Археологическа Асоциация
ВАСИЛКА ТОДОРОВА ГЕРАСИМОВА-ТОМОВА
Научно звание: професор
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено): висше, СУ “Св. Климент Охридски”
Основни изследователски интереси в областта на: античната и средновековна епиграфика
Допълнителни изследователски интереси в областта на: пещерна живопис
Национални и международни проекти:
Изпълнител:
 • международен проект на Австрийската академия на науките в рамките на Комисията за изучаване на Балканите, Античен отдел, на тема ”Християнството и разпространението му на Балканите”
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • член на Световната асоциация по гръцка и латинска епиграфика
 • член на редколегията на ГОДИШНИК НА ДЕПАРТАМЕНТА ПО АРХЕОЛОГИЯ НА НБУ
 • член на редколегия на списание АРХЕОЛОГИЯ
 • член на редколегия на списание НУМИЗМАТИКА И ЕПИГРАФИКА
 • член на редколегия на поредица ДИСЕРТАЦИИ
 • член на международния Кураториум Pro Teurnia към Виенската Академия на науките
ПЕТЪР МИХАЙЛОВ БАЛАБАНОВ
Научно звание: доцент
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено): СУ “Св. Кл. Охридски”
Основни изследователски интереси в областта на: археология, история
Допълнителни изследователски интереси в областта на: археометрия, компютърни технологии
Национални и международни проекти:
Ръководител:
 • Археологически проучвания в НАР “Деултум-Дебелт
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • член на редколегията на сп. “Музеи, паметници, реставрация”
БОЯН ЮЛИЕВ ДУМАНОВ
Научно звание: главен асистент
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено): магистър и доктор -СУ “Св. Кл. Охридски”
Основни изследователски интереси в областта на: антична археология, българска и византийска средновековна археология
Допълнителни изследователски интереси в областта на: металургия и художествена металопластика, въоръжение и снаряжение, светска култура
Национални и международни проекти:
Ръководител:
 • Medieval Bulgarian Civilization. Continuity and Relations with the Byzantine and Western Mediterraneum
 • Международни археологически проучвания в микрорегиона на с. Горно ново село, общ. Братя Даскалови
 • Gotenidentitätsarchäologie (Die Goten an der Unteren Donau)
Изпълнител:
 • Готите и старогерманското културно присъствие в днешните български земи
 • Проучвания в НААР “Дуросторум-Дръстър-Силистра”
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • член на Society for Promotion of Byzantine Studies
 • редактор на Годишник на департамент Археология на НБУ
 •  
ПЕТРАНКА НИКОЛАЕВА НЕДЕЛЧЕВА
Научно звание: асистент
Образование (къде е получено): магистър по археология – НБУ; докторант по археология - НБУ
Основни изследователски интереси в областта на: археология
Допълнителни изследователски интереси в областта на: приложение на компютърните технологии в археологията
Национални и международни проекти:
Изпълнител:
 • Micro Vouni, Samothrace, Greece: environmental, subsistence and technology, INSTAP, USA
 • Обработка на каменен ансамбъл от Истмия, Коринт
 • Обработка на кремъчна колекция от района на Североизточна България във връзка с докторската дисертация на Райко Краус, докторант към свободен университет, Берлин
 • Обработка на кремъчни ансамбли от праисторическо селище Драма-Меджумерка
 • Обработка на кремъчни ансамбли от праисторическо селище Драма-Герена
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • член на Европейската Археологическа Асоциация
БОГДАН СТОЯНОВ АТАНАСОВ
Научно звание: асистент
Образование (къде е получено): Атински Национален Каподистрийски Университет
Основни изследователски интереси в областта на: археология
Допълнителни изследователски интереси в областта на: стара история, антропология, социология
Национални и международни проекти:
Изпълнител:
 • Археологически разкопки в Тиринт – Университет Хайделберг, Гръцка археологическа служба
 • Археологически проучвания в Зоминтос, о-в Крит – Университет Хайделберг, Гръцка археологическа служба

ИЛИЯН ГЕОРГИЕВ БОЯНОВ
Научно звание: асистент
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено): Магистър и доктор – СУ “Св. Климент Охридски”
Основни изследователски интереси в областта на: класическа археология, гръцка скулптура и вазопис, римско изкуство и архитектура, римска армия, латинска и гръцка епиграфика, нумизматика.
Допълнителни изследователски интереси в областта на: съдебна археология.
Ръководител: Археологически и археометрични проучвания в микрорегиона на с. Големо Бучино, област Перник.
Изпълнител: Археологически проучвания в НАР “Кабиле”.
Обществена дейност: Член на Редакционната колегия на Годишник на департамент “Археология” на НБУ.

(към съдържанието)


Дизайн и архитектура

КОНСТАНТИН НИКОЛОВ БОЯДЖИЕВ
Научно звание: професор
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено): ВИАС
Основни изследователски интереси в областта на: теория и история на архитектурата и градоустройство
Допълнителни изследователски интереси в областта на: градоустройство и обществени сгради
Национални и международни проекти:
Ръководител:
 • Ръководител на национален проект “Българската архитектура 1930-1990”, 2004 – 2006 г.
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • Член на DОCОМОМО към ЮНЕСКО
 • Член на редколегията на сп. “Архитектура” на САБ, София
 • Член на редколегията на вестник “Арх и Арт”, София
 • Член на редколегията на сп. “Паметници на културата”
ЙОРДАНКА НИКОЛОВА ЧЕРНАЕВА
Научно звание: доцент
Образование (къде е получено): НХА “Николай Павлович” – специалност “Текстил и мода”
Основни изследователски интереси в областта на: съвременни тенденции в модата и дизайна, ревюта, изложба, инсталации
Допълнителни изследователски интереси в областта на: съвременни тенденции в модата и дизайна, ревюта, изложба, инсталации
Национални и международни проекти:
Изпълнител:
 • Мител Мода – Италия – конкурс за млади дизайнери
 • Хайм Текстил – Германия - изложение
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • член на СБХ, секция “Дизайн”
 • един от основателите на група “Форум”
 • член на Асоциация на българските дизайнери на мода и текстил

ЕМИЛИЯ КИРИЛОВА ПАНАЙОТОВА-КАРАДЖОВА
Научно звание: доцент
Образование (къде е получено): НХА
Основни изследователски интереси в областта на: съвременни тенденции в модата и дизайна, ревюта, изложби, инсталации
Допълнителни изследователски интереси в областта на: съвременни тенденции в модата и дизайна, ревюта, изложби, инсталации
Изложби:

 • изложба “Пространство и форма” – Виена, център Витгенщайн
 • изложба “Малка пластика и рисунка” – Братислава, Градска художествена галерия
 • Национална изложба дизайн “Емоцията следва формата” – СБХ, Национален изложбен център “Шипка” 6
 • Национална изложба “ARTTEXTILE” – СБХ, Национален изложбен център “Шипка” 6
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • Член на СБХ
ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА
Научно звание: доцент
Образование (къде е получено): НХА
Основни изследователски интереси в областта на: малката пластика, ниския релеф и накитите
Допълнителни изследователски интереси в областта на: съвременни тенденции в модата и дизайна, ревюта, изложба, инсталации
Национални и международни проекти:
Изпълнител:
 • участие в 5 национални конкурса за юбилейни монети, обявени от БНБ 2006 г.
 • първа награда за монета с образа на Борис Христов на тема “Именити български гласове”
 • втора награда за монета с образа на Борис Христов на тема “Именити български гласове”
 • втора награда за монета на тема “Килимарство”
 • участие и първо награда в конкурс за почетни отличия на МВР 2007 г. (орден на лента + почетна звезда)
 • участие с графични проекти в конкурс, обявен от Централна администрация от Президентството за юбилеен медал на Президента 2007
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • член на Асоциация на българските дизайнери и автор на запазената марка на Асоциацията

Арх. ЗАРКО ДИНКОВ УЗУНОВ
Научно звание: доцент
Образование (къде е получено): магистър, архитектура, ВИАС, София; специализация по сценография ВИАС и СБХ
Основни изследователски интереси в областта на: синтез и интердисциплинарност между архитектура и театър
Допълнителни изследователски интереси в областта на: театър и матеметика
Национални и международни проекти:
Ръководител:
 • петгодишен международен проект «Лятна школа за изпълнителски изкуства» (съвместна инициатива на НБУ и Център за изкуства “Сорос”) - лидер на петдневни тренингови сесии по метода Stick Man (авторски метод за актьорски тренинг)
 • Българо-австралийска продукция с резултат спектакъла “Индже” (съвместна инициатива на Департамент Театър НБУ и театрална Група Хилдегард) с премиера на Международен театрален Фестивал Аделаида, Австралия - сценограф
 • копродукция с Фондация Пловдив Културен месец и произвеждане на спектакъл “Индже” втора версия с премира на Античен Театър Пловдив за закриване на Културната програма Пловдив – европейски месец на културата -сценограф
 • копродукция на Театър на Голия Охлюв и Theater des Augenblicks Wien Austria за фестивал Контекст Европа, изработване на спектъкъл “Социален портрет” намеса в публични места – автор и сценограф
 • множество театрални проекти-спектакли ко-продукции на Департамент Театър или УТ "Театър на Голия охлюв" като сценограф
 • участия в национални и международни театрални фестивали след проведени селекции
 • копродукция на УТ "Театър на Голия охлюв" и Българскаа асоциация за театър за изработване на архитектурна инсталация в градска среда в рамките на фестивал "Варненско лято"
Изпълнител:
 • тригодишен проект на Театър на Голия охлюв и Фондация «За Нов български университет» с още 6 европейски ко-организатора “Пресечни пътища” – творчески обмен и артистично “know haw”- изпълнител в група за обмен
КРИСТИНА ГЕОРГИЕВА САВОВА
Научно звание: асистент
Образование (къде е получено): магистър – художник-дизайнер, НБУ
Основни изследователски интереси в областта на: мода, художествено проектиране и конструиране на облекло, модна илюстрация, история на костюма, орнаменти, накити и аксесоари
Допълнителни изследователски интереси в областта на: рисуване и изобразително изкуство, археология, етнография
Национални и международни проекти:
Изпълнител:
 • международни проекти финансирани от Европейската младежка фондация към съвета на Европа за работа с деца в неравностойно положение
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и други):
 • членство в АНДИ (Асоциация за нови дизайнерски инициативи)
ЯНА ОЛЕГ ДВОРЕЦКА
Научно звание: асистент
Образование (къде е получено): Нов Български Университет, специалност “Моден дизайн”
Основни изследователски интереси в областта на: художествено проектиране на облеклото
Допълнителни изследователски интереси в областта на: история на костюма, история на модата, прогнозиране в областта на модата; български национален костюм
Национални и международни проекти:
Изпълнител:
 • 1999 г. - проект “Дъга на надеждата”, съвместно с Младежко християнско дружество и с подкрепата на Европейската младежка фондация към Съвета на Европа в Страсбург, гр. Струга – детски лагер - школа по рисуване и дизайн с деца от Косово, Албания и Македония
ЯВОР ХРИСТОВ ЖАБЛЯНОВ
Научно звание: асистент
Образование (къде е получено): висше – Национална Художествена Академия
Основни изследователски интереси в областта на: графичен дизайн и тримерно визуализиране
Допълнителни изследователски интереси в областта на: интерактивна компютърна графика, реклама и мултимедия

ТАТЯНА ЦВЕТАНОВА ПЕНЧЕВА-ГЕОРГИЕВА
Преподавател
Образование (къде е получено): висше – ТУ, София, специалност “Технология на шевното п-во”
Основни изследователски интереси в областта на: конструиране, моделиране и градиране на облекло
Допълнителни изследователски интереси в областта на: проектиране и технология на облеклото

ТЕОДОРА ПЕНКОВА МОМЕКОВА
Преподавател
Образование (къде е получено): Kunsthchschule – Berlin - Weissensee
Основни изследователски интереси в областта на: художествено проектиране на облеклото
Допълнителни изследователски интереси в областта на: история на костюма, история на модата, прогнозиране в областта на модата
Национални и международни проекти:
Ръководител:
 • 1999 г. - проект “Дъга на надеждата”, съвместно с Младежко християнско дружество и с подкрепата на Европейската младежка фондация към Съвета на Европа в Страсбург, гр. Струга – детски лагер - школа по рисуване и дизайн с деца от Косово, Албания и Македония
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • член на СБХ, секция “Дизайн”
БАНКО ЙОРДАНОВ БАНКОВ
Преподавател
Образование (къде е получено): висше,НХА
Основни изследователски интереси в областта на: художествено проектиране - артистичен дизайн
Национални и международни проекти:
 • 2002 г. - Пространствено решение на стая за деца от 2 до 5 години и стая за деца от 5 до 8 години в клиника за лицево-челюстна хирургия във ВМИ, София;
 • 2002 г. - Проект за библиотека и стая в клиника за лицево-челюстна хирургия във ВМИ, София;
 • 2002 г. - Пространствено оформление на клон на ДСК, гр. Пловдив, съвместно с арх. Ива Димитрова;
 • 2002 г. - Проект за фамилно жилище на Леон Хампарцумян и Марияна Хампарцумян - съвместно с арх. Ива Димитрова и арх. Петър Стоянов;
 • 2002 г. - Проект за преустройство и вътрешно оформление на жилище на Ана Ганева и Гого Ганев на ул. "6-ти септември", София.
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • Член на СБХ от 1988 година
ИЛИАНА ГЕОРГИЕВА ГЪЛЪБОВА-ГИКОВА
Преподавател
Образование (къде е получено): НХА - ,,Промишлена естетика”
Основни изследователски интереси в областта на: композицията в пластичните изкуства , интериорния и пространствен дизайн
Допълнителни изследователски интереси в областта на: дизайн за детска среда
Национални и международни проекти:
Изпълнител:
 • Работа с деца от балканските страни по програма на Юнеско;
 • Лектор към национална програма за преквалификация на кадри
ГЕРГАНА НАСКОВА СТЕФАНОВА
Преподавател
Образование (къде е получено): ВИАС
Основни изследователски интереси в областта на: съвременни тенденции в архитектурата и дизайна
Допълнителни изследователски интереси в областта на: съвременни тенденции в архитектурата и дизайна
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • член на DОCОМОМО към ЮНЕСКО
 • член на редакционната колегия на сп. “Аспекти” и “Интериор и падар” (като арт - директор)
 • член на САБ от 1985 г.
 • член на КАБ от 1992 г.

(към съдържанието)


Изящни изкуства
НИКОЛАЙ ЛАЗАРОВ МАЙСТОРОВ
Научно звание: професор
Образование (къде е получено): висше; специалност "Живопис" при проф. Ненко Балкански в Художествената академия "Николай Павлович", София
Основни изследователски интереси в областта на: живописта и графиката
Награди:
 • 2005 г. Национална награда за живопис "Захари Зограф"
 • 2005 г. Награда "Възраждане" за графика - Галерия Възраждане, Старинен Пловдив
 • 2003 г. Награда и звание лауреат на "Златното перо" за принос към българската култура /Класик FM радио, галерия МАКТА/
 • 2001 г. Наградата на фондация "Св.Св. Кирил и Методий" - ХІ-то международно биенале на графиката, Варна
 • 1998 г. Почетна грамота на Министерство на културата на РБ за принос в развитието и популяризирането на българската култура
 • 1996 г. Награда за живопис - Международно триенале на живописта в София
 • 1996 г. Голямата награда за годишна изложба на СБК
 • 1987 г. ІІ награда за графика - Международно биенале на хумора и сатирата, Габрово
 • 1986 г. Голямата награда за живопис на името на "Владимир Димитров-Майстора", СБХ
 • 1984 г. Наградата на "Критиката" за живопис, СБХ
 • 1982 г. ІІ награда /раздел фигура/ -изложба на илюстрацията, СБХ
 • 1980 г. ІІ награда за рисунка, СБХ
Негови творби са притежание на:
 • Националната художествена галерия
 • Софийската градска художествена галерия
 • Галериите в Пловдив, Благоевград, Варна, Добрич, Стара Загора, Сливен, Димитровград, Габрово, Трявна, Търговище, Кърджали, Велико Търново
 • Колекцията на Петер Лудвиг от българско изкуство в Кьолн, Германия
 • Графична колекция - Дюселдорф, Германия
 • Музея за съвременно изкуство в Берлин, Германия
 • Музея за съвременно изкуство в Сеул, Южна Корея
 • Музея за съвременно изкуство, Университет Hang-Ihq, Сеул, Южна Корея
 • Музей на Кметството в Дордрехт, Холандия
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • Член на СБХ
ЕКАТЕРИНА ЙОРДАНОВА РУСИНОВА-ХРИСТОВА
Научно звание: доцент
Образование (къде е получено): НХА “Николай Павлович” – специалност “Приложна графика (плакат)”
Основни изследователски интереси в областта на: графично оформление на опаковката, етикета, запазената марка и рекламната графика; изящната рисунка
Преподавателски интереси в областта на: художествено проектиране на облеклото; модна графика; история на облеклото
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • 1974 г. – член на Ателието на младия художник към СБХ
 • член на СБХ, секция “Графичен дизайн”
МИХАИЛ СТОЯНОВ ЧОМАКОВ
Научно звание: доцент
Образование (къде е получено): висше - ВИИИ “Н. Павлович”
Основни изследователски интереси в областта на: теория на творческия процес – учебник
Допълнителни изследователски интереси в областта на: живопистта
Национални и международни проекти:
Ръководител:
 • “Изкуството в НБУ 2004” - проект в Нов Български Университет – 2004 г.
Изпълнител:
 • Общоевропейски проект за изграждане на виртуална живописна галерия на НБУ към центъра по семиотика – Сократес
 • Общоевропейски проект – Темпус
 • Изграждане на експериментална група от студенти за визуализиране на учебния процес – опитна дейност
 • Първи етап от проект за изграждане на лаборатория по визуализация към НБУ
 • Предпечатна подготовка и електронен вариант на учебник по семиотика на проф. М. Попова
 • Подготовка на ежегодната изложба на програма “Графичен дизайн”
АННА ТОДОРОВА ЯНЕВА
Научно звание: старши асистент
Образование (къде е получено): магистър, “Живопис” - НХА в класа на Светлин Русев; курс по “Анимация” към ВИТИЗ
Основни изследователски интереси в областта на: педагогиката и методиката на преподаване при изобразителните изкуства, анатомия, художествена перспектива, история на изкуствата и др.
Допълнителни изследователски интереси в областта на: нови и нестандартни методи на преподаване, установяване взаимовръзките между видовете изкуства, установяването на интереси между университети и организации чрез изкуство, мениджмънт в изкуството
Изложби:
 • 2006/2007 г. – Съвместна изложба в гр. Струмица, РМакедония, “44 Международна колония за изящни изкуства”, Център за култура и изкуство “Антон Панов”
 • 2006/2007 г. – Съвместна изложба в гр. Струмица, РМакедония, “44 Международна колония за изящни изкуства”, закриване на колонията
 • 2006/2007 г. – Участие от името на НБУ в “Мултивизиен Коледен концерт” в зала България. Представяне на НБУ със собствени авторски произведения, маслена живопис
 • 2006 г. – Изложба в Curb Gallery,  Ню Йорк, участие в постоянните й експозици и сайт
 • 2006 г. – Постоянно участие в галерия ”Principal”, Вашингтон, САЩ
 • 2006 г. – Участие в представителна преподавателска изложба в НБУ по случай 15-годишнината на университета
 • 2006 г. – Самостоятелна експозиция в галерия INTER NOS
 • 2004 г. – Участие в обща благотворителна изложба в галерия “Сезони” орг. Арх&Арт
 • 2003 г. – от 16 декември галерия Кожухарови
 • 2003 г. – Изложба в Телевизия М САТ
 • 2003 г. – Изложба, Ню Йорк, галерия Curb Gallary
 • 2003 г. – Изложба “Лято, лято…”, Счетоводна къща Тандра
 • 2001 г. - Изложба, Тексас, Остин
 • 2000 г. – Изложба с НБУ, галерия “Прима”, 24 май
 • 1999 г. – Изложба “Св. Валентин” – Министерство на Културата
 • 1999 г. - Изложба х-л “Амбасадор”
 • 1998 г. – Изложба, Пловдив, галерия “Ронфея”
 • 1997 г. – Изложба, Атина, Гърция, кв. Вула
 • 1996 г. – Изложба в “Балабановата къща”, гр. Пловдив
 • 1995 г. – Изложба в ХГ, гр. Пловдив
 • 1995 г. – Изложба в клуб “Космополитен”
 • 1993 г. – Изложба СУ “Климент Охридски”
 • 1992 г. – Изложба гр. Гьотинген, Германия
Проекти:
 • 2006/2007 г. – Осъществяване на общоуниверситетска изложба в Софийска градска библиотека на тема “Езици и светове”
 • 2006/2007 г. – Организиране на пленер “Zoo-drawing”на студентите от базовите и бакалавърски програми на НБУ в “Златни пясъци”. Провеждане на лекция и отразяването й в студентски работи в „Аладжа манастир”. Представяне на произведенията от пленера в изложба в НБУ
 • 2006/2007 г. – Съорганизатор в екипна изложба в рамките на дните на изкуствата на НБУ, представяне на студентски картини маслена живопис, монументален формат
 • 2006/2007 г. – Организиране на докторски семинар “Образ и текст” с участието на докторанти от ДП ”История на културата”, ДП “Изящни изкуства” и ДП “Визуални изкуства”. Резултатите са представени в презентации и изложба в НБУ
 • 2006/2007 г. – Организиране на конкурс “Графити” за студентите от НБУ със свободна тематика
 • 2006/2007 г. – Осъществяване и представяне на проект Мрежата@nbu.bg в НБУ, съдържащ произведения от пленер и учебни задачи
 • 2004 г. – организатор на коледно- новогодишното тържество на НБУ спектакъл с изложба “Изкуството на НБУ- 2004”
 • 2003 г. – организатор на изложба хепънинг на Департаментите по изкуствата в Софийска градска библиотека
 • 2003 г. – организатор на поредната годишна изложба на департаментите по изкуствата на НБУ. Престижното събитие се проведе в “Клуб на народния представител” в българския парламент от 16 до 22 юли, 2003 г. В изложбата бяха включени и картини на Анна Янева
 • 2003 г. – Организатор на изложба на студенти от програми “Анимационно кино”, “Графичен дизайн” и “Визуални изкуства” по случай Дни на отворени врати на НБУ – I етаж, НБУ
 • 2003 г. - Изложба-спектакъл на студенти и преподаватели от програмите към департаментите по изкуствата на НБУ е открита в Софийска градска художествена галерия на 21.03.2003 г. Изложбата е организирана от стас. Анна Янева и ас. Маргарита Кръстева, като студентските работи са представени в периода 21 - 28 март 2003 г. Изложбата е реализирана със съдействието на Столична община, БНК на Уницеф
 • 2002 г. – Културен център “Красно село” – организатор на общоуниверситетска изложба
 • 2002 г. - Организира успешна ИЗЛОЖБА-СПЕКТАКЪЛ в Дом на културата Средец с участието на всички Департаменти по изкуствата в НБУ
 • 2002 г. - Организира представителна лекция на Българския Национален Комитет за УНИЦЕФ в централната Аула на НБУ. Целта на лекцията бе запознаване студентите с целите изадачите на УНИЦЕФ в България,както и създаването на Студентски комитет към организацията в НБУ. Лекцията бе съпроводена със студентска иэложба - Анимационно кино - І-ви курс
 • 2001 г. – НБУ, по покана на СОС, изложба под ръководството на кмета Ст. Софиянски
 • 2001 г. – НБУ, преподаватели и студенти в Народното събрание
 • 2000 г. – НБУ, библиотеката
 • 1999 г. – Изложба с НБУ в Съюз на филмовите дейци
Награди:
 • 2001 г. – Спечелен конкурс за изложба в Канада, съпътстваща франкофонските прояви под ръководството на Министерството на Културата
 • 1994 г. - Спечелен конкурс и изработка на пощенски марки - сер. “РОЗИ” - 6 бр.
 • 1993 г. - Спечелен конкурс по живопис в НХА
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и други):
 • член на Клуб ”Приятели на UNICEF”
 • член на фондация ”Млади таланти”
МОНИКА ПЕТРОВА ПОПОВА
Научно звание: асистент
Образование (къде е получено): висше, магистър - Национална художествена академия, Приложен факултет, спец. Керамика
Основни изследователски интереси в областта на: изобразителното изкуство
Допълнителни изследователски интереси: палеонтология (древни писма); традиционна символика; семиотика; история; религия; изкуства
Национални и международни проекти:
Самостоятелни изложби: (проекти)
 • 2004 - “Nigredo” / проекта се представя от кураторите Моника Попова и Галя Пенкова, като същият е награден и финансиран от фондация “Прохелвеция”- Швейцария - представен в женски затвор - гр. Сливен
 • 2004 - изложба в галерия “Ирида”- в проекта “Талвег” (с участие на студент на НБУ - Димитър Хаджов и румънката Стела Лие)
 • 2004 - “Nigredo” - старинна баня гр. Пловдив - със специалното участие на германският фотограф Й. Гайзер
 • 2004 - “Nigredo” - централна баня - гр. София
 • 2003 - “Nigredo” - кураторски проект на Галя Пенкова и Моника Попова - централен софийски затвор – гр. София
 • 2002 - “Еросът на невъзможното” - “Център за съвременно изкуство” – Шипка 6
 • 2001 - екстериорна инсталация - пред галерията за чуждестранно изкуство
 • 2001 - “Началото”- галерия Ирида – гр. София
 • 2000 - керамика- галерия “Норман”- гр. София
 • 2000 – рисунки - галерия “Бул-арт” – гр. Варна
 • 2000 - “Неточен адрес” - галерия Ирида - гр. София
 • 1999 - керамика - “Рейдио – сити Ню Йорк” - гр. София
 • 1999 – живопис -“Аритмичност”- галерия “Калоян”
 • 1998 – керамика - галерия “Досев”
 • 1997- керамика - “Рейдио сити Ню Йорк” - гр. София
 • 1996 – керамика - галерия “Досев”
 • 1994 – керамика - галерия “Аросита”
 • 1993 – керамика - галерия “Аросита”
 • 1992 – керамика - германско посолство - гр. София
Колективни изложби:
 • 2004 - участие в международен проект – “Бейсмънт” - куратор Клаудия –Мария Луениг - гр.Виена (Австрия)
 • 2004 - керамика – галерия “Сариев” - гр. Пловдив
 • 2004 – обща изложба - галерия Ирида
 • 2004 - участие в международно бианале за съвременно изкуство - гр. Шумен
 • 2004 - международен симпозиум за екстериорна пластика – к-с Златни пясъци - “Море от форми”
 • 2004 - участие в международен проект “Майки и дъщери” - куратор Клаудия-Мария Луениг
 • 2004 - участие в международен симпозиум “Арт – колаж”– гр. Пловдив
 • 2003 - екстериорен пленер - “Море от форми” - к-с Златни Пясъци
 • 2003 - живописен пленер - гр. Кавадарци (Македония)
 • 2003 – проект - “Хвърчила” – куратор Любен Костов
 • 2002 - екстериорен пленер - “Море от форми” - първо издание – к-с Златни пясъци
 • 2002- младежка изложба на фондация- “Св. Св. Кирил и Методий”
 • 2001- “Българска идентичност и евро-съюз”-Шипка -6
 • 2001-“ Живопис-но”-Шипка-6
 • 2000- Есенни салони-гр.Пловдив
 • 2000- “Светлинни проекции”- живопис- галерия Ирида
 • 2000- пленер-живопис – гр.Задар /Харватия/
 • 2000- живопис-“Светло”- галерия Ирида
 • 1998- Национална изложба по скулптора- Шипка-6
 • 1997- годишна изложба на “ Cite Des Arts Studio” център за съвременно изкуство -гр. Париж /Франция/
 • 1996-пленер по керамика –гр. Троян
 • 1996- дипромна защита- галерия”Досев”
 • 1995- пленер по керамика –гр. Исперих
 • 1993 - Есенен салон – Шипка 6
 • 1992,1993,1994 - годишна изложба - “Св. Спиридон”
Награди:
 • 2002 - Първа награда за екстериорна пластика «Ръце от стихове» - на пленера «Море от форми» - к-л Златни пясъци
 • 2002 - Първа награда за млад автор на фондация «Св. Св. Кирил и Методий»
 • 2000 - награда за млад автор на галерия Ирида
 • 1998 - награда за млад автор на Международна френска академия, гр. Париж
 • 1996 - конкурс и специализация в «Des Art Studio» - гр. Париж, Франция
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • СБХ- съюз на българските художници
КАЛИНА ХРИСТОВА ХРИСТОВА
Научно звание: асистент
Образование (къде е получено): висше, НХА, бакалавър – специалност "Графика" с педагогическа правоспособност; НБУ - магистърска степен - "Графично и пространствено проектиране"
Основни изследователски интереси в областта на: изобразителните изкуства (графика и живопис) и графичния дизайн
Допълнителни изследователски интереси в областта на: мултимедия и "видео - арт"
Национални и международни проекти:
Изпълнител:
 • "Manaus Project" - 2003 - Бразилия
 • "Manaus Project - Refresh" - 2004 - Бразилия
 • "THIS PLAY" - 2003 - Виена
 • "Rain-boll" - 2004 - Белград
ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
Преподавател
Образование (къде е получено): Художествена академия специалност “сценография” с ръководители на курса проф. Никола Николов, Асен Стойчев, Емил Костов. От 2003 г. подготвя хабилитационен материал за докторска степен
Специализации:
 • 1984 специализира в Нанси (Франция) при Антоан Витез, Янис Кокос и Патрис Тротие.
 • 1985 специализира “Комедия де л’арте” в Барселона (Испания) при Карло Босо.
Работен опит:
1978-1981 - Сценограф на Ямболския драматичен театър
1981-1987 - Софийски окръжен театър Ботевград
1989-1990 - Драматичен театър Перник
1991-2000 - Народен театър “Иван Вазов”
Участия в чужбина:
 • 1993 – в Битолския драматичен театър (Македония)
 • 1994 – в Rideau de Brusselles, (Белгия)
 • 1998 – Охрид (фестивала “Охридско лето” ’98)
 • 1999 – Фестивала “Интеркулт” Стокхолм
 • 2002 - Охрид (фестивала “Охридско лето” ’02)
 • 2003 – в Juozo Miltinio dramos teatras, Вилнюс (Литва)
 • 2003 – Театър Адана (Турция)
Национални и международни проекти:
 • сценография и/или костюм за над 600 продукции: театрални постановки, кино, телевизия, опера, балет, интериорни решения за комерсиални пространства
 • многобройни постановки в Битолския, Щипския, Струмишкия и Скопския драматични театри в Република Македония.
 • 1984 - самостоятелна изложба в Берлин (ГДР) и Прага (Чехословакия)
 • 1985 и 1986 – организатор и куратор на обща изложба – преглед на сценографията в България
 • 1994, 1995, 1996 – съучредител на фестивала за съвременно изкуство “Процес пространство” Балчик
 • 1998–1999 – Стипендия на Съюза на българските художници “Cite des Arts” Париж (Франция)
 • 2003-2004 – координатор на съвместен проект на Европейския съвет и община Габрово за възстановяване на културен комплекс “Етъра”
 • 2003-2004 – координатор на програмата на Institut Francaise (Френски културен институт, София) “Je suis rome et je cherche mon hero” театрален и образователен проект за ромските деца в Пазарджик
 • 2004 – Съорганизатор на Фестивала на франкофонския театър “Jean Louis Barrault” Пловдив (инициатива на Френски културен институт, София)
Награди:
 • многократно номинирана и награждавана от СБХ, САБ, Академия Аскеер и Македонската Театрална гилдия
 • през 2004 получава отличието на САБ за най-добра сценография за “Перикъл” по Шекспир (ДТ “Рачо Стоянов” Габрово)
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • член на СБХ
РУМЕН ГЕОРГИЕВ ЛАПТЕВ
Преподавател
Образование (къде е получено): Художествена академия за изящни изкуства, София, специалност "Живопис" при проф. Петър Михайлов
Национални и международни проекти:
 • 1996 - спечелен конкурс за живопис на Съюза на българските художници и фондация "Св. Св. Кирил и Методий" за специализация и работа в "Cite Internationale des 'Arts", Париж
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • от 1989 - член на Съюза на българските художници
ВАЛЕНТИН ВЕЛИЧКОВ САВЧЕВ
Преподавател
Образование (къде е получено): скулптура ВИИИ “Николай Павлович”
Национални и международни проекти:
 • Участия в организирани от СБХ общи и специализирани художествени изложби
 • 1994 - Самостоятелна изложба в Македония. Същата година като член на “Клуб между колеги” бях комисар и участник в организирана от него изложба във Виена (Австрия)
 • 1995 - Участие в триеналето по скулптура в Кайро (Египет), където бях отличен за работите си с почетен медал
 • 1996 - В организираната от Министерство на отбраната изложба в Брюксел участваха мои скулптури. В представителния офис на България в квартирата на НАТО се намира моят релеф, символ на БНА “Св. Георги Победоносец”
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • 1990 - Член на СБХ (Съюз на българските художници)
 • 1992 - Член на “Клуб между колеги”
 • 2004 - Председател на УС на камерата на “Традиционните занаяти в България”
ИВАНКА (ИВА) ВЛАДИМИРОВА ВЛАДИМИРОВА
Преподавател
Образование (къде е получено): висше, живопис; София, Национална художествена академия в класа на проф. Ив. Кирков
Основни изследователски интереси в областта на: живопис, графика, теория и методика на преподаването на предмета живопис и рисуване (нестандартни методи на преподаване)
Допълнителни изследователски интереси в областта на: керамика, стъклопис, история на изкуството, архитектура, семиотика
Работен опит:
1989-1994 г. - хоноруван асистент по рисуване и живопис, ВИАС
1991-1993 г. - преподавател по рисуване и живопис, Колеж по архитектура и строителство, ВИАС
1993-1997 г. - преподавател по рисуване и живопис, Частна художествена академия "Жул Паскин", София
1995-1999 г. - преподавател по рисуване, 12 СОУ "Иван Асен"
2001-2004 г. - преподавател по рисуване, СХУПИ, София
2005-2006 г. - преподавател по живопис, СОУ "Николай Райнов", София
Награди и стипендии:
 • 1991 г. – двумесечна стипендия на СБХ – Cite Internationale des Arts
 • 2001 г. - едномесечна стипендия на Kultur Kontakt – Виена
 • 2003 г. – награда за живопис на община Велико Търново в рамките на Национална изложба на художниците преподаватели
Самостоятелни изложби:
 • 1986 – София, галерия, ул. ”Г.С. Раковски” 108
 • 1988 – София, галерия СБХ, ул. ”Шипка” 6
 • 1991 – Париж,Франция – Cite internationale des Arts
 • 1997 – София, галерия СБХ, ул. ”Шипка” 6
 • 1999 – Френски културен институт, ул.“Васил Левски” 2
 • 2001 – Български културен институт Витгенщайн, Виена, Parkgasse 18
 • 2002 – Градска художествена галерия, гр. Каварна
 • 2004 – София, галерия на СБХ, ул.”Шипка” 6, мото - “Не се обръщай назад”
 • 2005 – Братислава, Български културен институт, “Jessesko” 7
 • 2005 – Берлин, Български културен институт, Leipzigerstr. 114-115
Колективни изложби:
 • 1991 – Женева, Швейцария
 • 1998 – Хелзинки, Финландия
 • 1998 – Базел, Швейцария – Фестивал на изкуствата
 • 1998 – Виена, Австрия – Витгенщай
 • 1998 – Париж, Франция – Cite Internationale des Arts
 • 1999 – Велико Търново, галерия Спектър – “Пленер на рисунката” в памет на Борис Денев
 • 2000 – Куманово, Македония, Ликовна Ковлонjя – “Куманово 2000”
 • 2000 – Живописно – галерия СБХ , ул.”Шипка” 6
 • 2001 – София, галерия Дрита – “Джуфара 2001”
 • 2001 – Плевен – Първо биенале на малките форми – Градска художествена галерия
 • 2002 – София – „Автопортрет” – галерия на СБХ ”Райко Алексиев”
 • 2002 – София – „Голото мъжко тяло” – галерия на СБХ, ул.”Шипка” 6
 • 2003 – София – Художници на галерията – галерия “Сезони”
 • 2002 – София – галерия “Сезони”, “Море и брегове” – пленерите в гр. Каварна
 • 2003 – София, галерия „Средец” – Министерство на културата “Изложба на преподавателите в СХУПИ”
 • 2004 – София – галерия за чуждестранно изкуство ”Св.Св. Кирил и Методий” – “Прозрачно”,българо-американска изложба
 • 2005 – София – галерия на СБХ, ул.”Шипка” 6 – представителна изложба на секция живопис “Лични митологии”
 • 2005 – София – галерия за чуждестранно изкуство ”Св.Св. Кирил и Методий” Ичера, Пленерите на Йордан Лечков
 • 2005 – София, галерия “Сезони”, Коледен базар
 • 2005 – София – Национална художествена галерия, Изложба на преподавателите и студентите от НБУ
 • 2006, 2003 – София – галерия “Икар”, “Даскалиада”, ул. “Луи Леже” 2
 • 2006 – София, галерия на СБХ, ул.”Шипка” 6, “25 години Художествена галерия”, гр. Каварна
 • 2006 – София - галерия на СБХ, ул.”Шипка” 6, ,,20 години по-късно” Иван Кирков и ученици
 • 2006 – Оряхово галерия – “Савчеви”, Пленер Оряхово 2006
 • 2007 – София – галерия на СБХ, ул.”Шипка” 6, национална изложба живопис, “Трафик”
 • 2007 – Пале, Босна и Херцеговина – Градска художествена галерия, Картини от ликовна колония, Пале, 2007
 • 2007 - остров Раб, Хърватска - галерия на Академия АРТ 2007
Национални и международни проекти:
Ръководител:
 • 2002-2004 – проект “Балканите без граници”
Изпълнител:
 • 2001 – „Избрано от Хърватските пленери” – галерия „Средец”, Министерство на културата и Фондация “Про Хелвеция”
 • 2006-2007 - Jadertina 2006, Djela Medundronih likovnih kolonia – Европейски съюз
 • 2003 – проект “Орбис пиктус, Европа” към Чешкия културен институт
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • Член на СБХ от 1987
 • Член на Управителния съвет на СБХ – 1993-1996

(към съдържанието)


Икономика и бизнес администрация
РАДОСЛАВ ЗЛАТАНОВ ЦОНЧЕВ
Научно звание: професор
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено): висше (магистър по математика) СУ “Св. Кл. Охридски”; следдипломно (магистър по икономика), УНСС; квалификации по: количествени методи и теория на решението – СССР, Гърция;
финанси и капиталови пазари – Ирландия, Англия, САЩ, Белгия; университетска администрация - САЩ
Основни изследователски интереси в областта на: финанси и капиталови пазари
Допълнителни изследователски интереси в областта на: количествени методи и моделиране в теория на решението
Национални и международни проекти:
Ръководител:
 • ТЕМПУС
 • проекти на USAID
Изпълнител:
 • ТЕМПУС
ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ ПАНАЙОТОВ
Научно звание: доцент
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено): СУ “Св. Кл. Охридски”
Основни изследователски интереси в областта на: психология на управлението, бизнеса, организационното поведение, лидерството
Допълнителни изследователски интереси в областта на: кроскултурни изследвания
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • СУБ
 • съставител и отговорен редактор на Годишника на департамент “Икономика и бизнесадминистрация”, НБУ
 • член на редакционната колегия на сп. “Маркетинг и мениджмънт”
СТЕФАН ФИЛИПОВ СТЕФАНОВ
Научно звание: доцент
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено): УНСС, София – магистър, специалност “международни икономически отношения”; доктор по икономика – Московски държавен университет “М. Ломоносов”
Основни изследователски интереси в областта на: международна търговия, международни финанси, глобализация, преход от централно планирана към пазарна икономика, макроикономика
Допълнителни изследователски интереси в областта на: институционална икономика
Национални и международни проекти:
Изпълнител:
Конкурентноспособност на българската икономика (програма ФАР)

СВЕТОСЛАВ ЛЮБОМИРОВ МАСЛАРОВ
Научно звание: професор
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено): доктор на икономическите науки - УНСС; “Икономика на външната търговия” - УНСС
Основни изследователски интереси в областта на: международни финанси
Допълнителни изследователски интереси в областта на: международна икономика; макроикономика; финанси
Национални и международни проекти:
Ръководител:
 • 1995 - превод на учебник по “Международни финанси”
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • Научно общество “Фридрих Хайек”
КРАСИМИР ВАСИЛЕВ ЙОРДАНОВ
Научно звание: доцент
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено): висше икономическо – СА “Д. А. Ценов”, Свищов
Основни изследователски интереси в областта на: финансов контрол
Допълнителни изследователски интереси в областта на: одит и отчетност в публичния сектор
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • член на Съюза на икономистите в България
РУСЛАН СТАНЧЕВ ПЕНЧЕВ
Научно звание: доцент
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено): Технически университет - Прага, Чехия – магистър; д-р по информатика - София, доцент - Управление на проекти - ВАК, София; специализации по управление - Columbia Univ - New York, Boston College – School of Management, University of Massachusetts, University of Hartford - 1995, 96, 97, САЩ; 1993 University of Kent - Canterbury Business School, Великобритания
Основни изследователски интереси в областта на: управление на проекти, управленски информационни системи, е-обучение- методология, управление и стандарти
Допълнителни изследователски интереси в областта на: бизнес и конкурентно проучване и анализ (бизнес разузнаване), управление на качеството
Национални и международни проекти:
Ръководител:
 • Стандарт на ЕС : Quality Assurance of e-learnig - CEN, ISSS, EC - като експерт в екип от 5 члена - автори на проект “Стандарти за осигуряване на качеството (за e - learning)“. Проектът е от Мандата на Европейската комисия в областа “Обучение, образование и технологии” делегиран на органите по стандартизация CENELEC и ETSI . Съавтор на съдадения през 2001 стандарт
Изпълнител:
 • експерт (“Р” – член с право на глас) в работна група WG2 на Международната организация по стандартизация - обработка на информацията (ISO /JTC1/SC22) и Американския национален институт по стандартизация (ANSI /X3J9-USA)
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • член на Американската асоциация по развитие на компютърни технологии в образованието AACE, USA
 • член на Международната асоциация по компютърни информационни системи, САЩ (IACIS), която е и член на Американската колегия на бизнес училищата (AACSB)
 • член на Европейската мрежа по дистанционно образование (EDEN European Distance Education Network)
 • член на Международната асоциация по управление на проекти
 • Член на редакционния съвет на списанието Computer Information Systems in Business, USA
 • член на Комисия по етика (извънсъдебно решаване на спорове) на Българската газова и петролна асоциация
СЪБИНА БОРИСОВА РАКАРОВА
Научно звание: доцент
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено): магистър по икономическа кибернетика, Московски институт за народно стопанство
Основни изследователски интереси в областта на: теория и методология на микро-икономическия анализ, анализ на пазарните структури и пазарното регулиране, прилагане на математическото моделиране в икономическите изследвания
Допълнителни изследователски интереси в областта на: икономическия растеж, факторен анализ
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • член на редакционната колегия на Годишника на УНСС
ВИОЛЕТА СТОЯНОВА КАСЪРОВА
Научно звание: доцент на НБУ, ст.н.с. ІІ ст. - ВАК
Научна степен: доктор по икономика – Държавен университет по управление - Москва
Образование (къде е получено): магистър по икономика – УНСС; квалификации по оценка на финансови предприятия и активи, на недвижими имоти и на търговски дружества – Агенция по приватизация.
Основни изследователски интереси в областта на: оценка на бизнеса; финансова диагностика на предприятията; управление на стойността на предприятието
Допълнителни изследователски интереси в областта на: кризисен мениджмънт; сливане и разделяне на компании
Обществена дейност:
 • Член на Камарата на независимите оценители в България
 • Вещо лице на Агенцията по вписванията
НИНЕЛ ИВАНОВА НЕШЕВА-КЬОСЕВА
Научно звание: доцент
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено): История – СУ “Св. Климент Охридски”; Счетоводство и контрол – магистър – УНСС
Основни изследователски интереси в областта на: икономическа история и теория – институционализъм и неоинституционализъм
Допълнителни изследователски интереси в областта на: паричното стопанство
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • член на работната група на Европейска асоциация за банкова история (EABH)
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
Научно звание: доцент
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено): УНСС – специалност “Икономика на промишлеността”; Ленинградски инженерно-икономически институт – специалност “Икономика и организация и управление на науката и техническия прогрес” – доктор по икономика
Специализации:
 • Токио Мицубиши банк – проектно финансиране
 • Мичигански университет – индустриални отношения
 • Манчестър бизнес скул – експертни системи в проектирането на технически сложни обекти
Основни изследователски интереси в областта на: икономика и организация на науката и техническия прогрес; индустриални отношения; банки и банково дело
Допълнителни изследователски интереси в областта на: организация и управление на услугите; глобализация и устойчиво развитие
Национални и международни проекти:
Ръководител:
 • Сравнителен анализ на икономическите механизми за управление на техническия прогрес в Източноевропейските страни – ръководител на българската част
 • Оценка и анализ на дейността на инженерно-внедрителските организации
Изпълнител:
 • Сравнителен анализ на производителността на труда в Източноевропейските страни
 • Възможности за използване на експертните системи в управлението на науката и техническия прогрес
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • Съюз на икономистите в България
 • Съюз на научните работници в България
НЕВЯНА СТЕФАНОВА КРЪСТЕВА-ДАНАИЛОВА
Научно звание: доцент
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено): висше, УНСС
Основни изследователски интереси в областта на: маркетинг, международен бизнес
Допълнителни изследователски интереси в областта на: бизнес преговорите, еволюционния маркетинг
Национални и международни проекти:
Ръководител:
 • 2003 и 2004 г. МОН “Млад учен”
Изпълнител:
 • “Bulgaria transition project” USA Chambers of commerse (проект Ран) 1990
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • член на Американската маркетингова асоциация и Европейския съвет по мениджмънт
СОНЯ АЛЕКСАНДРОВА АЛЕКСИЕВА
Научно звание: доцент
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено): висше образование – СУ “Св. Кл. Охридски”
Основни изследователски интереси в областта на: връзки с обществеността; културен туризъм; реклама и маркетинг на туризма; бизнескомуникации; комуникации и делово общуване; връзки с обществеността на културния туризъм; протокол и етика
Допълнителни изследователски интереси в областта на: маркетинг; етнография и фолклор; фотография
Национални и международни проекти:
Изпълнител:
 • Българо-испански проект за обмяна на опит и запознаване с туристическата индустрия на Испания, 2002 г.
 • програма PHARE – рекламно-информационен проект в туризма, 1999 г.
 • Еconomic Development Fellowship Program – German Marshal Fund (United States), 2000 г.
 • Проект „България на длан” – пътуваща театрална експозиция в макети на най-значимите културнои-исторически обекти на България , 2005
 • Проект на GTZ – стратегия на NGO в туризма, 2003-2004
 • Програма PHARE – квалификационна програма за обучение по реклама и връзки с обществеността в туризма, 2004 г.
 • Българо-руски проект за квалификация в областта на връзките с обществеността на ФЖМК на СУ „Св. Кл. Охридски”, 2004
 • Проект „Промоция България” – Комуникационна стратегия за присъединяване на РБългария към Европейския съюз, 2004
 • Програма TEMPUS – образование и квалификация във връзките с обществеността, 2000 г.
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • Член на Международната организация на журналистите и писателите по туризма (FIJET)
 • Член на Международната асоциация по PR (IPRA)
 • Член на Съюза на българските журналисти (СБЖ)
 • Учредител и председател (2000-2004 г.) на Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО)
 • Учредител и член на УС на Сдружениeто за ефективни комуникации (ЕФКОМ)
 • Член на УС на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА)
 • Член на УС на Асоциацията на имиджмейкърите и специалистите по връзки с обществеността “Имагинес”
 • Член на Българската асоциация по маркетинг (БАМ)
РЕНЕТА МАРИНОВА ДИМИТРОВА
Научно звание: главен асистент
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено): СА “Д. А. Ценов”, гр. Свищов, Специалност ”Финанси и кредит”
Основни изследователски интереси в областта на: банки и кредит
Допълнителни изследователски интереси в областта на: корпоративни финанси

КРИСТИЯН СТОЯНОВ ХАДЖИЕВ
Научно звание: асистент
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено): УНСС, София, спец. “Международен туризъм”; доктор на НБУ
Основни изследователски интереси в областта на: организационно проектиране на целево-адаптивни (съвършени) организации, модели за организационно съвършенство, управление на промяната чрез проекти
Допълнителни изследователски интереси в областта на: управление на екипи и лидерство, устойчивост на управленския процес
Национални и международни проекти:
 • 1994-1996 – координатор на проекта за изграждане на колеж по туризъм във Велинград, фондация “Отворено общество”
 • 1997 г. – международен супервайзор по време на общинските избори в Босна и Херцеговина, проведени под егидата на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (OSCE)
 • 1998 г. – участие в проекта “Quo Vadis” Slovakia, Братислава - изпълнител
 • 1999 г. – участие в Българо-датски образователен проект на МОН за разработване на учебни програми по “Персонален мениджмънт” и “Основи на мениджмънта”
 • 1999 г. – 2002 Phare project number BG 9812-02-01-01 “Strategic Restructuring and Financial Advisory Services”
ЕМИЛ СЕРАФИМОВ КАЛЧЕВ
Научно звание: асистент
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено): магистър “Международни икономически отношения”, УНСС; докторант в Икономически университет Виена; специализации в Университетите в Бон и в Тюбинген
Основни изследователски интереси в областта на: данъци, корпоративни финанси
Допълнителни изследователски интереси в областта на: публични финанси, бизнес оценяване, контролинг, здравен мениджмънт
Национални и международни проекти:
Ръководител:
 • “Оптимизиране структурата на разходите и приходите на Харалд Вайсел GmbH” (Виена)
 • “Финансов анализ на балнеолечението”
Изпълнител:
 • “Стопански и социални пространства в Европа” (Бамберг, Германия)
 • “МСП в България”
 • “Конкурентноспособност на българската преработваща промишленост”
 • “Фискалната децентрализация в България”
 • “Позициониране на Сименс АД в ОНД” (Мюнхен)
 • “Сравнение на хотелиерския бранш в България, Хърватска и Словения”
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • Редактор на тримесечен доклад “Икономиката на България”
НАДЕЖДА ЙОРДАНОВА ДИМОВА
Научно звание: асистент
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено): Икономически университет - Варна
Основни изследователски интереси в областта на: маркетинг, продажби

МИХАИЛ ЕВТИМОВ МИХАЙЛОВ
Преподавател
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено): висше икономическо образование, УНСС
Основни изследователски интереси в областта на: стратегическо управление на туризма
Допълнителни изследователски интереси в областта на: устойчиво развитие
Национални и международни проекти:
Ръководител:
 • “Организация и управление на социалния отдих и курортното лечение в България”
Изпълнител:
 • програма PHARE “Развитие и институционално укрепване на туризма”
РАЛИЦА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
Научно звание: асистент
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено): НБУ, специалност „Финанси”; доктор на НБУ
Основни изследователски интереси в областта на: управление на капитала, сливания и придобивания, корпоративни финанси; финансов анализ; управление на стойността.
Допълнителни изследователски интереси в областта на: оценка на бизнеса, финансов мениджмънт.

СЛАВЯНКА ВАСИЛЕВА СТАМОВА
Преподавател
Образование (къде е получено): висше СУ, магистър; специализация по ресторантьорство във Франция и Тунис; специализация за ръководител на международен проект (френска диплома “BTS” по хотелиерство и ресторантьорство) и изпълнението му като учебна програма на Министерството на образованието на Р. Франция извън територията на Република Франция
Основни изследователски интереси в областта на: висшето префесионално образование в туризма
Допълнителни изследователски интереси в областта на: специализираното чуждоезиково обучение в хотелиерството и ресторантьорството и професионална специализация на студентите от Франкофонската програма
Национални и международни проекти:
Ръководител:
 • проект на фондация “Отворено общество” за програма “BTS” по хотелиерство и ресторантьорство
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и други):
 • кавалер на Ордена на Академичните палми на Министерството на образованието на Република Франция за особени заслуги в разпространението на френската култура и образование и международното сътрудничество
 • председател на Асоциация Приятели Франкофони - 1999
НИНА МИХАЙЛОВА ХАДЖИМИХАЙЛОВА
Научно звание: преподавател
Образование (къде е получено): висше ИУ-Варна, магистър, специализация и акредитация за спец.преподавател по туризъм по изпълнение на уч.програма – фр.диплома “BTS” по хотелиерство и ресторантьорство
Основни изследователски интереси в областта на: висшето професионално образование в туризма
Допълнителни изследователски интереси в областта на: преподаване на специализиран немски и английски език в хотелиерството, ресторантьорството и екскурзоводството
Национални и международни проекти:
Изпълнител:
 • проект на ФОО за програма “BTS” по хотелиерство и ресторантьорство
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и други):
 • член на АПФ
МИРОСЛАВ СТЕФКОВ СТАНЧЕВ
Преподавател
Образование (къде е получено): висше ВТУ, магистър, специализация и акредитация за спец. преподавател по френски език по изпълнение на учебна програма – френска диплома “BTS” по хотелиерство и ресторантьорство
Основни изследователски интереси в областта на: висшето професионално образование в туризма
Допълнителни изследователски интереси в областта на: специализирано чуждоезиково обучение в хотелиерството и ресторантьорството
Национални и международни проекти:
Изпълнител:
 • проект на ФОО за програма “BTS” по хотелиерство и ресторантьорство
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и други):
 • член на АПФ
ЗДРАВКА НИКОЛАЕВА БАНЧЕВА
Преподавател
Образование (къде е получено): висше ВТУ, магистър, специализация и акредитация за спец. преподавател по английски език по изпълнение на учебна програма – френска диплома “BTS” по хотелиерство и ресторантьорство
Основни изследователски интереси в областта на: висшето професионално образование в туризма
Допълнителни изследователски интереси в областта на: специализирано чуждоезиково обучение в хотелиерството и ресторантьорството, конферентен и събитиен туризъм, туристическа анимация
Национални и международни проекти:
Изпълнител:
 • проект на ФОО за програма “BTS” по хотелиерство и ресторантьорство
 • програма ФАР – проекти за културен туризъм
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и други):
 • член на АПФ
 • участие в самодеен театър гр. Балчик
ДИАН КРАСИМИРОВ КАРАГЕОРГИЕВ
Преподавател
Образование (къде е получено): висше ВТУ, специализация и акредитация за спец. преподавател по френски език по изпълнение на учебна програма – френска диплома “BTS” по хотелиерство и ресторантьорство
Основни изследователски интереси в областта на: висшето професионално образование в туризма
Допълнителни изследователски интереси в областта на: специализирано чуждоезиково обучение в хотелиерството и ресторантьорството
Национални и международни проекти:
Изпълнител:
 • проект на ФОО за програма “BTS” по хотелиерство и ресторантьорство
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и други):
 • член на АПФ
 • кореспондент на в. «Добруджанска трибуна» и «24 часа»
СВЕТЛА ДОБРЕВА КАРАГЕОРГИЕВА
Преподавател
Образование (къде е получено): висше ВТУ, специализация и акредитация за спец. преподавател по френски език по изпълнение на учебна програма – френска диплома “BTS” по хотелиерство и ресторантьорство
Основни изследователски интереси в областта на: висшето професоинално образование в туризма
Допълнителни изследователски интереси в областта на: специализирано чуждоезиково обучение в хотелиерството и ресторантьорството
Национални и международни проекти:
Изпълнител:
 • проект на ФОО за програма “BTS” по хотелиерство и ресторантьорство
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и други):
 • член на АПФ
(към съдържанието)
Информатика
ИВАН НИКОЛОВ ЛАНДЖЕВ
Научно звание: професор
Научна степен: доктор на науките
Образование (къде е получено): СУ “Кл. Охридски”
Основни изследователски интереси в областта на: теория на кодирането, комбинаторика, криптография, крайни геометрии, алгебра и теория на числата, алгоритми
Допълнителни изследователски интереси в областта на: теория на групите, крайни полета, алгебрична геометрия
Национални и международни проекти:
Ръководител:
 • HPCF-CT-2000-00112 with the European Commission
Изпълнител:
 • HPCF-CT-1999-00164, ММ-901/1999 и др.
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • Съюз на Математиците в България
 • The American Mathematical Society ZentralblattMATH - Local Co-Editor
 • член на комисията по математика в НФНИ (2000-2003)
 • член на УС на НФНИ (2003-2004)
 • член на СНС по информатика и математическо моделиране
 • член на НС на Института по математика и информатика (БАН)
КРАСИМИР БОЙЧЕВ КАЛИНОВ
Научно звание: професор
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено): висше математическо, Белоруски държавен университет
Основни изследователски интереси в областта на: приложна статистика, многомерни статистически методи и модели, статистически модели и бази данни, планиране на експерименти и клинични изпитвания
Допълнителни изследователски интереси в областта на: социология, психология, археология, медицина
Национални и международни проекти:
Ръководител:
 • World Mental Health 2000: The European Study on Health and Quality of Life – WHO project;
 • ESPAD Project: “Alcohol and Other Drug Use among Students in 30 European Countries
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • American Statistical Association
 • Society for Clinical trials
 • European Network for Business and Industrial Statistics
 • Българско статистическо дружество
ГОСПОДИН ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ
Научно звание: професор
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено): магистър по специалност "Автоматика, телемеханика и връзки" в Петербургския железопътен транспортен институт
Специализации в областта на:
 • системотехника - МЕИ, Москва;
 • мултимедийни технологии - NIVC, Лондон;
 • краткосрочни специализации: Франция, Италия, Германия, САЩ и др.
Основни изследователски интереси в областта на: технически средства за обучение, интерактивни системи; мултимедийни технологии; компютърна графика и анимация (в изкуството, културата, науката, образованието и др.)
Национални и международни изследователски проекти:
Ръководител:
 • Учебен телевизионен център на ВМЕИ - СПП, НИС при ВМЕИ дог. No 9038/85г.
 • Преустройство на зала 2140 на ВМЕИ - СПП, НИС при ВМЕИ, дог. No 9010/85г.
 • Учебен видео-компютърен център на ВМЕИ - I и II част, СПП, НИС при ВМЕИ, дог. No 9202/85г.
 • Принципи, подходи и методи за развитие и приложение на видео-компютърните системи в образованието - задача към проекта "Въведение на информатиката в об­ра­зо­ва­ни­ето на децата.", ЮНЕСКО, 1986-1990г.;
 • Учебен център при НРТЦ - Българска Телевизия, 1988 г.
 • Център за обучение и консултации по съвремени технологии в производството. , ЮНИДО, 1986-1990г.;
 • Художествено проектиране и изпълнение на заставки, шапки и клипове, необходими за създаване на художествен образ на Канал 1 - БНТ, 1993 г.
 • TEMPUS JEP 7521/94, “Обучение за природната среда с приложение на информационните технологии”
 • COPЕRNICUS CP 94-0636, “Програмни системи за осигуряване на малките и средните предприятия”
 • TEMPUS JEP 114789/6, “Компютьрна визуализация в изкуството и дизайна”
 • COPERNICUS IP 977047, “Център за трансфер на технологии Москва – София (MS-TTC)”
 • МОН, НС „Научни изследвания” - дог. № 1207/02, “Изследване, моделиране и избор на методи и технически средства за електронно обучение с мултимедийни материали на cd носители и в интернет.”
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • член на редакционната колегия на "Journal of EDUCATIONAL MULTIMEDIA and HYPERMEDIA", Association for the Advancement of Computing in Education, USA.- от 1992 до 1995г.;
 • вице-президент на Асоциацията по компютърна графика в България,
 • президент на локална група SOFIA, ACM SIGGRAPH, Profesional Chepter USA.
ПЕТЯ ИВАНОВА АСЕНОВА
Научно звание: доцент
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено): доктор по методика на обучението (информатика), Москва, Академия на педагогическите науки; магистър по информатика, СУ “Св. Кл. Охридски”; бакалавър по приложна математика, ПУ “П. Хилендарски”, Пловдив
Основни изследователски интереси в областта на: образование по информатика; е-learning; приложение на информационните технологии в обучението
Допълнителни изследователски интереси в областта на: приложение на информационните технологии в обучението по математика и работата с изявени ученици/студенти
Национални и международни проекти:
 • Виртуално магистърски програми, проект, финансиран от фондация “Отворено общество”, 2002-2003
 • Стратегия и национална програма за развитието на информационното общество в Република България - спечелен конкурс, обявен от Министерския съвет, 1998
 • Национална образователна стратегия по ИКТ, задача, възложена от Министъра на образованието и науката, зам. ръководител на проекта; 1997-1998
 • Подготовка на подрастващите за ИО - нови ИКТ за обучение, спечелен проект по фонд "Структурна и технологична политика" на МОН, зам. Ръководител на проекта, 1997-2000
 • Интегриране на информационните технологии в обучението; НИИО; ръководител на програмата; 1996-1998
 • Стратегии и технологии за разработване и оценяване на държавни образователни изисквания, ИОН, НИИО, участник; 1996-1997
 • Държавни изисквания за образователна степен, НИИО, участник, 1997
 • Програма “Училище на 21 век”, НИНЦОН; научен секретар на интердисциплинарната общност, разработваща програмата; 1991-1995
 • Проект за държавни образователни изисквания по информатика, координатор , 1991-1992, ФМИ, СУ “Св. Кл. Охридски”
 • Международен проект МУЛТИВЕРСУМ, Коменски - Сократес, 2001-2004, ръководител за партньоркса организация (НИО)
 • Международен проект “Компютърна лингвистика”, Еразмус – Сократес, 2001–2002, изпълнител
 • Програма Грундвиг - Сократ, 2000-2002, член на работна група към Европейската комисия
 • ARION, Сократ, Тема: Информационни и комуникационни технологии, Италия, Рим, Октомври, 1999
 • Образование за всички - оценка 2000, ЮНЕСКО, 1999, член на националната работна група
 • Програма ЕВРИДИКА, 1997-1998, член на националната работна група
 • Структура на образователната система, ЮНЕСКО, 1996, член на работната група за разработване на националния доклад
 • Международна програма за научни изследвания в образованието EUDISED, Съвет на Европа, Национален кореспондент
 • Международно сравнително изследване на ученическите постижения Компютри в обучението (COMPED); национален координатор; 1991-1993
 • Международно сравнително изследване на ученическите постижения по Математика и природни науки (TIMSS); ръководител на националната група по кодиране; член на международната група за контрол на качеството на изследването; 1993-1995
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • 1998–2002 - Национално дружество по образование и педагогика, Зам.-председател
 • 1997 - Балкански форум по педагогика и образование
 • 1983-1986 - Национална комисия за олимпиадите по математика и информатика
 • от 1983 - Съюз на математиците в България
ВЕЛИНА ТОДОРОВА СЛАВОВА
Научно звание: доцент
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено): Технически университет, София- машинен инженер; Технически университет, София - инженер-специалист по приложна математика и информатика; Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris – специализация по CAD и роботика; НБУ – магистърска програма по когнитивна наука – от 1997, незавършена
Основни изследователски интереси в областта на: изкуствен интелект – модели на естествения език; когнитивна наука; роботика; математическо моделиране
Допълнителни изследователски интереси в областта на: модели на механични системи, CAD системи
Национални и международни проекти:
Ръководител:
· 2002 - Координатор на проект на ЕО Еразмус, за създаване на магистърска програма по компютърна лингвистика, програмата е разработена, департамент по информатика на НБУ, Vrije Universiteit Brussel, Université de Nantes http://sai.nbu.bg
Изпълнител:
 • НИС при ВМЕИ - 1987-1990 - Проект “Автоматизирано решаване на пространствени размерни вериги” кат. ОТСК, Система за автоматизирано оразмеряване на детайл от сглобена единица – с внедрен програмен продукт
 • Ecole Nationale des Mines de Paris 1992 - Conception et création d'un modeleur mecanique 3D (Създаване на автоматизирана система (CAD) за инженерно проектиране 3D), с внедрен програмен продукт
 • TEMPUS SJEP 07272 – Приложение на информатиката в хуманитарните науки
 • НБУ и Université de Nantes 1998-1999 - ръководител на проекта CD ROM “La Bulgarie et la presence francophone”- проект за създаване на мултимедиен продукт, реализиран мултимедиен диск, внедряване в Университета на Нант
 • Ecole Polytechnique de Nantes 1999-2001 - Рrojet TOX DIDACT de l’Université de Nantes (IRESTE et Faculté de Medecine) – création d’un didacticiel – CD по токсикология за осигуряване на учебния процес, продуктът е внедрен във Франция, www.chez.com/toxdidact/
 • Фондация “Отворено общество” 2001 - Проект за създаване на WEB базирана среда за обучение “Виртуални магистърски програми”, разработка на екип от департамент Информатика на НБУ
 • Ecole Polytechnique de Nantes 2002 - Рrojet COBBALT de l’Université de Nantes (EPUN) – développement d’un système d’enseignement à distance, създаване на интегрирана система за дистанционно обучение, системата е в процес на внедряване http://wblst.presidence.univ-nantes.fr/Cobbalt-v2.0/
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • член на Научния Съвет на Agence Universitaire de la Francophonie като експерт в областта на инженерните науки и обучението по информатика и информационни технологии. Работата ми в Научния Съвет, освен с преките функции на Съвета да определя образователната и научно-изследователска политика на AUF, е свързана с експертни оценки на научно-изследователски проекти, на проекти за образователни програми и с експертизи по акредитиране на университетски звена, обучаващи в областта на инженерните науки, информатиката и роботиката
 • член на програмния комитет и на организационния на международната конференция по когнитивно моделиране в лингвистиката
СТАНИСЛАВ АСЕНОВ ИВАНОВ
Научно звание: доцент
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено): висше техническо (машинен инженер) ТУ София
Основни изследователски интереси в областта на: автоматизация на инженерния труд, компютърна графика, обектно-ориентирано моделиране
Допълнителни изследователски интереси в областта на: графичен софтуер, софтуер за обучение, механика на флуидите, хидравлични машини, точност на машините
Национални и международни проекти:
Изпълнител:
 • 85427-IC-1-2000-1BG-ERASMUS-PROG1
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и други):
 • член на САИ
 • член на програмния комитет на CompSysTech
НИКОЛАЙ БОРИСОВ ДОКЕВ
Научно звание: доцент
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено): висше, математика - Софийски Университет - Факултет по математика и информатика
Основни изследователски интереси в областта на: компютърни мрежи и комуникации, операционни системи, съвременни информационни технологии в областта на образованието
Допълнителни изследователски интереси в областта на: дистанционно обучение, системи за вземане на решения в реално време
Национални и международни проекти:
Ръководител:
 • По договор с БНТ “Разработка и внедряване на софтуер за обновяване и развитие на компютърна система “Нюз рум” на Българската Национална Телевизия”.
 • “Реализация и разработка на необходимата комуникационна среда и софтуер за изпълнението на първия стадий от задача “0556 BOM Присъствие на БНТ в световното киберпространство Интернет”, “Създаване на нова (Интранет технология) за обработка на данните на “Телевизионния фонт на БНТ”
Изпълнител:
 • “Методи и алгоритми за решаване на оптимизационни задачи на линейното, дискретното, потоково и комбинаторното, нелинейно и многокритериално програмиране”. На базата на създадените методи и алгоритми е разработена програмните системи CSY- OPTIMA, CSY- OPTIMA2 състоящи се от по 4 ППП.
 • Разработен е проект за “Концепция за цялостно информационно обслужване на Мини МАРИЦА-ИЗТОК АД”
 • Създаване на Автоматизирани системи за управление в режим реално време на технологичния транспорт в ТМОК “Асарел” - ТРАСИ-30 и МДП “Елаците” – ТРАСИ-20 и др.
 • Участвувал съм и в международни проекти свързани както с методи и програмни средства за решаване на оптимизационни задачи, така и методи и средства за планиране и управление с Икономически университет в Хелзинки – Финландия.
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и други):
 • член на Българското общество по изследване на операциите
 • от 1999 г. член на Научния съвет на Института по информационни технологии при БАН с разрешение от ВАК за избор ст.н.с. ІІ ст. по специалността “Информатика“
 • от 2001 г. член на Научния съвет на Департамента по Информатика при НБУ
 • член на колектива от оценители към Центъра по оценяване и от 1996 г. участва в съставянето на изпитни тестове и провеждане на изпити
 • член на Програмния съвет на бакалавърска програма в НБУ
МАРИН ЛАСКОВ МАРИНОВ
Научно звание: доцент
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено): Московски държавен университет
Основни изследователски интереси в областта на: математика (диференциални уравнения; математически анализ), приложения на математиката
Допълнителни изследователски интереси в областта на: математическа икономика; специализиран софтуер за научни изследвания
Национални и международни проекти:
Ръководител:
 • договор за научни изследвания с Института по хидродинамика в гр. Новосибирск
Изпълнител:
 • TEMTUS JEP 1728
 • TEMTUS SJEP 07272
 • договори с МОНТ
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и други):
 • член на Съюза на математиците в България
НИКОЛАЙ КИРОВ КИРОВ
Научно звание: доцент
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено): Софийски университет “Св. Кли­мент Охридски”
Основни изследователски интереси в областта на: програмиране, изследване на операциите, числени методи
Допълнителни изследователски интереси в областта на: при­ложна оптимизация, крайни елементи, математическа икономика, диги­­тализация, компютърно моделиране
Национални и международни проекти:
Ръководител:
 • Договор с МОН ММ-58/91 "Компютърно моделиране и изследване на динамични системи и странни атрактори"
 • Договор с МОН ММ-807/98 " Достижими множества на диференциални включвания"
Изпълнител:
 • Изследване на операциите за поддръжка на войските и оперативно планиране в новата среда на сигурност, Програма на НАТО за сигурност чрез науката
 • Предаване на знания за дигитализация на културното и научно наследство в България, Шеста рамкова програма на Европейската комисия
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • член на Специализиран научен съвет по приложна математика и информатика на ВАК
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ГАДЖЕВ
Научно звание: доцент
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено): инженер, “Изчислителни машини и устройства”, ТУ; инженер-математик, ТУ
Основни изследователски интереси в областта на: техническа диагностика на компютърни системи, операционни системи
Допълнителни изследователски интереси в областта на: компютърни архитектури
Национални и международни проекти:
Изпълнител:
 • по теми от програмата за съвместна работа на Академиите на науките на социалистическите страни - “Микропроцессоры и их применение в АНИ”; “Разработка проэкта международного фонда алгоритмов и программ для АНИ – ИНТЕРФАП” и “Системное программное обеспечение АСНИ, использующих аппаратуру КАМАК”
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • член на СМБ
 • член на ДФБ
 • сътрудник на сп.”PC Magazine – Bulgaria”

ВАСИЛ ИВАНОВ ФУРНАДЖИЕВ

Научно звание: доцент
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено): Технически университет - София
Основни изследователски интереси в областта на: разпределени изчислителни системи; компютърни мрежи
Допълнителни изследователски интереси в областта на: компютърни системи; Интернет приложения; системна интеграция на индустриални компютърни мрежи
Национални и международни проекти:
Ръководител:
 • Модерно обучение в областта на Компютърните науки: 1999- 2005 год., Танзания; Проект, финансиран от Министерството на Кралство Холандия;
 • Създаване на Интернет Портал на Танзанийското Правителство: 2002-2005 год., Танзания; Проект, финансиран от Световната банка;
 • Интегрирана система за управление на Центъра за управление на въздушното движение: 1998-1999 год., РВД – България;
 • Разпределана система за управление на фирма ПроСофт: 1993-1997 год., България;
 • Бордова и наземна апаратура за изследване на психофизиологичните характеристики на космонавти; 1988 год.
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • член на Научния съвет в областта на Компютърните Науки на Техническия Университет – Делфт, Холандия, 2005 год;
 • член на редакционната колегия на “ Tanzania journal”of Science”; 1999-2005 год.;
 • член на НТС по Информатика и информатика.
ЕМИЛ ИВАНОВ СТОИЛОВ
Научно звание: доцент
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено): висше, магистър, Варшавска политехника, Полша
Основни изследователски интереси в областта на: компютърните мрежи
Допълнителни изследователски интереси в областта на: телекомуникациите
Национални и международни проекти:
Ръководител:
 • Пълна симулация на действието на учрежденска квазиелектронна телефонна централа М400 на езика GPSS
 • Програмно осигуряване на локална мрежа за 16-битови персонални компютри ISNET”, етапи Р1, Р2, и Р3
 • Изследване в областта на предаване на информация в локални мрежи с персонални компютри работещи в реално време, Договор за фундаментални изследвания с Комитета за Наука при Министерския Съвет
 • Изграждане на компютърната мрежа на “Слънчев бряг” АД
 • Изграждане на компютърната мрежа на Министерство на външните работи на Република България
Изпълнител:
 • Разработка и изработка на микропроцесорна система за управление на технологични процеси при производството на оптовлакна
 • Система МИК 2000С за завода за калцинирана сода в СХК Девня
 • Разработка и изработка на многофункционален регулатор за управление на биосинтеза в КА Разград
 • Система МИК 2000С за завода за поливинилхлорид в СХК Девня
 • Разработка на МИК 2000С за завода за полиетилен високо налягане Нефтохим – Бургас
 • Система за разработка на разпределени бази, ВМЕИ Варна
 • Внедряване на микропроцесорни модули за телеобработка Комбинат за системи за телеобработка – В. Търново
ЮЛИАНА ПЕНЕВА ПАШКОВА
Научно звание: доцент
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено): ФМИ – магистър по математика; ИМИ – БАН – доктор; специализация – Технологичен университет гр. Айндховен, Холандия
Основни изследователски интереси в областта на: бази от данни и информационни системи
Допълнителни изследователски интереси в областта на: електронно обучение
Национални и международни проекти:
Изпълнител:
 • Development of Information Systems by means of advanced technologies Partner: Institute of Business Research, Faculty of Management, University of Tel Aviv
 • Up2UML, Leonardo Da Vinci Program, НБУ и Институт по Experimental Software Engineering, Кайзерслаутерн, Германия
 • Технологични и дидактични проблеми в електронното обучение, МОН и ЮЗУ.
 • Изследване на софтуерни обекти и процеси и приложение към потребителската реализация на софтуера, ИМИ - БАН
 • Mobile Multimedia Training and Consulting- MMTC, CEI project “From Research to Enterprise” 2004
 • Evaluation of Information Systems and their Supporting Technology Partner: Institute of Business Research, Faculty of Management, University of Tel Aviv
 • Distant Development of Information Systems and Investigation of their Usability Partner: Institute of Business Research, Faculty of Management, University of Tel Aviv
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • Член на Програмен комитет на Международна конференция по компютърни системи и технологии КОМПСИСТЕХ
 • Член на СМБ
АНГЕЛ ЖЕЧЕВ АНГЕЛОВ
Научно звание: доцент
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено): ТУ, София; Киевски политехнически институт, Киев, Украйна
Основни изследователски интереси в областта на: автоматизираното топологично проектиране на схеми с еднослойна комутация и базови матрични кристали; разработване на програмни продукти за автоматизирано обучение в областта на топологичното проектиране в микроелектрониката
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и други):
 • съставител, преводач и редактор на два сборника на международни научни симпозиуми
ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ШИКАЛАНОВ
Научно звание: доцент
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено): инженер слаби токове – полупроводникова електроника, Технически университет – София; докторат ТУ – София
Основни изследователски интереси в областта на: автоматизация на инженерния труд, системи за автоматизирано проектиране, изкуствен интелект – експертни системи
Допълнителни изследователски интереси в областта на: интерфейси в системи човек – машина
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и други):
 • експерт към Националната агенция по оценяване и акредитация на висшето образование
СТОЯН БОГДАНОВ МАЛЕШКОВ
Научно звание: доцент
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено): доктор – ФПМИ и ФА, ТУ - София, докторантура в областта на автоматизирано проектиране на системи за управление; инженер-математик – ФПМИ, ТУ – София, специализация в областта на Приложна математика и информатика; инженер - завършил специалност “Автоматика и телемеханика”, ТУ - София
Специализации:
 • учебната 1989/1990 год. - специализант на Фондация Фулбрайт в Интерактивна лаборатория по моделиране - Щатски университет на Луизиана, гр. Батон Руж, САЩ
 • летен семестър на 1993 год. -Специализация в института по автоматизация на конструирането и планирането към Университета в гр. Карлсруе, Германия
 • многократни краткосрочни специализациив страни от Европа и в САЩ по международни образователни и научноизследователски проекти
Основни изследователски интереси в областта на: компютърна графика, анимация и визуализация, автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране
Допълнителни изследователски интереси в областта на: програмиране, научни изчисления
Национални и международни проекти:
Ръководител:
 • 2004 - Координатор на договор с Майкрософт–Рисърч за разработване на учебни материали на курс за обучение на студенти “Обектно-ориентирано програмиране с С# ”
 • от 2000 – Координатор на 3 договора за обмен на студенти и преподаватели по Програма Еразмус. По един от договорите вече пета година изнася интензивен курс “Въведение в компютърната графика”, включен в каталога за обучение на студенти от Университета за приложни науки в гр. Вюрцбург, Германия
 • 1999-2001 - Транс граничен проект INTERREG II с Университета в Македония, Солун, Гърция, - координатор за ТУ - София
 • 1996-1999: ТЕМПУС Проект JEP-11478/96 - координатор на проекта
 • от 1993 - отговарящ за обучението по информатика и автоматизирано проектиране в ФаГИОПМ, ТУ – София в рамките на дългосрочен проект с Университета в гр. Карлсруе, Германия
 • 1988-1993 - проект UNIDO DP/BUL/86/006 - координатор за ТУ – София
Изпълнител:
 • 1999-2001 - Международен проект за създаване на Център за трансфер на технологии с координатор НБУ и партньори от Гърция, Финландия и Русия
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • член на съюза на Учените в България
 • член на Американската асоциация по компютърни науки ACM и на групата със специални интереси в компютърната графика ACM SIGGRAPH
 • член на IFIP WG 5.10.
АРСЕНИЯ БОЙЧЕВА ГРИГОРОВА-СТАНКОВА
Научно звание: главен асистент
Образование (къде е получено): математика, информатика (ФМ, СУ)
Основни изследователски интереси в областта на: бюротика (Office automation)
Допълнителни изследователски интереси в областта на: методи за оценяване на умения
Национални и международни проекти:
Изпълнител:
 • Дигитализация на българското математическо наследство
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и други):
 • член на Асоциация “Развитие на информационното общество”
ЙОАНА МИХАЙЛОВА МИНКОВА
Научно звание: старши асистент
Образование (къде е получено): Изчислителна техника, ТУ - София; Мултимедийни технологии, Свободен факултет на ТУ - София; задочен докторант в ТУ - София
Основни изследователски интереси в областта на: мултимедийни технологии
Допълнителни изследователски интереси в областта на: e-learning, мултимедийни обучаващи приложения, автоматизирани компютърни тестове
Национални и международни проекти:
Изпълнител:
 • TEMPUS S_JEP: "Компютърна визуализация в изкуството и дизайна";
 • INCO Copernicus: "Създаване на центрове за трансфер на технологии София-Москва";
 • SOCRATES ERASMUS – Преподавателска мобилност.
 • проект на МОН «Изследване, моделиране и избор на методи и технически средства за електронно обучение по "Топло и ядрена енергетика" с мултимедийни материали на CD носители и в Интернет», по договор № I1207/02. Темата е от плана на научния съвет за „Научни изследвания” на МОН
ФИЛИП БОГДАНОВ АНДОНОВ
Научно звание: асистент
Образование (къде е получено): бакалавър по Информатика, НБУ
Основни изследователски интереси в областта на: вземането на решения
Допълнителни изследователски интереси в областта на: многокритериален анализ, групово вземане на решения, съвременни интерфейси
Национални и международни проекти:
Изпълнител:
 • 2004-2005 - Оптимизация и многокритериални системи за подпомагане вземането на решения - договор с ИИТ-БАН
 • 2001-2003 - Многокритериални системи, подпомагащи вземанто на решения - договор с ИИТ-БАН
 • 2003-2004 - Управленски системи, подпомагащи вземането на решения - договор с агенция РСИКТ
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • Съюз по автоматика и информатика

ДЕСИСЛАВА ВАЛЕНТИНОВА ГЕОРГИЕВА
Научно звание: асистент
Образование (къде е получено): магистър архитект – ВИАС, магистър по компютърни технологии – НБУ
Основни изследователски интереси в областта на: тримерни фотореалистични визуализации, тримерни анимации, архитектурни проекти
Допълнителни изследователски интереси в областта на: тримерни архитектурни визуализации, архитектурен и промишлен дизайн
Национални и международни проекти:
 • Microsoft Research, 2005, Разработка на учебна програма и лекции по „Обектно програмиране с използване на C++”: дизайн и разработка на мултимедийни материали
 • V-та рамкова спогодба на Европейския съюз, проект NNE5-2001-825 - REMPLI,
  2005-06: дизайн и разработка на мултимедийни и Web материали

(към съдържанието)


История

ПЛАМЕН СИМЕОНОВ ЦВЕТКОВ
Научно звание и степен: професор
Научно звание и степен: доктор на науките
Образование (къде е получено): Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Исторически факултет, история
Основни изследователски интереси в областта на: дипломатическата и политическата история на България, Балканите, Европа и света главно през ХХ в., но също и в предходните епохи
Допълнителни изследователски интереси в областта на: етногенезиса, проблемите на евразийските цивилизации , етимологията
Национални и международни проекти:
Ръководител:
 • проект “Демокрация и диктатура през ХІХ-ХХ в.” в Института по история към БАН, 1995-2000 г.
Изпълнител:
 • международни проекти по линия на Централноевропейския университет
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и други):
 • член на Американската историческа асоциация, 1992 досега
 • член на историческо дружество “Българска орда”, 1998 досега.
 • отговорен редактор на сп.”Известия на Българската орда”, 2000 досега
 • учредител на Института за изследаване на престъпленията на комунизма, януари 2005 г.
ЦВЕТАНА БОРИСОВА ГЕОРГИЕВА
Научно звание: професор
Научна степен: доктор на науките
Образование (къде е получено): история, ИФ - СУ “Св. Кл. Охридски”
Основни изследователски интереси в областта на: история на Османската империя; османски институции в българските земи; Балканска история през ХV-ХХ век
Допълнителни изследователски интереси в областта на: християни и мюсюлмани в миналото и съвременността; ислям и християнство на Балканите
Национални и международни проекти:
 • международен проект: EUROETHNO
 • международен проект: Природа и календар в Европейската култура
 • международен проект: Миграции и миграционни движени на Балканите
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • Комисия по история при ВАК
 • PAC – EUROETHNO
 • Асоциация за Балканска антропология
ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ ПЕТРОВ
Научно звание: доцент
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено): висше, СУ “Св. Кл. Охридски”, специалност “История”, профил “Архивистика”
Основни изследователски интереси в областта на: история на държавните институции в България
Допълнителни изследователски интереси в областта на: история на модерната българска държава; извори за българската история
Национални и международни проекти:
Ръководител:
 • проект “Извори за българската история”
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и други):
 • народен представител в 37-то и 38-то Народно събрани;
 • 1997-1999 г. - зам. министър-председател и министър на образованието и науката
 • Зам.-председател на ДСБ
ЦВЕТАНKА БЛАГОЕВА ЧОЛОВА
Научно звание: доцент
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено): висше образование, Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Исторически факултет - специалност “История”, специализация “Стара и средновековна обща история”; втора специалност “Философия”
Основни изследователски интереси в областта на: средновековна история на България; история на Византия; средновековна обща история
Допълнителни изследователски интереси в областта на: история на науката; история на културата
Национални и международни проекти:
Ръководител:
 • Държава и църква в средновековна България – международен, Институт по история, БАН, Институт по славяноведение, Руска Академия на науките - 1999-2000
Изпълнител:
 • Държава и църква в средновековна България – международен, Институт по история, БАН, Институт по славяноведение, Руска Академия на науките - 2001-2005
 • Просопография на средновековна България – ИИ, БАН - 1997-2000
 • Национален исторически конкурс “Модернизация, нововъведения, промени. България в Европа – фондация Кьорбер, фондация “Ценности”, “Център за институционни изследвания” и др. - 2000 г.
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и други):
 • 1989–2001 - секретар на Научния съвет на Института по история при БАН
 • 1990-1992 - член на Специализирания научен съвет по стара, средновековна история и археология към ВАК
 • 1995-1998 - член на Факултетния съвет на Свободен факултет при Нов български университет
 • 1995-1998 - член на Факултетния съвет на Факултета по средиземноморски и азиатски цивилизации при Варненски свободен университет
 • 1997-2001 - член на Специализирания съвет по стара, средновековна история и археология към ВАК
 • 1998–2001 - член на Факултетния съвет на Бакалавърски факултет при Нов български университет
 • 2002-2004- член на Факултетния съвет на Факултета по базово образование при Нов български университет
 • 1990-2004 - член на Редколегията на Bulgarian Historical Review
 • 1989 г. и до сега - член на Редколегията на Byzantinobulgarica
 • член на Редколегията на Etudes historiques, за Т. ХIII - XV
 • 2000 г. и до сега – зам.-председател на Българо-руската комисия на историците
ЛЪЧЕЗАР СТОЯНОВ СТОЯНОВ
Научно звание: доцент
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено): висше – история, СУ “Св. Кл. Охридски”
Основни изследователски интереси в областта на: история на България в ново и най-ново време; теория и история на институциите; теория и история на международните отношения по време и след Втората световна война
Допълнителни изследователски интереси в областта на: българският национален въпрос; развитие на институциите на модерната българска държава; македонският въпрос; националните проблеми на Балканите
Национални и международни проекти:
Изпълнител:
 • международен проект между БАН и РАН на тема: “Коминформбюро и България
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • член на редакционно-издателския съвет на ГУА при МС на РБългария
 • член на Научния съвет на Македонския научен институт
ЗАРКО ДИМИТРОВ ЖДРАКОВ
Научно звание: доцент
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено): висше, София, НХА, специалност “Изкуствознание”
Основни изследователски интереси в областта на: прабългарско изкуство; църковната живопис; иконографията
Допълнителни изследователски интереси в областта на: италианско средновековно изкуство и Ренесанс; Антично изкуство; изкуство на варварите
Национални и международни проекти:
Изпълнител:
 • Готската култура по българските земи (международен проект)
РУМЕН ЛУИЗОВ ГЕНОВ
Научно звание: доцент
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено): СУ “Св. Кл. Охридски”, ИФ
Основни изследователски интереси в областта на: История на новото време; История на Европа и САЩ; История на Великобритания
Допълнителни изследователски интереси в областта на: История на международните отношения; История на Балканите и Югоизточна Европа
Национални и международни проекти:
Ръководител:
 • Секуляризацията в България – Национален изследователски фонд
Изпълнител:
Международен проект CLIOH (Creating Links and Overviews in History)
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • Члена н Българска асоциация за американски изследвания
 • Член на Българско дружество за британски изследвания;
 • Член на European Society for English Studies
ЖИВКО АНГЕЛОВ ЛЕФТЕРОВ
Научно звание: асистент
Образование (къде е получено): магистър по история, НБУ
Основни изследователски интереси в областта на: Третата българска държава
Допълнителни изследователски интереси в областта на: документалистика, изворознание и архивистика
Национални и международни проекти:
Изпълнител:
 • “Извори за българската история”
 • “Каталог на архивни документи – Тоталитарната държава в България 1944-1989 г. Част І. Държавно управление”

(към съдържанието)


История на културата

anthropo@nbu.bg

ИВАН РУСЕВ МАРАЗОВ
Научно звание: професор
Научна степен: доктор на науките
Образование (къде е получено): висше – изкуствознание, Санкт Петербург, Русия
Основни изследователски интереси в областта на: тракийското и античното изкуство и митология, индоевропеийска митология, периферни култури
Допълнителни изследователски интереси в областта на: изкуство на Северния ренесанс и др.
Национални и международни проекти:
Ръководител:
 • два проекта по програма HESP
Изпълнител:
 • изпълнител на много научни и кураторски проекти
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • член на флорентинската академия за изкуство Medici и др.
ЕЛКА ГЕОРГИЕВА БАКАЛОВА
Научно звание: професор, член-кореспондент на БАН
Научна степен: доктор на науките
Образование (къде е получено): висше, изкуствознание в Исторически факултет на Московския държавен университет; руска филология във Филологически факултет на Московския държавен университет
Основни изследователски интереси в областта на: средновековното изуство и култура на Византия, България и другите православни народи
Допълнителни изследователски интереси в областта на: западноевропейското средновековно изкуство
Национални и международни проекти:
Ръководител:
 • “Корпус на паметниците на религиозната живопис в България”
 • "Идейно-художествени особености на българското средновековно изкуство
Изпълнител:
 • Глосарий на термините в архитектурата и археологията (международен, ръководен от Атинския Университет)
 • Understanding the Visual culture of the Balkans (международен, ръководен от Белградския университет) по програма “Tempus
 • “Движение на художествени идеи и майстори между България и Румъния. ХІV-ХІХ в.” (с Института за история на изкуството на Румънската академия)
 • “Корпус на църковната монументална живопис в България (ХVll век)”
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и други):
 • член на Съюза на българските художници
 • член на Българския национален Комитет на ИКОМОС
 • член на Българския национален Комитет на византолозите и медиевистите
 • член на Българския национален комитет по Балканистика
 • член на International Center of Medieval Art (САЩ)
 • главен редактор на списание “Проблеми на изкуството” (орган на Института за изкуствознание при БАН)
 • член на редколегията на сръбското списание за средновековно изкуство “Зограф”
 • член на редколегията на американското списание за средновековно изкуство “Gesta”
 • член на "Institute for Advanced Study" в Принстън /САЩ/
ИВАН АНГЕЛОВ БОЖИЛОВ
Научно звание: професор
Научна степен: доктор на науките
Образование (къде е получено): СУ “Св. Климент Охридски”
Основни изследователски интереси в областта на: Византинологията
Допълнителни изследователски интереси в областта на: средновековна история на България
Национални и международни проекти:
Ръководител:
 • “Tabula Bulgariae Maedii Aevi”
 • “Prosopographia Bulgariae Maedii Aevi”
 • “Гръцки и латински извори за българската история”
Изпълнител:
 • “Corpus Fontium Historiae Maedii Aevi – Roma (от 1987г. – продължава);
 • “Оръдията за производство през средните векове” (Париж – 1977-1988)
 • “Стара българска литература”
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • председател на Националния комитет на историците (1991-1997г.)
 • член на Commitato diretivo – Corpus Fontium Historiae Maedii Aevi (Roma) (1987-1996 г.)
 • главен редактор на Bizantino – Bulgarica
 • заместник–главен редактор на “Исторически преглед”
 • председател на комисията за исторически науки при ВАК
МИЛЕНА АСЕНОВА БЕНОВСКА-СЪБКОВА
Научно звание: професор
Научна степен: доктор на науките
Образование (къде е получено): Българска филология, Факултет по славянски филологии, Софийски университет “Св. Кл. Охридски”
Основни изследователски интереси в областта на: етнология, политическа антропология, фолклористика
Допълнителни изследователски интереси в областта на: история, социология
Национални и международни проекти:
Ръководител:
 • 1998-2000 - “Политически преход и всекидневна култура” – индивидуален научен проект, спонсориран от RSS (Прага) – Open Society
 • 2000 - ръководител на проекта “Родството в период на преход в България” – групов българо-австрийски проект
 • 2001-2002 - ръководител на българския екип на международната научна мрежа на МОСТ-ЮНЕСКО “Градове, околна среда и социални отношения мъже-жени”
Изпълнител:
 • 2001-2005 г. - участник в международен групов проект “Всекидневната култура при социализма и пост-социализма” (ръководител Клаус Рот – Мюнхен)
 • 2001-2002 - участник в международен групов проект “Perception and Self-Perception of Roma in Central and Eastern Europe” (ръководител Кристиан Джордано - Фрибург)
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • член на редакционната колегия на списание “Българска етнология”
 • съиздател и член на редколегията на международното научно списание “Ethnologia Balkanica”
 • член на редакционния съвет на поредицата “Етно-културолошки зборник” (Сърбия)
 • член на SIEF (Societe international d’ethnologie et folklore)
 • асоцииран член на Folklore Fellows – Helsinki
 • член на InASEA (International Association for Southeast European Anthropology”), от 2001 г. – вицепрезидент и член на Изпълнителния съвет на InASEA
 • член на специализирания Научен съвет по Нова и най-нова история при ВАК
 • член на Научния съвет на Етнографския институт с музей при БАН

НАТАЛИЯ ЦВЕТАНОВА ХРИСТОВА
Научно звание: доцент
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено): висше, Исторически факултет на СУ «Св. Климент Охридски»
Основни изследователски интереси в областта на: политичека история и история на българската култура през втората половина на ХХ век
Допълнителни изследователски интереси в областта на: модерна българска култура
Национални и международни проекти:
Ръководител:
 • ръководител на група в американо-българския проект «Reembering communisme»
Изпълнител:
 • българо-руски проект на Институт славяноведения – Москва и Институт по искория – БАН - “Общественото мнение в Русия и България през втората половина на ХХ век”

ЦОЧО ХРИСТОВ БОЯДЖИЕВ
Научно звание: професор
Научна степен: доктор на науките
Образование (къде е получено): СУ "Св. Климент Охридски"
Основни изследователски интереси в областта на: античната и средновековната философия
Допълнителни изследователски интереси в областта на: културна антропология

РУЖА ЛАЗАРОВА МАРИНСКА
Научно звание: доцент
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено): висше – История и теория на изкуството в Московски държавен университет “М. Ломоносов”
Основни изследователски интереси в областта на: изкуство на XX век – модернизъм, теория на изкуството, обща история на изкуството
Допълнителни изследователски интереси: философия, семиотика, литературознание
Национални и международни проекти:
Ръководител:
 • международен проект “София-Европа”, спечелил конкурс по програма “Рафаел” на Европейския съюз – 1999 г.
 • проект “Гео Милев и българският модернизъм” - 2004 г.
Обществена дейност(членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и други):
 • председател на Международна фондация “Гео Милев”
ИРИНА ИВАНОВА ГЕНОВА
Научно звание: доцент
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено): висше, специалност "Изкуствознание" в Националната художествена академия; хабилитация в Институт по изкуствознание, БАН
Основни изследователски интереси в областта на: изкуство през ХХ век в България и на Балканите; визуална култура
Допълнителни изследователски интереси в областта на: културна история на Балканите; история на книгата
Национални и международни проекти:
 • Изкуство / история. Произведения, подходи, дебати – финансиран с конкурс по Програма за обнова на висшето хуманитарно образование на Фондация "Отворено общество" и от НБУ.
 • Репрезентации на модерния живот. Случаи от Балканите - проект за изследователска работа, финансиран по конкурс на Колеж Нова Европа (New Europe College) в Букурещ. Участие в Балканистичния семинар на Колежа, март - юли 2004.
 • проект Визуален семинар на Центъра за Академични изследвания, София и Института за съвременно изкуство, 2002-2004.
 • проекти за финансиране и съставителство на два броя на списанието на Института по изкуствознание "Проблеми на изкуството", с участие на български и чуждестранни автори (брой 2 за 1999 г. и брой 4 за 2002 г.)
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • Международна асоциация на художествените критици (Association Internationalle des Critiques d'Art) (AICA), Paris
 • College Art Association (CAA), Los Angeles
ТАТЯНА КИРИЛОВА ШАЛГАНОВА
Научно звание: доцент
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено): висше, Държавен университет на Санкт Петербург
Основни изследователски интереси в областта на: култура и изкуство на Югоизточна Европа през къснобронзовата и ранножелязната епоха
Допълнителни изследователски интереси в областта на: воинска идеология и обредност
Национални и международни проекти:
Ръководител:
 • 1995-1998 - изследователски проект на тема “Глинената пластика от късната бронзова епоха в западната част на Долнодунавския басейн” към Институт по изкуствознание при БАН
 • 2000-2001 - изследователски проект на тема “Глигана в изкуството и обреда на Югоизточна Европа през бронзовата епоха” към Института по изкуствознание при БАН
 • 2002-2003 - изследователски проект на тема “Образа на глигана в гръцката вазопис” към Института по изкуствознание при БАН
Изпълнител:
 • 1998-1999 - изследователски проект на тема “Съкровищата от Балтика до Адриатика (ІІ хил. пр.Хр – І хил. сл.Хр.)” към Института по изкуствознание при БАН (колектив под ръководството на проф. И.Маразов)
 • съавтор и участник в международен проект“Image and Word: Myth, Folklore, Manifests”. Проектът е по HESP Mobility Programme 2002, OSI
 • съавтор и участник в международен проект “Developing a new module of courses The Ritual Text of Culture in the PhD programmе of the Department “History of Culture”. Проектът е по HESP Mobility Programme 2004, OSI
 • съавтор и координатор на проект по екологичен туризъм: “Белица – зелена приказка за вълшебната гора и танцуващите мечки”, към програма ФАР
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • член на Експертения съвет на фондация “Либерална интеграция”
КРАСИМИРА СТАНЧЕВА КОЕВА
Научно звание: доцент
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено): висше, "Изкуствознание", Национална художествена академия - София
Основни изследователски интереси в областта на: история и теория на изобразителното изкуство - европейско и българско
Допълнителни изследователски интереси в областта на: аспекти на практическата реализация и на социалния живот на изкуството
Национални и международни проекти:
Изпълнител:
 • национален проект към МОН - "История на българското изкуство от първата половина на ХХ век"
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • член на СБХ
 • научен секретар на Специализирания научен съвет по изкуствознание и изобразителни изкуства към ВАК
 • член на редколегията на сп. "Проблеми на изкуството"
РОСИЦА АТАНАСОВА ГИЧЕВА-МЕЙМАРИ
Научно звание: асистент
Образование (къде е получено): история, специалност "Стара и средновековна история и тракология" в СУ "Св. Климент Охридски", София
Основни изследователски интереси в областта на: антична история, култура, изкуство
Допълнителни изследователски интереси в областта на: антична религия

ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
Научно звание: асистент
Образование (къде е получено): Администрация на изкуствата и културата (бакалавър) – НБУ; Изкуствознание (магистър) – НБУ
Основни изследователски интереси в областта на: Средновековно и Възрожденско изкуство
Допълнителни изследователски интереси в областта на: Опазване паметници на културата; Богословие
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • Член на Редакционната колегия на студентския сборник “Античност-Средновековие-Съвременност”
 • Член на УС на БНК на ИКОМОС
Кино, реклама и шоубизнес
МАРИЯНА ЕВТИМОВА ЕВСТАТИЕВА-БИОЛЧЕВА
Научно звание: професор
Образование (къде е получено): магистър по изкуствата – Филмова и Театрална академия – гр. Лодз, Полша
Основни изследователски интереси в областта на: киното и телевизията
Национални и международни проекти:
Ръководител:
 • копродукции с DEFA
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • председател на Художествения съвет на БНТ
 • член на управителния съвет на АКАДЕМИКА – асоциация на хабилитираните преподаватели от визуалните изкуства
 • член на СБФД (филмови дейци)
 • член на Управителния съвет на сдружението на кинорежисьорите
СОФИЯ ВАСИЛЕВА ШИШМАНОВА
Научно звание: почетен професор на НБУ
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено): висше, Технически университет, София
Основни изследователски интереси в областта на: цифрова телевизия
Допълнителни изследователски интереси в областта на: дигитални и компютърни технологии и дизайн
Национални и международни проекти:
Ръководител:
 • 1967-1983 - проекти и документи за ОИРТ (Международна организация за радио и телевизия)
Изпълнител:
 • 1967-1983 - участие в проекти и документи за ОИРТ (Международна организация за радио и телевизия)
 • 1975–1983 - участие в проекти и документи за СЭВ по електроника (Международен съюз за икономическа взаимопомощ по електроника)
 • 1963–1993 - експертно участие като представителна в областта на измервания, ТВ тръби и телевизионно кино
 • 1998-1999 - участие в международен проект “Изграждане на Национален технологичен информационен разпространителски център (НТИРЦ)” към МОН
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • НИС - 1966-1989 г.
 • Съюз на инженерите в България - 1993 г.
ИВАН ВЕСЕЛИНОВ ВАСИЛЕВ
Научно звание: почетен професор на НБУ
Образование (къде е получено): Висш Ветеринарно Медицински Факултет и Национална Художествена Академия
Основни изследователски интереси в областта на: анимационното кино
Допълнителни изследователски интереси в областта на: пластични изкуства, театър, кино
Национални и международни проекти:
Ръководител:
 • проекти за реализиране на авторски студентски филми
Изпълнител:
 • сценарии за авторски студентски филми
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и други):
 • член на СБХ – Съюз на Българските Художници
 • член на СБФД – Съюз на Българските Филмови Дейци
 • Председател и член на художествени съвети към НФЦ – Национален Филмов Център
ИВАН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
Научно звание: професор
Образование (къде е получено): ВИТИЗ “Кръстьо Сарафов”
Основни изследователски интереси в областта на: кино, телевизия, реклама, режисура и продуцентство
Национални и международни проекти:
Ръководител:
 • филми и тв предавания (над 50 заглавия)
Изпълнител:
 • филми и тв предавания (над 20 заглавия)
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и други):
 • член на Специализирания научен съвет по киноизкуство и кинознание, театрално изкуство и театрознание към ВАК
 • член на Асоциацията на хабилитираните преподаватели по кино “Академика 21”
 • член на Съюза на българските филмови дейци
ЮЛИЯ КЪНЧЕВА КЪНЧЕВА
Научно звание: доцент
Образование (къде е получено): висше - Национална Академия за Театрално и Филмово Изкуство "Кр. Сарафов"; София
Основни изследователски интереси в областта на: киното и телевизията
Допълнителни изследователски интереси в областта на: теория и практически аспекти на неигралното кино, нямото кино, киното на авангарда, монтажа, кинодраматургията, анимацията, графичния дизайн, театъра
Национални и международни проекти:
Изпълнител:
 • 8 месечна стипендия ФУЛБРАЙТ за научни изследвания в областта на неигралното кино (non-fiction films) в САЩ - Лос Анджелис под ръководството на проф. Майкъл Ренов (University of Southern California)
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • International Documentary Association - USA
 • Съюз на българските журналисти
 • Съюз на българските филмови дейци
АНРИ КУЛЕВ АНДРЕЕВ
Научно звание: доцент
Образование (къде е получено): ВГИК - Москва
Основни изследователски интереси в областта на: анимационно кино
Допълнителни изследователски интереси в областта на: пластични изкуства, театър, кино
Национални и международни проекти:
Ръководител:
 • проекти за реализиране на авторски студентски филми
Изпълнител:
 • сценарии за авторски студентски филми
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • член на СБХ
 • член на СБФД
 • член на ASIFA
БОРЯНА МИНЧЕВА МИНЧЕВА
Научно звание: доцент
Образование (къде е получено): висше – УАСГ, София и следдипломна квалификация “Киносценография” в Боарандов, Прага
Основни изследователски интереси в областта на: психологически аспекти на пространството, цвета, колорита и светлината; съвременно изкуство, дизайн и киносценография
Национални и международни проекти:
Ръководител:
 • “Le dernier seiqneur des Balkans”- Art Director – VІІ серии, Канал ARTE – 2004 г.
 • “Патриархат” – bTV – V серии – костюми – 2004 г.
 • “Децата на Нанантола” – Италия, реж. Леоне Повпучи – костюми – 2003
 • “Tour des Flandres” – Франция – Белгия – сценография - 2003 г.
 • “Libertas” – Италия-Хърватска – костюми - 2002 – 2003 г.
 • “Out for a kill” – САЩ – арт директор – 2002 г.
 • “The shu” – реж. Ринго Лам – арт директор – 2002 г.
 • “Как се става милионер” - TF1 – сценография – 2002 г.
 • “Фатална цел” – Япония – костюми – 2001 г.
 • “И твоят ред ще дойде” – TF1 – сценография – 2001 г.
 • “Орденът” (реж. Хелдон Летич) – костюми – 2000 г. – асистент на Елза Замперели – носител на Оскар за костюми за филма “Танцуващият с вълци”
 • “Сива зона” (реж. Тим Нелсон) – костюми – 2000 г.
 • “Опашката на дявола” (реж. Д. Петков) – костюми – 2000 г.
 • “Камионът” (реж. Д. Табюто) – костюми – 1998 г.
 • “Тувалу” (реж. В. Хелмер) – костюми – 1998 г.
 • “Закъсняло пълнолуние” (реж. Ед. Захариев) – костюми – филмът е награден със Златна роза 1997 г
 • “Бюро за убийства” (реж. Л. Коп) – 1995 г. – костюми
 • “Треньорът по бокс” (реж. Д. Ладож) – 1994 г. – костюми
 • “Кладенецът” (реж. Д. Боджаков) –1988 – 1989 г. - костюми –номинация Оскар за режисура на чуждестранен филм
 • “Ти, който си на небето” (реж. Д. Боджаков) – 1987 г. - костюми – филмът е номиниран за Сезар – мъжка роля и млад режисьор
 • “Юдино желязо” (реж. Св. Овчаров) – 1986 г. - костюми
 • “Съседката” (реж. А. Пеева) – 1986 г. - костюми
 • “Почти вълшебно приключение” (реж. Ил. Дундаков) – 1985 г. - костюми – детски мюзикъл
 • “Памет” ( реж. Д. Боджаков) – 1984 г. - костюми
 • “Нощем с белите коне” (реж. З. Хеския) – 1983 г. - декор, реквизит
 • “Златната река” (реж. Ив. Гръбчева) – 1982 г. - костюми – I-ва награда на кинофестивала, Варна
 • “Константин философ” (реж. Г. Стоянов) – 1980 – 1981 г. - художник на въоръжението и доспехите на императорската гвардия, славянска и сарацинска войска, бижута, аксесоари и корони на императорския двор, църковни утвари и аксесоари на императорския двор, икони и хоругви и др.
 • “Боянският майстор” (реж. З. Жандов) – 1979 – 1980 г. - художник на реквизита, аксесоари, икони
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и други):
 • Съюз на архитектите в България (САБ)
 • Съюз на българските художници (СБХ)
 • Съюз на българските филмови дейци (СБФД)
ЛЮДМИЛ ЙОРДАНОВ ХРИСТОВ
Научно звание: професор
Образование (къде е получено): магистър по филмово и телевизионно операторство, НАТФИЗ
Основни изследователски интереси в областта на: кино, телевизия, реклама, комуникация
Допълнителни изследователски интереси в областта на: изкуство, образование
Професионална реализация:
 • 2007 – оператор на “Руслан и Людмила” – игр. ТV сериал, 27 мин., 6 серии, реж. Мариана Евстатиева, продуцент БНТ
 • 2006 – оператор на “Разкази с неочакван край” – игр. ТV сериал, 27 мин., 13 серии, реж. Ст. Дончев, продуцент ТV 7
 • 2005 – оператор на телевизионно реалити шоу “Star Academy”, излъчено по Нова телевизия
 • 2005 – Политическите убийства в България. Никола Милев – документален филм, 27 мин. – оператор (реж. Станислав Дончев)
 • 2003–2004 – оператор на пълнометражния 35 мм игрален филм “Принцът и просякът”, реж. Мариана Евстатиева
 • 2002 – оператор на игралната новела “Приятели” (ситком), 27 мин.
 • 2002 – оператор на игралната новела “Апартамент 106” (ситком) – 2 серии х 27 мин
 • 2002 – оператор на 5 серии “Микроикономика”, реж. Мариана Евстатиева, за ЦДО, НБУ
 • 2001 – оператор на игралния филм “Печалбата”, реж. Магърдич Халваджиян
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • Съюз на българските филмови дейци
 • Съучредител на Асоциацията на хабилитираните преподаватели по кино (2003)

ПРАВДА МИТКОВА КИРОВА
Научно звание: доцент
Образование (къде е получено): висше - "Кинодраматургия" във ВГИК, Москва
Основни изследователски интереси в областта на: кино и телевизия
Допълнителни изследователски интереси в областта на: реклама
Национални и международни проекти:
Изпълнителен продуцент:
 • 2004 - "Без семейна прилика" /игр. ТВ, сц. и реж. Ю. Кънчева/
 • Редактор и драматургичен консултант на филми с международни награди, между които:
  • 2004 - “Изпепеляване” /сц. Й. Де Мео, реж. Ст. Трифонов,
  • 2004 - “Другият наш възможен живот” /сц. Н. Попова, реж. Р. Петкова,
  • 2001 - “Съдбата като плъх” /сц. К. Павлов, реж.Ив. Павлов/,
  • 1997 - “Всичко от нула” /сц. В. Петров, реж. Ив. Павлов/,
  • 1994 - “Гори, гори, огънче” /сц. М. Томова, реж. Р. Петкова/,
  • 1989 - “Маргарит и Маргарита” /сц. и реж. Н. Волев/,
  • 1988 - “Иван и Александра” /сц. и реж. Ив. Ничев/,
  • 1987 - “А сега накъде”/сц. Г. Данаилов, реж. Р. Вълчанов/,
  • 1986 - “За къде пътувате” /сц. Г. Данаилов, реж. Р. Вълчанов/,
  • 1985 - “Степни хора” /сц. Ив. Петров, реж. Я. Вазов/,
  • 1982 - “Хотел “Централ” /сц. и реж. В. Бранев/,
Сценарист на филмите:
 • 2000 - “Vincit qui patitur” (док., съсцен. реж. К. Гуляшка)
 • 1987 - “Приключение на таванския етаж”(игр.ТВ, реж. П. Кьольовски);
 • 1986 - “Бавно време” (док., реж. Г. Кралева);
 • 1984 - “Рудолфио” (игр. новела, реж.Ж.Обрешкова);
 • 1982 - “Откровения”(док., реж. Г.Кралева);
 • 1979 - “Талисман” (игр.СИФ, реж. Р. Узунов).
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • член на Съюза на филмовите дейци, секция "Кинодраматурзи"
ДИНАМИР ЦВЕТАНОВ ПРЕДОВ
Научно звание: доцент
Образование (къде е получено): ВИАС
Основни изследователски интереси в областта на: фотография, мода, изкуство, графичен дизайн
Допълнителни изследователски итереси в областта на: рекламата
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • основател на АРФ –Асоциация на рекламните фотографи
 • съосновател на “Фотографска академия”
 • съосновател на асоциация “Академика”
 • член на редакционния съвет на списание “ ФО”
НЕВЕЛИНА МИТКОВА ПОПОВА
Научно звание: доцент
Образование (къде е получено): висше, ВГИК /Институт по кинематография/ - Москва и СУ “Св. Климент Охридски” – София
Основни изследователски интереси в областта на: кинодраматургията
Допълнителни изследователски интереси в областта на: взаимодействията между митология, литература и кино; екранизация на литературни произведения
Национални и международни проекти:
 • сценарист на българските игрални филми: “ОТРАЖЕНИЯ” (1982), “ПРИЗЕМЯВАНЕ” (1986) - реж. Р. Петкова; “НЕНУЖЕН АНТРАКТ” (1987) - реж. М. Стойкова; “ЧУЙ ЗВЕЗДИТЕ” (2003) - реж. М. Мелтев; “ДРУГИЯТ НАШ ВЪЗМОЖЕН ЖИВОТ” (2004) - реж. Р. Петкова
 • редактор на филмите: “Ева на третия етаж” (1986), “Копнежи по белия път” (1988), “Кмете, кмете” (1989), “Съдбата като плъх” (2001) и др.
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • Член на СБФД - секция "Драматурзи"

РУМЯНА БОЖИДАРОВА СТЕФАНОВА
Научно звание: главен асистент
Образование: магистър по Промишлена топлотехника – ТУ, София; магистър по математика – ТУ, София
 • Специализации: Приложна математика – ТУ
 • Изчислителна техника и информатика – ТУ
Основни изследователски интереси в областта на: семиотика, мултимедия, графичен дизайн
Допълнителни изследователски интереси в областта на: актуални подходи в обучението и преподаването
Национални и международни проекти:
Изпълнител:
 • “Modular training system for handicapped in providing attendant support” - проект по Леонардо – 2004-2006
 • “Development of virtual information resources” – проект по 6-та рамкова програма – 2004-2005
 • Втори етап от изграждането на система за подобряване на качеството на обучение в НСА, НСА – 2003 г.
 • “Виртуални магистърски програми” – Отворено общество – 2002-2003
 • “Учебни ресурси през Интернет“ (в рамките на проект ArchTerra Copernicus Inco Project #97754) – 2001 г.
 • “Виртуален университет на НСА” - международен проект за дистанционно обучение, Национална спортна академия – 2001 г.
 • “Развитие на учебни курсове и програми” (за обучение на преподаватели), HESP, Фондация Отворено общество, Будапеща, 23-29 февруари 2000, участник в Зимна школа
 • “Музей на розата” - международен проект ADIA - All Digital Industrial Technology – 2000 г.
 • WEB site на международната среща “Образът на другия”, фондация Балкански колези, консултант по създаване на мултимедийни материали
 • “Национални паркове на България”, национално управление на Горите към Министерство на земеделието, мултимедийно CD – 2000 г.
 • Цикъл лекции по рентгенология в Медицинска академия – 2000 г., мултимедиен консултант
 • Научноизследователски проекти, разработвани за ползване от Комитета по енергетика и Националната енергийна компания

НИКОЛАЙ НЕДЕЛЧЕВ МИЛЕВ   
Научно звание: асистент
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено): висше – НАТФИЗ „Кр. Сарафов”, операторско майсторство, втора специалност режисура; доктор по изкуствознание – Академия на науките на Руската федерация, Научноизследователски институт по киноизкуство
Основни изследователски интереси в областта на:  визуалните изкуства, операторското  майсторство
Допълнителни изследователски интереси в областта на: новите технологии и тяхното приложение в киното

ЕНЧО НАЙДЕНОВ НАЙДЕНОВ
Научно звание: асистент
Образование (къде е получено): висше ТУ - София, Радио и телевизионна техника; УНСС - Маркетинг
Основни изследователски интереси в областта на: фотография, реклама, кино
Допълнителни изследователски интереси в областта на: аудио-визуалната техника, домашното кино и звукозаписната техника
Национални и международни проекти:
Изпълнител:
 • проекти за рекламни кампании на продукти и услуги на български и чужди производители, за България и за чужди пазари
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КЕСЕРДЖИЕВ
Научно звание: асистент
Образование (къде е получено): магистърска степен “Графичен дизайн и плакат” - Нов български университет, София; бакаклавърска степен “Визуални изкуства и комуникации” – Нов български университет, София
Основни изследователски интереси в областта на: плакат
Допълнителни изследователски интереси в областта на: съвременни технологии за обработка на изображения, дигитална фотография, графичен дизайн

ДАНИЕЛА МЕТОДИЕВА КАДИЙСКА
Научно звание: асистент
Образование (къде е получено): бакалавър “Реклама”; магистър “Филмово и телевизионно изкуство” - НБУ
Основни изследователски интереси в областта на: рекламата
Допълнителни изследователски интереси в областта на: маркетинга

СВЕТЛА ЙОРДАНОВА ХРИСТОВА
Преподавател
Образование (къде е получено): СУ “Св. Кл. Охридски”; ВИТИЗ
Основни изследователски интереси в областта на: поетиката на съвременните визуални изкуства
Допълнителни изследователски интереси в областта на: литературата, историята, рекламата, музиката, изобразителното изкуство
Национални и международни проекти:
Изпълнител:
 • създаване на филми с национални средства за Националната телевизия - национален проект, участие в четири такива проекта като сценарист-изпълнител
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • Член на секция Кинодраматурзи в Съюза на българските филмови дейци
ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ ЛАЗАРОВ
Преподавател
Образование (къде е получено): висше, Национална художествена академия - София
Основни изследователски интереси в областта на: графичен дизайн и интериор-дизайн
Допълнителни изследователски интереси в областта на: фотография и живопис
Национални и международни проекти:
Ръководител:
 • 1996 - автор и ръководител на изпълнителски екип за презентация на Ауди-А серия в хотел "Кемпински-Зографски"
Изпълнител:
 • 2002 - архитектурен конкурс за проект на СГХГ
 • 2004 - архитектурен конкурс за градска среда "Златни пясъци" - откупка
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • член на СБХ - секция "Пространствено оформление"
КРАСИМИР ИВАНОВ ИВАНОВ    
Преподавател
Образование (къде е получено): ВТУ “Кирил и Методи”ФИИ специалност скулптура
Основни изследователски интереси в областта на: изобразителни изкуства; аудиовизуални изкуства; интерактивни мултимедийни продукти
Допълнителни изследователски интереси в областта на: естетика; история на изкуствата


АНГЕЛИНА НИКОЛОВА ВАСИЛЕВА
Преподавател
Образование (къде е получено): висше – ВГИК (Всесъюзен Държавен Институт по Кинематография – Москва, Русия), специалност “Кинознание”
Основни изследователски интереси в областта на:  визуалните изкуства, семиотиката и психоанализата във визуалните изкуства
Допълнителни изследователски интереси в областта на: философия на изкуството и културата, културни политики
Национални и международни проекти:
Изпълнител:
•    Programme europeen d‘examen des politiques culturelles nationales, Comite de la Culture, Satrasbourg, 1997

(към съдържанието)


Когнитивна наука и психология
ЕНЧО НЕДЯЛКОВ ГЕРГАНОВ
Научно звание: професор, почетен професор на НБУ
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено): висше - българска филология, Софийски университет "Св. Климент Охридски"; доктор по психолингвистика, Институт за езикознание, Руска академия на науките, Москва
Основни изследователски интереси в областта на: речевото възприятие, експериментални изследвания на семантиката, паметта, категоризациите
Допълнителни изследователски интереси в областта на: методология на научните изследвания, теория и методи на измерването в психологията и социалните науки, планиране на експеримента, статистически анализ на данни
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • член на Специализирания научен съвет по психология към ВАК
 • член на Научния съвет на Института по психология при БАН
 • член на редколегията на международното списание "Psychology of Language and communication"
БОРЯНА ГЕНЧЕВА ПИРЬОВА
Научно звание: професор, почетен професор на НБУ
Научна степен: доктор на науките
Образование (къде е получено): висше медицинско, София
Основни изследователски интереси в областта на: физиология на ендокринна и сърдечно съдова системи
Допълнителни изследователски интереси в областта на: невробиологични основи на поведението
Национални и международни проекти:
Ръководител:
 • 1991-1994 – проект Л-35/1991 г. "Атриален натриуретичен пептид /АНП/ в регулацията на хемодинамиката и бъбречната функция", финансиран от Националния фонд "Научни изследвания"
 • 1994-1994 - проект “Ендогенни фактори модулиращи барорецепторната регулация на хемодинамиката и бъбречната функция”, финансиран от Съвет за медицинска наука (СМН) при МУ, София
 • 1995 - проект “Морфофункционални изследвания на секрецията на атриалния натриуретичен пептид (АНП) при експериментална хипертония”, финансиран от Съвет за медицинска наука (СМН) при МУ, София
 • 1995-1997 - проект "Циркадна вариабилност на сърдечния ритъм и артериалното налягане и барорецепторна функция, при есенциална хипертония", финансиран от Националния фонд за научни изследвания при МОН
 • 1997-1998 - проект "Изследване на барорефлексната регулация на сърдечно-съдовата система при дозирано физическо натоварване", финансиран от Съвета за Медицинска наука при МУ, София
 • 1998-2002 - проект "Функционална диагностика на индивиди с фамилна анамнеза за есенциална хипертония в предхипертензивен период", финансиран от Националния фонд за научни изследвания при МОН
 • 1999 - проект "Телемедицинска система за анализ и обработка на информация в областта на кардиологията", финансиран от Националния фонд за структурна и технологична политика при МОН. Партньори по проекта са: Центр. лаборатория за паралелна обработка на информацията от БАН, Катедра по пропедевтика на вътрешните болести, Медицински факултет и СД "Демоникс Бончев и с-ие"
Участие в международни обучителни проекти:
 • 1993-1997 - Academic coordinator for the Medical University Sofia for the TEMPUS JEP and JEN projects 3310 "Education and training in Applied Mechanics and System Theory with Computer Oriented Technical Applications" with co-ordinator Universite Catholique de Louvain.
 • 1996 - expert of TEMPUS Outputs Promotion project (TOP)
 • 1995-1999 - Academic mentor in the Fogarty International Minority Research Training Program (MIRT) of the Institute of International Health, Michigan State University for biomedical research training supported by Fogarty International Center USA
 • 1997-1999 - Member of the Bulgarian program committee of the Project D43 TW00641 supported by the NIH/Fogarty International Center, USA Training and Research in Environmental and Occupational Health - The Balkans (TREHB)
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • 1990–1995 – член на Специализирания научен съвет по физиология, фармакология и патофизиология
 • 1993–1995 – член на Научния експертен съвет по медицина към Националния фонд за научни изследвания при МОН
 • 1992–1996 – член на Националния комитет оторизиран от Fogarty International Center, USA. да прави предложения за български краткосрочни и дългосрочни проекти за получаване на стипендии
 • 1992–1995 – член на Научния съвет на Института по физиология при БАН
 • 1990–1994 – Председател на Съвета за медицинска наука към Висш медицински институт, София, оторизиран от Академичния съвет да провежда конкурси за научно финансиране.
 • 1994–1998 – член на същия съвет
 • 1996 – експерт в European Training Foundation за текуща оценка на Joint European Projects
 • 1998 – Председател на Техническия научен съвет по “Медицина и здравеопазване” за класиране на проекти във фонд “Структурна и технологична политика” към МОН
 • 1998 – Член на групата български експерти за участие в дейността на комисията на ООН по наука и техника
 • 2000 – Председател на Експертна комисия към Президиума на БАН за определяне на годишни научни награди
 • 1997-2003 - Председател на Комисията за биологични и медикобиологични науки при ВАК
ЛЮДМИЛ ДИМИТРОВ МАВЛОВ
Научно звание: професор, почетен професор на НБУ
Научна степен: доктор на науките
Образование (къде е получено): Медицински университет - София
Основни изследователски интереси в областта на: невронауки, невропсихология, невролингвистика, неврофизиология
Допълнителни изследователски интереси в областта на: психолингвистика, обща психология - перцепция, памет, психология на езика
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • Зам.-председател на Специализирания научен съвет по неврология и психиатрия към ВАК
 • Главен редактор на списание "Neurologia Balkanica"
 • Член на редколегията на "Българско психологично списание"
СТЕФАН МАТЕЕВ МАТЕЕВ
Научно звание: професор
Научна степен: доктор на науките
Образование (къде е получено): Софийски университет "Св. Кл. Охридски"
Основни изследователски интереси в областта на: зрение, психология на възприятието и изпълнението
Допълнителни изследователски интереси в областта на: динамични свойства на възприятието на движение
Национални и международни проекти:
Ръководител:
 • “Механизми на възприятието на движение у човека” съвместно с Институт по физиология на труда, Дортмунд, Германия
 • "Зрителната чувствителност на човека към промени на посоката на движение", дог. ОХН 1303/2003 с НСНИ
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • Българско дружество по физиологични науки
НАУМ АСЕНОВ ЯКИМОВ
Научно звание: професор
Научна степен: доктор на науките
Образование (къде е получено): физика, Софийски университет “Св. Кл. Охридски”
Основни изследователски интереси в областта на: физиология на зрението, психофизика, психология на зрителното възприятие, когнитивна наука
Допълнителни изследователски интереси в областта на: научна политика, международно научно сътрудничество
Национални и международни проекти:
Ръководител:
 • 1990-1993 – “Perceptual organization in two-dimensional visual displays” между Институт по физиология на БАН и Института за когнитивни изследвания и информационни технологии на Университета в Наймеген, Холандия
 • 1998-2000 – “Механизми на откриване и различаване на промени в зрително движение”, Договор Л-821 с НФНИ
 • 1994-1996 – “Зрителна преработка на информация за образи, движение и време у човека”, Договор И-402 с НФНИ
 • 1991-1994 – “Преработка на зрителната информация за пространствените и времеви характеристики на статични и подвижни изображения: психофизични и моделни изследвания”, Договор И-27 с НФНИ
Изпълнител:
 • от 1974 до 1990 г в рамките на двустранното сътрудничество между БАН и ЧСАН като съизпълнител по следните по проекти: “Зрително възприятие и движения на очите у човека” и “Изследвания на пространствените и времеви фактори в зрителното възприятие на човека” с Института по физиология на ЧСАН (Награди на БАН и ЧСАН за 1981 и 1989 г.)
 • от 1988 г. до 1996 участвам като съизпълнител по проекти с Института по физиология на труда в Дортмунд, Германия, в рамките на двустранното сътрудничество между БАН и DFG
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • Член на националния съвет за научни изследвания
 • Член на управителния съвет на Съюза на учените в България
 • Председател на Управителния съвет на Института по администрация и управление на Франкофонията в София
 • Член на Управителния съвет на Европейската научна фондация
 • Член на Управителния съвет и на Съвета на настоятелите на “Център за академични изследвания” – София
 • Член на Управителния съвет на Националния доверителен екофонд, от 2004 – зам.-председател на Съвета
 • Генерален представител на “Алианс Франция-България” в София
 • Член на Междуведомствената комисия по франкофония
 • Член на националната комисия за ЮНЕСКО
 • Член на редколегията на сп. “Acta Neurobiologiae Experimentalis”
 • Главен редактор на сп. “Acta Physiologica et Pharmacologica Bulgarica”
ВАНЯ ЛУКОВА МАТАНОВА
Научно звание: професор
Научна степен: доктор на психологическите науки
Образование: висше училище, СУ - София
Основни изследователски интереси в областта на: клинична психология, психодиагностика, нарушения на развитието, невропсихология, речева и езикова патология.
Организационни умения и компетентности:
•    1994-1997 – THEMPUS проект – Рефлективна практика
•    1997-1998 - THEMPUS проект – Сравнително специално образование
•    0998-2000 – ERASMUS проект – Обучение на учители за работа с деца със специални нужди
•    2000-2002 – KOMENIUS проект – подкрепа на университетските програми
•    2003-2005 – MINERVA проект – технологична подкрепа за дислексия
•    2006–2008 – E-FRIENDS  - супервизор на проект за on-line консултиране
•    2008 – Обучителен модул “BRAIN GYM”
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
•    Дружеството на психолозите
•    Международна организация за изследване на мозъка
•    Международна организация по невронауки на развитието
•    Национална асоциация по детска психиатрия, неврология и психология на развитието
•    Национална асоциация по речева и езикова патология и терапия
•    Българска асоциация па невронауки
•    Председател на Българска асоциация по дислексия
•    Българска асоциация за подкрепа на деца в риск


ИВАЙЛО ЛЮДМИЛОВ ТЪРНЕВ
Научно звание: професор
Научна степен: доктор на медицинските науки
Образование: висше медицинско, МУ - София
Основни изследователски интереси в областта на: когнитивна невронаука, невро-мускулни заболявания, неврогенетика.
Участие в Национални и международни проекти:
•    1994-1996 – проект “Взаимоотношение между перцептивните и представните функции при огищни мозъчни увреждания”. Проектът е финансиран от Националния фонд за научни изследвания
•    1995-1997 - проект “Когнитивна преработка на българския език в норма и при патологични състояния”. Проектът е финансиран от Националния фонд за научни изследвания.
•     1996-1998 - проект “Болест на Алцхаймер - невропсихолочни, неврохимични и невроизобразяващи аспекти”. Проектът е финансиран от Националния фонд за научни изследвания.
•    1996-1998 - проект " Фенотипна характеристика на нова автозомно-рецесивна неврална мускулна атрофия, придружена от глухота. Проектът е финансиран от Националния Фонд “ Научни изследвания” към МОНТ
•    1997- Водещ изследовател в проект " Ромите – живот и здраве. Проектът е финансиран от Програма “Рома” на Фондация “Отворено Общество”
•    1998- Водещ изследовател в проект "Клинико-епидемиологично изследване на наследствените заболявания сред различни ромски групи”. Проектът е финансиран от Програма “Рома” на Фондация “ Отворено Общество”
•    1998–2001 – Водещ изследовател в проект “Клинично и епидемиологично изследване на новооткрита автозомно-рецесивна периферна невропатия, асоциирана с конгенитална катаракта, лицев дисморфизъм, ментална ретардация и хипогонадизъм”. Проектът е финасиран от Националния фонд за научни изследвания
•    2001-2002 – Водещ изследовател в проект “Конгенитален миастенен синдром тип Іа - фенотипизиране и генетична епидемиология”. Проектът е финансиран от Медицинския Университет-София
•    2001-2001 – проект “Мускулна дистрофия пояс-крайник тип 2С (LGMD 2C) при български роми. Скрининг за носителство на мутацията C283Y в гама-саркогликановия ген сред ромското население в България”. Проектът е финансиран от Медицинския Университет-София
Участие в международни обучителни проекти:
•    1998 - Водещ изследовател в проект " Clinical and genetic studies on a novel neurodegenerative disease. The project was funded by a grant from Edith Cowan University, West Australia
•    2001-2002 – Водещ изследовател в проект “Clinical and genetic study of large families with Idiopathic Generalized Epilepsies (IGE): towards the identification of the first IGE gene(s)”. Проектът е финансиран от Fondation Française pour la Recherche sur l’Epilepsie – FFRE

Професионални награди:

•    1998 – Номинация за Медик на 1998 година
•    2000 – Награда на медицинския факултет "проф.д-р Константин Чилов"     
•    2003 – Първа награда на МОН за Най-успешен изследователски проект

Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):

•    Световно дружество по невро-мускулни заболявания
•    Европейски консорциум по неврална мускулна атрофия
•    Българско неврологично дружество
•    Българско дружество по когнитивни невронауки
•    Българско дружество по генетика
•    Председател на Фондация “Здравни проблеми на малцинствата”
•    Председател на Дружеството на невролозите към Българския лекарски съюз;
•    Член на Изпълнителното бюро на Фондация “Невронауки и поведение”
•    Научен секретар на сп. “Neurologica Balkanica” и сп. "Българска неврология, психиатрия и неврохирургия".

 
ВИОЛЕТА БОЯНОВА ЦВЕТКОВА
Научно звание: доцент
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено): висше медицинско образование – Медицинска академия, София; следдипломна квалификация по логопедия – Софийски университет
Основни изследователски интереси в областта на: езикова и речева патология - патогенеза, диагностика и терапия; емоционално-поведенчески отклонения в детска възраст; неврофизиология и патофизиология на нервната система
Допълнителни изследователски интереси в областта на: развитийни нарушения – аутизъм; нарушения на интелектуалното развитие и др.
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • член на Български лекарски съюз
 • член на Българска асоциация на логопедите и фониатрите
ОРЛИН СТЕФАНОВ ТОДОРОВ
Научно звание: доцент
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено): СУ; Тринити Колеж, Оксфорд; Психоаналитичен институт за Източна Европа
Основни изследователски интереси в областта на: психоанализа
Допълнителни изследователски интереси в областта на: философия, антропология, когнитивна наука
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • член на Българската асоциация по психотерапия
 • член на Европейската асоциация на университетските преподаватели по психоанализа
 • водещ поредицата за психоанализа на издателство ЛИК

МАРГАРИТА ЛЮБЕНОВА ДИЛОВА
Научно звание: доцент
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено): психология, Технически университет в Дрезден, Германия
Основни изследователски интереси в областта на: психологията на личността
Допълнителни изследователски интереси в областта на: социалната психология
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
• член на Дружеството на психолозите в България

НИКОЛА ХРИСТОВ АТАНАСОВ
Научно звание: доцент
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено): магистър по (клинична) психология, Университет Хумболт – Берлин; доктор по психология – Институт по психология, БАН
Основни изследователски интереси в областта на: теория на психоанализата (процеси на символизация, психично развитие в ранното детство)
Допълнителни изследователски интереси в областта на: изследване на процеса в аналитичната терапия, психични дисфункции
Национални и международни проекти:
Изпълнител:
• (2004-2006): участие в Българо-френския проект “Развитие на психоанализата в България” с партньори Центъра за психично здраве “Алфред Бине” в Париж, Парижкото психоаналитично дружество, Университета “Рене Декарт”, Асоциацията за психично здраве в район XIII- Париж, Университета Лион –2, Нов български университет и Групата за развитие на психоаналитичната практика в България; проектът се финансира от Министерството на външните работи на Република Франция
• (2005-2007): участие в Немско-българско-испанския проект “Повишаване на квалификацията за работа с болни от деменция” с партньори Института за гериатрични асистенти на АВО-Северен Хесен, Германия, Института за приложна социална психология в Барселона, Испания; Тракийския университет Стара Загора и Фондация “АВО-България”. Проектът се финансира от Фондация “Роберт Бош”, Германия
• (2000-2003): участие в Немско-български проект „Пренос на концепции за обучение на гериатрични асистенти”, с партньори Института за гериатрични асистенти на АВО-Северен Хесен, Германия, Тракийския университет в Стара Загора и Фондация „АВО-България”
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
• Дружество на психолозите в България
• Българска асоциация по психотерапия (председател)
• Група за развитие на психоаналитичната практика в България (член на Управителния съвет)
• Българско дружество по психодрама и групова психотерапия
• Европейска асоциация по психотерапия (член на Управителния съвет)

ЕМИЛИЯ БОРИСОВА АЛЕКСИЕВА
Научно звание: доцент
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено): висше образование по психология – СУ “Св. Кл. Охридски”; магистърска степен по клинична психология – Париж 5 (“Сорбона Науки за човека”, Париж, Франция); психоаналитично обучение – Парижко психоаналитично дружество и Източноевропейски психоаналитичен институт
Основни изследователски интереси в областта на: теория на привързаността; психоанализа, когнитивно функциониране и невронауки, конструиране на психологически инструменти, изследователски дизайн и др.
Допълнителни изследователски интереси в областта на: кариерно консултиране и избор на професия
Национални и международни проекти:

 • Стандарти за обучението по информатика в средното училище – член на колектива за разработване на проекта от Факултета по математика и информатика на СУ (ръководител на подтема върху метологията и организацията на емпиричното изследване)
 • Кампанията за избор на президент по БНТ – член на колектив. Изследването се финансира от НИС на СУ
 • Професионални интереси и професионален избор при безработни с различно време на оставане без работа (договор по ФНИ на СУ за 1998/99) – автор и ръководител на проекта
 • Проблеми на младежкото законодателство – ФНИ на СУ (1998/99), подтема към проекта: “Психологически проблеми на безработицата при младежите в България”
 • Разработване на стандарти за бакалавърско ниво в социалните науки – проект по TEMPUS на НБУ – 1998-99
 • Нормативни данни в приложението на теста на Роршах за български условия – автор и ръководител на проекта
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • 2001 – член на Европейската асоциация на преподавателите по психоанализа
 • 2000 – съосновател и член на УС на Групата за развитие на психоаналитичната практика в България
 • 1998 – съосновател и член на Управителния съвет на Българската Асоциация по Практическа Психология
 • 1990 – съосновател и член на Управителния съвет (1990-1994) на Българската психологическа асоциация (преименувана по-късно в Дружество на българските психолози)
 • 1993 – член на Европейската асоциация по трудова и организационна психология (EAWOP)
 • 1992 – член на Евроталант (EUROTALENT) – индивидуален
БОЙЧО НИКОЛОВ КОКИНОВ
Научно звание: доцент
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено): висше, математика – СУ “Св. Климент Охридски”
Основни изследователски интереси в областта на: когнитивно моделиране, когнитивна психология, когнитивни архитектури, конструктивна памет, разсъждения, решаване на проблеми, вземане на решения, оценяване, аналогия, контекст
Допълнителни изследователски интереси в областта на: когнитивна икономика,реклама, методи на обучение, образование, изследователска методология, изкуствен интелект, когнитивна роботика
Национални и международни проекти:
Ръководител:
- Real World Commonsense Reasoning - 3th FP of EC
- Cross-linguistic studies of aphasia – McDonnell Foundation, USA
- Cognitive Modelling – CNR, Italy
- Context and Emergent Behavior – CNR, Italy
- Perceptual Learning – Indiana University, USA
- Mind RACES – 6th FP of EC
- Rascalli – 6th FP of EC
- Analogy – 6th FP of EC
- Еxrel – 6th FP of EC
Изпълнител:
- EUROCOG – 5th FP of EC
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
Редколегии:
 • Member of the Advisory Board of Cognitive Science Quarterly: An International Journal of Basic and Applied Research (Hermes Science Publications, Paris and Oxford)
Програмни комитети:
 • Co-Chair of the Program Committee of the ESF conference on Dynamics of Knowledge, Siena, Italy, November, 2005
 • Co-Chair of the Program Committee of the 5th International and Interdisciplinary Conference on Modeling and Using Context, Paris, July, 2005
 • Member of the Program Committee of the 27th Annual Conference of the Cognitive Science Society, Stressa, Italy, July, 2005
 • Chair of the Programme Committee of the International Conference onCognitive Economics. Sofia, Bulgaria, August 2005
 • Member of the Program Committee of the 26th Annual Conference of the Cognitive Science Society, Chicago, USA, July, 2004
 • Member of the Program Committee of the 4th European Conference on Cognitive Science, Osnabrueck, September, 2003
 • Member of the Steering Committee of the 4th International and Interdisciplinary Conference on Modeling and Using Context, Stanford, June, 2003
 • Co-Chair of the Programme Committee of the International Conference on Constructive Memory. Sofia, Bulgaria, July 2003
 • Member of the Program Committee of the 3rd International and Interdisciplinary Conference on Modeling and Using Context, Dundee, July, 2001
 • Member of the Program Committee of the 3rd European Conference on Cognitive Science, Siena, October, 1999
 • Member of the Program Committee of the 2nd International Conference on Cognitive Science, Tokyo, July 1999
 • Member of the Program Committee of the 2nd International and Interdisciplinary Conference on Modeling and Using Context, Trento, September, 1999
 • Member of the Program Committee of the International Conference "Cognitive Modeling in Linguistics’2000", Pereslavl’-Zalesskiy, October, 2000
 • Co-Chair of the Programme Committee of the International Workshop: Advances in Analogy Research: Integration of Theory and Data from the Cognitive, Computational, and Neural Sciences, Sofia, Bulgaria, July 1998.
 • Co-Chair of the Programme Committeee of the European Workshop on Context, Manchester, UK, April, 1997
 • Ad-hoc reviewer for: Cognition, Memory and Cognition, IEEE Transactions on Neural Networks, IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, Applied Intelligence Journal, IJCAI, Annual Conference of the Cognitive Science Society, etc.
Членство в научни организации:
 • Member of the Cognitive Science Society (USA) (1992- )
 • Member of the International Neural Network Society (1993- )
 • Member of American Association for Artificial Intelligence (1996 - )
 • Member of the Society for Artificial Intelligence and Simulation of Behavior (UK) (1994-1998)
 • Member of and Bulgarian Local Officer for the European Society for Cognitive Psychology (2005 - )
 • Member of the Advisory Board of the International Association for the Study of Attention and Performance (1996- )
 • Member of the Governing Board of the Bulgarian Association for Artificial Intelligence (1992-1996)
 • President and Founder of the Bulgarian Society for Cognitive Science (1991)
МОРИС АВРАМ ГРИНБЕРГ
Научно звание: доцент
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено): физика, СУ “Св. Кл. Охридски”
Основни изследователски интереси в областта на: когнитивно моделиране, взимане на решение
Допълнителни изследователски интереси в областта на: ползваемост, електронно обучение, оценяване
Национални и международни проекти:
Ръководител:
 • Mind RACES – FP6
 • WELKOM – Leonardo da Vinci Programme
 • Rascalli – FP6
Изпълнител:
 • EUROCOG – FP5
ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА ГУРОВА
Научно звание: доцент
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено): електроника, ВМЕИ - София
Основни изследователски интереси в областта на: когнитивна наука, история и философия на науката
Допълнителни изследователски интереси в областта на: философия на съзнанието, епистемология
Национални и международни проекти:
Ръководител:
 • проект по CEEPUS - BG-0104-04/05, "Централно и Източно-европейска мрежа по когнитивна наука и свързаните с нея дисциплини"
 • проект по 5-та рамкова програма - EUROCOG (No QLG4-CT-2002-90459)
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • член на Българска философска асоциация
ЕЛЕНА ПЕТРОВА ПАСПАЛАНОВА
Научно звание: доцент
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено): магистър по психология – СУ “Св. Кл. Охридски”; доктор – Варшавски университет
Основни изследователски интереси в областта на: социално познание, междукултурни различия
Допълнителни изследователски интереси в областта на: формиране на впечатление, социално знание
Национални и международни проекти:
Изпълнител:
 • “Противоречивите социални събития като потенциален източник на конфликти и поляризирани социални нагласи: изследване и практичеси приложения в образованието” – Фондация CERGE-EI, Чехия в рамките на програма GDN, САЩ
ЕЛЕНА ПЕТРОВА АНДОНОВА
Научно звание: главен асистент
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено): английска филология, СУ; PhD Кардиф, Великобритания
Основни изследователски интереси в областта на: когнитивна наука, психолингвистика
Допълнителни изследователски интереси в областта на: усвояване на език, когнитивна лингвистика, дискурс
Национални и международни проекти:
Ръководител:
 • comparative studies of language development and reading in four languages, Project Coordinator – NATO Science Programmeq Cooperative Science and Technology Sub-programme, Collaborative Linkage Grant – 2001-2002
 • Developing New Tools for Research on the Language of Bulgarian Children, funded by the RSS of the OSF, Individual Research Grant (principal investigator) – 2000-02
 • Crosslinguistic Studies of Aphasia – a joint project with Elizabeth Bates, UCSD, funded by the McDonnell Foundation, one of 4 Principal Investigators – 1996-2001
 • Curriculum Resource Centre, Central European University, OSI, Budapest – Individual grant to develop a course on Language Acquisition (undergratuate and graduate level) – 2003-04
 • Director, Inter-University Winter School, Curriculum Development in University Network, funded by the OSI, Budapest – 2000
Изпълнител:
 • Assessment of the Dynamics of Brain Electrical Activity in Cognitive Processing of Sentences, Bulgarian National Science Fund, project № 806, 1999-2001, Consultant
 • Connectivity in language rehabilitation in stroke - № QLK6-CT-1999-02140, FP5, 1999-2002, Consultant
 • Automatic Generation of Instructions in Languages of Eastern Europe, INCO COPERNICUS, PL961104, 1998-1999, Consultant
 • Context and Priming Effects on High-Level Cognitive Processes, 1995-1997, supported by a grant from the Bulgarian National Science Fund, Co-investigator
 • Cognitive Processing of Bulgarian Language in Norm and Pathology, funded by Bulgarian National Science Fund, 1995-1997, Co-investigator
 • EUROCOG project grant № QLG4-CT-2002-90459 – Integration of Central and East European Centre for Cognitive Scienceinto the European Cognitive Science Research Area, Member, Scientific Board – 2003-2005
 • Self-evaluation, Accreditation, and Academic Mobility in Social Sciences (an international network of 12 universities), Educational Manager – 1998-2000
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ ДЖАЛЕВ
Научно звание: главен асистент
Образование (къде е получено): висше, магистър по филология, СУ “Св. Кл. Охридски”
Основни изследователски интереси в областта на: събиране, обработване и анализ на данни в областта на поведенческите и социалните науки; измерване и оценяване на знания и умения; теория на тестовете; обща теория на измерването; конструиране на инструменти за измерване – тестове, въпросници
Допълнителни изследователски интереси в областта на: когнитивна психология, психолингвистика, социолингвистика, развитие на човешките ресурси
Национални и международни проекти:
Ръководител:
 • 2003-2005 - "ENALTA - създаване на европейска асоциация за езиково тестиране" (международен проект, Европейска комисия)
 • 2003 - “Електронна система за въвеждане и обработване на изпитни резултати“ (НБУ)
 • 2002, 2004 - “Подготовка на младежи от ромски произход за кандидатстване в Нов български университет чрез обучителен курс“ (Фондация “Отворено общество”, НБУ)
 • 1995 - Технология за създаване на образователни стандарти (МОН, Фондация "Отворено общество")
 • 1995 - Детето и семейството на ромите в България (УНИЦЕФ)
 • Изпълнител:
 • 2002 - “Повишаване на капацитета на държавната администрация с цел оптимизиране на усвояването на предприсъединителните финансови инструменти” (Фондация “Отворено общество”)
 • 2002-2003 - Модернизация на образованието”, подкомпонент “Оценяване” (международен проект, МОН)
 • 2002 - “Укрепване на капацитета на Министерството на труда и социалната политика за управление на ЕС фондове и международни програми и проекти”, компонент “Оценка на капацитета и потребностите от обучение и разработване на стратегия за обучение на дирекция “Предприсъединителни фондове, международни програми и проекти” в МТСП (международен проект, UNDP)
 • 1999-2001 - Учредяване на Национален институт за обучение по структурните фондове на ЕС (международен проект, Европейска комисия, Европейската трейнинг фондация)
 • 1998-2000 - Програма за институционално развитие. Проект за подобряване практиката на оценяване на постиженията на студентите в НБУ (международен проект, НБУ, HESP)
 • Университетска мрежа за самооценяване, акредитация и академична мобилност в областта на социалните науки (международен проект, МОН, Националната агенция по оценяване и акредитация, НБУ, TEMPUS PHARE)
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • член на EALTA - европейска асоциация за езиково тестиране
 • член на Българското дружество за измерване и оценяване в образованието
МАРГАРИТА ДИМИТРОВА СТАНКОВА
Научно звание: асистент
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено): МУ, София – специалност медицина; НБУ – магистър по логопедия
Допълнителни изследователски интереси в областта на: психиатрия, нарушения в развитието в детска възраст
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
член на БЛС

МИЛЕНА МИТЕВА МУТАФЧИЕВА
Научно звание: асистент
Образование (къде е получено): висше, СУ “Св. Кл. Охридски”
Основни изследователски интереси в областта на: когнитивно развитие
Допълнителни изследователски интереси в областта на: психология на обучението на възрастни, активни методи на обучение
Национални и международни проекти:
Изпълнител:
 • Интегриране на Централно и Източноевропейски център по когнитивна наука в Европейската когнитивна изследователска общност (EUROCOG) – 5 рамкова програма на ЕС
ГЕОРГИ ИЛИЕВ ПЕТКОВ
Научно звание: асистент
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено): магистър по когнитивна наука, НБУ; магистър по математика, СУ “Св. Климент Охридски”; доктор по когнитивна наука, НБУ
Основни изследователски интереси в областта на: когнитивна наука
Допълнителни изследователски интереси в областта на: статистика
Национални и международни проекти:
Изпълнител:
 • Проект ANALOGY – 6 рамкова програма на ЕС
 • Проект Mind RACES – 6 рамкова програма на ЕС
 • Проект RASCALLI – 6 рамкова програма на ЕС
ПЕНКА ЙОРДАНОВА ХРИСТОВА
Научно звание: асистент
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено): магистър и доктор по когнитивна наука, НБУ
Основни изследователски интереси в областта на: когнитивна психология
Допълнителни изследователски интереси в областта на: социална психология
Национални и международни проекти:
Изпълнител:
 • Проект ANALOGY – 6 рамкова програма на ЕС
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • Член на Cognitive Science Society
ЕВГЕНИЯ ДИМИТРОВА ХРИСТОВА
Научно звание: асистент
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено): магистър по маркетинг, УНСС; доктор по когнитивна наука, НБУ
Основни изследователски интереси в областта на: когнитивна наука – взимане на решение, теория на игрите, изследвания с апаратура за проследяване на погледа (eye-tracking), изследвания с ЕЕГ апаратура
Допълнителни изследователски интереси в областта на: потребителско поведение, ползваемост
Национални и международни проекти:
Изпълнител:
 • WELKOM – Work with E-learning and Knowledge Operational Management - международен проект, финансиран от EC, програма Леонардо да Винчи
 • RASCALLI – Responsive Artificial Situated Cognitive Agents Living and Learning on the Internet, международен проект, финансиран от EC, 6-та РП
ЕКАТЕРИНА ВЪТКОВА ТОДОРОВА
Научно звание: асистент
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено): магистър, СУ “Св. Климент Охридски”; доктор, НБУ
Основни изследователски интереси в областта на: езикова и речева патология, психология на развитието
Допълнителни изследователски интереси в областта на: психолингвистика
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • член на Национално сдружение на логопедите в България
 • член на Българска асоциация по дислексия
 • член на редакционната колегия на месечен бюлетин “Пътища към четенето”, издателство Ромел
СОНЯ АСЕНОВА ДРАГОВА
Научно звание: асистент
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено): Софийски университет “Св.Климент Охридски” – магистър по психология; Институт по психология, БАН – докторска степен
Основни изследователски интереси в областта на: трудова и организационна психология, управление на човешките ресурси

КРАСИМИР ЕНЧЕВ ТАУШАНОВ
Преподавател
Образование (къде е получено): СУ “Св. Кл. Охридски”; 2 магистърски степени в Х Парижки университет Нантерн; Институт на Парижкото психоаналитично дружество
Основни изследователски интереси в областта на: хистерична организация на женската сексуалност; загуби, траур, депресия; нарцистична патология; наркомании
Допълнителни изследователски интереси в областта на: развитие на психоанализата в България; международно участие; супервизия на работа с пациенти
Национални и международни проекти:
Изпълнител:
 • Френско-български проект за формиране на специалисти и подпомагане на магистърска програма “Клинична психология” към НБУ
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • член на Международната психоаналитична асоциация
 • член-кореспондент на Парижкото психоаналитично дружество
 • член на Група за развитие на психоаналитичната практика в България

(към съдържанието)Масови комуникации

masscom@nbu.bg
ВЛАДИМИР АСЕНОВ МИХАЙЛОВ
Научно звание: професор
Научна степен: доктор на науките
Образование (къде е получено): ВИТИЗ “Кр. Сарафов” - театрознание
Основни изследователски интереси в областта на: медиазнание
Допълнителни изследователски интереси в областта на: медиазнание
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • научен съвет на Института по изкуствознание, БАН
 • художествен съвет, БНТ
ТОЛЯ АНГЕЛОВА СТОИЦОВА
Научно звание: професор
Научна степен: доктор на психологическите науки
Образование (къде е получено): Психология и Английска филология в Софийски университет „Св. Климент Охридски”
Основни изследователски интереси в областта на: социална психология; медийна психология; бизнес комуникации; онлайн комуникации
Допълнителни изследователски интереси в областта на: феноменологична психология; етнически проблеми; ПР; журналистика; практическа психология: тренингови обучения и консултативна дейност
Национални и международни проекти:
Ръководител:
 • Българо-американски проект „Медии и тероризъм” (р-л от българска страна, заедно с проф. д-р Х.Р. Полио, Университет в Тенеси, САЩ)
 • „Невербални индикатори за стабилност на поведението”
 • ”Интегративност на човешката комуникация”
 • „Психология на малките групи”
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • Дружество на психолозите в България; Феноменологичен център – Ноксвил, Тенеси, САЩ
 • Член на СНС по военни науки
 • Член на ВАК по обществени науки
 • 2 мандата главен редактор на сп.”Психологични изследвания”
 • Член на редколегията на Годишника на Департамент „Масови комуникации” от 1996; 2006 г. – отговорен редактор
МИХАИЛ БОСИЛКОВ МЕЛТЕВ
Научно звание: доцент
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено): НАТФИЗ “Кр. Сарафов”
Основни изследователски интереси в областта на: кино, ТВ, продуцентство и мениджмънт в електронните медии
Допълнителни изследователски интереси в областта на: литература, сценаристика, режисура в киното и ТВ
Национални и международни проекти:
Ръководител:
 • СБФД – Програма “Европа 2002”
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • лен на СБФД
 • член на Академика 2000
РУСИ МАРИНОВ ВАНЧЕВ
Научно звание: доцент
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено): СУ “Св. Кл. Охридски” - журналистика
Основни изследователски интереси в областта на: приложни комуникации
Допълнителни изследователски интереси в областта на: комуникационен мениджмънт и комуникационни стратегии
Национални и международни проекти:
Изпълнител:
 • 1994-95 – Мисия на ЮНЕСКО в България по проект “Развитие на програми по Връзки с общественността”
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • член на Международната асоциация на бизнескомуникаторите - IABC
АЛЕКСАНДЪР АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ
Научно звание: доцент
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено): СУ, славянска филология
Основни изследователски интереси в областта на: журналистика и масови комуникации
Допълнителни изследователски интереси в областта на: литература, поезия, критика
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • член на СБЖ
 • член на Съюза на българските писатели
 • председател на фондация “Петър Увалиев”
ДЕСИСЛАВА ЛЮБОМИРОВА БОШНАКОВА
Научно звание: старши асистент
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено): магистър по връзки с обществеността, НБУ; докторант в НБУ
Основни изследователски интереси в областта на: връзките с обществеността, събитийния мениджмънт и медиите
Допълнителни изследователски интереси в областта на: социологията, психологията
Национални и международни проекти:
Ръководител:
 • летни школи по ПР, ръководител и заместник ръководител
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • член на управителния съвет на Българско дружество за връзки с обществеността
 • член на международната ПР асоциация
 • член на асоциацията на имиджмейкърите “Имагинес”
 • редактор в специализирано списание “Медиа свят”
 • преводач на специализирана литература
СТОЙКО ИЛИЕВ ПЕТКОВ
Научно звание: асистент
Образование (къде е получено): висше, магистърска степен по масови комуникации, специалност “Управление на масовите комуникации” в НБУ; бакалавърска степен по масови комуникации, специалност “Продуцентство в средствата за масови комуникации” в НБУ; редовна докторантура по масови комуникации в НБУ
Основни изследователски интереси в областта на: приложението на новите технологии в аудиовизуалните изкуства и влиянието им в СМК; продуцентство и мениджмънт в средствата за масова комуникация и в аудиовизуалните продукции
Допълнителни изследователски интереси в областта на: новите медии; зрителските аудитории
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • Съюз на българските журналисти
РОСЕН КОСТАДИНОВ СТОЯНОВ
Научно звание: асистент
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено): магистър по управление на масовите комуникации, НБУ, доктор на НБУ
Основни изследователски интереси в областта на: медии, политика, конфликти
Допълнителни изследователски интереси в областта на: политически комуникации, имидж, ПР
Медикобиологични науки

ЖИВКА БОРИСЛАВОВА ВИНАРОВА
Научно звание: професор
Научна степен: доктор на медицинските науки
Образование (къде е получено): висше медицинско в МУ, София - медицинска специалност “Физиология на човека”; Техническия Университет, София следдипломна квалификация за преподаватели по “Числени методи и програмиране”
Основни изследователски интереси: иновациите в компютърното обучение по медицина; медицинска информатика и компютърни системи в биомедицината; трудът и стратегията на медицинския информатик – пътища за реализация на професията (в днешните условия на здравно реформиране); живият организъм като информационна система; вземане на медицински решения като вариант на информационен анализ; медицински компютинг
Допълнителни изследователски интереси в областта на: компютърни бази данни в медицинската практика; медицински компютърни системи; компютърни методи за диагноза и интерпретация на данни; моделиране в биомедицината
Национални и международни проекти:
Ръководител и изпълнител:
 • в областта Медицински Информационни Системи с различни профили имам над 40 научноизследователски договори, теми и разработки – всички със съответната документация за внедряване, апробация и приложни резултати. Съавтор съм на първата Електронизирана болница - Ботевград, на много национални конкурсни обекти за въвеждане методите на компютеризация в биомедицината: Първа и Трета градски болници, НЦССЗ, Университетската болница “Св.Ана”, Институт по Медицинска техника, Медицински център “Тривия”, Частна поликлиника “Вита”, Здравен център ”Хипократ”, частни здравноосигулителни компании, фирми за медицински и здравни услуги и други. Имам спечелени конкурси на МОН – Националния Фонд “Научни изследвания” в областта “Компютърни методи за интерпретация на медицински данни”.
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и други):
 • член на Редакционната колегия на списание “Медицински преглед” , ISSN 0204-7241, Център за информация по медицина
 • определена от European Commission – Directorate-General Information Society – Information Society Technologies: Systems and Services for the Citizen, Belgium, Brussels, 2003 за национален координатор и сътрудник по въпросите на Телемедицината към Европейската комисия
 • член на Съюза на учените в България
 • член на Дружеството по социална медицина, информатика и здравен мениджмънт
 • член на Българската асоциация по обществено здравеопазване
 • Фондация “Проф. Васил Стоилов” - секретар
 • член на Общ Съюз на Българската Индустрия
ГАЛИНА ХРИСТОВА САЧАНСКА
Научно звание: старши асистент
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено): висше, СУ “Св. Кл. Охридски”
Основни изследователски интереси в областта на: Обща и молекулярна микробиология, Микробна генетика, Биохимия на микроорганизмите, Екология
Допълнителни изследователски интереси в областта на: Микробното разнообразие в местонахождения, замърсени с тежки метали, уран и фенолни производни; Биотрансформация на ксенобиотици; Приложение в практиката на бактерии, способни за биотрансформация на ксенобиотици.
Участие в международни проекти и ръководство:
•    NATO, Science for Peace project 973379 (2000 - 2004), part “Microbial diversity in heavy-metal polluted soils and waters. Methods for bioremediation of polluted environments”, Белгия.
•    BMBF 99/1 (Bundes Ministerium fuer Bildung und Forschung) (2000-2004), ”Microbial diversity in uranium mill tailings and heavy metal polluted environments in Germany and Bulgaria: investigation using 16S rDNA approach”, Германия
•    SMWK projects (Saxonian Ministry fuer Wissenschaft und Kunst”, (1998-2002) Bacterial diversity in uranium mill tailllings in Germany“, Германия
•    Bilateral project FZR, Германия-ИМБ-БАН, България (1998-2001), “Estimation of Bacterial diversity using 16S rDNA approach in uranium mines”, Германия
•    UNESCO Project 9700728 (1997), “Decoding of S. cerevisiae genom”, France.
Участие в местни проекти с международно участие:
•    ВУХ-302 (2007-2010), “Деградация на ксенобиотици чрез специализирани биофими, регулирани на нано-равнище”, Министерство на образованието и науката, България
Ръководство на местни проекти:
•    MУ-Б-1303 (2003-2005),  “Pb и Cd –  нанорегулатори на биодеградацията на ксенобиотици посредством бактерии”, (2003-2005), Министерство на образованието и науката, България
•    К-1507 (1998-2000), „Синтез и биологична активност на нови противогъбични препарати”, Министерство на образованието и науката, България
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
•    Член на EFIS (European Federation of Immunological Societies)
•    Член на Съюза на учените в България, секция “Биохимия, биофизика и молекулярна биология”

ПОЛИНА МИХОВА МИХОВА
Научно звание: асистент
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено): магистър по Компютърни технологии в биомедицината - НБУ
Основни изследователски интереси в областта на: телемедицина; компютърни бази данни в медицината и здравеопазването; медицинска терминология – речници, интерактивни версии на учебни пособия и помагала, разработка на мини-терминологични речници; проучване на стандарти в медицинската информатика
Допълнителни изследователски интереси в областта на: форми на дистанционализирано обучение по телемедицина, медицинска информатика и медицински информационни системи
Национални и международни проекти:
Изпълнител:
 • Участие в проект “Превод и издаване на Речник по Телемедецина”, 2001 г.;
 • Участие в проект “Разработване и внедряване на Медицинска Информационна Система Свогия”, 2005 г.;
 • Участие в проект към МОН “Алгоритми на диагнозата и лечението на някои автоимунни заболявания”, 2005-2008
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • Учредител и член на студентски клуб „Телемедицина” (2002 г.), работещ в посока на разработка и внедряване на модели за обучение в телемедицината;
 • Удостоена с почетния знак на Община гр. Своге за внедряване на Медицинска Информационна Система Свогия, 2005-2006 г.

ИЛИЯ ИВАНОВ ПЕНДЖУРОВ
Научно звание: асистент
Научна степен: доктор
Образование: Доктор на НБУ
Основни изследователски интереси в областта на: компютърни бази данни в медицината и здравеопазването; телемедицина; интерактивни версии на учебни пособия и помагала, разработка на медицински и здравен софтуер
Допълнителни изследователски интереси в областта на: медицинска информатика и медицински информационни системи
Национални и международни проекти:
Изпълнител:
•    Участие в проект “Разработване и внедряване на Медицинска Информационна Система Свогия”, 2005 г.;
•    Участие в проект към МОН “Алгоритми на диагнозата и лечението на някои автоимунни заболявания”, 2005-2008
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
•    Член на студентски клуб „Телемедицина” (2002 г.), работещ в посока на разработка и внедряване на модели за обучение в телемедицината и медицинските информационни системи

(към съдържанието)


Музика

МИЛЕНА ВЕСЕЛИНОВА МОЛЛОВА
Научно звание: професор
Професионална реализация:
 • повече от 50 години на сцена - огромно количество рецитали и концерти с оркестри в България, Европа, Япония, Куба, Индия, включващи произведения от всички епохи и композитори
 • изпълнява произведения от Панчо Владигеров, Красимир Кюрчийски, Димитър Христов, Красимир Тасков и мн. др.
 • множество записи в БНР, БНТ, СD
Академична дейност:
 • от 2000 г. професор в НБУ, ръководител на департамент “Музика”
 • от 1989 г. професор по пиано в Държавна музикална академия
 • от 1995 г. професор по пиано в Северногръцката Консерватория в гр. Солун
 • от 1973 г. е доцент по пиано в ДМА
 • от 1963 г. е преподавател по пиано в ДМА
 • непрекъснато води майсторски класове в България, Гърция, Германия, Италия, Южна Корея, Швейцария
Национални и международни проекти:
Ръководител:
 • проект “Майсторски клас по свободна импровизация” за инструменталисти и певци, организиран от НБУ, деп. “Музика”, ДМА и НМУ, ръководен от изтъкнатите пианистки и композиторки проф. Ерика Радемахер и Катерина Вебер - Hochschule – Берн, Швейцария
 • съвместно с проф. Ерика Радемахер инициатор и организатор на Швейцарско–български фестивал, включващ концерти с произведения от класика и съвременна българска и швейцарска музика с участници артисти и студенти от двете страни, вече три поредни издания в София и Берн
Награди:
 • 2000 г. - почетен гражданин на гр. Шумен
 • 2000 г. - “Златна лира” на СМДТ за 50 годишна творческа дейност и изключително високи художествени постижения
 • 2000 г. - специална награда от фондация “Млади музикални дарования” на името на проф. Панка Пелишек за изключителни постижения в изпълнителското изкуство, музикално образование и професионалното възпитание на младите музиканти в България
 • 1999 г. - “Златно перо” – на радио “Класик FM”
 • 1969 г. - Международен конкурс “Бетовен” – Виена
 • 1962 г. - Международен конкурс “ARD” – Мюнхен
 • 1960 г. - Награда “Кювелие” – Брюксел
 • 1959 г. - Международен конкурс “Маргарита Лонг – Жак Тибо” – Париж
 • 1958 г. - Международен конкурс “Чайковски”
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • председател за България на EPTA – European Piano Teachers Association
 • 1997–2003 г. - член на Президиума на Висшата Атестационна комисия при Министерски съвет
 • 1997–2002 г. - член на Съвета за музика при Министерство на културата
 • 1997–2000 г. - експерт към Център за изкуства “Сорос”
 • 1997–1999 г. - председател на Експертния съвет на програма “Музика и музикално–сценични изкуства” към Център за изкуства “Сорос” – София и Фондация “Отворено общество”
 • 1998 г. - заместник-председател на дружество “Шопен” – България
 • 1998 г. - председател на училищното настоятелство на НМУ “Л. Пипков”, София
 • 1997 г. - член на експертния съвет на Фондация “Св. Св. Кирил и Методий”
 • 1994 г. - учредител и председател на българската секция на организацията “Защита на децата” в България
 • 1993 г. - учредител и дарител на Фондация “П. Владигеров” – Шумен
ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ХРИСТОВ
Научно звание: професор, почетен професор на НБУ
Научна степен: доктор на науките
Основни изследователски интереси в областта на: теория и практика на полифонията, музика на ренесанса и барока, музика на XX век, теория на мелодиката, теория на композицията.
Национални и международни проекти:
 • “Световна история на музиката”
 • “Световна координация на дипломите в музиката”
 • “Анализ и перспективи на музикалното строителство”
 • “Безмензурността в музиката като израз на “тежкия дъх” (Пенчо Славейков) на българина”, МОН
Награди:
 • звания, медали, отличия, награди за творчeство и др. Последна международна награда на Международна академия на изкуствата в Париж 1999 г.
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • основател и ръководител на “Международно ателие на композиторите”, инициатива на Холандия и България, от 1977 до днес, провежда се всяка година, от 1999 е само в България
 • член на комитета на фондация “Франк Калауей” в Австралия
 • член на борда на Световния библиографски институт в САЩ
 • кореспондент за България на Световния репертоар за музикознание, издаван ежегодно в САЩ
 • кореспондент на списание на ИСМЕ
 • главен редактор на сп. Българско музикознание на Института за изкуствознание на БАН
 • издател на списание Музика.Вчера.Днес.
 • председател на СНС към ВАК
СТЕФАН ТОДОРОВ ДРАГОСТИНОВ
Научно звание: почетен професор на НБУ
Образование (къде е получено):висше – консерваторията в Сант Петербург, Русия, специалност “Композиция”
Основни изследователски интереси: всички жанрове – от монументалните симфонични платна до вокалната миниатюра
Награди:
 • първите награди от авторитетните международни конкурси “Гаудеамус” в Холандия, “Щокхаузен” в Италия, “Симон Боливар” във Венецуела, “Фернандо Песоа” в Португалия и Голямата награда “Артур Онегер” на фондация “Франция”
Национални и международни проекти:
 • Автор е на шест симфонии, балет, камерни творби, театрална и филмова музика
 • “Антология на българския фолклор”
 • CD поредици “Звуковите икони на България” и “Ключът към тайнството”
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • 1994-1998 година – ръководител на Ансамбъл “Филип Кутев”
СИМО ЛЕОНОВ ЛАЗАРОВ
Научно звание: професор
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено): CVUT - Прага и Технически университет - София
Основни изследователски интереси в областта на: електронната и компютърна музика
Допълнителни изследователски интереси в областта на: синтезирането на звук и темброво пространство и представянето му в студиини и концертни условия
Национални и международни проекти:
Ръководител:
 • създател и директор на международен форум фестивал за компютърна музика “Вселената на компютърната музика ”
Изпълнител:
 • множество национални и международни конференции, фестивали и конкурси за компютърно звукоизвличане
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и други):
 • член на Cъюза на българските композитори
 • член на Cъюза на българските филмови дейци
 • член на EMAS-Sonic Art – UK
 • член на Fondatione Russolo-Pratella-Varese – Italie
 • член на SEAH - Svaz ceskich kompositorov – Czehia
 • член на Israeli Composers Ligue – Israel
 • член на Аudio Engenering Society – USA

ЕЛИСАВЕТА ВЪЛЧИНОВА-ЧЕНДОВА
Научно звание: професор
Научна степен: доктор на науките
Основни изследователски интереси в областта на: история и теория на музиката; музика на XX век; българска музикална култура; музикална култура и информация, дигитализация и архивиране на музикално-културно наследство; музикална критика и публицистика; музикално продуцентство и мениджмънт.
Национални и международни проекти:
•    “Звукови и времеви рефлексии в творчеството на български композитори в Австрия и Германия. Интеркултурност и идентичност”,  финансиран по проект на EBR - БАН/Австрийска академия на науките
•     “Теоретично-информационен анализ на субстанциални и терминологични аспекти в музикално-културните практики (идея, текст, почерк)” – Институт за изкуствознание при БАН
Награди:
•    Награда за критика и публицистика “Владимир Башев” (1988)
•    Награда за музиколожко творчество “Книга на годината” (2001, 2003, 2004, 2008) 
•    “Кристална лира” на СБМТД, Министерство на културата и Класик ФМ радио  за “Енциклопедия български композитори” (2004)
•    “Златно петолиние” на СБК за “Енциклопедия български композитори” (2004)
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
•    Член на СНС по музикознание и музикално изкуство (2007-2010)
•    Член на Комисия по изкуствознание и изкуства при ВАК (от 2010)
•    Член на Научния съвет на Института за изкуствознание – БАН (1999-2005; от 2008)
•    Председател на секция “Музиколози” и член на УС на СБК (1999-2005; от 2008)
•    Изпълнителен директор на Международни дни за нова музика “Звук и връзка” – София (от 2007)
•    Главен редактор на сп. “Българско музикознание”, Институт за изкуствознание – БАН (от 2006)
•    Член на експертни комисии в Министерство на културата, Национален фонд “Култура”, СБМТД, Програма “Култура” на Столична община и др.


ПАНАЙОТ ПЕТРОВ ПАНАЙОТОВ
Научно звание: професор
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено): Полувиш естраден отдел към БДК, София; Висше музикално училище “Франц Лист” в гр. Ваймар – Германия; специалност “музикален педагог” с магистърска степен; СУ “Св. Климент Охридски” с образователно-квалификационна степен “магистър” със специалност “Училищна педагогика” и “Управление на образованието”; ЦИУУ към СУ - първи клас квалификация
Основни изследователски интереси в областта на: методически виждания при музикалното обучение
Професионална реализация:
 • 1977-82 - Преподавателска работа в гр. Кала (Германия), а така също и във Висшето музикално училище в гр. Ваймар. Едновременно през този период има и изпълнителски изяви и договорни отношения с Импресарска дирекция - София и Кюнстлер агентур - Берлин, чрез които осъществява концертната си дейност
 • 1983-95 - Преподава класическа китара, камерна музика и методика в СМУ “Л. Пипков” гр. София
 • Чел е лекции по методика в Академия за музикално и танцово изкуство гр. Пловдив и СМУ “Д. Христов” гр. Варна
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • от 2002 г. - член на редакционната колегия на списание “Китара”, изд. “ДОБРЕВ МУЗИК”, София
 • от 1993 г. - президент на издателска къща “Пан стил”, София
РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ДЮЛГЕРОВА–ПРЪВЧЕВА
Научно звание: доцент
Образование (къде е получено):висше
Основни изследователски интереси в областта на: теория на музиката и методика на преподаването на солфеж
Експериментална разработка на тема: "Основи на знанията по елементарна теория на музиката в музикално-слуховото възпитание на учениците от първи до седми клас на Музикалните училища" София, 1997 г.
Професионална реализация:
 • От 2004 - член към съвета на Магистърски факултет, НБУ
 • От 2003 - член на съвета на департамент “Музика”
 • 1977– 2004 - щатен преподавател по солфеж и теория на музиката, Национално музикално училище “Любомир Пипков“, София
 • 1974–1977 - специалист в Главна дирекция “Българска музика”, София
 • 1967–1974 - щатен преподавател по солфеж и теория на музиката, Музикално училище “Веселин Стоянов”, гр. Русе
 • 2003–2004 - хоноруван преподавател по методика на преподаване на музика в СОУ
 • 1980–1990 - базов преподавател по методика на преподаването на солфеж, Държавна музикална академия “Панчо Владигеров” София
Награди:
 • Отличник на Комитета за култура, София 1985 г.
 • Орден "Кирил и Методий" II степен, София 1987 г.
 • Почетно отличие "Неофит Рилски" за дългогодишна цялостна високо професионална трудова дейност в системата на Народната просвета, София 1997
 • "Приз 2000" за високи творчески постижения от Фестивала - състезание "Музиката и новото хилядолетие" София, Министерство на културата и НМУ "Любомир Пипков" София, 2000 г.
 • Почетна грамота за принос в развитието и популяризирането на българската култура - Министерство на културата, 2002 г.
Творчески изяви:
 • Инициатор на първия и единствен по рода си ежегоден “Конкурс по солфеж на името на проф. Камен Попдимитров” София, 1993 г.
 • Постоянен член на жури на Международния конкурс "Млади музикални дарования" - София - 1994 г., 1996 г., 1998 г., 2000 г., 2002 г., 2004 г.
 • Член на Организационния комитет на Международния конкурс "Млади музикални дарования" - София - 1994 г., 1996 г., 1998 г., 2000 г., 2002 г.,2004г
 • Член на Организационния комитет на Международния конкурс “Млади виртуози” София, 2004 г.
Наградени ученици на конкурси:
 • Международен конкурс "Млади музикални дарования" - София - 1994 г., 1998 г., 2000 г., 2002 г., 2004 г.
 • “Конкурс по солфеж на името на проф. Камен Попдимитров” - София - 1993 г.,1997г., 2001 г., 2003 г., 2004 г.
 • Музикално състезание по солфеж и музикална литература - София - 1997 г., 1998 г., 1999 г., 2000г., 2001 г.,2003 г.
ГЕОРГ ДИМИТРОВ КРАЕВ
Научно звание: професор
Научна степен: доктор
Професионална реализация:
 • 1975 – 1990 – Институт за фолклор – БАН
 • 1991–1993 – Директор на Столична библиотека и преподавател в НБУ, редактор в Програма “Христо Ботев” – БНР
 • 1994 – Директор на програма “Български фолклорни изкуства”, НБУ и редактор в БНР
 • 1995–1997 – асистент в НБУ, н.с. – И-т по тракология – БАН, редактор в БНР
 • 1998–2000 – зам.-декан и декан на ф-т “Продължаваща обучение”, редактор в БНР
 • 2001–2003 – Директор п-ма “БФИ”, зам.-директор на Център за социални ресурси, редактор в БНР
Национални и международни проекти:
 • един от инициаторите на проект: “ЗАПАЗЕНА МАРКА БЪЛГАРИЯ” – проектът се ръководи и финансира от Британски съвет – WWW. IMDGE.BG
 • консултант по въпросите на фолклорната култура в проект “ЧИТАЛИЩА” – М-во на културата. Финансира се от Световната банка
 • сценарист: Петльовден, Дърворезбени приказки, Орисани, Греховна магия и др.
АЛБЕНА ГЕОРГИЕВА КЕХЛИБАРЕВА-СТОЯНОВА
Научно звание: доцент
Образование (къде е получено):висше – Българска държавна консерватория, камерно пеене
Национални и международни проекти:
 • участие в Международния Хенделов фестивал в Хале
 • участие в “Дни на българската култура в Братислава”
 • ежегодни летни турнета в катедрали и църкви в Германия, Нидерландия, Унгария
 • концерти и рецитали във Франция
 • ежегодно участие като солистка на български и чуждестранни симфонични оркестри с първи творби на Хуго Волф, Макс Регер, Ернест Шосон, Лазар Николов, Бенжамин Бритън, Лучано Берио, Едисон Денисов и др.
Специализации и майсторски класове:
 • Залцбург – “Моцартеум” в класа на Еторе Кампогаляни (Италия)
 • Лятна академия за барокова музика “Рингве”, Норвегия, в класа на английския мадригалист Йан Патридж, Гера – Германия
 • курсове за съвременна музика в класовете на Хенце и Паул-Хайнц Дитрих
ЕТИЕН ХЕРЦЕЛ ЛЕВИ
Научно звание: доцент
Образование (къде е получено):висше – Българска държавна консерватория, Естраден отдел, специалност – естрадно пеене и пиано
Награди: като изпълнител в Шоу “Трик” е носител на много награди в България и чужбина:
 • Рощок (ІІ-ра награда)
 • Кнохе, Белгия (ІІІ-та награда)
 • специална награда на Съюза на музикалните дейци в България
Национални и международни проекти:
 • роля в мюзикъла на Ендрю Лойд Уебър “Йосиф с невероятната риза на райета”, по време на работата му в Израел
НИНА КУБРАТОВА НАЙДЕНОВА
Научно звание: асистент
Образование (къде е получено): магистърска степен по оперна режисура в НБУ; аспирант към докторска програма по семиотика на НБУ
Основни изследователски интереси: в областта на музикално-сценичното изкуство; разработване на системи на преподавене на актьорско майсторство за оперни певци; разработване на проекти в областта на оперната режисура
Национални и международни проекти:
Постановки:
 • 1997г. - "Пинокио" от Ал. Йосифов в Старозагорска опера
 • 1998г. - “Тоска” от Дж. Пучини
 • 1999г. - "Веселата вдовица" от Фр. Лехар
 • 1999г. - "Риголето" от Дж. Верди
 • 1999г. - “В кабаре Максим” - оперетен коктейл
 • 2000г. - “Вълкът и седемте козлета” от Ал. Владигеров
 • 2000г.- “Луд Гидия” от П. Хаджиев
 • 2000г - “Севилскитят бръснар” от Дж. Росини
 • 2001г - “Травиата” от Дж. Верди
 • 2001г. - “Доктор Охболи…” от Ал. Йосифов
 • 2001г. - “Набуко” от Дж. Верди
 • 2001г. – “Трубадур” от Дж. Верди
 • 2002г. – “Дон Карлос” от Дж. Верди
 • 2003г. – „Макбет” от Дж. Верди
 • 2004г. – „Аида” от Дж.Верди
Участия:
 • 2000 г., м. юли - с постановката на операта ”Севилският бръснар” на Международния музикален фестивал “MUSICOROM TEMPORA 2000” - РИМ, ИТАЛИЯ
Турнета с авторски постановки:
 • 2000 – 2004 г. - Испания, Португалия, Италия, Германия, Франция, Швейцария
Асистентска практика:
 • "Принцесата на цирка" - Музикално драматичен театър град Велико Търново
 • “Прилепът" - Музикално драматичен театър град София
 • "Веселата вдовица" - Музикално драматичен театър град София
 • "Сватбата на Фигаро" - Благоевградска опера
 • "Отело”, “Набуко”, “Островът на мечтите”, “Лучия ди Ламермур”, “Ернани”, ”Атила” - в Старозагорска опера
Специализации:
 • Театър “ La scala ” град Милано, Италия – сезон 2002/2003 година
 • кинодраматургия в университета “IULM ” град Милано, Италия 2002 година
 • Специализация по арт мениджмънт в НБУ
МАРГАРИТА МАРИНОВА КРЪСТЕВА-СТОЙЧЕВСКА
Научно звание: асистент
Образование (къде е получено): магистър по автентичен фолкор, бакалавър по хореография, бакалавър по публична администрация
Основни изследователски интереси в областта на: български фолклор; история на танца; история на традиционния костюм
Академична дейност:
 • директор на бакалавърска програма "Български фолклорни изкуства"
Национални и международни проекти:
 • съвместен проект с НИМ за представяне на коледните обичаи
 • проекти за съвместно представяне на департаментите по изкуствата на НБУ
ЗЛАТКА ПЕТРОВА ЗЛАТКОВА
Научно звание: асистент
Образование (къде е получено): ДМА “П. Владигеров” в класа по пиано на проф. Стела Димитрова – Майсторова; магистър по класически инструмент – пиано, НБУ
Професионална реализация:
 • 1998–2002 – корепетитор във Вокалния факултет на Държавна музикална академия “Панчо Владигеров” - София
 • 1999-2004 - преподавател по пиано в Национално музикално училище “Любомир Пипков” – София
 • солистка на Академичен симфоничен оркестър; Софийската филхармония; Русенската филхармония; Видинската филхармония
 • записи в Българското национално радио и Българската национална телевизия
Награди:
 • 1988 г. - “Усти над Лабем” – Чехия – II награда
 • 1989 г. – “Димитър Ненов” – Разград – I награда
 • 1989 г. – “Лист – Барток” – София – II и специална награда
 • 1990 г. – Мадрид, Испания – специална награда
 • 1993 г. – Мадзара дел Валло, Италия – IV нагарда
 • 1993 г. – Специална награда от Съюза на българските композитори
 • 1995 г. – “Първи Академичен конкурс за най-добро изпълнение на инструментален концерт” – София – III награда
 • 1997 г. – “Проф. Цветана Дякович” – София III награда
 • 1998 г. – Международен конкурс “Музиката и земята” – София – I награда за клавирно дуо и голямата награда на клавирно дуо “Кодама”
 • 2001 г. – Трети преглед на клавирните дуа – София – II награда
Участие във фестивали:
 • 1989 г. – “Мартенски музикални дни” – Русе
 • 1991 г. – “Музикален фестивал за пиано и камерна музика” – Мадрид и Билбао, Испания
 • 1999 г. – “Аполония” – Созопол
 • 2000 г. – “ Музика Нова” – София
 • 2000 г. – Международен фестивал “ ppIANISSIMO” – София
 • 2001 г. - Международен фестивал “ ppIANISSIMO” – София
 • 2004 г. – Международен младежки фестивал “Евроарт 2004” – Благоевград
 • 2004 г. – Международен фестивал “Димитрия” – Солун, Гърция
 • International Piano Dou Association – Tokyo, Japan
АНГЕЛ АНГЕЛОВ ЗАБЕРСКИ
Научно звание: асистент
Образование (къде е получено): ДМА "Панчо Владигеров", гр. София
Основни изследователски интереси в областта на: музикалната импровизация
Национални и международни проекти:
 • Аранжор и композитор на Биг бенда на БНР
 • Работи и музицира с едни от най-изявените музиканти на България: Симеон Щерев, Людмил Георгиев, Христо Йоцов, Васил Петров, Петър Славов, Димитър Димитров, Теодосий Спасов
 • Непрекъсната концертна дейност и участие във фестивали в България и в чужбина с джаз-трио: Ангел Заберски, Димитър Димитров, Петър Славов
 • Концерт с Анкарската филхармония и с участието на Йълдъз Ибрахимова, Стоян Янкулов, Иво Папазов (Ибряма)
Награди:
 • "Златна Лира 2002" - джазмен на годината - награда от Съюза на музикалните и танцови дейци
ПАВЛИНА АСЕНОВА ВЕЛИЧКОВА
Преподавател
Образование (къде е получено): висше музикално образование - магистър, Държавна музикална академия "Панчо Владигеров", Теорeтичен отдел: Хорово дирижиране; Музикална педагогика
Основни изследователски интереси в областта на: хорово дирижиране, хорознание, практическо дирижиране за изпълнители, мениджмънт и продуцентство, теория на музикалните елементи, солфеж
Национални и международни проекти:
 • Мениджърска и продуцентска дейност в областта на музиката, работа по съвместни проекти с международни културни институции, организации и фондации
 • 1985-2004 - Концертни турнета в Европа, Израел
 • 2001-2004 - Координатор на регионален проект за Югоизточна Европа "Музикално пространство на Югоизточна Европа" - културна политика, музикално пространство, музикално образование
 • 1999-2004 - Проект Музикален информационен център
 • 2002 - Кръгла маса по проблемите на висшето музикално образование в Югозточна Европа
 • Представител за България на Франк Фишер – САЩ – по проект за мултимедиен проект, представящ българска опера
 • 1999-2000 - Фестивал за съвременна музика MusicEXchange: Швейцарска музика – февруари 1999; Американска музика – декември 2000
 • 1998-2000 - Серия от компактдискове “Съвременни български композитори” – реализирани 8 до момента
 • Продуцент на българо-английски Адресен Каталог на Българските композитори и диригенти
 • 1999-2000 - Координатор на проект “Музикална информация” към Център за изкуства “Сорос” – София – разработване и менажиране на собствени за Центъра проекти в областта на музиката и музикалната информация
 • 1996-1998 - Координатор на програма “Музика и музикално-сценични изкуства” към Фондация "Отворено общество"
 • Премиера на Джаз-кантата "Зелената къща" - Милчо Левиев
 • Организатор на Годишната среща на Балкански музикален форум под егидата на ЮНЕСКО
 • 1996, 97, 98 – Цикъл Коледни концерти
 • 1994 - Продуцент на Първо концертно турне на Израелски камерен оркестър в България
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и други):
 • 1999-2004 - Представител на България в Балкански музикален форум
 • 2000-2001 - Член на Управителния съвет на Национален фонд "Култура"
 • 2001 - Член на жури към фонд "Хенри Форд" за опазване на околната среда и паметниците на културата
 • 1996-1999 - Член на редакционния екип на Бюлетина на Фондация “Отворено общество” и на Wide Open
 • 1997-1998 - Завеждащ “Връзки с обществеността” – Център за изкуства “Сорос
 • 1997 - Български представител на Годишните срещи на Международната асоциация на Музикалните информационни центрове
 • Представител на Източна Европа на годишната конференция на Европейския съвет за музика
 • 1998 - Член на жури на национални конкурси
МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА ШУШУЛОВА–ПАВЛОВА
Научно звание: доцент
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено): доктор – Нов български университет; висше музикално образование, магистър – Държавна музикална академия “Панчо Владигеров”, София, студентка на проф. Милена Моллова
Основни изследователски интереси в областта на: изпълнителство, преподаване на пиано, акомпаняторство, управление на музикалните изкуства, проучване и изследване на българската клавирна музика, съвременен прочит на класиката за пиано, теоретични обобщения на световните и български клавирни стандарти
Допълнителни изследователски интереси в областта на: композиторски визии за пиано
Концертни прояви и турнета:
•    С Детския радиохор като акомпанятор в Чехия, Словакия, Германия, Русия, Молдова, Украина, Финландия, Англия, Франция, Уелс и др.
•    Самостоятелни концерти или участия по повод официални празници, чествания и юбилеи в зала България, НДК зала 1 и 2, Зала Българско национално радио – Студио 1, Национална опера, храм-паметник “Ал. Невски”, в страната – Пловдив, Бургас, Варна, Плевен, В.Търново и др.
Записи на касети, CD, Радио София и БНТ
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и други):
•    От 2003 г. – член на Управителния съвет на секция “Педагози-музиканти” към Съюз на музикалните и танцови дейци
•    От 2005 г. – член на Съюз на българските композитори, секция “Музиколози”
•    Редактор и организатор на периодичното научно издание на департамент “Музика” – “Млад научен форум за музика и танц”
•    Редактор и организатор на периодичното научно издание на департамент “Музика” – “Годишник на департамент “Музика” на НБУ”
•    Член на организационния комитет на Фестивал-конкурс “С крилете на музиката”, организиран от СБМТД
•    Член на Управителния съвет на Общинското ръководство на община Овча купел на ССД

МИЛКО ДОЙЧЕВ МИЛКОВ
Преподавател
Образование (къде е получено): Държавна музикална академия “П. Владигеров” – София, студент на проф. Джулия Ганева и проф. Константин Ганев
Основни изследователски интереси в областта на: класическа музика, клавирно изкуство – изпълнителство и педагогика
Професионална реализация:
 • 1991 - Участва в Майсторските класове по интерпретация на Maestro Марчело Абадо (Италия) и проф. Жермен Муние (Франция)
 • 1993–1995 - След успешно издържан конкурсен изпит постъпва в Майсторския клас на Музикалната Академия “Санта Чечилия” – Рим, където специализира пиано при Maestro Серджо Пертикароли и камерна музика при Maestro Феликс Айо (камерен ансамбъл “И Музичи”, квартет “Бетовен”)
 • 1995 - След завършване на пълния тригодишен курс се дипломира с отличие в Музикалната Академия “Санта Чечилия” – Рим
 • Поканен за професор по пиано в Kwangju Women’s University – Южна Корея
Национални и международни проекти:
 • Участник в Първата Международна Асамблея “Знаме на мира” – София
 • Участва в поставянето и премиерните спектакли на съвременна българска опера във Виена, Баден и Винернойщат – Австрия
 • Свири в престижната зала “Рахманинов” в Москва
 • 1987–1992 - Концертира като солист на симфоничните оркестри във Варна, Бургас, Русе, Видин и др.
 • Солови и камерни концерти в България, Австрия, Италия, Южна Африка, Русия.
 • Поканен за участие в Международния музикален фестивал “Trinita’ dei Monti” – Рим
 • 1998–1999 - Концертира и води майсторски класове в Сеул и Куангджу – Южна Корея
 • Записва компактдиск в Първо студио на БНР
 • Концерт в рамките на Европейски музикален фестивал – Варна
Награди:
 • 1978 - Носител на Първа награда от Националния конкурс “Св. Обретенов” – Провадия
 • Лауреат на Международния конкурс за пианисти “Senigallia” – Италия
 • Удостоен със специалната стипендия “Панчо Владигеров” на Съюза на българските композитори и Държавната музикална академия – София
 • Получава стипендия на Италианското министерство на културата за специализация в Италия
 • Лауреат на Международния конкурс за млади музиканти “Trofeo di Tortona” – Италия
ГЕОРГИ МЕТЕВ ПЕТКОВ
Научно звание: доцент
Образование (къде е получено): висше – магистър по музикален фолклор
Основни изследователски интереси в областта на: етномузикология (музикален фолклор)
Професионална реализация:
 • 1986–1992 г. – Диригент на оркестъра при ДАНПТ ”Добруджа”
 • 1992–1993 г. – Учител в СОУ “Св. Климент Охридски”- гр. Добрич
 • 1993-1997 г. – Главен диригент на Професионален Фолклорен Ансамбъл ”Габрово”
 • 1998–1999 г. – Диригент на оркестъра при ДАНПТ ”Филип Кутев” – София
 • 1999–досега – Диригент и Главен художествен ръководител на женски хор “Български гласове-АНГЕЛИТЕ”
 • От 1998 г. – хоноруван преподавател в НБУ
 • От 01.03.2002 г. – щатен преподавател в НБУ
 • От 1995 г. – композитор-сътрудник на БНР
Национални и международни проекти:
 • Създаване на първия по рода си Смесен хор – “Фолк-джаз формация” при НБУ.
 • Като КОМПОЗИТОР:

- Музика с общо времетраене над 10 часа – включваща над 200 заглавия.

 • Като ДИРИГЕНТ:

- Над 500 концерта в страната и чужбина

 • Като диригент, композитор и аранжор: - Участие в десетки международни музикални проекти по покана или в съавторство с имена като: Адриано Челентано, Боби Макферин, Фил Колинс, Еди Джобсън, Енрике Моренте, Михаил Алперин и “Московско арт-трио”,”Хун-Хург-Ту” от република Тува, Ирландската група”Чифтънс”, Окай Темиз, Сезен Аксу и Бурхан Окал от Турция, “Фанфари Чокарлия” от Румъния, “Боян Ристич Брас Бенд” – Сърбия, Мария Фарандури и Савина от Гърция, Николас Ленц – Белгия, участие в две продукции за Холивуд и други.
Международни музикални проекти – след 2001 година:
 • “Балкански страсти”- аудио продукция с участието на: “Български гласове – АНГЕЛИТЕ”, ”Фанфари чокарлия”, Окай Темиз, Мария Фарандури, Сезен Аксу и др. – 2001 г.
 • “Нюрнбергска филхармония и Бълг. гласове – Ангелите” – съвместен концерт в Мастерзингер хале – 25.05.2002 г.
 • “Sommer Nacht Musik” – международен муз. проект на телевизия ZDF с участието на: Боби Макферин, Найджъл Кенеди, Лайпцигската филхармония, “Бълг. гласове - АНГЕЛИТЕ” и др. – 25.06.2002 г.
 • “BROTHER BEAR” – участие в саундтрака на анимационния филм ”Братко мечок” продукция на Walt Disney – музика Фил Колинс, изпълняват “Бълг.гласове Ангелите” дир. Г. Петков – премиера на 01.11.2003 г. в Холивуд.
 • Звукозапис на белгийската опера ”Земя на любовта” - муз. Николас Ленц, дир. Г. Петков – 2003 г.
 • “Angels`Cristmas” - звукозапис на самостоятелен CD – “АНГЕЛСКА КОЛЕДА” – изп. ”Бълг. гласове - АНГЕЛИТЕ”, дир. Г. Петков. Композитори: Петер Шулц, Силвио Педроти, Франц Грубер, Добри Христов, Иван Спасов, Петър Льондев, Ал. Йосифов, Ст. Драгостинов и Г. Петков. – 10.2003 г.
 • “Weihnachten in Europa”- участие по покана на баварската телевизия BR – излъчено на 24 и 25.12.2003 г. по BR, ARD, ORT, RAI и др.
 • “КАТО ЖАРАВА” – фолклорна симфония, музика Александър Йосифов - изп. “Софийска филхармония” и "Бълг. гласове - Ангелите” – зала България 18.12.2003 г.
 • “ХОРОВ ПРОЕКТ”- съвместен концерт на немския камерен “РИАС ХОР” и “Бълг. гласове – АНГЕЛИТЕ”, Берлин – 01.04.2004 г.
 • “MOUNTAIN TALES” – международен музикален проект по музика на Михаил Алперин, диригент Г. Петков, изпълняват: “Московско арт-трио”, ”Хун-Хург-Ту” и “Бълг. гласове - Ангелите” – Белград – 11.05.2004 г.
 • Музика, аранжимент и диригент на международния музикален проект “ГЛАСОВЕ ОТ БАЛКАНИТЕ”
 • 28 и 29.09.2004 г. - Анфитеатър при АКРОПОЛА в гр. Атина - премиерни концерти на големия международен музикален проект “Гласове от Балканите” с участието на изявени музиканти от балканските страни като: Бурхан Окал от Турция, “Боян Ристич Брас Бенд” от Сърбия, Гръцката певица Савина и оркестър “Прима вера ел салонико”, женски хор “Български гласове - АНГЕЛИТЕ” с диригент Г. Петков и солистка Нелка Петкова и др. Съвместните изпълнения на различните състави в стил World music, са композиции на Георги Петков.
 • “КОЛЕДНО ЕВРОПЕЙСКО ТУРНЕ” - представяне на самостоятелния музикален проект “Ангелска Коледа” в Австрия, Германия, Дания, Испания и Канарските острови на “Български гласове – АНГЕЛИТЕ” с диригент Г. Петков
Награди:
 • Като диригент на “Български гласове - АНГЕЛИТЕ” – спечелване на званието “Гостуващ артист на САЩ за 2000 г.”
 • Специална награда за “Фолк-джаз формация” при НБУ от международния фестивал “Светът в музика” – 29.05.2004 г.
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и други):
 • член на международното жури на първата интернационална селекция “Светът в музика” – Добрич – Албена, 28-30.05.2004 г.

ГЕОРГИ АСЕНОВ АРНАУДОВ
Научно звание: доцент
Образование (къде е получено): Държавната музикална академия "Панчо Владигеров" - София, в класа по композиция на проф. А. Танев и на проф. Б. Спасов, като паралелно посещава летните курсове на Академията за Изящни Изкуства, Флоренция
Награди:
1985 - голямата Награда на Организацията на Европейските Радиостанции
1985 - наградата на Международната Федерация на Музикалната Младеж
1986 - наградата "Златната Арфа"
1986 - наградата на СБК
1989 - Международната премия "Карл - Мария фон Вебер"
2004 - награда на Министерството на културата и Национално музикално училище “Л.Пипков” - “100 Години музикално училище” във връзка с годишнината на първата музикално образователна институциа в България
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
член е на Съюза на българските композитори
от 1991 г. член на Дружеството за Нова Музика в България
член на Българската Секция на Международното Общество за Съвременна Музика
председател на Организационният Комитет на Фестивала за съвременна музика “Музика Нова-София”

ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА ЩЕРЕВА
Преподавател
Образование (къде е получено): Московска консерватория ”П.И.Чайковски”; аспирантура в Московска Консерватория “П.И.Чайковски”
Основни изследователски интереси в областта на: класическа муэика, клавирно изкуство-изпълнителство и педагогика
Национални и международни проекти:
 • CD-вокална музика за сопран и пиано,тенор и пиано издаден в Германия 1998 г.
 • CD-клавирното творчество на Панчо Владигеров посветен на 100 год. от рождението му, Гега ню 2001 г.
Участия в български и международни фестивали:
 • “Емил Чакъров”
 • Варненско лято
 • Дни на Руската клавирна музика
 • Софийско лято
 • Нова българска музика
 • Международен фестивал на жените творци под егидата на Юнеско-Солун
 • Скопско лято
Концертира като солист на:
 • Бургаска филхармония
 • Врачанска филхармония
 • Плевенска филхармония
 • камерен оркестър “Банкя”
 • Софийска филхармония
 • От 1997 г. клавирно дуо с Евгения Симеонова
Награди:
 • 2000 г. Международен конкурс за клавирни дуа-Токио, Япония
 • 2000 г. Международен конкурс за клавирни дуа-Флоренция, Мола ди Бари - Италия
 • 2004 г. Номинация за Кристална лира категория “Кристална лира”
СИМЕОН ПЕТРОВ СИМЕОНОВ
Преподавател
Образование (къде е получено): магистър по “Режисура за куклен театър”, НАТФИЗ;
дипломант – магистър по “Режисура за оперен театър”, НБУ
Постановки:
 • “Вълшебната флейта” от В.А. Моцарт в ОФД Бургас, в рамките на Международен музикален оперен фестивал
 • “Трубадур” от Верди и задграничен гастрол с постановката в Храдец Кралове, Чехия
 • режисьор и сценарист на концерт-спектакъла на оперетата “Прилепът” от Йохан Щраус, Враца
 • постановка на операта “Селска чест” от Пиетро Маскани в Държавната опера – Стара Загора
ИЛИАНА ТОДОРОВА БАЙЧЕВА
Преподавател
Образование (къде е получено): Средно музикално училище “Проф. Панчо Владигеров” в Бургас при Елена Пеева, Извънреден студент в класа на проф.Джулия и Константин Ганеви в Държавната музикална академия “Проф. Панчо Владигеров”, където по-късно получава висшето си образование в класа на проф. Стела Димитрова – Майсторова и магистърска степен при доц. Борислава Танева.
Творчески изяви:
•    Участва в национални и международни фестивали в България, Гърция, Кипър, Италия, Австрия, Германия, Испания, Швейцария, Франция, Чехия, Унгария, Румъния, Тайланд, Хонг Конг, Япония и много други. Свири с всички водещи оркестри в България, както и с редица европейски ансамбли. Член на “Trio di Vienna”.
•    Над сто национални и световни премиери на произведения от български и европейски съвременни композитори.
•    Концертира на престижни подиуми като Biblioteca Berio, Генуа и Teatro Comunale di Firenze, Италия, International Cultural Center Athanaeum, Атина, Bцsendorfer Saal, Виена, Световен културен и конгресен център, Хонг Конг и др.
•    Ръководи майсторски класове по пиано и камерна музика в Австрия, Италия, Румъния, Кипър, Хонг Конг.
•    Записва за Българско национално радио, Българска национална телевизия, ERT-3, Гърция, RAI 1- Италия, Националното радио и телевизия на Хонг Конг. Нейни продукции са включени в Златния фонд на БНР.
•    Издадени 9 CD – за американската компания “ММО”, “Crystal” - Гърция, Voiceart - Австрия и Съюз на българските композитори.
Награди:
•    Първа награда на “Светослав Обретенов”;
•    Grand Prix на международния конкурс “Albert Roussel”;
•    Втора награда на “Виртуози на пианото”, Усти над Лабем,Чехия;
•    Пета награда на XXI Международен конкурс за пианисти Сенигалия, Италия; Втора награда на “Карл Филч”, Сибиу, Румъния и др.
Обществена дейност:
Член на международната асоциация “Albert Roussel”, Франция, Шубертово дружество, Австрия и на българското представителство на Международната асоциация за съвременна музика.

ЕРМИЛА ИВАНОВА СЕКУЛИНОВА-ШВАЙЦЕР
Преподавател
Образование (къде е получено):  Национална музикална академия „Панчо Владигеров”, София, в класа по пиано на проф. Мара Петкова
Майсторски класове: Никита Магалоф – Женева, Амадеус Веберзинке – Ваймар, Ерик Верба- Залцбург, Рудолф Бухбиндер – Цюрих
Професионална реализация:
1983 – 1990 г.
– корепетитор във Вокален и Диригентски факултети на Държавна музикална академия
1990 – 2005 –  работи в Цюрих, Швейцария като :
-  акомпанятор при фондация „ Елизабет Шварцкопф“;
-  хоноруван корепетитор и клавишни инструменти в оркестъра на Цюрихска опера;
-  преподавател по пиано в Jugendmusikschule;
-  концертна дейност в Швейцария, Австрия и Германия;
-  CD запис с мецосопраното Веселина Кацарова за фирмата BMG;
от 2005 г.
-  корепетитор във Вокален факултет на Национална музикална  академия
- преподавател по камерно пеене и вокални ансамбли в Нов български университет
-  концертна дейност  като акомпанятор  

АЛЕКСАНДЪР ЙОСИФОВ ЙОСИФОВ
Гост-преподавател
Научно звание: професор
Образование (къде е получено): Държавната музикална академия при проф. Панчо Владигеров, оперно-симфонично дирижиране при проф. Константин Илиев и пиано при проф. Жени Ковачева.
Академична дейност: Дългогодишен преподавател в Държавната музикална академия “Проф. Панчо Владигеров”.
Творчески интереси: композиране, дирижиране и педагогика.
Творчески постижения: автор на над 1500 композиции във всички музикални жанрове:
•    20 музикално-сценични опери и балети с 45 премиери у нас и в чужбина и над 800 спектакъла;
•    12 кантатно-ораториални творби; 60 симфонични произведения и инструментални концерти;
•    голям брой камерна инструментална и музика за деца;
•    над 900 хорови, естрадни, народни песни и танци и др.
•    Негови произведения са изпълнявани на концерти и записвани за радио и телевизионни предавания в целия свят. Голяма част от творчеството му е издадено.
Награди:
Носител е на 17 награди от конкурси за композиция в Италия (2 пъти), Гърция (2 пъти), Полша (2 пъти), Япония (4 пъти), Гранд при на конкурса за клавирни дуа, Германия, Чехия, Югославия, Югославия, Турция, Русия и фестивала “Златният Орфей”, България (2 пъти).
Обществена дейност (членства в научни, обществени организации, редакционни колегии и др.):
•    Проф. Александър Йосифов е член на Международната асоциация на клавирните дуа в Япония;
•    Носител е на Почетния кръст за изкуство на Министерството на културата – Полша;
•    Президент на “Виенския клуб” към посолството на Република Австрия в София

БОРИСЛАВ БОЯНОВ ДОЧЕВ
Гост-преподавател
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено): Нов български университет
Академична дейност: Преподавател в Нов български университет по класическа китара, камерна музика, компютърни нотни програми
Проекти:
- Концерт със студенти от поп/ рок формация  - Международен конкурс за класическа китара „Акад. Марин Големинов” – Кюстендил 2009
- Концерт със студенти от поп/ джаз формация – Фестивал на китарните ансамбли в рамките на Празнични дни на изкуствата „Пролет в стария град” – Пловдив.
- Концерт на студенти от програмите по поп пеене и инструмент на доц. д-р Панайот Панайотов, доц. Етиен Леви, Алис Боварян, Стефка Оникян, Борислав Дочев, Николай Каменов, Илиян Парасков, в рамките на Десети международен фестивал на класическата китара „Акад. Марин Големинов”, гр. Кюстендил.
Публикации: Статия в сп. Китара, кн. 3, 2007 г. – Изработване на рядко срещани обозначения за класическа китара с програмата за компютърна нотна обработка „Finale” – I част
- Статия в сп. Китара, кн. 4, 2007 г. – Изработване на рядко срещани обозначения за класическа китара с програмата за компютърна нотна обработка „Finale” – II част и др.
- Доклади на научни конференции: “Обучението по класическа китара в България”,  “Класическата китарна школа в Испания от 18 в. и нейното развитие”,  “Уебситуиране на методика за обучението по китара. Възможности и решения”.

МАРИО ХУСЕН ХОСЕН
Научно звание: доцент
Академична дейност:
•    от 2005 преподавател в Нов български университет, София
•    от 2007 доцент във висшата кралската академия по музика „Рейна София“ във Мадрид
•    Издател и редактор на редица нотни издания и публикации (разпространение в над 57 страни), резултат от изследователската му работа върху факсимилета и първи издания на:
Концертна дейност:
Като солист на оркестри:
•    В България: Оркестъра на Българското национално Радио, Софийска държавна филхармония, Пловдивска филхармония, Варненска филхармония, Русенска филхармония, Бургаска филхармония, Пазарджишка филхармония, Врачанска филхармония, Видинска филхармония, Шуменска филхармония, Софийски солисти, Симфониета София, Темпи Кончертати София, Пловдивски камерен оркестър, Варненски камерен оркестър
•    В чужбина: English Chamber Orchestra(английския камерен оркестър), Кралската Филхармония Лондон, Брукнер Оркестър Линц, Чайковски симфоничен оркестър на Московското радио, NWD северно-немската филхармония Херфорд, Orchestra da camera della Scala di Milano, Шарлот Филхармония Северна Каролина - САЩ, Национална филхармония Мексико, Оркестъра на УАНЛ Монетерей - Мексико, Националния Президентски симфоничен оркестър на Анкара, Симфоничния оркестър на Адана - Турция, Оркестъра на Пражкото радио, Йозеф Сук камерен оркестър - Прага, Прага Моцарт оркестър, Оркестра ди Венеция, Виенската младежка филхармония, Виенския Камерен оркестър, Камерата Версай Париж, Камерата Номад Париж, Les Orpheistes Festival Orchestra, Моравската филхармония, Камерен оркестър на Енс- Австрия, Салиери ансамбъл, Балтийската Филхармония, Капела Истрополитана- камерен оркестър на Братислава, Дохнани Филхармония Будапеща, Филхармония на Гъор - Унгария, Филхармония на Ниш - Сърбия, Филхармония на Лиепая- Латвия.
Майсторски класове и жури:
•    Франция Courchavel 2008, България 1999, 2001, 2002-2006,
•    Япония 2000-2004, Китай 1999, Гърция 2003, Мексико 2006-2008 etc.
•    Член на жури на международния конкурс в Сантандер (Испания)
•    Асистент на проф. Фришеншлагер в различни майсторски класове през периода 1997-2000
CD и DVD записи:
•    DVD Les Orpheistes, Сарасате, Паганини, Вивалди, Брамс/ България Gega New/ 2005
•    WDR Продукция на Западно Германското Радио, Панчо Владигеров 1. Цигулков Концерт/ Диригент Израел Инон, Февруари 2008
•    CD Бетовен Сонати за цигулка и пиано/ интеграл 10 сонати/САЩ MMO 3186/ 2007
•    CD „Caprice Viennois und..“ Tri САЩ/ 2000
•    CD “Paganiniana”, България Gega New/ 2005/ тираж 2000
•    CD Моцарт 3. цигулков Концерт G Dur, KV 316, САЩ MMO/ 2000/тираж 3000
•    CD 1. Концерт за цигулка Паганини, op.6, САЩ MMO 3175/ 2001
•    CD 2. Концерт за цигулка Макс Брух, op.44 САЩ MMO 3172/ 2001
•    CD Вивалди 6 Концерта от цикъла „Il Cimento“ op.8, 7-12/ САЩ MMO/ 2002
•    CD Цикъл Френски Сонати/ Клод Дебюси/ САЩ- MMO 3192/ 2008
•    CD French Sonatas/ Franck/ САЩ MMO 3189/2007
•    Записи на австрийска и българска съвременна музика за цигулка соло и цигулка и пиано с Проф Милена Моллова/ Владигеров, Данев, Ненов, Кюркчийски, Шъонберг, Валдек, Бишоф, Велеш, Шулхов etc. December 2008
•    БНТ CD  Продукция всички 6 Паганини Концерти/ с Оркестъра на Българското Национално Радио, Диригент Валери Вачев
•    CD Френски Сонати за цигулка и пиано с Проф. Милена Моллова/ интеграл Габриел Фуре/ MMO 3190/ 2008
•    БНТ 2009 Продукция на всички 24 Капричи Паганини
Марио Хосен свири на цигулка Ж.Б. Гуаданини от 1749, предоставена му от Австрийската Национална Банка


НАТАЛИЯ БОХОС АФЕЯН 
Гост-преподавател
Образование (къде е получено):  магистър – Държавна музикална академия „Панчо Владигеров”, София, студентка на проф. Реса Колева.
Професионална реализация:
1981-1990 – концертна дейност (България, Гърция, Италия, Австрия): Шьонберг – Pierrot lunaire, Стравински – Прибаутки, Souvenirs de mon enfance. Г. Малер – Песни за мъртвите деца, Моцарт – Requiem, Перголези – Stabat mater, многобройни участия в "Нова българска музика" и "Аполония" 
1983-1989 – щатен солист в Пловдивската Народна Опера
Роли: Царевич – (Мусоргски, Борис Годунов), Мерцедес и Кармен (Бизе, Кармен), Хензел (Хумпердинк, Хензел и Гретел), Орлофски (Й.Щраус, Прилепът), Лисицата – (Т.Попов, Звънчева гора), Графиня Ржевская (А.Петров, Петър Първи), Лола - (Маскани, Селска чест)
1985-1989 – Софийска Народна Опера – постоянен гост-солист
Роли: Кармен (Кармен), Соня и Елен – (Прокофиев, Война и мир), Поли – (Бритън, Просешка опера), Лола – (Селска чест)Лисица – (Г.Генков, Бяла приказка).
1989-1990 – Камерна опера – Благоевград
Роли: Майката – (Стравински, Мавра), Розина и Берта – (Росини, Севилският бръснар), Баба – (П.Хаджиев, Бабина питка).
1991-1998 – постоянен солист на Мелбърнската държавна опера (Victoria State Opera) – Австралия
Концертна дейност през същия период (1991 – 2003): Реквием – Верди (Мелбърнска филхармония), Johannes Passion – Й.С.Бах,
Le Marteau sans maitre – Пуленк, Folk Songs – Л.Берио (камерен ансамбъл Melbourne Musicians), Pierrot lunaire – А.Шьонберг (камерен ансамбъл Melbourne Musicians), Песен за земята и Песни за мъртвите деца – Г.Малер (Мелбърнска филхармония), Песни и танци на смъртта – М.Мусоргски (Лондон, 1999 г.)
Преподавателска дейност:
1992-2000 – хоноруван преподавател по пеене и интерпретация в университета Монаш в Мелбърн (Monash University)
1995 – 2005 – щатен старши преподавател по пеене в Музикалната академия на Мелбърн (Victorian College of the Arts – Melbourne University). Там е водила индивидуални часове по пеене и групови класове по вокални ансамбли и актьорско майсторство.
1996-2003 – хоноруван преподавател по пеене и интерпретация в Католическия университет в Мелбърн (Australian Catholic University)
1996-2005 – гост-преподавател по пеене и актьорско майсторство към Оперното студио в Мелбърн (директор Дейвид Крам)
2005-2008 – щатен преподавател в Националното Музикално училище “Любомир Пипков” – София
2005-2008 – хоноруван преподавател в Нов Български университет – класове по класическо пеене и интерпретация.
Майсторски класове:
1999-2001 – майсторски класове в Сидни, Австралия – Sydney Conservatorium of Music)
2003 – майсторски класове в Сингапур – Школа за млади таланти;
2005 – майсторски клас по пеене и интерпретация в дом “Борис Христов” в София, организиран от Нов български университет и дом “Борис Христов”;
2008 - майсторски класове по класическо пеене и интерпретация в Ереванската държавна консерватория "Комитас"
2008  - майсторски класове със солисти на Ереванската държавна опера и с камерен хор "Овер"
Международни награди на ученици:
2002 – Наградата на Covent Garden в Лондон – Майкъл Смолууд
2003 – международен конкурс “Мария Калас” в Атина – Елена Ксантудакис – Първа награда;
2003 – международен конкурс “Рахманинов” в С.Петерсбург – Полина Волфсон, Трета награда;
2004 – Australian Singer of the Year – Марк Фаулър
2005 – наградата на Фондация „Райна Кабаиванска“ - Марк Фаулър
2006 - IX международен Моцартов конкурс в Залцбург - Елена Ксантудакис, Първа награда;
2008 - IV международен младежки конкурс "Короната на Търновград" - Марк Фаулър, Първа награда;
2008 - II международен конкурс за оперни певци "Адам Дидур" в Полша - Елена Ксантудакис, Голямата награда;
2008 - Опералия 2008 под патронажа на Пласидо Доминго в Квебек - Елена Ксантудакис, Трета награда
Работни езици: български, английски, немски, френски, италиански, руски, арменски.

 

(към съдържанието)


Науки за Земята и околната среда
РАНГЕЛ СИМЕОНОВ ГЮРОВ
Научно звание: професор
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено): висше, степен “магистър”, Минногеоложки университет, София
Основни изследователски интереси в областта на: науки за Земята, хидрология и хидрогеология, алтернативен туризъм
Допълнителни интереси в областта на: статистика, гемология, науки за Земята
Национални и международни проекти:
Ръководител:
 • два проекта по програма “ФАР” на Европейския съюз за развитие и подпомагане на Пернишки регион – период 2001 – 2002 г.
Изпълнител:
 • над 30 национални проекта в областта на подземни води и земна механика
 • над 10 международни проекта в същата област, реализирани в Африка
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • IBC Cambridge, England
 • Международна асоциация на анголските геолози
 • Асоциацията на португалските гемолози
 • ABECOL – член на Управителния съвет
 • член на Програмния съвет на Екотелевизия
БАЙКО ДИМИТРОВ БАЙКОВ
Научно звание: професор
Научна степен: доктор на науките
Образование (къде е получено): висше, степен “магистър”, ВВМИ, София
Основни изследователски интереси в областта на: екология, екотоксикология, екологична биоенергетика, екологични последици от войните
Допълнителни изследователски интереси в областта на: екология и хигиена на животните и човека
Национални и международни проекти:
Ръководител:
 • три българо-полски проекта по екология за периода 1992/2000, БАН
 • два българо-руски проекта по екология за периода 1994/1999, БАН
 • два български проекта по екология за периода 2003/2004, НБУ
Изпълнител:
 • проект по екология в Central European University, 1991/1992
 • международен проект за последиците от войната във Виетнам – 1983
 • четири проекта на КОПС, респ. МОС за периода 1983/1989
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • експерт на МОСВ – лиценз 038/96
 • експерт на НАОА – лиценз 0212/98
 • член на Комисия по животновъдни науки и ветеринарна медицина към ВАК
 • член на СУБ от 1972 г.
 • член на Int. Soc. Animal Hygiene, Хага от 1973
 • член на Soc. Of Env. Toxicol. And Chemistry, Brussels, 1993
 • член на New York Academy of Sciences, 1996
АТАНАС ЕМИЛОВ БЛИЗНАКОВ
Научно звание: доцент
Научна степен: доктор на науките
Образование (къде е получено): висше, степен “магистър”, Минногеоложки университет, София; Университет за национално и световно стопанство, София
Основни изследователски интереси в областта на: стопанско управление, управление на иновациите, управление на проекти и управленско консултиране
Допълнителни изследователски интереси в областта: екология и алтернативен туризъм
Национални и международни проекти:
Изпълнител:
 • Кампюси по наследството и околната среда, 1994, 1995, 1996 и 1998; Европейски съюз;
 • Международен проект "Жени в развитието", ПРООН, ООН;
 • Проект "Меди монт", 1996, 1997 г.; Европейски съюз;
 • Програма за местно икономическо развитие и национална ефективност, 2000 г., Агенция за международно развитие, САЩ.
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • Редакционни колегии: в сборник Balkan Ecology, сп. “Планета екоинфо”, сп. “Scientific research”.
 • Членство в международни организации: Асоциация за регионални спелеоложки изследвания на системата "Пиер Сен Мартен", Франция; Международна академия за наука, образование, индустрия и изкуство, Калифорния, САЩ.
БОТЬО СТАНИМИРОВ ЗАХАРИНОВ
Научно звание: доцент
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено): ВМГИ, София – специалност “Техника и технология на проучване на полезни изкопаеми”; инженер-технолог – специалист в НИС на ВМГИ; следдипломна квалификация във ВИИ (сега УНСС), специалност “Организация и управление на промишлените предприятия”
Основни изследователски интереси: природни ресурси, природоползване и устойчиво развитие
Допълнителни изследователски интереси в областта на: екология и опазване на околната среда
Национални и международни проекти:
Ръководител и изпълнител:
 • Система за екологично управление на отпадното стопанство в Република България
 • Производство на биологично чисти продукти и нови енергийни източници
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и други):
 • 1986–1991 – КОПС на МС (сега МОСВ) - “Държавна инспекция за охрана на земните недра” – главен специалист
 • 1991–1994 – Управител на Дружество с ограничена отговорност
 • 1994–1997 – Министерство на околната среда и водите – съветник на Министъра; главен директор; заместник-министър
 • член съм на Балканската академия на науките и културата
НАДЯ ИВАНОВА МАРИНОВА
Научно звание: асистент
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено): висше, ТУ – София; УНСС – София; Braunsdiweig – Германия; доктор - НБУ
Основни изследователски интереси в областта на:икономика, екология
Допълнителни изследователски интереси в областта на: спорт
Национални и международни проекти:
Ръководител:
 • От А до Я за Европа и младежта – координатор
Изпълнител:
 • Министерство на външните работи, ММС, "Създаване на система за биоекологичен мониторинг с оглед преценка на последиците от техногенното замърсяване с олово и кадмий", ръководител проф. Байко Байков
 • "Аерокосмически и наземни изследвания за оценка и прогнозиране на почвените и растителни ресурси на България", ръководител ст.н.с. І ст. д-р Никола Вичев Колев, национален проект на "Националния център за аграрни науки"
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • зам.-председател на Европейската мрежа от младежки домове
СИЛВИЯ ВЕСЕЛИНОВА КОЦЕВА
Научно звание: асистент
Образование (къде е получено): висше, магистър, Нов български университет
Основни изследователски интереси в областта на: екотуризъм; рекреация; качество на живот; маркетинг; алтернативен туризъм; екология и опазване на околната среда; устойчиво развитие; евроинтеграция
Допълнителни изследователски интереси в областта на: управление на проекти в туризма, екологията и социалната сфера; алтернативен туризъм – организация и управление, правно – нормативна уредба; дистанционни форми на обучение; бизнес комуникации и бизнес етика; безопасни и здравословни условия на труд
Национални и международни проекти:
Изпълнител:
 • проект на USAID (Американска агенция за международно развитие): “Селски туризъм”
 • проект на ФАР: “Осигуряване на заетост в регионите с минна промишленост”
 • проект на ФАР: “Културен туризъм”
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • Съюз на учените
 • Фондация “Екология, спорт и здраве”
 • Българска асоциация по маркетинг
 • Институт по идустриални отношения и мениджмънт
ХАРИЗАН ГАТЕВ ХАРИЗАНОВ
Преподавател
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено): висше, степен “магистър”, Минногеоложки университет, София
Основни изследователски интереси в областта на: геология, гемология, палеонтология
Допълнителни изследователски интереси в областта на: география, физика, химия
Национални и международни проекти:
Изпълнител:
два проекта по програма “ФАР” на Европейския съюз за развитие и подпомагане на Пернишки регион – 2001–2002 г.


Нова българистика
МИХАИЛ ДИМИТРОВ НЕДЕЛЧЕВ
Научно звание: доцент
Образование (къде е получено): СУ – славянска филология и философия
Основни изследователски интереси в областта на: литературна история и теория; текстология
Допълнителни изследователски интереси в областта на: общосоциална история; полическа философия; култура на града
Национални и международни проекти:
Ръководител:
 • Множество проекти във фондация “Фридрих Науман”, Про Хелвеция
 • Проект “Литература на три морета” (с център о. Родос)
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • председател на Сдружение на българските писатели
 • главен редактор на сп. “Демократически преглед”
 • председател на управителния съвет на дружество “Гражданин”
 • депутат в 36-то НС
 • заемал високи постове в СДС и Радикалдемократическата партия
ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВ ГРАДЕВ
Научно звание: доцент
Научна степен: доктор на науките
Образование (къде е получено): Софийски университет “Св. Климент Охридски”; Специализацира в катедра по философия на Университета в Париж
Основни изследователски интереси в областта на: психоанализата, теория на културата и съвременната философия
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и други):
 • Генерални щати по психоанализа, Париж
 • Българско феноменологично общество
БОЯН КРАСИМИРОВ МАНЧЕВ
Научно звание: главен асистент
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено): българска филология в СУ “Св. Климент Охридски”; философия в СУ “Св. Климент Охридски”
Основни изследователски интереси в областта на: философия на изкуството и политическа философия
Допълнителни изследователски интереси в областта на: история на културата на модерността, теория на литературата
Национални и международни проекти:
Ръководител:
 • Организатор и ръководител на проектa “Изкуство и философия”
 • Директор на изследователската програма “Метаморфози на общността” към Международния Философски Колеж, Париж
 • Член на експертния съвет на проекта “Визуален семинар” към програмата Relations на Немската културна фондация
Изпълнител:
 • 2004Участник в проекта Тhe Postcommunist Condition, Zentrum für Kunst und Medientechnologie (ZKM), Карлсруе, към Немската културна фондация
 • 2003, Октомври – 2004, Януари – Мелън-стипендиант в The Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and the Social Sciences
 • 2001–2002 – международен изследователски проект на тема “Regional Identity Discourses”, реализиран в Центъра за научни изследвания (CAS), София
 • 2001 - стипендиант към изследователския проект NEXUS на Центъра за академични изследвания, София (CAS)
 • 2001 – тримесечно постдокторално изследване в Свободния университет в Берлин
 • 2000 – тримесечно постдокторално изследване в Националния Институт за Френски език (l’INaLF, CNRS), Париж
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • член на Международното достоевистко общество (International Dostoevsky Society, IDS)
 • член на Френската асоциация по семиотика (AFS)
 • член на Международното общество за философия и литература (IAPL)
 • член на Асоциацията на приятелите на Понтини-Серизи
 • член на издателския съвет на Международния философски колеж, Париж
 • член на редакционната колегия на списанията Rue Descartes (Париж) и Altera (София)
МОРИС НАМЕ ФАДЕЛ
Научно звание: главен асистент
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено): магистър по българска филология - СУ “Св. Климент Охридски”, магистър по философия - СУ “Св. Климент Охридски”
Основни изследователски интереси в областта на: теория и история на литературата
Допълнителни изследователски интереси в областта на: лингвистика, социология
Национални и международни проекти:
Изпълнител:
 • национален проект за създаване на енциклопедични издания по литературна теория към Института за литература при БАН
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • 2006-2007 редактор на приложението към в. “Литературен вестник” Variumest
 • 2006- редактор на “Университетски дневник”
 • 2007- член на Управителния съвет на Асоциацията на университетските и студентските медии
 • член на Съвета на департамент “Нова българистика”
БИЛЯНА РАДОСЛАВОВА КУРТАШЕВА
Научно звание: старши асистент
Образование (къде е получено): СУ “Св. Климент Охридски”, специалност българска филология, втора специалност английска филология
Основни изследователски интереси в областта на: история и теория на литературата, история на книгата и четенето
Допълнителни изследователски интереси в областта на: превода, културната антропология
Национални и международни проекти:
Ръководител:
 • Съставител и редактор заедно с Йордан Ефтимов и Боян Манчев на сборника в чест на 60-годишнината на доц. Михаил Неделчев Литературни култури и социални митове, т. 1 и 2, изд. НБУ, поредица “Нова българистика”, С., 2003 (т. 2 – под печат)
 • Инициатор заедно с проф. Мари Врина (INALCO, Париж) на проект за многоезичен справочен сайт на съвременната българска литература с подкрепата на фондация “Next Page”, департамент “Нова бълтаристика”, Френски културен център, София
Изпълнител:
 • Член на борда на проекта “East Translates East” (фондация “Next Page”) заедно с Фиона Сампсън (Оксфорд) и Албрехт Лемп (Варшава)
 • Консултунт на българо-британския уъркшоп и фестивал “Литература в действие/ Performing Literature” в София (20-25 октомври 2003), организиран от Британски съвет, България
 • Консултант и участник и в други проекти на Британския съвет, свързани с литературни четения и преподаване на творческо писане
 • Българо-немски проект Усвояване и еманципация. Встъпителни изследвания върху немска култура в България (1997), ръководен от проф. Атанас Натев, включващо публикация на текст в едноименния сборник
 • В рамките на същия проект: съредактор (заедно с Федя Филкова) на антологията На острова на блажените - пет войни след това, съст. Атанас Натев, изд. К&М, 1997
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и други):
 • главен редактор на “Следва. Списание за университетска култура”, издание на НБУ
 • От 2002 г. – редактор за България на “OrientExpress,” Magazine for the Best of Contemporary Writing from Enlargement Europe, главен редактор Fiona Sampson (Oxford Brookes University)
 • От 2000 г. – секретар на Balkan Association of Publishers / BAP 2000 (Балканска асоциация на издателите) със седалище в Белград
ЙОРДАН СИМЕОНОВ ЕФТИМОВ
Научно звание: старши асистент
Образование (къде е получено): магистър по българска филология в СУ “Св. Климент Охридски”
Основни изследователски интереси в областта на: теория на литературата, история на българската литература, сравнително славянско литературознание, изследвания на социализма
Допълнителни изследователски интереси в областта на: изследването на масовата култура
Национални и международни проекти:
Ръководител:
 • “Идеологията - начин на употреба” – 2004-2005
Изпълнител:
 • “Просветеният смях” – проект на Българското общество за проучване на 18 век – 2004
 • “Пари, думи, памет” – проект на Българското общество за проучване на 18 век – 2003
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • Заместник главен редактор на “Език и литература" - научно списание на Съюза на филолозите-българисти
 • Член на редакционната колегия на “Литературен вестник" - седмично обществено-културно издание
 • Член на редакционния съвет на “Детонация" - месечно обществено-културно издание
 • Член на Сдружение на български писатели
ПЛАМЕН ИВАНОВ ДОЙНОВ
Научно звание: асистент
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено): история, Софийски университет “Св. Кл. Охридски”
Основни изследователски интереси в областта на: история и теория на литературата; медиазнание; творческо писане
Допълнителни изследователски интереси в областта на: история, културология, антропология
Национални и международни проекти:
Ръководител:
 • “Академичен център за литература и култура” при Национален студентски дом – 2000-2004
 • “Годините на литературата” – 2006 до днес
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • Член на редакционната колегия на седмичника “Литературен вестник”
 • Заместник-председател на Сдружение на българските писатели
 • Член на Съвета на департамент “Нова българистика”, НБУ
ЕМИЛИЯ ВАЛТЕРОВА ДВОРЯНОВА
Преподавател
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено): СУ “Св. Климент Охридски”
Основни изследователски интереси в областта на: теория на литературата, християнска религия и естетика.
Допълнителни изследователски интереси в областта на: изследвания на рода и пола (gender studies)
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и други):
 • член на УС на Сдружение на български писатели
 • член на БАУЖ - Българска асоциация на университетските жени

(към съдържанието)


Политически науки

politicalsciences.nbu@gmail.com

АННА СЛАВЧЕВА КРЪСТЕВА
Научно звание: доцент
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено): философия в Софийски университет, специализирана информация в Университета в Лион
Основни изследователски интереси в областта на: миграционна и етническа политика; политически дискурс
Допълнителни изследователски интереси в областта на: сравнителни политически системи; глобализация и политика; конфликти и институции
Национални и международни проекти:
Ръководител:
 • 2004-05 - проект “Бежанци, интеграция, публична администрация” към Центъра за европейски бежански, миграционни и етнически изследвания към НБУ, финансиран от програмата МАТРА на Холандското посолство
 • 2001-04 - проект "Имигрантските общности в България" към Международния център по проблемите на малцинствата и културните взаимодействия
 • 2002-03 - проект “Франкофония и гражданско общество” към Международната агенция на франкофонията
 • 1995–98 - международен координатор на Темпус проект по етнокултурни и малцинствени проблеми с участието на Университета в Амстердам, Университета в Болоня и Екол Нормал Сюпериор, Фонтене, Париж
 • 1994–95 - проект “Национална идентичност и гражданство” към Международния център по проблемите на малцинствата и културните взаимодействия
Изпълнител:
 • 2004-2005 - “Франкофония и европейска интеграция” към Международната агенция на франкофонията
 • 2002-2003 - български координатор на международния проект под ръководството на проф. Ф. Мериен от Университета в Лозана “Сравнителен анализ на социалната политика: на примера на пенсионната реформа”
 • 1999-2001 - старши изследовател в международния проект “Обучение за източноевропейските страни в преход” с координатор Университетът в Болоня и учасие на изследователи от всички източноевропейски страни, САЩ, Франция, Германия
 • 1994-1999 - български координатор на международния проект “Сравнителен анализ на социалната промяна” с участие на изследователи от САЩ, Канада, Франция, Германия, Италия, Испания, Русия, Гърция, България. Резултатите са публикувани от McGill-Queen's University Press (Genov, N. and A.Krasteva (Eds) Recent social trends in Bulgaria 1960 - 1995. Montreal etc.: McGill-Queen's University Press, 2000)
 • 1996-97; 1998 - участие в два международни проекта на Фондация “Минерва” по интеркултурни проблеми и толерантност
 • 1997 - участие в проект на Асоциация “Аксес” по мултикултурни проблеми
 • Гражданска мрежа за културен плурализъм и междукултурна интеграция в Югоизточна Европа. Участници: Асоциация "АКСЕС, Център за изследвания на междуетническите отношения в Трансилвания - Клуж, Румъния, Общество на европеанистите - Букурещ, Румъния и Международната информационна служба по проблемите на мира - Антверпен, Белгия (А.Кръстева "Идеята за Европа в огледалото на българската културна идентичност")
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • член на международната редколегия на поредицата “Европа и Балканите” на Издателството Лонго Едиторе, Равена, Италия (2005-)
 • член на Научен съвет по политология на ВАК (2004-)
 • член на Международния научен съвет на Института за Източна Европа и Балканите на Университета в Болоня (2001-)
 • член на Международния научен съвет на Европейската регионална магистърска програма по демокрация и човешки права в Университета в Сараево (2001-)
 • член на международния издателски съвет на списанието Nationalism and Ethnic Politics (2001-)
 • член на ръководството на Association Internationale des Socilogues de Langue Francaise (AISLF) (два мандата, 1996-2004)
 • член на международния научен комитет на мрежата Обсерватория на френския и националните езици на Университетската агенция на франкофонията (2002-2005)
 • председател на Изследователския комитет “Юго-източни европейски общества” на AISLF (1996-2000)
 • член на Europe@Balkans International network
 • член на International Political Science Association
 • член на Международния франкофонски съвет на езиците (CIFLA) на AUF
 • член на Международния научен комитет на XVII конгрес на социолозите франкофони “Социалният индивид”, Тур, Франция, 5-9 юли 2004
 • член на международното жури за докторската защита на Емануел Булино “Административна структура и териториално управление в България” за титлата доктор на Университета Париж I, 4.12.03
 • председател на Международния научен комитет на конференцията “Конфликти, доверие, демокрация”, София, 5-7.09.03
 • член на международното жури за защита на доктората на Васил Киров “Приватизацията в България” в Института за политически изследвания, Париж, 28.06.02
 • организатор на международната конференция “Глобализацията и новите граници на политическото”, София, 13-14.12.02
 • съорганизатор на конференцията “Културна политика и европейска интеграция”, Брюксел, 12.11.02
 • член на Изпълнителния комитет на Изследователския комитет "Политика и етничност" на Международната политологична асоциация (2001-2003)
 • член на Организационния комитет на международната конференция “Балканите и Европа пред нови предизвикателства”, София, 3-5.03.1994
 • член на Научния и на Организационния комитет на международната конференция “Демокрацията пред изпитанието на изключването”, Истанбул, 3-5.07.1997
 • председател на сесията “Балканите и Европа” на конгреса на Международното общество за изучаване на европейските идеи “Европейското наследство: към нови парадигми”, Хайфа, Израел, 1998
Международни научни награди:
 • За иновативен принос в инициативата за академично изследване на проблемите за бежанците, присъдена на 24.10.02 от Върховния комисариат на ООН за бежанците, Университета в Харвард и Европейския университет във Флоренция
 • Кавалер на Ордена на Академичните палми, награда от Френското правителство, 15.01.04
 • За принос в дейността, посветена на бежанците в България от Върховния комисариат на ООН за бежанците, януари 2005
АНТОНИЙ ТОДОРОВ ТОДОРОВ
Научно звание: доцент
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено): висше, международни отношения, УНСС, София
Основни изследователски интереси в областта на: политическа социология и политическа теория
Допълнителни изследователски интереси в областта на: международни отношения
Национални и международни проекти:
Ръководител:
 • Международна магистърска програма по сравнителна политика – Фондация “Отворено общество”
 • Територии и идентичности – Фондация “Дом на науките за човека”, Париж, съвместно с Бургундския университет, Дижон
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • председател на Българска асоциация по политически науки
 • член на Бюрото на Международната асоциация на франкофоните социолози
ДОБРИН ХРИСТОВ КАНЕВ
Научно звание: доцент
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено): висше – УНСС, София
Основни изследователски интереси в областта на: политическа социология; политически партии; преходи към демокрация
Допълнителни изследователски интереси в областта на: политически институции
Национални и международни проекти:
Ръководител:
 • Unit Partnership – Open Society Institute, Budapest, съвместно с University of Nottinhgam
 • проект Жан Моне, ЕК – титуляр на постоянен курс Жан Моне
Изпълнител:
 • Територии и идентичности – Фондация “Дом на науките за човека”, Париж, съвместно с Бургундския университет, Дижон
 • Глобализацията и новите парадигми на социалната политика, воден от университетите в Лозана и Женева и няколко международни организации и мрежи
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • член на Българска асоциация по политически науки
 • член на Българска асоцияция за изследване на Европейската общност
 • член на Международната редколегия на South East European Review, Германия
 • Главен редактор на сп. “Политически изследвания” (излиза до 1997 г.)
МАРГАРИТА АТАНАСОВА ШИВЕРГЕВА
Научно звание: доцент
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено): висше икономическо образование в Санкт Петербургския университет - икономически факултет, профил "Икономика на развиващите се страни”
Основни изследователски интереси в областта на: същността, еволюцията и функционирането на Единния Европейски пазар, общите политики на Европейския съюз и политиката на разширяване. Специален интерес към адаптирането на българската икономическа политика към изискванията от Копенхаген, преговорния процес и протичащ мониторинг от страна на Европейския съюз
Допълнителни изследователски интереси в областта на: мястото и ролята на Европейския съюз в международните икономически отношения и новите граници на Съюза
Национални и международни проекти:
Изпълнител:
 • 2003 г. - Програма “ФАР”, Проект – BG –0103.01 Стратегии и политики в публичната администрация”, експерт
 • 1998 г. - Member of the “ Preparatory Steps for and Potential Consequences of Bulgaria`s EU Membership”, joint research Project BG 9409-03-01, PHARE Programme
 • 1994-1997 - Programme scientifique “ COPERNICUS”, joint research project, “Transfer of Energy Technologies to Eastern Europe: analysis of the Bulgarian and Czech cases”, coordinator Kiel Institute of World Economics, Contract ERBCIPACT 930272
 • 1993 г. - Programme “TEMPUS”, College de L`Europe a Brugge, Belgique
 • 1991-1993 - Programme scientifique “ACE”, joint research project, ”Structural Changes in the Bulgarian Energy Sector. Energy and Environmental Policy Options for Bulgaria and Opportunities for cooperation with the EC”, coordinator Kiel Institute of World Economics, Contract Ref PL 910380
 • 1997 г. - Membre of the Bulgarian part of the team, prepared for the EU Commission the research project “Medium Term Economic Policy Framework”, /submitted to DG II/, Sofia
 • 1995 г. - Member of the “Europe 2000”, research project team financed by “PHARE “ Programe, Centre for Study of Democracy, Sofia
Ръководител:
 • 2002 г. - проект “Жан Моне” – водещ катедра “Европейска икономическа политика” към департамент “Политически науки”
 • 2000 г. - ръководител на проект” Индустриалната политика на Европейския съюз”
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и други):
 • Учредител и член на Управителния съвет на Българската асоциация за изследване на Европейската общност
 • Учредител и член на Управителния съвет на българския клон на Асоциацията по социо-икономика, със седалище Уисконсин, САЩ
СОНЯ ГЕОРГИЕВА ХИНКОВА
Научно звание: доцент
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено): доктор по политология – БАН; магистър по история – СУ; магистър по философия - СУ
Основни изследователски интереси в областта на: международни отношения, външна политика
Допълнителни изследователски интереси в областта на: регионални изследвания, конфликти
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • член на Българската асоциация по политически науки
ЕВГЕНИЯ ЛЮБОМИРОВА ИВАНОВА
Научно звание: доцент
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено): театрознание - НАТФИЗ
Основни изследователски интереси в областта на: етническа политика, малцинства, балкански проблеми
Допълнителни изследователски интереси в областта на: етнология, социология, политически науки
Национални и международни проекти:
Ръководител:
 • 1994-1995: “Сакралния център Кръстова гора”, етно-социологическо изследване
 • 1996-2000: “Планината Родопи - модел за толерантност на Балканите”, историческо, етнологическо и социологическо изследване
 • 1999-2000: “Родопите като път и граница” - етнологическо изследване
 • 1999-2001: “Възродителния” процес в Смолянско” - историческо и етнологическо изследване
 • 1999 - “Избор за Родопите” - етнополитическо изследване на Местни избори’99
 • 2003: “Гагаузите в България и Молдова: кодове на идентификация”
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • председател на УС на Институт за източноевропейска хуманитаристика
 • главен редактор на сп. “Избор” и международното му приложение “Изток-Изток” (1990-1996)
МОМЧИЛ ДОЙЧЕВ БАДЖАКОВ
Научно звание: доцент
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено): висше, Софийски университет “Св. Климент Охридски”
Основни изследователски интереси в областта на: теория на политиката и демократичните преходи
Допълнителни изследователски интереси в областта на: международни организации и политически партии
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и други):
 • член на международна организация – Изследване на европейската идея / Хайфа – Израел
СВЕТЛА АНГЕЛОВА СТРАШИМИРОВА
Научно звание: доцент
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено): висше по история, СУ “Св. Кл. Охридски”
Основни изследователски интереси в областта на: културна антропология, психология, социология, политология, история
Допълнителни изследователски интереси в областта на: културология, психоанализа, литературознание
Национални и международни проекти:
Ръководител:
 • Циганското щастие 2002-2003 - изследване, спонсорирано от Централноевропейския университет, Будапеща
 • Студентите по обществени науки пред проблема за хуманитарната недостатъчност на своето образование – национален проект
Изпълнител:
 • редица изследвания на СУ, АСИ и др.
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • Зам.-председател на Асоциация за социални изследвания от 1993 г.
 • Член на Специализиран научен съвет по социология, политология и наукознание през периода 1997-2004 г.
 • Член на редколегия на сп. "Български наблюдател", 1993-1994 г.
ИВАН НАЧЕВ ИВАНОВ
Научно звание: главен асистент
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено): политология, СУ “Свети Климент Охридски”, Философски факултет
Основни изследователски интереси в областта на: политическа теория, интеграционни теории, европейска интеграция, политически ценности и интереси
Допълнителни изследователски интереси в областта на: култури и цивилизации, семиотични изследвания
Национални и международни проекти:
 • експерт в международни проекти, свързани с информационната стратегия на Европейския съюз, мястото и ролята на мъжете и жените на пазара на труда в ЕС, политическата интеграция на България в ЕС, политически мениджмънт и представителство на политически интереси на специфични социални групи, джендър изследвания.
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и други):
 • член на Българската политологична асоциация
ПЕТЯ ЛАЗАРОВА ГЕОРГИЕВА
Научно звание: асистент
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено): Свободен Университет Брюксел
Основни изследователски интереси в областта на: политически партийни системи, европеизация, демократизация
Допълнителни изследователски интереси в областта на: гражданско общество, политически системи, политически актьори, политически партии, синдикати, европеизация, демкратизация
Национални и международни проекти:
Изпълнител:
 • проект “Съпротивите на Европа: сравнителен анализ Белгия – България” – Валония, Брюксел и България (НБУ – Свободен Университет Брюксел)
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и други):
 • секретар на сп. “Политически изследвания”

КАТЯ ВАСИЛЕВА ХРИСТОВА-ВЪЛЧЕВА
Научно звание: асистент
Образование (къде е получено): бакалавър “Политическа социология” – Университет на Париж І Сорбона; висше – политолог СУ “Св. Климент Охридски”; магистър “Европейски изследвания” – Колеж на Европа (Брюж – Натолин)
Основни изследователски интереси в областта на: европейска интеграция (история, институции, адаптация на националните политически системи, представителство на интереси, европейски политически партии)
Допълнителни изследователски интереси в областта на: антикорупционни политики, институции и процеси на преход, сравнителна политология
Национални и международни проекти:
Ръководител:
 • “Франкофония и европейска интеграция”, финансиран от Университетската агенция на франкофонията
 • Изграждане на анти-корупционен ресурсен център, Асоциация “Прозрачност без граници”, 2002-2004
Изпълнител:
 • Институционално и академично партньорство с Университета в Нотингам, НБУ, 2000-2003
 • Дебатът за бъдещето на Европа (НБУ – АБСКЕБ, 2003)
 • Жан Моне европейски модул “Политически институции и европейска интеграция” (СУ “Св. Климент Охридски”, 2001-2004)
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • Българска асоциация по политически науки – член
 • Българска асоциация за изследване на европейската общност – член
 • Асоциация на бившите възпитаници на Колежа на Европа – член на УС
 • Асоциация “Прозрачност без граници” – експерт
ЖИВКО МИЛКОВ МИНКОВ
Научно звание: асистент
Образование (къде е получено): магистър по политология, специализация “Публична администрация”, СУ “Св. Климент Охридски”
Основни изследователски интереси в областта на: европейска интеграция, социална политика, политически партии и институции
Допълнителни изследователски интереси в областта на: публична администрация, местно и регионално самоуправление
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • член на “Българска асоциация по политически науки”
 • член на колегиум “Германикум”

(към съдържанието)


Право

ldimitrova@nbu.bg

РУМЕН ПЕТРОВ ВЛАДИМИРОВ
Научно звание: професор
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено): СУ «Св. Кл. Охридски»
Основни изследователски интереси в областта на: наказателно право, международно наказателно право
Допълнителни изследователски интереси в областта на: наказателен процес, международно наказателно право, криминалистика, криминология и изпълнение на наказанието
Национални и международни проекти:
Изпълнител:
 • Катедра "Жан Моне"
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • Член на Съюза на учените в България от 1988 година
 • Член на контролния съвет на СУБ – 1994-1998 година
 • Член на УС на Творческия фонд към СУБ от 1988 година
 • Член на УС на СУБ от 2001 г.
 • Член на ръководството на секция «Правни науки» от 1991 г.
 • Член на българската секция на Международната асоциация по наказателно право
 • Член на СНС по правни науки при ВАК от 2001 г.
 • Главен редактор на сп. “Правен преглед”
 • Експерт на Министерство на правосъдието и на МВР в 36-то и 37-то Народно събрание
 • Главен експерт в Съвета по законодателство към Министерство на правосъдието – 1993-1995 г.
 • Участие в работни групи за изготвяне проекти за изменение и допълнение на НК – 1993-1997 г.
 • Член на Консултативния съвет за методическо ръководство и конституционност на законите при ВКП – 2007 г.

ЦАНКА ТОДОРОВА ЦАНКОВА
Научно звание: професор
Научна степен: доктор на науките
Образование (къде е получено): СУ "Св. Кл. Охридски"
Основни изследователски интереси в областта на: гражданско, семейно, наследствено и лично право
Допълнителни изследователски интереси в областта на: международно частно право, право на ЕС
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • СЮБ
 • СУБ
АЛЕКСАНДЪР АСЕНОВ ВОДЕНИЧАРОВ
Научно звание: професор
Научна степен: доктор на науките
Образование (къде е получено): СУ "Св.Кл. Охридски"
Основни изследователски интереси в областта на: административно право, административен процес, общинско право, международно сравнително административно право, държавна служба
Допълнителни изследователски интереси в областта на: конституционно право, парламентарно право, финансово право
Национални и международни проекти:
Ръководител:
 • Административноправна защита на правата на гражданите - програма Темпус
Изпълнител:
 • "Административнопроцесуален кодекс", Програма ФАР
 • "Двуинстанционното производство при решаването на административноправни спорове" - Американска агенция за развитие
 • "Противодействие на корупцията чрез съдебната система" – ФАР
 • "Изграждане на медийната политика на съдебните органи" – ФАР
 • "Създаване на регионални административни съдилища като елемент на антикорупционната политика" - Немско министерство на правосъдието и Министерство на външните работи – Холандия
 • "Информационно осигуряване на съдебните органи" – ФАР
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • член на ВСС
 • председател на СНС по правни науки при ВАК
 • експерт на комисията по местно самоуправление "Регионална политика и благоустройство" на НС
 • председател на издателския съвет на сп. "Международна политика и международни отношения"
 • гл. редактор на сп."Право, управление и политика"
 • гл. редактор на научни известия на ЮЗУ
 • декан на Правно-историческия факултет на ЮЗУ
 • председател на Общото събрание на ЮЗУ
 • член на СУБ
ПОЛЯ НЕДЕЛЧЕВА ГОЛЕВА-ПОПОВА
Научно звание: професор
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено): СУ "Св. Кл. Охридски"
Основни изследователски интереси в областта на: гражданското, търговското и застрахователното право
Допълнителни изследователски интереси в областта на: административно право и наказателен процес; в областта на езикознание и литература
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • СЮБ
 • СУБ
 • Факултетен съвет – ПУ
 • Зам.-директор и член на научния съвет при БАН
ЕВГЕНИЯ НИКОЛОВА КОЦЕВА-ВЛАДИМИРОВА
Научно звание: професор
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено): СУ “Св. Кл. Охридски”
Основни изследователски интереси в областта на: криминалистика и съдебни експертизи
Допълнителни изследователски интереси в областта на: наказателноправни науки и съдебна медицина
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • зам.-декан на ЮФ на СУ “Св. Кл. Охридски”
 • член на ВАК
 • член на дружеството на съдебните медици и криминалисти
ВЛАДИМИР БОГДАНОВ ПЕТРОВ
Научно звание: професор
Научна степен:доктор на науките
Образование (къде е получено): СУ «Св. Климент Охридски»
Специализации и награди:
 • Специализация в Япония –1991-1992. Удостоен с "Голямата образователна награда" на Университета “Сока”, Токио, Япония (1992)
 • Гостуващ изследовател в Колумбийския университет на Ню Йорк – Фондация за образователен обмен “Фулбрайт” – 1993-1994
 • Специализация във Виена, Виенски държавен университет – нотариално право – 1995
 • Специализация по американско право, Краков, Ягелонски университет, Полша – 1995
 • Удостоен с "Наградата за най-висока почит" на Университета "Сока", Токио, Япония – 2003


Основни изследователски интереси в областта на: гражданско право и семейно право
Допълнителни изследователски интереси в областта на: административно право и гражданскопроцесуално право
Национални и международни проекти:
Изпълнител:

 • проект в Саарбрукен – Германия;
 • Правен факултет – Скопие, Македония.
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • Член на Консултативния съвет по законодателство при Председателя на 39–то Народно събрание
 • Зам.-председател на Консултативния съвет по законодателство при Народното събрание
 • Член на консултативният съвет при Главна прокуратура
 • Член на Редколегията на сп. «Правен бюлетин»
 • Член на Съюза на юристите в България
 • Член на Специализирания научен съвет по правни науки при ВАК
 • Експерт в Съвета по законодателството при Върховната касационна прокуратура на Република България
 • Член на Академичния съвет на СУ «Св. Кл. Охридски»
ЕВГЕНИ ПЕТРОВ ТАНЧЕВ
Научно звание: професор
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено): СУ «Св. Климент Охридски»
Специализации:
 • 1991-1992 - специализация в Юридическия факултет на университета във Вирджиния след спечелен конкурс на Американския съвет на научните дружества (American Council of Learned Societies)
 • 1992-1993 - визитинг професор по сравнително конституционно прaво и конституционализъм в новите демокрации в Юридическия факултет на Американския католически университет във Вашингтон и университета във Вирджиния
 • 1992 – спечелен конкурс на фондация Ерхард, САЩ
 • 1997 – спечелена стипендия на НАТО по темата "Поготовка на измененията на конституцията във връзка с приемането на република България като пълноправен член на Европейския съюз"
Основни изследователски интереси в областта на: конституционно право; право на Европейския съюз; Конституция на Европейския съюз; правен плурализъм
Допълнителни изследователски интереси в областта на: сравнително конституционно право и конституционализма в новите демокрации
Национални и международни проекти:
Ръководител:
 • Катедра “Жан Моне”
 • директен PHARE контракт с Европейската комисия - 1997 г.
Изпълнител:
 • Темпус
 • ФАР - проект за изменение на българската Конституция
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • Член на борда на Демократична мрежа
 • Член на борда на Международната комисия на юристите
 • Член на борда на Асоциацията по философия на правото
 • Член на борда на Асоциацията по конституционно право
 • Член на борда на АДАПТ
 • Член на борда на Българо-американската научна асоциация
 • чуждестранен участник в Правната инициатива за Централна и Източна Европа (CEELI) на Американската асоциация на адвокатите (ABA) от учредяването й през 1990 г.
 • Член на редколегията на сп. Съвременно право
 • Член на редколегията на сп. “European Public Law”
 • Член на Световната академия по Свобода на мисълта и съвестта, САЩ
 • Член на Световната академия по свободата на вероизповеданията и религиите
ГЪЛЪБИНА ПЕТРОВА ДУПИНОВА
Научно звание: професор
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено): СУ “Св. Кл. Охридски”
Основни изследователски интереси в областта на: история на правото, църковно право, обичайно право
Допълнителни изследователски интереси в областта на: история на правото
Национални и международни проекти:
Ръководител:
 • Фонд “Научни изследвания” към ПУ – проект “Уставите на българските общини през Възраждането”
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • член на СУБ
 • член на специализиран научен съвет ФС на ПУ
 • член на Историко-педагогически факултет на ПУ
ЕКАТЕРИНА ИЛИЕВА МАТЕЕВА-СТОЯНОВА
Научно звание: доцент
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено):СУ «Св. Климент Охридски»
Основни изследователски интереси в областта на: търговско право, облигационно право, вещно право
Допълнителни изследователски интереси в областта на: Европейско гражданско и търговско право
Национални и международни проекти:
Изпълнител:
 • ФАР “Сближаване на българското с правото на Европейския съюз”
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • Член на САК
EМИЛИЯ СТАНКОВА СТАНКОВА
Научно звание: доцент
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено): СУ “Св. Кл. Охридски”
Основни изследователски интереси в областта на: данъчно и финансово право
Допълнителни изследователски интереси в областта на: принудително събиране на публичните вземания
МАЛИНА НИКОЛОВА НОВКИРИШКА-СТОЯНОВА
Научно звание: доцент
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено): СУ “Св. Кл. Охридски”
Основни изследователски интереси в областта на: римско право, история на правото и гражданско право
Допълнителни изследователски интереси в областта на: право на информация и нормотворчество


ВАНЮШКА ВИЧЕВА АНГУШЕВА
Научно звание: доцент
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено): висше - СУ “Св. Кл. Охридски”, Юридически факултет
Специализации:
 • ОНД, Москва, 1976 г.
 • Хумбулдтовият университет, Берлин, Факултет по Криминалистика, практическа подготовка, 1983 г.
Основни изследователски интереси в областта на: трудово и осигурително право – осигурителни правоотношения; недействителност на основанието за възникване на трудово правоотношение; тенденции в развитието на трудовото и осигурителното право; хармонизация на трудовото и осигурителното право с правото на ЕС
Допълнителни изследователски интереси в областта на: обща теория на правото, гражданско право
Национални и международни проекти:
Ръководител:
 • Права на жените в областта на трудовото и осигурителното право – Международна организация на жените от юридическата кариера към ООН
Изпълнител:
 • Трудовото право в условията на пазарна икономика - НАТО
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • член на Съюза на юристите в РБългария
 • член на СНС по правни науки към ВАК – научен секретар
 • член на Катедра по трудово и осигурително право – СУ “Св. Кл. Охридски”
 • Експертна група по правни въпроси към Министерски съвет
 • Международна организация на жените от юридическата кариера към ООН, Рим
БЛАГОЙ НИКИТОВ ВИДИН
Научно звание: доцент
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено): СУ “Св. Кл. Охридски”
Основни изследователски интереси в областта на: източниците на правото, употреба на сила и мироопазващи операции, съотношение на вътрешно и международно право
Допълнителни изследователски интереси в областта на: право на ЕС, международно наказателно право
Национални и международни проекти:
Изпълнител:
 • “LARK” – правна помощ за бежанци – проект на Отворено общество, Будапеща
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • член на Асоциация по международно право
 • член на СУБ
 • член на СЮБ
 • завеждащ катедра “Международно право и международни отношения” - СУ
РОСЕН ВЛАДИМИРОВ ТАШЕВ
Научно звание: професор
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено): висше, юридическо –Юридически факултет на СУ “Св. Кл. Охридски”
Основни изследователски интереси в областта на: обща теория на правото
Допълнителни изследователски интереси в областта на: бизнес право и европейско право
Преподавателски интереси в областта на: обща теория на правото; бизнес право
Национални и международни проекти:
Ръководител:
 • Asser College Europe – проект за подготовка на кадри от страните от Централна и Източна Европа, необходими за процеса на тяхното асоцииране в Европейския съюз. Представител на България и в Steering Committee на проекта
 • Проект Technical Assistance for the Preparation of a Recruitment and Training Strategy for the Judiciary - съветник
Участник:
 • Проект и съавтор на текст на проектозакон за бежанците
 • Проект за изследване на проблема за правната защита на личните данни в България и съавтор на текст на проектозакон за защита на личните данни
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • член на Съюза на юристите в България
 • член на Международната асоциация по философия на правото и социална философия


НИКОЛА АНДРЕЕВ МАНЕВ

Научно звание: доцент
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено): СУ “Св. Кл. Охридски”
Основни изследователски интереси в областта на: наказателноправни науки
Допълнителни изследователски интереси в областта на: съдебна власт
Национални и международни проекти:
Изпълнител:
 • Реформа на наказателнопроцесуалната система
 • Обучение и квалификация на служителите в съдебната система
 • Специализация на прокурори
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • Член на СУБ
 • Член на СЮБ
 • Член на редколегията на сп. “Правна мисъл”
 • Експерт във ВКП
ИВАЙЛО ИВАНОВ СТАЙКОВ
Научно звание: главен асистент
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено): право в СУ “Св. Кл. Охридски”; икономика, магистър по финанси във ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”
Основни изследователски интереси в областта на: трудово, осигурително право
Допълнителни изследователски интереси в областта на: гражданско, търговско, данъчно право, управление на персонала
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • член на УС на Българската национална асоциация на потребителите
 • председател на Настоятелството на студентско читалище “Григорий Цамблак”
ЕМИЛИЯ ПЕТРОВА ДИМИТРОВА
Научно звание: главен  асистент
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено): СУ “Св. Кл. Охридски”
Основни изследователски интереси в областта на: гражданско право, търговско право
Допълнителни изследователски интереси в областта на: данъчно право, екологично право
КАТЕРИНА БОРИСЛАВОВА ЙОЧЕВА
Научно звание: старши асистент
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено): висше, СУ; доктор по право; магистър по право; магистър по международни отношения
Основни изследователски интереси в областта на: международно право и международни отношения; право на ЕС и европейска интеграция
Допълнителни изследователски интереси в областта на: английски и френски език и литература, външна политика
Национални и международни проекти:
Изпълнител:
 • Asser College Europe - postgraduate research – Oct - Dec.1999
 • Oxford University - visiting postgraduate student 2002-2003 Faculty of Law
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • член на Българската асоциация на чивнинг студентите
ЕЛЕНА ПЕНКОВА НЕДЯЛКОВА
Научно звание: старши асистент
Образование (къде е получено): магистър по право - НБУ
Основни изследователски интереси в областта на: наказателнопроцесуално и наказателноизпълнително право
Допълнителни изследователски интереси в областта на: наказателно право и съдебна медицина
РАЛИЦА СВЕТЛОЗАРОВА ПЕТКОВА
Научно звание: старши асистент
Образование (къде е получено): СУ “Св. Кл. Охридски”, Юридически факултет
Основни изследователски интереси в областта на: наказателно право
Допълнителни изследователски интереси в областта на:
транспортни престъпления, пробация, наказателен процес, международно наказателно право, изпълнение на наказанията
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • секретар на сп. “Правен преглед”
 • редактор на електронното "Юридическо списание на НБУ"
СИЛВИЯ СТОЯНОВА ЦОНЕВА
Научно звание: старши асистент
Образование (къде е получено): НБУ и УНСС, София
Основни изследователски интереси в областта на: облигационно право, търговско право, борсово право
Допълнителни изследователски интереси в областта на: outsourcing

ЗДРАВКО ВАНЧЕВ СЛАВЧЕВ
Научно звание: старши асистент
Образование (къде е получено): СУ “Св. Кл. Охридски”
Основни изследователски интереси в областта на: данъчно и финансово право

ЦВЕТАЛИНА АВРАМОВА ПЕТКОВА
Научно звание: асистент
Образование (къде е получено): висше, специалност “Право”, НБУ
Основни изследователски интереси в областта на: всички дялове на гражданското право
Допълнителни изследователски интереси в областта на: търговско право
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ АНДРЕЕВ
Научно звание: асистент
Образование (къде е получено): право, СУ “Св. Кл. Охридски”
Основни изследователски интереси в областта на: международно частно право; право на интелектуалната собственост
Допълнителни изследователски интереси в областта на: международно търговско право

ПЕТЯ СТЕФАНОВА НЕДЕЛЕВА
Научно звание: асистент
Образование (къде е получено): СУ “Св.Св. Климент Охридски”
Основни изследователски интереси в областта на: история на българската държава и право
Допълнителни изследователски интереси в областта на: медиация (извънсъдебно решаване на правни спорове)
Национални и международни проекти:
Изпълнител:
 • Център за извънсъдебно решаване на спорове – Фондация “Партньори – България”
 • Работа с малцинства – Фондация “Партньори – България”
 • Защита правата на детето – Фондация “Партньори – България”
ПАМЕЛА НИКОЛАЕВА БУЧКОВА
Научно звание: асистент
Образование (къде е получено): Нов български университет
Основни изследователски интереси в областта на: администрактивно право; конституционно право
Допълнителни изследователски интереси в областта на: дипломация и международни отношения
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • Комисия по социална политика и професионална етика към Настоятелството на НБУ
 • Асоциация на франкофоните по политология, НБУ
ИВАН ПЕТКОВ МАНГАЧЕВ
Научно звание: асистент
Образование (къде е получено): СУ “Св. Климент Охридски”
Специализации:
 • Летен университет – Будапеща
 • Швейцарски институт по сравнително право - Лозана
Основни изследователски интереси в областта на: търговско право
Допълнителни изследователски интереси в областта на: облигационно право
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • член на Управителния съвет на фондация «Стамен Григоров»
Средиземноморски и Източни изследвания
СЕРГЕЙ СИМЕОНОВ ИГНАТОВ
Научно звание: професор
Научна степен: доктор на историческите науки
Образование (къде е получено): египтология – Санкт-Петербургски университет; доктор – Санкт-Петербургски университет; специализация – Оксфорд
Основни изследователски интереси в областта на: египтологията
Допълнителни изследователски интереси в областта на: асириологията
Национални и международни проекти:
Ръководител:
 • Слово и изображение
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • член на Egypt Exploration Society, Великобритания
 • член на Световната Асоциация на Египтолозите
 • гл. редактор на The Journal of Egyptological Studies, NBU
ТЕОДОР АРСОВ ЛЕКОВ
Научно звание: доцент
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено): магистърска степен по история, специализация стара история в Софийския университет “Св. Кл. Охридски”
Основни изследователски интереси в областта на: египтология, стара история, история на религията
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • член на руско-германската асоциация за изучаване на класическата древност със седалище в Санкт-Петербург
 • председател на “Център за египтология в България”, неправителствена организация с идеална цел
ПЕТЪР АНГЕЛОВ ДИМИТРОВ
Научно звание: професор
Научна степен: доктор на филологическите науки
Образование (къде е получено): Софийски университет “Св. Климент Охридски”
Основни изследователски интереси в областта на: класически езици (старогръцки и латински), индоевропейска лингвистика и култура
Допълнителни изследователски интереси в областта на: гръцка и латинска епиграфика, гръцко линейно писмо Б
Национални и международни проекти:
Ръководител:
 • “Тракийската ономастика в гръцките надписи от Гърция” (“Thracian Onomastics in the Greek Inscriptions from Greece”) в: American School of Classical Studies at Athens – 2007 г.
 • “La koine grecque antique” – 1995/6 г. В: Université de Nancy 2 (France)
 • “Трансформации и иновации в балкано-егейско-амалоазийското културно пространство” в: БАН – 1992-97
 • “Ancient Balkan Languages and Anatolian Interactions” – 1987-89 г. в: University of California at Los Angeles
Изпълнител:
 • Тезаурус на тракийския език – 1982-1987 в: БАН
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • Член на Международната асоциация по гръцка и латинска епиграфика (1982)
 • Член на Американската филологическа асоциация (1991)
 • Главен редактор на списание Orpheus for Thracian and Indo-European Studies (Sofia)
ТОМА ИВАНОВ ТОМОВ
Научно звание: доцент
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено): висше, СУ “Св. Климент Охридски”
Основни изследователски интереси в областта на: История на Древен Рим и Византия
Допълнителни изследователски интереси в областта на: топография и картография на византийския Константинопол
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • The Society for the Promotion of Byzantine Studies (SPBS) – от 1995 г.
МИХАЕЛА ПАНАЙОТОВА АЛЕКСИЕВА
Научно звание: главен асистент
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено): висше, класическа филология в СУ “Св. Климент Охридски”
Основни изследователски интереси в областта на: старогръцка култура, религия и социология на древните общества, старогръцки език
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • International Federation of the Societies of Classical Studies (FIEC)
МАРИАНА НЕНЧЕВА МАЛИНОВА
Научно звание: главен асистент
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено): Арабистика, Софийски университет „Св. Климент Охридски”
Основни изследователски интереси в областта на: мюсюлмански мистицизъм, философия на исляма
Допълнителни изследователски интереси в областта на: история на преводаческата дейност в Халифата
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • член на Европейския съюз на арабистите и ориенталистите (UEAI)
 • съорганизатор на Сдружението на стипендиантите на Сасакава в България (СССБ)
 • главен редактор на списание Ориенталия
БОЖИДАР ВАСИЛЕВ ХРИСТОВ
Научно звание: асистент
Образование (къде е получено): висше, класическа филология в СУ “Св. Климент Охридски”; богословие в СУ “Св. Климент Охридски”
Основни изследователски интереси в областта на: лексиколожко и лексикографско проучване на старобългарския език и гръцко-българските езикови влияния и взаимодействия; в областта на компаративистиката преводите от класическите езици.

ВЕЛИН ТАНЕВ БЕЛЕВ
Научно звание: асистент
Образование (къде е получено): СУ “Св. Климент Охридски”, Арабистика
Основни изследователски интереси в областта на: арабски език, средновековна ислямска философия
Допълнителни изследователски интереси в областта на: културологията

НЕДЕЛЯ ИВАНОВА КИТАЕВА
Научно звание: главен асистент
Научна степен: доктор
Образование: СУ “Св. Климент Охридски”, Арабистика
Основни изследователски интереси: средновековна арабска литература, съвременна арабска литература, арабски фолклор;
Допълнителни интереси: в областта на превода

ЕМИЛ МИТКОВ БУЗОВ
Научно звание: главен асистент
Научна степен: доктор
Образование:
•    СУ “Св. Климент Охридски” - История, Археология
•    НБУ – Египтология
Основни изследователски интереси:  египтология, стара история
Допълнителни изследователски интереси: лингвистика, археология
Национални проекти: участие в изследователски проект “Слово и изображение”
Членства: член на българския Институт по египтология към НБУ
(към съдържанието)

Театър
РУМЕН ИВАНОВ ЦОНЕВ
Научно звание: професор
Научна степен: доктор на науките
Образование (къде е получено): Българска държавна консерватория; композиция при проф. Лазар Николов.
Професионална реализация:
 • 1980-84 – редактор в списание “Музикални хоризонти”
 • от 1996 г. – музикален директор на Ателие за театър и музика /ATEM/ в Париж
 • от 2003 – музикален директор на Националния театър в гр. Тулуза
 • основател и главен диригент на Френския вокален ансамбъл за православна музика “Ортодокс”. От 1994г. съставът редовно участва в летния фестивал “Отворена сцена” в гр. Тур
 • ръководи майсторски класове в Париж, Лондон, Стокхолм, Ню Йорк, Бостън, Марсилия, Лион и др.
 • гостуващ професор в Парижкия университет – Сорбоната, в Националната консерватория за драматично изкуство в Париж, Лионската консерватория, Консерваторията за полифонична музика в гр. Тур, както и в Кралския колеж за музика, Лондон
 • ежегодно дирижира концертите на известните контратенори Ален Обен и Алексис Василиев, в рамките на летните фестивали в Южна Франция
Творческа дейност:
 • автор на музиката за над 130 театрални спектакъла, към игрални, документални и анимационни филми, както и на произведения за музикален театър. Спектакли с негова музика са играни в много страни по света – САЩ, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Испания, Белгия, Австрия, Швеция, Норвегия, Русия, Полша, Чехия, Латвия, Словакия, Югославия, Македония, Кипър, Тунис, Тайван
 • сътрудничи на режисьорите: Гриша Островски, Крикор Азарян, Енчо Халачев, Надежда Сейкова, Димитрина Гюрова, Маргарита Младенова, Пламен Марков, Александър Морфов и много други
 • работи с драматурзите Славомир Мрожек, Фернандо Арабал, с трупите на Ингмар Бергман, Питър Грийнуей, Морис Бежар, Беноа Малмберг, Кзавие Маршан и др., с актьорите Биби Андершон, Ани Жирардо, Александър Калягин.
 • автор на редица теоретични трудове, посветени на музикалния театър на авангарда (”Аудиовизуалната форма на проявление на продукта на музикалния театър”)
 • развива активна звукозаписна дейност като диригент. Компакт-дискове и видеокасети с негово участие се разпространяват в Европа, САЩ и Австралия от звукозаписните компании “Ла Бел Бльо” и “Гега Ню”
 • по-значимите композиции за драматичен театър са към спектаклите “Пигмалион” – Б. Шоу, реж. Г. Дюлгеров (1982); “Ромео и Жулиета” – У. Шекспир, реж. М.Младенова (1983); “Едип цар” – Софокъл, реж. Ст. Карамфилов /1986/; “Снаха” – Г. Караславов, реж. Гр. Островски (1988); “Великолепният рогоносец” – Кромелинк, реж. Пл. Марков (1995); “Декамерон” – Дж. Бокачо, реж. Ал. Морфов (1998 и 2000), както и “В млечната гора” - Дилън Томас, реж. Кзавие Маршан, театър “Жерар Филип”, Париж, (1999) и “Кървава сватба” - Ф.Г. Лорка, реж. Беноа Малмберг, Шведски кралски театър, Стокхолм, 2000 г.
 • 2001 – 2005 - Музикални спектакли: “Отново с Бийтълс”, “Шекспир-Комедия”, откъси от пиеси на Х.Пинтър и Д.Мамет – Театър на НАТФИЗ, “Менюто на императрицата”- Театър “Ла Фриш”, Марсилия, “Магбед” от Й.Йонеско – Народен театър,София, “Повелителят на глупците” от Нийл Саймън, “Сънят на чичо”, Ф.И. Достоевски - Сатиричен театър, София, “Жорж Данден”, Молиер – Компани де минюи, Париж, “Антигона”, Софокъл – Национален театър, Тулуза, “Петолиние” авторски музикален спектакъл – Национален театър, Барселона, “Партитура”, авторски музикален спектакъл – Нов български университет, София
 • сред авторските спектакли за музикален театър най-значимите са писани за Ателие за театър и музика (АТЕМ) в Париж: “Завой” (Detours), 1996; “Преиграване” (Dejouer), 1997; “Кръгът” (Le cercle), 1998; “Внимание – зона Център” (Attention – Centre Ville), 1998; “Менюто на императрицата” (Le roti de l`imperatrice), 2000, както и “Театрофония на афектите” за Международния фестивал на съвременната клавирна музика “Пианисимо”, София
Награди:
 • 1984 – първа награда на САБ за музиката към “Когато розите танцуват”
 • 1990-91 – награда на Театралния фестивал в Нюкасъл, Великобритания Награда на Фриндж фестивала в Едмънтън, Канада; Първа награда на Световния театрален фестивал в Ноксвил, САЩ
 • 1995 – награда на СБК за музиката към “Сън в лятна нощ”
 • 1999 – “Grand Prix” на Френската медийна асоциация за видеозаписа на заключителния концерт за честването 2600 години на гр. Марсилия
 • 1999 – номинация “Аскеер” за най-добра музика за спектакъла “Декамерон” в Народния театър
 • юни 2000 – получава в Стокхолм наградата “Бергман” за музиката към спектакъла “Кървава сватба” по Ф.Г. Лорка в Шведския кралски театър
 • март 2007 – награда ИКАР за музика към постановката “12 нощ” от Уилям Шекспир, режисьор Крикор Азарян, Младежки театър “Николай Бинев”
 • май 2007 – награда АСКЕЕР за категорията театрална музика – авторски спектакал “Ритъм & Блус”, Малък Градски театър “Зад канала”
 • През 2010 г. е удостоен с наградата на Съюза на българските артисти "Икар" за цялостен принос към българския театър.
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • Член на Комитета за музикален театър към Международния театрален институт (ITI) със седалище в Париж
ЦВЕТАНА ГЕОРГИЕВА МАНЕВА
Научно звание: почетен професор на Нов български университет
Професионална реализация:
 • до 1979 г. - Драматичен театър, гр. Пловдив
 • от 1979 г. - актриса в Нов драматичен театър “Сълза и смях”
 • от 1991 г. - актриса на свободна практика - роли в театрите в Димитровград, Варна, Пловдив, Бургас, Плевен, Русе и др.
 • 1993-1999 г. - актриса в Театрална работилница “Сфумато”. С театър “Сфумато” гастролира в Париж, Нанси, Люксенбург, Виена, Варшава, Ленинград, Москва
 • работила е с най-изявените български режисьори: Любен Гройс, Леон Даниел, Вили Цанков, Младен Киселов, Крикор Азарян, Бинка Желязкова, Рангел Вълчанов, Георги Дюлгеров, Галин Стоев, Иван Черкелов и други, с над 100 роли в театъра, киното и телевизията.
 • 2004 г. - участие в “Човекът стана жива душа” от Дейвид Хеър постановка на Театър 199; във филма “Изпепеляване” на Станимир Трифонов
Академична дейност:
 • Училище за сценични кадри, Пловдив
 • Нов български университет, Театрален департамент, София
 • Театрален колеж “Любен Гройс”, София
 • участие в две ателиета в Театралния департамент на Нюйоркския университет на тема “Действен анализ – дамоклев меч или ахилесова пета”; преподавател в Ателие по програма “Изток-Запад” на фестивала в Авиньон
Награди:
 • Върхови роли: Нора, от “Куклен дом”, Х.Ибсен; Жулиета, от “Ромео и Жулиета”, Шекспир; Албена, Й.Йовков; Медея, Селимена, “Мизантроп”, Маша, А.П.Чехов; Султана, “Железният светилник”, Д.Талев и др.
 • 2004 г. - наградата на Съюза на артистите в България за цялостно творчество
 • Орден “Стара планина”
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • член на ръководството на Съюз на българските артисти
 • член на управителния съвет на Национален Фонд “Култура”
 • артистичен директор на Международния театрален фестивал “Варненско лято”
ВАСИЛ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
Научно звание: почетен професор на Нов български университет
Образование (къде е получено): ВИТИЗ “Кръстьо Сарафов”
Основни изследователски интереси в областта на: театралното изкуство
Допълнителни изследователски интереси в областта на: всички останали изкуства (кино, телевизия, радио), които са пряко свързани с основните интереси, а също в областта на литературата, музиката, живопистта и т.н.
Национални и международни проекти:
 • театрални представления и участия на фестивали (в България и в чужбина) и телевизионни и кинопродукции (български и чуждестранни)
КРИКОР СТЕПАН АЗАРЯН
Научно звание: почетен професор на Нов български университет
Образование (къде е получено): висше, НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов”
Основни изследователски интереси в областта на: актьорско майсторство и режисура
Творческа дейност:
 • дългогодишен художествен ръководител на клас по “Актьорско майсторство и режисура” в НАТФИЗ “Кр. Сарафов”
 • режисьор в театър “Българска армия”
 • спектакли – около 100: в Театър “Българска армия” (“Бая си на бълхите” – Боян Папазов, “Война и блудство – блутство и войъ.на” по “Тротил и Кресида” – У. шекспир, “Буре барут” – Деан Дуковски, “Хенрих ІV” – Пирандело, “Вишнева градина” – Чехов, “Приказки от Виенската гора” – Йорден фон Хорват, “Лулу” – Франк Ведекинд, “Случки в зоопарка” – Едуард Олби, “От земята до небето” – Никола Русев) и много други постановки в Народен театър “Иван Вазов”, ДСТ “Алеко Константинов” и в цялата страна
 • автор и художествен ръководител на Международен уъркшоп “Балканите четат Радичков, с участието на режисьори от Гърция, Турция Югославия, Македония (2002 г.)
 • Гостувал в: Театър “На Воли”, Варшава, Югославски драматичен театър, Белград, Театър на съвременната пиеса – Москва, и др.
Награди:
 • Първа награда за режисура от Национален преглед камерни пиеси за “Сизве Банзи е мъртъв” – Атол Фугард и за “Кълбовидна мълния” от Иван Радоев
 • Втора награда за “Опит за летене” от Йордан Радичков и за “Последен запис” от Самуел Бекет
 • Награда за режисура на Съюза на артистите в България
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • Председател на Българската асоциация на режисьорите от театъра
ВЪЗКРЕСИЯ ВИХЪРОВА АНАСТАСОВА
Научно звание: доцент
Образование (къде е получено): режисура и актьорско майсторство, НАТФИЗ “Кр. Сарафов”, София
Специализации:
 • Валдорфска педагогика в Гьотеанум, Виена
 • Психодрама курсове в образователен център Орфеус, София
 • Практик по метода Фелденкрайс – обучение в Международния център по образование за професионалисти в метода Фелденкрайс, Базел, Швейцария
Основни изследователски интереси в областта на: театър и други науки,антропология, психология, социология
Допълнителни изследователски интереси в областта на: психофизически методи и техники за изследване и интерпретация поведението на човека
Национални и международни проекти:
Ръководител:
 • Петгодишен международен проект Лятна школа за изпълнителски изкуства/съвместна инициатива на НБУ и Център за изкуства “Сорос” (лидер на петдневни тренингови сесии по метода Stick Man (авторски метод за актьорски тренинг) и програмен консултант на проекта)
 • Българо-австралийска продукция с резултат спектакъла “Индже” (съвместна инициатива на Департамент Театър НБУ и театрална Група Хилдегард) с премиера на Международен театрален Фестивал Аделаида Австралия – режисьор
 • Копродукция с Фондация Пловдив Културен месец и произвеждане на спектакъл “Индже” втора версия с премира на Античен Театър Пловдив за закриване на Културната програма Пловдив – европейски месец на културата – режисьор
 • Копродукция на Театър на Голия Охлюв и Theater des Augenblicks Wien Austria за фестивал Контекст Европа, изработване на спектъкъл “Социален портрет” намеса в публични места – автор и режисьор
 • Тригодишен проект на Театър на Голия охлюв и Фондация За Нов български университет с още 6 европейски ко-организатора “Пресечни пътища” – творчески обмен и артистично “know haw”- ръководител
 • Множество театрални проекти-спектакли ко-продукции на Департамент Театър или УТ "Театър на Голия охлюв" като режисьор
Изпълнител:
 • Участия в национални и международни театрални фестивали след проведени селекции
ЕВА ИЗРАЕЛ ВОЛИЦЕР
Научно звание: доцент
Образование (къде е получено): НАТФИЗ – актриса, Фулбрайт стипендия – Лейс Юнивърсити Ню Йорк; специализация – Театърът в образованието – Университетът на Барселона, Испания
Основни изследователски интереси в областта на: театър, актьорско майсторство, режисура, театрална педагогика
Допълнителни изследователски интереси в областта на: продуценство, театрален мениджмънт, пеене
Национални и международни проекти:
Ръководител:
 • художествен ръководител и режисьор на многобройни спектакли, представени в България и на международни фестивали – Холандия, Франция, Швейцария, Австрия, Аполония – Созопол
 • художествен ръководител на театър “Галерия”
Изпълнител:
 • 50 роли в театрални спектакли
 • издаден компактдиск “Сефарадски песни”
АСЯ ХРИСТОВА ИВАНОВА
Научно звание: асистент
Образование (къде е получено): бакалавър, НБУ
Основни изследователски интереси в областта на: театъра
Допълнителни изследователски интереси в областта на: изпълнителските изкуства – танц, български народни танци
Национални и международни проекти:
 • 2003–2006 г. Международен проект “Пресечни Пътища” - подкрепен от програма Култура 2000 на ЕС
 • 2000 г., месец ноември, водещ на обучителен модул “Театрални игри” по програма “Изкуство за социална промяна – Игра срещу насилието”. От 2001 г. до настоящия момент е супервизор на отделни проекти по програмата.
 • 1999 г. и 2001 г., водещ на театрални ателиета “Тяло и светлина”, “Игра с правилата за игра” в Скопие, Македония.
 • 1998–2002 работи съвместно с Moving Academy for Performing Arts, Амстердам, Холандия като обучител и индивидуален артист.
АННА ЛЮДМИЛОВА ПАМПУЛОВА
Научно звание: асистент
Образование (къде е получено): магистър по балетна режисура, НБУ
Професионален опит:
 • 1993 - Национална опера и балет, София, артист-балерина
 • 1993 - Режисьор-хореограф на редица миниатюри
 • 1992 - Театър “Пантданс”, актриса
 • 1990 – 1993 - “Театър на маса”, актриса
Награди:
 • 2001 - за съвременна хореография на “Моя сянка”, балетен конкурс “Анастас Петров”
 • 1999 - Млад талант балерина, Международна Академия на Изкуствата, Париж
 • 1999 - за съвременна хореография на “Без покана и Сбогом”, балетен конкурс “Анастас Петров”
 • 1999 - номинация за съвременна хореография “Без покана и Сбогом”, Балетен конкурс “Рикар Морагас”, Барселона
ГЕОРГИ АСЕНОВ АРНАУДОВ
Преподавател
Образование (къде е получено): Държавната музикална академия "Панчо Владигеров" - София, в класа по композиция на проф. А. Танев и на проф. Б. Спасов, като паралелно посещава летните курсове на Академията за Изящни Изкуства, Флоренция
Награди:
 • 1985 - голямата Награда на Организацията на Европейските Радиостанции
 • 1985 - наградата на Международната Федерация на Музикалната Младеж
 • 1986 - наградата "Златната Арфа"
 • 1986 - наградата на СБК
 • 1989 - Международната премия "Карл - Мария фон Вебер"
 • 2004 - награда на Министерството на културата и Национално музикално училище “Л.Пипков” - “100 Години музикално училище” във връзка с годишнината на първата музикално образователна институциа в България
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • член е на Съюза на Българските Композитори
 • от 1991 г. член на Дружеството за Нова Музика в България
 • член на Българската Секция на Международното Общество за Съвременна Музика
 • председател на Организационният Комитет на Фестивала за съвременна музика “Музика Нова-София”
РОСИЦА ДЕНЕВА ПАНАЙОТОВА-ГРИГОРОВА
Преподавател
Образование (къде е получено): висше образование в Национална академия за музикално и танцово изкуство, Пловдив със специалност Музикална педагогика; специализация при Петер Шраер и Лоре Фишер във Международен музикален семинар – Ваймар
Професионална реализация:
 • диригент на Смесена камерна формация "Корона"
 • щатен солист-артист в Смесения хор на БНР
ТАТЯНА СТОЯНОВА СОКОЛОВА
Преподавател
Образование (къде е получено): Нов български университет, специалност “Балетна режисура”
Специализации:
 • Танцов уъркшоп с Робърт Таниън – Лондон, Патриша Барди – Лондон, Уенди Хюстън – Лийдс, Великобритания, Елза Лимбах и Марк Тейлър – САЩ, Ив Марк и Клер Хаген – Амстердам
 • Съвременни танцови техники в Дрезден и Кьолн
Хореограф на:
 • “Спящата красавица”, мюзикъл за деца, ( Театър “Възраждане)
 • “Часът на желанията” (ДТ – Варна)
 • “Мандрагора” (ДТ – Сливен)
 • “Фигури при влюбен поглед” (театър “Сфумато)
 • хореограф на постановки в театри в Македония и др.
СНЕЖИНА ПЕТРОВА ПЕТРОВА
Преподавател
Образование (къде е получено): висше – НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов”, специалност “Актьорско майсторство за драматичен театър”
Творчески изяви:
1990-1994 – участва в спектаклите на Театрална работилница “Сфумато”
1994-2005 – актриса на свободна практика
1996 г. – основател и изпълнителен директор на Сдружение за независими театрални проекти “Легал Арт център”

Квалификации и стипендии:
 • 41 Международна театрална среща, Берлин
 • “Mobil Academy”, Берлин
 • уъркшоп “View points”, с Джей Шайб
 • уъркшоп за съвременни танцови техники на Робърт Таниън
 • стипендиант на програма Artslink – Ню Йорк
 • специализация по актьорско майсторство при Кшищов Зануси, Варшава
Театрални проекти (като актриса):
 • “Психоза 4,48” на Сара Кейно, реж. Десислава Шпатова
 • “Месец на село – Тургенев, реж. Маргарита Младенова (Народен театър “Иван вазов”)
 • “Живот х 3” от Ясмина Реза, реж. Явор Гърдев, Театър “199”
 • “Марат Сад”, реж. Явор Гърдев, Варненски театър
 • “Слугините” на Жан Жьоте, реж. Д. Шпатова, Сатиричен театър
 • “Археология на сънуването” на Иван Вирипаев, реж. Галин Стоев, Народен театър
 • “Дзен-порно” на Милета Фучеджиева, Сатиричен театър
 • “Жени на ръба” по Педро Алмодовар, реж. Д. Шпатова, театър “199” и др.
Роли в киното:
 • “Подгряване на вчерашния обед”, реж. Костадин Бонев
 • “Разговор с птици”, реж. Рада Москова
 • “Платено милосърдие”, реж. Георги Дюлгеров
Награди и номинации:
 • номинация за “Аскеер” за главна женска роля в “Опасни връзки” (1999)
 • номинация за “Аскеер” за главна женска роля в “Монолози за вагината” (2001)
 • носител на награда “Икар” (2007) и др.
 • награда “Златно перо” за принос в българската култура (2001)Телекомуникации
АНТОНИ ДИМИТРОВ СЛАВИНСКИ
Научно звание: почетен професор
Образование (къде е получено): СДК-МГУ “М.В.Ломоносов” и ИПУ - РАН
Национални и международни проекти:
Ръководител:
 • Цифрова насложена мрежа на БТК, 1992–1995 г., финансиран със заеми от IBRD, EBRD, EIB
 • Изследователска разработка на тема: “Национална стратегия за хармонизация на “Национален план за разпределение на радиочестотния спектър” с този на страните-членки на НАТО” с възложител Агенция РСИКТ 2002 г.
 • “Осигуряване на условия за съвместно ползване на съоръжения и помещения /collocation/” с възложител Агенция РСИКТ 2002 г.
 • “Методика за доказване на дефицита по изпълнение на универсалната пощенска услуга при икономически неизгодни условия” с възложител Агенция РСИКТ 2003 г.
 • “Проучване и анализ на участието на българските държавни администрации в работата на международните далекосъобщителни организации в т.ч. ITU и ЕС" с възложител Агенция РСИКТ 2003 г.
 • “Преглед и анализ на постъпващите документи, свързани с подготовката на Регионалната радиокомуникационна конференция RRC-04/05” с възложител Агенция РСИКТ 2003 г.
 • Организация на международни професионални студентски практикуми в Германия - проект “Леонардо да Винчи” 2002/03 г.
 • Организация на курс за дистанционно обучение на ръководни кадри от Централна и Източна Европа 2003/04 г. - НБУ и Международният Съюз по Далекосъобщения (ITU-Женева)
 • “Проект и Стратегия за изграждането на широколентова инфраструктура в РБ” възложен от Агенция РСИКТ 2004 г.
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • член на настоятелството на НБУ
 • член на Управителния съвет и Председател на Асоциация “Телекомуникации”
 • член на Управителния съвет и Председател на Асоциация “Юбифранс – България”
 • член на настоятелството на AFCEA, секция София
 • член на Международния Съвет на фондация “Приложни изследвания и комуникации”
 • член на Управителния Съвет на “Българо–испански форум”
 • член на Управителния Съвет на Гражданско Движение “България и Франкофония”
СТЕФАН ИВАНОВ КУЦАРОВ
Научно звание: професор
Научна степен: доктор на науките
Образование (къде е получено): Технически университет, София
Основни изследователски интереси: аналогова и цифрова електроника
Допълнителни изследователски интереси: електроника в комуникациите
Национални и международни изследователски проекти:
Ръководител:
 • TEMPUS, 1996-9
МАРГАРИТА МАРКОВА ПЕТКОВА
Научно звание: професор
Образование (къде е получено): висше техническо - електроинженер, Машинно електротехническия институт в София, специалност “Телеграфна и телефонна техника”
Обучения и специализации:
 • Обучение във фирмата Ериксон, Швеция за цифровата комутационна система АХВ-20 – общо 8 месеца, и посещения на телекомуникационни фирми
 • Обучение във фирмата Сименс за телеграфни централи – 3 месеца
 • Курс за клетъчни мрежи във фирмите Телеком и Нокия, Финландия – 1 месец
 • Специализация по ISDN в Телеверкет Швеция - 1 месец
 • Специализация във фирмата Италтел, Италия за цифрови комутационни системи – 1 месец
 • Специализации в Испания за сигнализация С7 и в Австрия за цифрови учрежденски централи
Основни изследователски интереси в областта на: модерни телекомуникации
Национални и международни проекти:
Ръководител:
 • Научноизследователски институт по съобщенията – ръководител секция “Цифрови комутационни системи” и ръководител направление “Комутационни системи”
 • Ръководител и водещ изпълнител на основните разработки на НИИС, свързани с планирането на цифровата мрежа, разработката на Генералния план за цифровата мрежа, проучването на цифровите комутационни системи, изготвянето на технически изисквания, подготовката на тръжните документи и оказване на съдействие на международните финансови институции и консултантски фирми по подготовката и повеждането на търга за проекта ДОН.
 • Ръководител на работната група по избора на цифровата комутационна техника за мрежата на БТК
 • 1968–1982 г. Научноизследователски институт по съобщенията, секция “Телеграфна техника” - ръководител и водещ изпълнител на основните задачи, свързани с модернизацията на телеграфната мрежа, избора и внедряването на първата цифрова централа в България – Международната телексна централа
Изпълнител:
 • 2003-2004 - организация на курс за дистанционно обучение "NGN Architectures" към ITU ЖЕНЕВА CoE
ДИМИТЪР ТОДОРОВ ИВАНЧЕВ
Научно звание: професор
Научна степен: доктор
Образование и специализации:
 • 1971 - Софийски университет – Математически факултет, специализация по Вероятности и статистика
 • 1981 - Хумболтов университет - Берлин (математическа оптимизация)
 • 1986 - ТУ Лайпциг, Германия (мрежова оптимизация)
 • 1990 - Indian Institute of Technology – New Delhi, IIT Madras, Indian Institute of Science – Bangalore (математическа оптимизация)
 • 1991 - Университет Карлсруе – Германия (математическа дидактика)
 • 1994 - Университет Съндърланд - Англия (вероятностно моделиране)
 • 1994 - стипендия на НАТО – Аристотелов университет и Македонски университет, Солун, Гърция
 • 1996 - Университет Хановер - Германия (стопанска статистика)
 • 1998 - Университет Карлсруе - Германия (изследване на операциите)
 • 2000 - Университет Брауншвайг - Германия (изследване на операциите)
 • 2002 - Университет Карлсруе и Университет Брауншвайг - Германия (информатика и приложна математика)
Основни изследователски интереси в областта на: мрежова оптимизация, сложност на алгоритмите и задачите, математическа оптимизация, стохастика, математическо моделиране, изследване на операциите, приложения на математиката в икономиката
Национални и международни проекти:
Ръководител:
 • четири научно-изследователски проекта с индустрията
 • два към фонд “Научни изследвания” на МОН
 • координатор на два проекта по програма TEMPUS: JEP No1728/93 “University Network for Coordination and Development of Artificial Inteligence and Advanced Information Technologies” с партньори от Белгия, Холандия, Германия и Гърция, и CME – 01029/95 “Development of Strategies for Undergraduate and Postgraduete Education in Industrial Mathematics” с партньори от Германия и Гърция
 • координатор на два договора по програма Socrates/Erasmus между ТУ – София и Университет Карлсруе и НБУ и Технологичен институт гр. Серес, Гърция
Покани в чужбина:
 • 1982-1989 – Конференция по Мрежова оптимизация, ТУ Лайпциг
 • 1990 – ТУ Илменау, Германия
 • 1993 – Македонски университет, Солун, Гърция
 • 1998, 1999, 2002 и 2003 – Технологичен институт, Серес, Гърция, Лаборатория по информатика
 • 2000 – Университет Карлсруе и Университет Потсдам, Германия
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и други):
 • Референт на американския журнал “Mathematical Reviews” и на германския “Zentralblatt fuer Mathematik”
 • Рецензент на европейските научни списания “Zeitschrift fuer Operations Research” и “Yugoslav Journal of Operations Research”
 • председател (Chairman) на международната лятна школа “Приложения на математиката в техниката и икономиката” 10-16 юни 2001, Созопол и на 20 лятна школа със същото заглавие във Варна, 23-30 август, 1993
 • член на Програмния комитет на международните конференции по изследване на операциите в Солун, Гърция през 1995, 1997 и 2002 г.
 • председател на Седмата балканска конференция по изследване на операциите, май 2004 г. Созопол
 • член на комисия към Фондация “Св. Св. Кирил и Методий”
ПАНАЙОТ ЙОРДАНОВ ИЛИЕВ
Научно звание: доцент
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено): висше, специалност: “Радиотехника” Технически университет - София
Основни изследователски интереси в областта на: цифрова обработка и анализ на телевизионни изображения. цифрови системи; цифрова обработка на сигнали
Допълнителни изследователски интереси в областта на: кодиране и компресиране на информация
Национални и международни проекти:
Ръководител:
 • 1976–1993 г. в Технически университет, София, 10 национални проекта
Изпълнител:
 • 1976–1993 г. в Технически университет, София, 20–25 национални проекта
 • 1 проект по програма ФАР
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • член на Съюза на учените в България от 1979 г.
ВАЛЕНТИН ТОДОРОВ ЦЕНОВ
Научно звание: доцент
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено): висше образование, УНСС, специалност “Управление и планиране на народното стопанство“
Основни изследователски интереси в областта на: икономика на телекомуникациите, ценообразуване и тарифна политика, мениджмънт и финанси на операторите
Професионална реализация:
 • 1979-1982 г. - Специалист в НИИ по съобщенията
 • 1987 г. - Избран за научен сътрудник I степен в НИИ по съобщенията
 • 1987-1991 г. - Ръководител на секция “Икономика на съобщенията” в НИИ по съобщенията
 • 1991 г. - Главен експерт в “Български пощи и далекосъобщения” ЕООД
 • 1992 г. – Заместник-председател на “Български пощи и далекосъобщения” ЕООД
 • 1993-1995 г. – Заместник-председател “Маркетинг и развитие” на Българска телекомуникационна компания – ЕАД
 • 1995-1999 г. - Директор “Маркетинг и развитие” в Българска телекомуникационна компания - ЕАД
 • 1999-2001 г. - Началник управление “Икономика” в Комитет по пощи и далекосъобщения
 • 2002-2003 г. - Директор “Икономическа политика” в Министерство на транспорта и съобщенията
Академична дейност:
 • 1992-2002 г. - Хоноруван преподавател в УНСС – дисциплини “Маркетинг в съобщенията” и “Цени и ценообразуване в съобщенията” на специалност “Икономика и управление на съобщенията”
 • 1995 г. - Специализация в Япония по бизнес управление на телекомуникациите (Сертификат от 08.02 1995 г. на Japan International Cooperation Agency)
ИВАН БОГОМИЛОВ ИВАНОВ
Научно звание: доцент
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено): инженер НИПКИ по приборостроене; доктор Технически университет – София; научен сътрудник Централна лаборатория за космически изследвания при БАН; старши научен сътрудник II степен Централна лаборатория за космически изследвания при БАН, Институт за Космически изследвания при БАН, Геофизичен институт при БАН
Основни изследователски интереси в областта на: проектиране и реализация на измервателни системи за сбор данни; управление на проекти
Национални и международни проекти:
 • Зам. -технически директор на проекта Български научен спътник “Интеркосмос България 1300” 1978-1981 г.
 • Главен конструктор на ниско енергийни спектрометри от Спътника “Интркосмос България 1300”, от тежките геофизични ракети “Вертикал”, от чешки субспътници в програмата “Интеркосмос” 1978-1990 г.
 • Експертиза за “Оценка на влиянието върху околната среда на V и VI блок на АЕЦ “Козлудуй” – автор на раздел “Автоматика”. 1993-1995 г.
 • Водещ на телевизионни предавания “В услуга на стопанския ръководител”, “Бизнес-програма”, “Телевизионен бизнес-вестник” - на хонорар 1988 - 1993г.
 • Разработени и утвърдени документи по ФАР програма “Преустройство на Българските митници”:
  • Бизнес стратегия, Стратегически план и работна програма.
  • Цялостни изисквания към информационната система на Българските митници и техническа спецификация на системата
  • Създаване на тръжна документация и провеждане на търг за консултантска помощ и обучение по “неинформационните” проекти от ФАР Програма “Преустройство на Българските митници” 1995-1997 г.
инж. ТЕРЕЗА АНГЕЛОВА СТЕФАНОВА
Научно звание: асистент
Образование (къде е получено): висше техническо – ТУ, София, специалност “Радио и телевизионна техника”, “Инженер по електроника и автоматика”, специализация “Звукотехника”
Основни изследователски интереси в областта на: комуникационната техника и електрониката
Допълнителни изследователски интереси в областта на: радиопредавателната техника
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и други):
 • член на Българска Федерация на радиолюбителите
РОСЕН ИВАНОВ ПАСАРЕЛСКИ
Научно звание: асистент
Образование (къде е получено): висше, магистър – инженер, НБУ
Основни изследователски интереси в областта на: мобилните системи и сателитните комуникации
Допълнителни изследователски интереси в областта на: кабелни телекомуникационни системи
Национални и международни проекти:
Изпълнител:
 • международен проект към департамент “Телекомуникации” на НБУ – Implementation of spectrum management
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • член на Интернет общество – България
ИВАН ИВАНОВ ДРАГАНОВ
Преподавател
Образование (къде е получено): Информационна агенция на САЩ; Бюро за образование и култура към Международния отдел на USIA – Telecommunications in the USA на федерално, щатско и градско ниво; правно регулиране във Франция към Агенцията по национални честоти, Върховен съвет по аудиовизия; курс “Ефективният мениджър” – Висше училище по мениджмънт в алианс с Open University, London; курс по тевелизионен мениджмънт – Seniour; Management Course – BBC – Wales – The Thompson Foundation; ВИТИЗ “Кръстьо Сарафов”, специалност Кинознание
Основни изследователски интереси в областта на: редактор на научнопопулярни филми, програмен консултант, участник в проект за учебна телевизия и дистанционно обучение
Допълнителни изследователски интереси в областта на: създаване на учебна телевизия
Национални и международни проекти:
Ръководител:
 • Автор на идея и съсценарист на концерт-спектакъл “Незабравима филмова музика”, НДК, Зала 1, излъчен на 28 декември по случай 100-годишнината на киното по Канал 1 на БНТ
 • 1987-1991 – автор на сценарии на документални филми, сред които “На бригада … като на бригада”, “Играчка-плачка”, “Кръговрат”, “Нощна София”, “Двойния ад” и др.
Изпълнител:
 • Научно обединение по изкуствознание, БАН – Проблеми на социалната реализация на документалния филм – 1987
 • Автор на радиопиесата “Лека нощ ми каза…”
 • Годишна награда на Съюза на българските писатели за най-добра радиопиеса “Стара, стара приказка”
 • 1986 – втора награда (първа не е присъдена) за радиопиесата “Стара, стара приказка” в национален анонимен конкурс на Българското радио
 • Автор на литературната идея на документалния филм “Дом 8” на режисьора Николай Волев, получил 16 международни, 1 национална и 1 световна награди
 • 1985 - извънщатен сътрудник по филмовата част на изследването за спонтанно възникващите младежки групи – Научен институт за изследване на младежта.
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • редактор “Бягащи кучета” - игрален филм, студия “Бояна”
 • 1985-1988 - извънщатен сътрудник, секция “Кино”
 • редактор на научнопопулярни и документални филми, студия “Време” -1988
Философия и социология
ХРИСТО ПЕТКОВ ТОДОРОВ
Научно звание: професор
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено): висше, специалност философия в СУ “Св. Климент Охридски”
Основни изследователски интереси в областта на: философска херменевтика, философия на историята, история на съвременната философия
Допълнителни изследователски интереси: интеркултурна философия, биоетика, философия на образованието
Национални и международни проекти:
Ръководител:
 • 1994-1997 “Етически универсализъм”, България/Германия
 • 1996-1998 “Рецепция на философско-етическите идеи на 19 век в културното пространство на съвременна България”
Изпълнител:
 • 1993-1994 “Философията в Средна и Източна Европа”, България/Унгария
 • 1994-1998 “Интеркултурен диалог”, България/Германия
 • 1998-2000 “Интеркултурно обучение в българо-германски контекст”
 • 2000-2003 “Медии и интеркултурна комуникация”, България/Германия
 • 2002-2003 “Новите медии в Югоизточна Европа”, България/Германия
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • член на Българското Кантово дружество
 • член на редакционния съвет на списание Критика и хуманизъм
 • член на редакционния съвет на списание Divinatio
ЛИДИЯ ДИМИТРОВА ДЕНКОВА
Научно звание: доцент
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено): класическа филология - СУ "Климент Охридски"
Основни изследователски интереси в областта на: история на философията; история на идеите
Допълнителни изследователски интереси в областта на: етика; естетика; съвременна философия
Национални и международни проекти:
Ръководител:
 • 2000-2001: Международен проект съвместно с Католическия университет на Лувен-ла-Ньов /Белгия/ на тема: "Европейският интелектуален диалог през Средновековието: преводимост и непреводимост на философската лексика"
Изпълнител:
 • 1997-1998: Проект на ЮНЕСКО за изграждане мрежа на толерантност в Югоизточна Европа
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и други):
 • член на Société internationale pour l'étude de la philosophie médiévale (SIEPM)
 • член на Съюза на учените в България (секция Философия)
 • член на Българското общество за изучаване на XVIII век
 • член на редакционния съвет на сп. Език и литература
 • член на Издателския съвет на НБУ
ИВАН ЕВТИМОВ ИВАНОВ
Научно звание: доцент
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено): СУ ”Св. Климент Охридски”, философия
Основни изследователски интереси в областта на: социология; социална психология; емпирични социологически и маркетингови изследвания
Национални и международни проекти:
Изпълнител:
 • "Технологичен парк култура 2"
 • съвместен проект на "Холандска фондация за култура" и Софийски университет "Св. Климент Охридски" - 2002-2003 г.
 • "Местното самоуправление в районите със смесено население"
 • съвместен проект на Световната банка и Центъра за бедността" – 2003 г.
ДМИТРИЙ СТЕПАНОВИЧ ВАРЗОНОВЦЕВ
Научно звание: доцент
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено): висше, социология – Московски университет „М. Ломоносов”
Основни изследователски интереси в областта на: качествените социологически изследвания, социология на града
Допълнителни изследователски интереси в областта на: електорална социология, социология на културата
Национални и международни проекти:
Ръководител:
 • Качествено изследване на електоралните нагласи „Президентските избори 2006” в Бургас – юли 2006 и в Кърджали – август 2006
Изпълнител:
 • Проект „Портрет на симпатизанта на „Атака” – октомври 2005 – октомври 2006
 • Изследване на учебните програми на НБУ април – юни 2006
 • Работен семинар-обучение ”Диалогът между културите и културата на туризма – май 2006 г.
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • Член на Българска социологическа асоциация
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ЗАШЕВ
Научно звание: доцент
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено): висше, философия, СУ “Св. Климент Охридски”
Основни изследователски интереси в областта на: екзистенциална философия, естетика, феноменология
Допълнителни изследователски интереси в областта на: немска класическа философия, философия на културата, критическа теория
Национални и международни проекти:
Ръководител:
 • Ателие по феноменология
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • Член на Международно Хайдегерово дружество
ДИМИТЪР МИЛЧЕВ ВАЦОВ
Научно звание: доцент
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено): висше - философия; втора специалност: класическа филология – СУ “Св. Кл. Охридски”
Основни изследователски интереси: онтология; съвременна философия
Допълнителни изследователски интереси в областта на: история на метафизиката; логика и философия на езика; социална и политическа философия; прагматизъм и неопрагматизъм; критическа теория и постструктуралистка критика; херменевтика; дискурсна етика
Национални и международни проекти:
Ръководител:
 • множество национални и международни проекти на Фондация за хуманитарни и социални изследвания – София и на сп. Критика и хуманизъм
Изпълнител:
 • изследовател в рамките на международни проекти на Дом на науките за човека и обществото (2003 г.) и на Център за академични изследвания – София (2004-2005 г.).
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • Председател на УС на Фондация за хуманитарни и социални изследвания – София
 • Главен редактор на сп. Критика и хуманизъм
 • Член на Българското Кантово дружество

ЯСЕН ЗАХАРИЕВ ЗАХАРИЕВ
Научно звание: главен асистент
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено): философия – СУ “Св. Климент Охридски”
Основни изследователски интереси в областта на: теория на познанието, история на философията, философията в България
Допълнителни изследователски интереси в областта на: архивистика, масови комуникации

ХРИСТО ПЕТРОВ ГЬОШЕВ
Научно звание: асистент
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено): висше, философия, СУ “Св. Климент Охридски”
Основни изследователски интереси в областта на: немската класическа философия
Допълнителни изследователски интереси в областта на: съвременна практическа философия
Национални и международни проекти:
Изпълнител:
 • “Социалната справедливост – между морала и политиката” - към Дома на науките за човека и обществото София: февруари – декември 2006 г.

(към съдържанието)


Чужди езици и литератури

linguistics@nbu.bg

МАРИЯ ДИМИТРОВА КИТОВА-ВАСИЛЕВА
Научно звание: професор
Научна степен: доктор на науките
Образование (къде е получено): висше филологическо, СУ “Св. Климент Охридски” (1972 г.)
Основни изследователски интереси в областта на: диахронно и синхронно испанско езикознание
Допълнителни изследователски интереси в областта на: испанска диалектология; общо езикознание; съпоставително езикознание на романските езици
Национални и международни проекти:
Изпълнител:
 • 1999 г. в Университета в Саламанка (Испания) в колектив под ръководството на проф. д-р Емилио де лос Мосос, по проект, посветен на организацията на испанската глаголна система
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • от 1998 г. – член на Специализирания научен съвет по езикознание към ВАК
 • от 2004 г. – научен секретар на СНСЕ към ВАК
 • от 1989 г. – член на Международната асоциация по история на испанския език (Испания)
 • от 1980 г. – член на Международната асоциация на испанистите
 • от 1985 г. - член на Националната асоциация на преподавателите по испански език
 • от 2001 г. – член на международния научен комитет на сп. “Coleccion Linguistica” (Испания)
 • от 2004 г. – член на редакционния съвет на Годишника на Департамент “Езици и литератури”, НБУ
СТОЙНА ВЪЛЧЕВА ПОРОМАНСКА
Научно звание: професор
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено): висше - руска филология, СУ "Св. Кл. Охридски"
Основни изследователси интереси в областта на: общо и съпостнавително езикознание (балканско езикознание - новогръцки език); новогръцко езикознание; новогръцка диалектология
Допълнителни изследователски интереси в областта на: методика на преподаване на новогръцки като чужд; социолингвистика; новогръцка фразеология
Национални и международни проекти:
Ръководител:
 • съвместен проект между СУ "Св. Кл. Охридски" и Солунски университет "Аристотел" на тема "Новогръцките диалекти в България", ръководител от българска страна
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • член на Дружеството на неоелинистите в България "К. Паламас" (председател на същото от 1993 до 2003)
 • член на Сдружението на българските преводачи
 • член на Дружеството по новогръцка диалектология към Атинската Академия на науките
 • член на Аркадийската академия, Атина
ПАВЛИНА СТЕФАНОВА СТЕФАНОВА
Научно звание: доцент
Научна степен: доктор на науките
Образование (къде е получено): немска филология СУ “Св. Климент Охридски”
Основни изследователски интереси в областта на: чуждоезиково обучение – цели, съдържание, методи
Допълнителни изследователски интереси в областта на: специфика на ЧЕО в различните възрасти; методика на ранното ЧЕО; роля и място на литературата в ЧЕО; стратегии на учене на чужд език
Национални и международни проекти:
Ръководител:
 • Културни стереотипи в обучението по чужди езици – международен проект по програма на ЮНЕСКО – 1990–1993 г.
 • Учебни програми по немски език за ранно ЧЕО и за СОУ – 1993–1995
Изпълнител:
 • Входно-изходни равнища по чужди езици за българското училище – 1993-1995
 • Теория и практика на обучението по немски език – Гьоте-Институт, София (дистанционен обучителен двугодишен курс за учители по немски език) - 2003-2005
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • главен редактор на сп. “Чуждоезиково обучение” (от 1996 г.)
 • член на дружеството на преподавателите по немски език в България
 • член на международния съюз на преподавателите по немски език
 • член на съюза на учените в България
МАРИЯ ЖИВКОВА ГРОЗЕВА-МИНКОВА
Научно звание: доцент
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено): СУ “Св. Кл. Охридски”, факултет “Класически и нови филологии”, немска филология
Основни изследователски интереси в областта на: граматика на немския език, лингвистика на текста, психолингвистика и езикоусвояване, усвояване на Л2
Допълнителни изследователски интереси в областта на: теория на превода и психолингвистични процеси при превод, лексикография, социолингвистика
Национални и международни проекти:
Изпълнител:
 • TEMPUS, SOCRATES ERASMUS, TEACH – L. da Vinci
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • IDV – Internationale Deutschlehrervereinigung
 • IVG – Internationale Vereinigung für Germanistik
 • EARLI
 • IALA (International Applied Linguistics Association)
АЛБЕНА КУЗМАНОВА БАКРАЧЕВА
Научно звание: доцент
Научна степен: доктор на науките
Образование (къде е получено): СУ "Св. Климент Охридски"
Основни изследователски интереси в областта на: Американистика
Допълнителни изследователски интереси в областта на: Интердисциплинарни изследвания (литература и философия, литература и антропология)
Национални и международни проекти:
Ръководител:
 • "A Thing of Beauty is a Joy Forever". Online Anthology of British
  Literature: Volumes I-VI - Програма "Американистика и Британистика" в Нов български университет, София, 2003.
 • "The Sun Is but a Morning Star". Online Anthology of American Literature:
  Volumes I-VI - Програма "Американистика и Британистика" в Нов български
  университет, София, 2002.
 • "Frontier Metamorphoses: Americanization and Otherness" – Международна конференция на Изследователски институт за австрийска и световна литература и култура (INST): "The Unifying Aspects of Cultures". Ръководител на секция "Frontier Metamorphoses: Americanization and Otherness", Център "Австрия", Виена, Австрия, 7-9 ноември 2003.

Изпълнител:

 • "Place Voices: Susan Howe and the References of New England Culture" -
  Двадесет и девета международна конференция на Норвежката асоциация по американистика (ASANOR): "The U.S. Today", Университет на Осло, Норвегия,
  24-26 септември, 2004.
 • "Thoreau's Existential Drama" - Годишна конференция на Thoreau Society,
  Конкорд, Масачусетс, САЩ, 8-11 юли 2004.
 • "Meeting the Morning Star of Walden: Beyond the Visibilities of Ex-Communism", сесия "Thoreau's 'Walden' in the Global Community" – Годишна конференция на Thoreau Society, Конкорд, Масачусетс, САЩ, 8-11 юли 2004.
 • "Frontier Transcendences: The Need for Local Memories" - Международна
  конференция на Българската асоциация по американистика (BASA): "America in the 21st Century", Софийски университет "Св. Климент Охридски", София, 21-22 ноември 2003.
 • "Revelations of the Place: Transatlantic Romantic Globalizations" - Осма
  международна конференция на Българското дружество за британски изследвания (BSBS): "Spaces, Gaps, Borders". Ръководител на секция "Literature in English: Straddling Gaps and Borders II", Парк-хотел "Москва", София, 24-26 октомври 2003.
 • "Revelations of the Place: Transatlantic Romantic Globalizations" -
  Международна конференция по Интердисциплинарни изследвания на XIX век (INCS): "Nineteenth-Century Worlds: Local/Global", Университет на Нотр Дам, Лондон, Великобритания, 10-12 юли 2003.
 • "Locating the American Voice: Space Relation as Self-Identification in
  Henry David Thoreau's Vision" - Първи Световен конгрес на Международната асоциация по американистика (IASA): "How Far is America from Here?” Лайден, Холандия, 22-24 май 2003.
 • "Metamorphoses of the Frontier: Realities and Haunting Ghosts of
  Americanization" - Международна конференция: "Crossing Cultures: Travel and the Frontiers of North-American Identity", Институт за североамерикански изследвания. Гронингенски университет, Гронинген, Холандия, 19-21 май 2003.
 • Americanness Redefined: Figuring Globalized America As Home" – Двадесет и седма международна конференция на Норвежката асоциация по американистика (ASANOR)/Шведската асоциация по американистика (SAAS): America at Home and Abroad,Университетски колеж Остфолд, Фредрикстад, Норвегия, 20-22 септември 2002.
 • "The Wild, The West, The World: The Wild West World or the World Wild
  West" - Девета двугодишна конференция "Maple Leaf and Eagle" по
  североамериканистика: "Reconfigurations of Native North America", Хелзинкски университет, Хелзинки, Финландия, 3-6 септември 2002.
 • "Visibility Beyond the Visible: American Transcendentalism and/in
  Bulgarian Culture" - Конференция по американистика: "Cultural Exchanges
  between Central/Eastern Europe and America", Център за североамерикански изследвания. Университет "Йохан Волфганг Гьоте", Франкфурт на Майн, Германия, 30 май-2 юни 2002.
 • "A Fate That Never Turns Aside: Globalization and Convergence" - Пета
  международна Фулбрайтова конференция: "Knowledge, Power and Freedom in a Changing World", Българо-американска комисия за образователен обмен, София, 16-18 май 2002.
 • "Interculturality in the Garden: Americanization and Otherness" - Първи
  ASPS семинар: "Globalization and Business Cultures", Американистичен проект в Скерия, Шелефтео, Швеция, 15-16 февруари 2002.
 • "Carlyle's London and London's Carlyle: An American Transcendentalist
  Vision" - Литературна метаконференция: "Infinite Londons", Университет
  "Лучан Блага", Сибиу, Румъния, 18-21 октомври 2001.
 • "From Interculturality to Multiculturality in Liberal Education" -
  Четвърта международна Фулбрайтова конференция: "Globalization and Cultural Differences", Българо-американска комисия за образователен обмен, София, 19-21 май 2000.
 • "Американският трансцендентализъм" - Теоретична конференция: "Кант и Кантовата традиция в България", Българско Кантово общество, София, 15-16 април 1999.
 • "From Civil Disobedience to Civil Society" - Трета международна
  Фулбрайтова конференция: "Education and Civil Society in the
  Post-totalitarian World", Българо-американска комисия за образователен
  обмен, София, 14-17 май 1998.
 • "Henry David Thoreau and the Spiritual Emancipation in Bulgaria" – Годишна конференция на Thoreau Society, Конкорд, Масачусетс, САЩ, 8-11 юли 1993. (Fulbright Study)
 • "Две ранни интерпретации на един художествен модел. Повествователни
  съответствия у Оливър Голдсмит и Михалаки Георгиев" - Национална младежка школа по литературознание и езикознание, Варна, 14-17 май 1988.
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации,
редакционни колегии и др.):
 • Членство в професионални организации:
 • International American Studies Association (IASA)
 • European Association for American Studies (EAAS)
 • Nordic Association for American Studies (NAAS)
 • Swedish Association for American Studies (SAAS)
 • Bulgarian American Studies Association (BASA)
 • Bulgarian Fulbright Alumni Association
 • Съюз на учените в България
 • Съюз на българските писатели
 • Съюз на преводачите в България
АНЕЛИЯ КИРЧЕВА БРЪМБАРОВА
Научно звание: доцент
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено): СУ „Св. Кл. Охридски”
Основни изследователски интереси в областта на: лингвистика на текста
Допълнителни изследователски интереси в областта на: методика на преподаването на чужди езици
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • СУБ
 • редакционна колегия на годишния сборник на департамент „Чужди езици и литератури”
АНУШКА ХЕСКИЯ ЛЕВИ
Научно звание: доцент
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено): висше, Софийски университет “Свети Климент Охридски” – испанска филология
Следдипломни специализации:
 • 1967-1968 г. - Латиноамериканска литература - Хавански университет
 • 1967 г. - Цивилизацията на маите - Хавана
 • 1979 г. - Теория на превода - Московски лингвистичен университет
 • 1991 г. - Летен курс за преподаватели по испански език – Мадрид
 • 1992 г. - Курс “Сефарад” - Мадрид
 • 1992, 1999 г. - Изследователски стипендии за испанисти на Министерство на външните работи на Испания
 • 1997, 1998 г. - Курс за български учители по испански език - София
 • 1999 г. - VIII среща на Университета Комплутенсе по превод – Мадрид
 • 2000 г. - Международна конференция на испанисти от Източна Европа - Саламанка
 • 2000 г. - Курс за специализация на преподаватели по испански език – Сория
Основни изследователски интереси в областта на: обща теория на превода; частна теория на превода "испански-български"; специална теория на превода – симултанен и консекутивен превод; "новият" латиноамерикански роман: теми и проблеми; приложна лингвистика; текстолингвистика – лингво-стилистичен и литературно-стилистичен анализ на текста
Допълнителни изследователски интереси в областта на: испанска литература; теория на литературата; теория на културата; драма и театър
Национални и международни проекти:
 • член и председател на комисии, приемащи учебниците за средното училище; председател на комисията за матурите и др.
 • член на Изпитната комисия за изпитите DELE (международна диплома за владеене на испански език) – София: 1996, 1997, 2000.
 • Председател на Изпитната комисия за изпитите DELE - София 1998, 1999, 2000, 2001.
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • Европейска асоциация на преподавателите по испански език (AEPE)
 • Асоциация на испанистите в България
 • Асоциация на преподавателите по испански език в България
 • Съюз на преводачите в България
 • ръководител на Катедрата по испанистика и португалистика на Софийския Университет "Свети Климент Охридски" (1995 -2003)
 • член на Специализирания научен съвет по литературознание към ВАК (1995-1997)
 • член на Редколегията на Годишник на Софийския Университет (ФКНФ) – до 2004 г.
 • член на Редколегията на сп. Vox Litterarum
 • член на Научния съвет на ФКНФ на Софийския Университет
 • член на комисии по конкурси за научни звания към СУ "Свети Климент Охридски", НБУ, ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", СА "Д. А. Ценов" – Свищов и др.
ТАТЯНА НИКОЛАЕВА ФЕД
Научно звание: доцент
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено): висше, руска филология, магистър по педагогически науки, Московски Държавен Педагогически Университет; докторантура – Катедра по история на руската литература на ХХ век, Московски Държавен Педагогически Университет
Основни изследователски интереси в областта на: руската литература и култура и теорията на литературата
Допълнителни изследователски интереси в областта на: сравнителното литературознание, лингвистиката на текста, теорията и практиката на превода, чуждоезиковото обучение
Национални и международни проекти:
Ръководител:
 • 2004 - обучителен семинар за учители, методици и експерти на РИО по руски език на тема “Общоевропейските компетенции за владеене на чужд език” със съдействието на Министерството на образованието и науката, Посолството на Руската Федерация в България и Руския културно-информационен център
 • 2004 - проект “Международни сертификати по руски език”
 • от 2001 г. - международен проект “Специализация по руски език в Института по руски език А.С.Пушкин” за студенти от НБУ
 • 2004-2005 - международен проект “Обмен на студенти между НБУ и МДЛУ”
Изпълнител:
 • 2003, 2004, 2005 г. - национална матура по руски език (проект на МОН)
 • 2003, 2004 г. - областен и национален кръг на олимпиадата по руски език (проект на МОН)
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • от 2000 г. - член на Дружеството на русистите в България
 • от 1995 г. – член на Съюза на Учените в България, в бюрото на секцията "Филологически науки"
 • от 2004 г. – член на редколегията на годишника на департамент “Чужди езици и литератури”
ДИЯНА ДИМИТРОВА ЯНКОВА
Научно звание: доцент
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено): магистърска степен – СУ “Кл. Охридски”, специалност английска филология; докторска степен - СУ “Кл. Охридски”, Катедра англицистика и американистика
Основни изследователски интереси в областта на: приложната лингвистика, юридическия дискурс, културологията
Допълнителни изследователски интереси в областта на: чуждоезиковото обучение, лингвистиката на текста
Национални и международни проекти:
Ръководител:
 • Изследователски проект на тема: "Хармонизиране на законодателството от терминологична перспектива", стипендия № 1038/2000, Фондация Отворено общество
Изпълнител:
 • специализации в Австрия, Великобритания, Гърция, Канада, Холандия, САЩ
 • фулбрайтов стипендиант
 • стипендиант на канадското външно министерство
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • член на СУБ – Съюз на учените в България
 • член на BSBS – Bulgarian Society for British Studies
 • член на BASA – Bulgarian American Studies Association
 • член на CEACS - Central European Association for Canadian Studies
 • член на IATEFL – International Association of Teachers of English as a Foreign Language
 • член на изпълнителния комитет на Централноевропейската асоциация по канадистика - CEACS (Central European Association for Canadian Studies)
 • председател на Българското дружество по Канадски изследвания
 • член на селекционната комисията (Scientific Committee) на ежегодната конференция, организирана от университета в Компиен, Франция на тема “Нови технологии в чуждоезиковото обучение” (UNTELE: Use of New Technologies in Foreign Language Teaching)
 • председател на редакционната колегия на списание “Език, литература, култура”, годишник на департамента “Чужди езици и литератури”, НБУ
МАРИЯ ДЕЧОВА СТАМБОЛИЕВА
Научно звание: доцент
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено): магистър, СУ “Св. Кл. Охридски”, специалност “Английска филология”
Основни изследователски интереси в областта на: формална и компютърна лингвистика, синтаксис, съпоставително езикознание, чуждоезиково обучение, писмени системи
Специализации и стипендии:
•    2003-2006 г. – лектор по български език и култура, Университет “Жан Мулен”, Лион, Франция
•    1998 г. – Първа  европейска лятна школа по логика, език и информатика, Гронинген, Холандия
•    1993 г. – специализация по формална лингвистика в Утрехтския университет, Холандия
•    1993 г. – ТЕМРUS стипендия за работа в областта на формалната и компютърна лингвистика
•    1988 г. – стипендия на Британския съвет за обиколка на английски и шотландски центрове по приложна лингвистика
Национални и международни проекти:
Ръководител:
•    1995-1997 г. – проект GLOSSER по програмата СОРЕRNICUS на ЕС с координатор професор Джон Нербон, Алфа информатика, Гронингенски университет, Холандия. В рамките на проекта беше създаден прототип на система за компютърно-подпомогнато изучаване на чужд език с помощта на двуезичен корпус от паралелни текстове - преводни еквиваленти.
•    1992-1995 г. – проект "Работно място на филолога-приложник", финансиран от НФНИ и фондация "Отворено общество"
•    1997 г. – проект "Многоезични електронни корпуси", финансиран от Университет в Амстердам, Холандия. Основният резултат е създаденият преводен корпус от текстове от регистъра на художествената литература
•    1998 г. – проект "Създаване на едноезични тълковни и
многоезични речници, извлечени от електронни корпуси - от типа
на  СОВUILD”, финансиран от Амстердамският университет.
•    1988-2000 г. – проект "Информационна банка за българския език", финансиран от Университета в Амстердам, Холандия
•    1998-2007 г. – проект "Електронен архив на българския език"
•    2003-2007 г. – проект "Речник на графичните думи в българския език"
•    2003-2007 г. – проект "Kорпусна лингвистика"
Изпълнител:
•    1995-1997 г. – ТЕLRI – проект на програмата СОРЕRNICUS на ЕС с координатор професор Волфганг Тойберт, Манхайм, Германия. Автор съм на българската част на многоезичния корпус "Държавата" на Платон" - една от основните практически разработки на проекта, публикувана във вид на CD-ROM: "East Meets West – A Compendium of Multilingual Resources"
•    1998 г. –TELRI II, продължение на ТЕLRI. Участвах в създаването на стандартизиран европейски електронен корпус
•    Френско-българска когнитивна граматика. Договор със СNRS-
France, Раris-7
•    1995-1997 г. – проект “Компютърна база от данни за българския език”, финансиран от НФНИ. Основни резултати: Синтактико-семантичен речник (в съавторство с Й. Пенчев, А. Динева, С. Горанова)
•    1998-2001 г. – проект “Когнитивна граматика” с ръководител професор
Йордан Пенчев, финансиран от НФНИ
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
•    Член на Съюза на учените в България
•    Член-основател и председател на Асоциация за рационален електронен архив на българския език
•    Член на Национално сдружение на стенографите и компютърните оператори

НЕЛИ НИКОЛОВА РАДАНОВА
Научно звание: доцент
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено): магистър на СУ ”Св. Климент Охридски”, специалност “Италианска филология”
Основни изследователски интереси в областта на: морфосинтаксис на съвременния италианския език; приложна лингвистика на италианския език; съпоставително езикознание (италиански, български, руски език); общо езикознание; превод (от и на италиански, български и руски език); фолклор и вълшебни приказки; културна история на Италия; италианска опера, структура и език на оперното либрето
Гост-лектор:
•    1989-2007 г. – лекции по научни проблеми на италианистиката и славистиката в италианските университети в Рим („Ла Сапиенца” и „Рома тре”), Пиза (Пизанския университет и Скуола Нормале Супериоре ди Пиза), Пескара и Падуа
•    1994-1997 г. – кореспондент на в. „Литературен Форум” в Италия
•    1999-2003 г. – завеждаща рубриката „Култура и общество” в двуезичното италианско-българско списание „Куриер Италия България”
•    2002 г. – гост-преподавател по съвременно италианско езикознание в Университета „Св. св. Кирил и Методий” в Скопие, Република Македония
Национални и международни проекти:
Ръководител:
•    2006 г. – ръководител на Магистърската програма „Антропологически изследвания на Средиземноморието и Балканите: Италия-България”, осъществявана съвместно с Римския университет „Ла Сапиенца”, в рамките на споразумението между Софийския и Римския университет и в сътрудничество с Института по Фолклор на БАН. Програмата е към катедра „Романистика”, ФКНФ, СУ „Св. Климент Охридски”.
Изпълнител:
•    2002-2006 г. – участие в петгодишен проект за усъвършенстване на преподавателито по италиански език в България (София, Варна, Бургас), финансиран от МВнР на Република Италия
•    2006 г. – курс по „Интерпретация на италианската опера, разглеждана като единство между текст и музика”, подготвен и проведен заедно с маестро Лучано Ди Мартино, със съдействието на Италианския културен институт в София и на Националната Академия „Санта Чечилия”, Рим
•    2007 г. – участие в курс за квалификация на учители по италиански език от Южна България, организиран от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
•    Член на СНС по Общо езикознание, класически и нови езици към ВАК

БОРИС АНАТОЛИЕВИЧ НАЙМУШИН
Научно звание: доцент
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено): българска филология, СУ “Св. Кл. Охридски”
Основни изследователски интереси в областта на: теория и практика на превода, фразеология, библейски превод, история и култура на Евразия
Допълнителни изследователски интереси в областта на: история и култура на еврейския народ
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • член на Central Eurasian Studies Society (Harvard, USA)
СВЕТЛАНА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА-ГЮЗЕЛЕВА
Научно звание: доцент
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено): магистър в областта на приложната лингвистика, Университетът в Кеймбридж, Великобритания, Център по английски език и приложна лингвистика; магистър, английска филология, СУ “Св. Кл. Охридски”, ФКНФ
Специализации:
 • Университетът в Кентърбъри, Великобритания – курс за усъвършенстване на преподаватели
 • Университетът в Св. Андрей, Шотландия – курс по английски език за академични цели и писмено изложение
 • Британски съвет, България – курс по управление на проекти
Основни изследователски интереси в областта на: методика на чуждоезиковото обучение, стандарти за оценяване на професионалната компетентност на учителите по чужд език, оценяване на умението за писане
Допълнителни изследователски интереси в областта на: английски език за академични цели, анализ на текста, мониторинг в образованието
Национални и международни проекти:
Изпълнител:
 • 2003-2005 - Quality in Foreign Language Teaching (Качествено обучение по чужд език)
 • 2001-2002 - The Baseline Survey of Pre-service English Language Teacher Education in Bulgaria 2001-2002 (Базово проучване на подготовката на учители по английски език в България)
 • 2000 - PRENET - Университетска мрежа за хармонизиране на образователните програми за подготовка на учители по чужд език
 • 1999 - Проект No. 1 от HESP “Подобряване практиката на оценяване на постиженията на студентите в НБУ”
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • член на БАПА (Българската асоциация на преподавателите по английски език) (клон на IATEFL)
 • член на ELTeCS (English Language Teaching Contact Scheme) ('контактна схема за преподаване на английски език’) за Европа
 • член на ОПТИМА (Българската асоциация за качествени езикови услуги)
 • член на редколегията на годишника на Департамент "Чужди езици и литератури"
ИРИНА ТОНЧЕВА ГЕОРГИЕВА
Научно звание: главен асистент
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено): руска филология, Московски държавен педагогически университет
Основни изследователски интереси в областта на: съпоставителното езикознание, културологията
Допълнителни изследователски интереси в областта на: междукултурната комуникация
Национални и международни проекти:
Ръководител и изпълнител:
 • участие в съвместен проект за пособие по превод заедно с Московския държавен лингвистичен университет
 • участие в Олимпиада по руски език
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • член на дружеството на русистите в България
ЕЛЕНА СЛАВЧЕВА САВОВА
Научно звание: главен асистент
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено): немска филология – Софийски университет “Св. Климент Охридски”
Основни изследователски интереси в областта на: науки, изследващи четенето, методика на обучението по чужд език, методика на обучението по чужд език чрез художествена литература (“литературна дидактика”)
Допълнителни изследователски интереси в областта на: когнитивна лингвистика, лингвистика на текста, херменевтика на междукултурното общуване
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и други):
 • член на Дружеството на преподавателите по немски език в България
 • член на Българската асоциация по четене
АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА ЛАМБОВА
Научно звание: главен асистент
Образование (къде е получено): немска филология, Софийски университет “Св. Климент Охридски”
Основни изследователски интереси в областта на: методика на чуждоезиковото обучение, фонетика и фонология на немския език, съпоставително езикознание, теория и практика на превода
Допълнителни изследователски интереси в областта на: бизнес-немски, лексикология/лексикография
Национални и международни проекти:
Изпълнител:
 • 1997-2001 - Програма “Темпус” – “Създаване на междууниверситетски център за подготовка на преводачи”
 • от 2001 - обмен на преподаватели в рамките на институционален договор между НБУ и Лапцигския университет по програма “Сократ/ Еразъм”
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и други):
 • член на IVG
 • член на AILA
 • член на Дружеството на преподавателите по немски език
СИЯНА ДУШЕВА ХАРИЗАНОВА
Научно звание: главен асистент
Образование (къде е получено): английска филология – Московски лингвистичен университет
Основни изследователски интереси в областта на: методика на обучението по чужд език на деца и възрастни; особености на интензивното обучение по чужд език на възрастни; подготовка и усъвършенстване на преподаватели по английски език; разработка на образователни стандарти, учебни програми, учебници и др.
Допълнителни изследователски интереси в областта на: въвеждане на общата европейска рамка за преподаване и изучаване на чужд език и Европейското езиково портфолио; оценка на езиковата компетентност на най-малките
Национални и международни проекти:
Ръководител:
 • партньорски образователен проект на Британски съвет, България "Материали и методология за ранното чуждоезиково обучение" (2003-2006)
 • съвместни (на Британски съвет и МОН) Летни училища за преподаватели по английски в начален курс - Китен 2003 и 2004
Изпълнител:
 • Create It – проект на Британски съвет, България за използване на компютърни технологии в дизайна на материали за обучение по английски език (февруари 2004 - февруари 2005)
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • член на BETA - IATEFL - българският клон на Международната асоциация на преподавателите по английски език
 • член на Международната организация ELTeCS (English Language Teaching Contact Scheme)
 • рецензент на I-ва част и редактор на II и III част на Учебна система по английски език за начален курс "Hello!" (авт. Емилия Колева, Нели Георгиева)
ЕЛЕНА БОРИСОВА ТАРАШЕВА
Научно звание: главен асистент
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено): Великотърновски университет “Св. Св. Кирил и Методий”, английска филология
Основни изследователски интереси в областта на: междукултурна компетентност, етнографски методи в ЧЕО, корпусна и математическа лингвистика
Допълнителни изследователски интереси в областта на: фонетика и фонология
Национални и международни проекти:
Изпълнител:
Проекти, свързани с приложението на антропологични методи в чуждоезиковото обучение с подкрепата на Британския съвет:
 • 1996 - курс за преподаване на странознание на студенти-педагози - разивит под ръководството на специалисти от университета на Стратклайд, Великобритания
 • 1995–1998 - проект за написване на учебно съдържание за преподаване на английски език чрез антропологични методи в средното училище (продуктът е издаден от Тилия през 1998 г.) - съавтор в екип от преподаватели от цялата страна под ръководството на консултанти от Великобритания
 • 1998–2000 - обучителни семинари за преподаватели в България за приложението на учебното съдържание
 • 1997–2000 Обменна програма България – Великобритания: подготовка на студенти да преподадат уроци за своята култура пред ученици в страната-домакин - съпровождащ преподавател на българските студенти, наблюдаващ уроците на английските студенти в България
 • 1999 - дистанционен курс за следдипломна квалификация на преподаватели в антропологични методи за преподаване на чужди езици - автор на главите: Culture and Intercultural Communicative Competence; преподавател и оценител
ЦВЕТИЛЕНА БОРИМИРОВА КРЪСТЕВА
Научно звание: главен асистент
Образование (къде е получено): СУ “Св. Климент Охридски”; френска филология
Основни изследователски интереси в областта на: съпоставително езикознание (френски-български език)
Допълнителни изследователски интереси в областта на: интеркултурни отношения; превод
Национални и международни проекти:
Ръководител:
 • Socrates – Lingua 2, № 110377-CP-1-2003-1-FR-LINGUA-L2
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и други):
 • член на Central European Association for Canadian Studies
МАРИЯ ТОДОРОВА НЕЙКОВА
Научно звание: главен асистент
Образование (къде е получено): висше, английска филология, Софийски университет “Климент Охридски”
Основни изследователски интереси в областта на: стратегии за четене

МИЛЕН ИВАНОВ ШИПЧАНОВ
Научно звание: главен асистент
Образование (къде е получено): висше, Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Факултет по западни филологии, Специалност Френски език и литература, Втора специалност български език и литература
Основни изследователски интереси в областта на: методика на чуждоезиковото обучение, компютъризираното обучение, новите технологии в ЧЕО
Допълнителни изследователски интереси в областта на: теория и практика на превода
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • член на дружеството за Canadian studies за Източна Европа
СВЕТЛАНА СИМЕОНОВА ТАШЕВСКА
Научно звание: главен асистент
Образование (къде е получено): висше, английска филология – СУ “Климент Охридски”
Основни изследователски интереси в областта на: методиката на чуждоезиковото обучение
Допълнителни изследователски интереси в областта на: менторинг в образованието, чуждоезиково тестиране
Национални и международни проекти:
Ръководител:
 • 1996 – 2000 - съръководител (с британски колега) на проект за подготовка на ментори (базови учители) по английски език в България, НБУ съвместно с Британски Съвет, София
Изпълнител:
 • 1992 – 2002 - проект на Британски Съвет за подготовка на учители-методици (teacher trainers, trainer-trainers) за потребностите на България
 • 2001–2002 - Базово проучване на подготовката на учители по английски език в България, с подкрепата на Британски Съвет, София и Министерството на образованието и науката
 • Качествено преподаване на чужд език (текущ; за създаване на единни критерии за оценка на работата на преподавателите по чужди езици в България), с подкрепата на Британски Съвет, София и МОН
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • член на Българската асоциация на преподавателите по английски език (БАПА), клон на Международната асоциация на преподавателите по английски език IATEFL
 • инспектор на ОПТИМА, Асоциацията за качествени езикови услуги в България (член на Европейската асоциация за качествени езикови услуги EAQUALS)
 • член на националната група учители-методици (teacher trainers) на МОН и Британски Съвет за обучение и повишаване на квалификацията на преподаватели по английски език
СТАНИМИР МИНКОВ МИЧЕВ
Научно звание: главен асистент
Образование (къде е получено): испанска филология, СУ “Св. Климент Охридски”
Основни изследователски интереси в областта на: лексикология, теория и практика на превода
Допълнителни изследователски интереси в областта на: фонетика и фонология, методика на чуждоезиковото обучение
Национални и международни проекти:
Изпълнител:
 • Национален проект “Школа по устен превод” в СУ “Св. Климент Охридски” (2000-2001 г.)
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и други):
 • Асоциация на испанистите в България
ГАЛИНА НЕДЯЛКОВА КУРТЕВА
Научно звание: главен асистент
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено): българска филология, английска филология - СУ “Св. Климент Охридски”, докторат в Руска академия на науките - Москва, специализация в университет Чинхуа – Пекин
Основни изследователски интереси в областта на: лингвистика на текста, сравнително езикознание, стилистика, социолингвистика
Допълнителни изследователски интереси в областта на: културология, междукултурна комуникация
Национални и международни проекти:
Изпълнител:
•    2001-2007 г. – Китай 
•    Участие в съвместни проекти и семинари – Торино, Виена, Залцбург, Москва
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и други):
•    Съюз на учените в България
•    Дружество за приятелство с Китай

ПЕТЯ КОЙЧЕВА ПЕТКОВА-СТАЛЕВА
Научно звание: старши асистент
Образование (къде е получено): магистър – италианска филология, Факултет за класически и нови филологии, СУ „Св. Кл. Охридски”
Средно образование – ССХУ за изящни изкуства „Илия Петров”
Основни изследователски интереси в областта на: италианската литература
Допълнителни изследователски интереси в областта на: методика на чуждоезиковото обучение, теория на превода

СИМОНА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА-БАЛИ
Научно звание: старши асистент
Образование (къде е получено): висше – СУ “Св. Климент Охридски”, ФКНФ, английска филология
Основни изследователски интереси в областта на: методика на чуждоезиковото обучение, тестиране и оценяване

ДЕШКА НИКОЛОВА МАРГАРИТОВА-ИВАНОВА
Научно звание: старши асистент
Образование (къде е получено): СУ “Св. Кл. Охридски”
Основни изследователски интереси в областта на: методика на РЧЕО, приказки в РЧЕО
Допълнителни изследователски интереси в областта на: игрови дейности и песни в ЧЕО
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • член на BETA - IATEFL
АМЕЛИЯ ПЕТКОВА МАРЕВА
Научно звание: старши асистент
Образование (къде е получено): висше, английска филология в СУ “Климент Охридски”
Изследователски интереси в областта на: лексикология и семантика, контрастивна лингвистика, теория и практика на превода
Допълнителни интереси в областта на: историческа лингвистика на английски език и типология (формална и контенсивна)
Национални и международни проекти:
Ръководител:
 • национален координатор от българска страна на съвместния проект на Министерство на отбраната и Британския съвет за повишаване на лингвистичната компетенция по английски език на офицери на ключови позиции в Българската армия с оглед успешното полагане на изпити на нивата по Натовските стандарти STANAG за периода 2000–2001 г.
АНДРЕЙ АНДРЕЕВ АНДРЕЕВ
Научно звание: старши асистент
Образование (къде е получено): СУ “Св. Климент Охридски”; английска филология
Основни изследователски интереси в областта на: културологията, съвременна англоезична литература
Допълнителни изследователски интереси в областта на: приложната лингвистика, писмен превод
Национални и международни проекти:
Изпълнител:
 • специализации в Залцбург (американска култура и литература) и Страсбург (техники за преподаване и оценяване на писмен превод)
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и други):
 • член на CEACS (Central European Association for Canadian Studies) - Централноевропейската асоциация по канадистика
 • член на редакционната колегия на списание “Език, литература, култура”, годишник на департамента “Чужди езици и литератури”, НБУ
ВЕНЕТА АТАНАСОВА СИРАКОВА
Научно звание: старши асистент
Образование (къде е получено): испанска филололия в СУ “Св. Кл. Охридски”
Основни изследователски интереси в областта на: испаноамериканската литература
Допълнителни изследователски интереси в областта на: странознание на Испания и Испаноамерика, теория на превода
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • член на Съюза на преводачите в България (СПБ)
 • член на Съюза на българските журналисти (СБЖ)
ХРИСТИНА НИКОСОВА ЯНИСОВА
Научно звание: асистент
Образование (къде е получено): висше, магистър, СУ “Св. Климент Охридски”, ФКНФ, специалност Новогръцка филология
Основни изследователски интереси в областта на: съпоставително езикознание (новогръцки език - български език)
Допълнителни изследователски интереси в областта на: съвременната гръцка култура; превод
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и други):
 • член на Дружеството на неоелинистите “Костис Паламас”
ТЕОДОРА ДИМИТРОВА ИВАНЧЕВА
Научно звание: асистент
Образование (къде е получено): висше, магистър, НБУ
Основни изследователски интереси в областта на: културология, медиа знание
Допълнителни изследователски интереси в областта на: социолингвистика, културна антропология
Национални и международни проекти:
Изпълнител:
 • “Teaching English Through Intercultural Competence” – под ръководството на Британски Съвет България
ЕКАТЕРИНА КОСТАДИНОВА ГРИГОРОВА
Научно звание: асистент
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено): висше, специалност “Новогръцка филология”, катедра “Класическа филология”, ФКНФ, СУ “Св. Кл. Охридски”
Основни изследователски интереси в областта на: гръцката литература от междувоенния период
Допълнителни изследователски интереси в областта на: художествения превод от гръцки на български език
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и други):
 • Член на дружество на неоелинистите “Костис Паламас”, София
 • Член на международното дружество на приятелите на Никос Казандзакис, Женева
СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВ ИВАНОВ
Преподавател
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено): магистър и доктор, СУ “Св. Климент Охридски”, магистър, Духовна академия “Св. Владимир”, Крестууд, Ню Йорк, САЩ
Основни изследователски интереси в областта на: съпоставителна лингвистика (английски, гръцки, славянски езици)
Допълнителни изследователски интереси в областта на: сравнително религиознание (предимно библейски религии, християнска теология)
Гост-лектор:
 • Университет Мартин Лутер Университет, Хаале-ан-дер-Заале, Германия (департамент по славистика, 2006)
 • Национален Капудистрийски Университет, Атина, Гърция(департамент по теология, 2004)
 • Университет на Северна Флорида в Джексънвил, САЩ (колеж по изкуства и хуманитаристика, 1998)
Национални и международни проекти:
Ръководител:
 • проект “Византия и славяни през 9 век: Св. св. Кирил и Методий” (втората половина на 1990-те години)
 • Летни университетски школи по Приложение на информационни технологии в хуманитаристиката и по Дигитализация на средновековни ръкописи (края на 1998 и 1999 г., спонсорирани предимно от Централно-Европейския Университет, Будапеща, Унгария, и Институт по Математика, БАН)
 • Два проекта към Центъра по развитието на университетски програми Curriculum Development Center/Open Society Institution/CEU за курсовете “Класическото наследство в съвременния английски език”, 1999 и “Увод в изучаването на световните религии” 2005, преподавани редовно в Американския университет в Благоевград
Изпълнител:
 • “Проучване на диалекта на руските старовери в България” (съвместно СУ и Университета в Хайделберг, Германия през 1980-те г.)
 • Лингвистична обработка и издаване на Симеоновия Изборник от 1073 г. (СУ, 1980-те г.)
 • Понастоящем научен редактор на подготвящия се превод на византийските извори за Симеоновия Изборник
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.)
 • Член на Американската асоциация на българисти ABSA и Дружеството на византолозите в България(понастоящем)
 • До 2002 г. член на American Association of the Advancement of Slavic Studies AAASS
 • Сътрудник в летните школи по “Класически, византийски и регионални изследвания” на Американския научен център в София American Research Center (понастоящем)

(към съдържанието)


Чуждоезиково обучение

mdjoganska@nbu.bg

ДОРА АНГЕЛОВА БЛАГОВА
Научно звание: главен асистент
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено): висше, английска филология, СУ “Климент Охридски”
Основни изследователски интереси в областта на: семиотика и превод
Допълнителни изследователски интереси в областта на: усвояване на чужд език
ГАЛИНКА АТАНАСОВА ИЛЧЕВА
Научно звание: главен асистент
Образование (къде е получено): СУ “Климент Охридски”
Основни изследователски интереси в областта на: формално-семантична интерференция при интернационална лексика
ТЕОДОРА РАДКОВА ПЕТРОВА
Научно звание: главен асистент
Образование (къде е получено): висше, френска филология в СУ „Св. Климент Охридски”
Основни изследователски интереси в областта на: тестове за проверка и оценка на знанията на студентите
МАРИЯ СТОЯНОВА БОЯДЖИЕВА-МИЛЕНОВА
Научно звание: главен асистент
Образование (къде е получено): СУ “Св. Кл. Охридски”, спец. Английска филология; следдипломна квалификация в СУ “Св. Кл. Охридски”; специализации в Англия: гр. Лийдс и гр. Бат
Основни изследователски интереси в областта на: анализ на грешки на българи, изучаващи английски език на лексикално равнище
Допълнителни изследователски интереси в областта на: стратегии при комуникация на чужд език от психолингвистична гледна точка
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • BESU (Bulgarian English Speaking Union)
МАРТА ГОРАНОВА МОСКОВСКА
Научно звание: главен асистент
Образование (къде е получено): английска филология в СУ “Климент Охридски”; едногодишна следдипломна квалификация по езикознание, СУ “Климент Охридски”
Основни изследователски интереси в областта на: теория на превода, преподаване и усвояване на чужд език
МАРГАРИТА СИМЕОНОВА ХАДЖИНИКОЛОВА
Научно звание: старши асистент
Образование (къде е получено): Софийски университет “Св. Климент Охридски” - магистър по специалност “Английска филология”, специализация “Теория и практика на превода”; матура пo 6 предмета от UniversityofLondon, GCE “Ordinary Level”
Основни изследователски интереси в областта на: чуждоезиково обучение, теория и практика на превода
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • членство в IATEFL
ДЕСИСЛАВА КИРИЛОВА ЗАРЕВА
Научно звание: старши асистент
Образование (къде е получено): Mlitt (Master of Letters), магистър по културознание, университета Стратклайд, Глазгоу, Великобритания; MЕd (Master of Education), магистър преподавател по чужд език (английски), Нов български университет; магистър по руска филология, Софийски университет
Основни изследователски интереси в областта на: културознание, междукултурно общуване, междукултурно образование (Intercultural Education); оценка на учебници и учебни програми с оглед на приноса им за развиване на умения за междукултурно общуване у обучаемите; разработване на университетски курсове и учебни материали с фокус върху развиването на умения за междукултурно общуване
Допълнителни изследователски интереси в областта на: методика на преподаване на чужд език
Национални и международни проекти:
Изпълнител:
 • createIT: Creating Activities for Teaching English through Information Technologies – Съвместен проект на Британски съвет България, и преподаватели от НБУ, СУ и ПУ както и от средни училища в България за изработка на уеб-базирани учебни материали за преподаватели по английски език http://www.createit.fmi.pu.acad.bg/
 • Civic Education Project (Проект Гражданско Образование), целящ да подпомага кариерата на млади университетски преподаватели от една страна и допринася за реформите и повишаването на качеството във висшето образование в България. http://www.cep.org.hu/
 • Съучредител и председател на Сдружение “ Консултативен център за антидискриминационна оценка на учебни материали ” http://www.helpdeskbg.org/
 • Съвместен проект на Британски съвет, България, НБУ, СУ, ПУ и ВТУ за повишаване на квалификацията на университетски преподаватели в областта на културознанието и междукултурното общуване
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и други):
 • председател на Управителния съвет на Консултативен център за анти-дискриминационна оценка на учебни материали в България от 2003 www.helpdeskbg.org
 • секретар на асоциацията на преподавателите по английски език в България от 2002 г. www.beta-iatefl.hit.bg
 • член на European Network for British Area Studies (ENBAS) от 2001 http://www.univ-pau.fr/enbas/
ЕЛЕНА ХРИСТОВА СТОЯНОВА-УЗУНОВА
Научно звание: старши асистент
Образование (къде е получено): СУ “Климент Охридски”.
Основни изследователски интереси в областта на: писмен превод и словообразуване
Допълнителни изследователски интереси в областта на: синтаксис
Участие в конференции:
 • международни конференции на IATLFL в Стара Загора 1996 г. с разработка на автентичен текст за учебни цели и в Благоевград 1999 г. с представяне на текстове за проверка на умението четене с разбиране, подходящи за различни нива на владеене на английски език
 • конференция на учителите по английски език в частни училища с представяне на автентичен текст подходящ за напреднали
ВЕЛКА ВАСИЛЕВА ХАРИЗАНОВА
Научно звание: старши асистент
Образование (къде е получено): висше образование I-ва специалност Немска филология; II-ра специалност Италиански език; СУ "Кл.Охридски"
Основни изследователски интереси в областта на: немската и сравнителната лексикология
Допълнителни изследователски интереси в областта на: разговорния немски език и методиката на езика
МИЛКА СТЕФАНОВА ХАДЖИКОТЕВА
Научно звание: старши асистент
Образование (къде е получено): висше образование - Софийски университет “Св. Климент Охридски”, английска филология - магистър
Основни изследователски интереси в областта на: чуждоезиковото преподаване
Допълнителни изследователски интереси в областта на: семиотика
ВЛАДИМИРА СТАНКОВА ПЕТРОВА
Научно звание: старши асистент
Образование (къде е получено): магистър германист - СУ ”Св. Кл. Охридски”; MAS in Publishing - Donau Universitaet, Austria
Основни изследователски интереси в областта на: текстът в чуждо езиковото обучение - рецепция и продукция, текстова компетентност, мениджмънт на текста
Допълнителни изследователски интереси в областта на: стратегии и техники в чуждо езиковото обучение
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • BDV- Bulgarischer Deutschlehrerverband
БОЙКО НИКОЛОВ АЛАМАНОВ
Научно звание: старши асистент
Образование (къде е получено): висше, английска филология, СУ „Кл. Охридски”
Основни изследователски интереси в областта на: компютърно базирани и интернет базирани тестове
БОРЯНА ДИМИТРОВА КИРИЛОВА
Научно звание: асистент
Образование (къде е получено): бакалавърска степен по педагогика на обучението по английски и немски език и магистърска степен по приложна лингвистика и педагогика на обучението по чужди езици, получени в Нов български университет
Основни изследователски интереси в областта на: методика на чуждоезиковото обучение
Допълнителни изследователски интереси в областта на: методи за проверка и оценка на знанията. Развиване на уменията за междукултурно общуване на студентите
Национални и международни проекти:
Изпълнител:
 • проект на Британски Съвет, София и Университета в Дърам, Великобритания, за обучение на млади преподаватели за развиване на умения за междукултурно общуване
КАМЕЛИЯ ИВАНОВА ДЖУРЕЛОВА
Научно звание: асистент
Образование (къде е получено): СУ “Климент Охридски”
Основни изследователски интереси в областта на: чуждоезиково обучение, лингвистика
СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ БОГДАНОВ
Научно звание: асистент
Образование (къде е получено): висше, магистър, НБУ
Основни изследователски интереси: информационни и комуникационни технологии в обучението (и по чужд език)
Допълнителни изследователски интереси: обучение на учители по чужд език, обучение на учители по чужд език в информационни и комуникационни технологии, online обучение
Национални и международни проекти:
Ръководител:
 • Информационни и комуникационни технологии в обучението по чужд език – Корпус на мира и СОУ “Хр. Ясенов”, гр. Етрополе, март, 2004
 • Изграждане на мултимедийна чуждоезикова лаборатория, НБУ
 • Изграждане на учебен портал на департамент “Чуждоезиково обучение” – http://flt.nbu.bg, 2004 -5
Изпълнител:
 • IITW1 - International ICT Trainers Workshop, гр. Прага, Чехия, 4-10 юли 2001
 • IITW2 - ELTeCS Second Regional ICT Workshop, гр. Познан, Полша, май 2002
 • Интегриране на информационни и комуникационни технологии в обучението по английски език, Британски Съвет – Литва, Британски Съвет – София и Технологически Университет – гр. Каунас, Литва. Гост-лектор за серия от семинари проведени с университетски преподаватели в университетите в Каунас, Вилнюс, Клайпеда, и учители по английски език от начални и средни училища в Каунас, ноември 2001
 • Информационни и комуникационни технологии в обучението по чужд език, Британски Съвет - София и БАПА IATEFL-Bulgaria, януари - февруари 2002
 • Съвременни информационни технологии и обучението по английски език, Британски Съвет – София, и ДИУУ, СУ, ноември 2002.
 • Информационни технологии в обучението по английски език: Onlinе образователни платформи – ДИУУ, СУ, май 2004
 • createIT - Британски Съвет – София и ФМИ, Пловдивски Университет, февруари 2004
 • Информационни технологии в обучението по английски език в предучилищна възраст и начална степен на обучение, Британски съвет– София, лятна школа Китен, юли 2004
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и други):
 • член на БАПА IATEFL-Bulgaria (Българска Асоциация на Преподавателите по Английски език)
РОСЕН ТРАЙЧОВ ВЕЛЧЕВ
Научно звание: асистент
Образование (къде е получено): СУ “Св. Климент Охридски”, специалност “Англицистика и американистика” с литературно-културологични специализации и степен “магистър”
Основни изследователски интереси в областта на: американска литература
Допълнителни изследователски интереси в областта на: английска литература, теория и практика на превода, сравнително литературознание
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и други):
 • редактор в ИК “Артиздат-5”
СВИЛЕНА ДИМИТРОВА ДЖУРКОВСКА
Научно звание: асистент
Образование (къде е получено): магистър, СУ "Св. Климент Охридски", ФКНФ, испанска филология, програма “Езикознание и превод";
бакалавър, СУ "Св. Климент Охридски", ФКНФ, испанска филология
Основни изследователски интереси в областта на: функционална граматика, прагматика

МАРИЯ ПЕТРОВА ЛАДОВИНСКА
Научно звание: асистент
Образование (къде е получено): СУ “Св. Кл. Охридски”
Основни изследователски интереси в областта на: морфосинтаксис на съвременния италиански език, фонетика, теория на превода
Национални и международни проекти:
Изпълнител:
 • Матурата по италиански език в системата на средното образование (проект и пробен вариант)
НОРА НИКОЛАЕВА КРЪСТЕВА
Научно звание: асистент
Образование (къде е получено): магистър, немска филология в СУ «Св. Климент Охридски»
Основни изследователски интереси в областта на: методиката на чуждоезиковото обучение

ЕМИЛИЯ КИРИЛОВА ЙОРДАНОВА
Научно звание: асистент
Образование (къде е получено): магистър по Англицистика и Американистика, СУ “Св. Климент Охридски”, София; Mphil по Лингвистика от NTNU, Трондхейм
Основни изследователски интереси в областта на: английски език, теория на комуникацията, прагматика, и езикът на рекламата.
Допълнителни изследователски интереси в областта на: общо езикознание, социална антропология

МАРИНА ВЛАДИСЛАВОВА ХРИСТОВА
Научно звание: асистент
Образование (къде е получено): СУ «Св. Климент Охридски», английска филология
Основни изследователски интереси в областта на: съпоставително езикознание (англ. – бълг. език)
Допълнителни изследователски интереси в областта на: методика на чуждоезиковото обучение, тестиране

РАЛИЦА ГЕОРГИЕВА МИТЕВА
Научно звание: асистент
Образование (къде е получено): английска филология – СУ “Св. Климент Охридски”; МИО - УНСС
Основни изследователски интереси в областта на: английския език и литература
Допълнителни изследователски интереси в областта на: международните икономически отношения
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и други):
 • експерт към парламентарна комисия по местно самоуправление, регионалното развитие и благоустройство към 39 НС
АЛБЕНА ВЕНКОВА МЛАДЕНОВА
Научно звание: асистент
Образование (къде е получено): Нов български университет
Основни изследователски интереси в областта на: методика на чуждоезиковото обучение
Допълнителни изследователски интереси в областта на: чуждоезиково обучение
РАДОСВЕТА ТРЕНДАФИЛОВА КРЪСТАНОВА-КАНЕВА
Научно звание: асистент
Образование (къде е получено): СУ «Св. Климент Охридски», магистър по френска филология
Основни изследователски интереси в областта на: художествения превод, литературния анализ, компаративната лингвистика, етимологията
Допълнителни изследователски интереси в областта на: историята, историческата, политическата и културната антропология
Национални и международни проекти:
Изпълнител:
 • проект “Социалната роля на българския православен свещеник” – съвместна работа на “Лудвиг Максимилиан Университет”- Мюнхен, научно дружество FOROST и Катедра по Теория и история на културата към Философски факултет на СУ “Св. Климент Охридски”. Дейността ми бе свързана с набиране, обработка и анализ на биографични интервюта, както и с организирането на конференцията “Социалната роля на православния свещеник в България и Източна Европа”, обобщаваща резултатите от проекта, която се състоя в Юндола от 11 до 13 март 2005 г.
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и други):
 • Преводач и сътрудник на изд. къща “Кама”
 • член на Франкофонския съюз на преподавателите на френски език
АНГЕЛИНА ХРИСТАНОВА ХРИСТАНОВА
Научно звание: асистент
Образование (къде е получено): висше, магистър, английска филология, втора специалност психология в СУ “Св. Климент Охридски
Основни изследователски интереси в областта на: усвояването на (чужд) език, нови методи на ЧЕО, нови методи и начини на оценяване, самостоятелно обучение
Допълнителни изследователски интереси в областта на: познавателни процеси и обучение, когнитивна лингвистика, когнитивна психология и усвояването на (чужд) език
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • IATEFL
КИРИЛ МИЛКОВ ДРАГИЕВ
Научно звание: асистент
Образование (къде е получено): магистър, приложна лингвистика, Охайо Юнивърсити, Атенс, Охайо, САЩ
Основни изследователски интереси в областта на: усвояване на чужд език, методика на преподаването на чужд език
АНЕТА РАДЕВА ЧУЧКОВА
Преподавател
Образование (къде е получено): СУ “Св. Климент Охридски”
Основните изследователски интереси в областта на: методиката на чуждоезиковото обучение
ВЕСЕЛИНКА ГЕНЧЕВА КРУШЕВА
Преподавател
Образование (къде е получено): СУ “Св. Климент Охридски”, специалност “Немска филология”
Основни изследователски интереси в областта на: превода, методиката на чуждоезиковото обучение, лексикологията и лексикографията
Национални и международни проекти:
 • PONS Универсален немско-български речник, 2002 (участие в екип)
 • PONS Джобен българонемски речник, 2004
МАЯ КОСТОВА ТОМОВА
Преподавател
Образование (къде е получено): висше, СУ ”Св. Кл. Охридски”
Основни изследователски интереси в областта на: методиката
Допълнителни изследователски интереси в областта на: изготвяне на помощни материали и тестове.
ВАЛЕНТИН АНДРЕЕВ ВИДЕНОВ
Преподавател
Образование (къде е получено): ПУ “Паисий Хилендарски”
Допълнителни изследователски интереси в областта на: философията и писането на поезия
РУМЯНА КОНСТАНТИНОВА ПЕТКОВА
Преподавател
Образование (къде е получено): СУ “Св. Климент Охридски”
Основни изследователски интереси в областта на: чуждоезиково обучение
Допълнителни изследователски интереси в областта на: методика на чуждоезиковото обучение и превод
БОЯН НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ
Преподавател
Образование (къде е получено): английска филология СУ ”СВ. Кл. Охридски”
Основни изследователски интереси в областта на: музика, медии
Допълнителни изследователски интереси в областта на: лингвистика
БЛАГОВЕСТА ПЕТКОВА ТРОЕВА
Преподавател
Образование (къде е получено): висше, магистър, СУ "Климент Охридски"
Основни изследователски интереси в областта на: когнитивната лингвистика
АНТОНИЯ ПЕТРОВА ИВАНОВА
Преподавател
Образование (къде е получено): приложна лингвистика (НБУ)
Основни изследователски интереси в областта на: методика на чуждоезиковото обучение
ВЕРЖИНИЯ ИВАНОВА ВЕЛКОВА
Преподавател
Образование (къде е получено): СУ“Св. Кл. Охридски”
Основни изследователски интереси в областта на: лингвистика, морфология и синтаксис на английския език, междукултурни комуникации, превод
Допълнителни изследователски интереси в областта на: методика на чуждоезиковото обучение
Национални и международни проекти, по които е работил като:
Изпълнител:
 • Проект на ВВМУ ”Н.Йонков Вапцаров” и Министерство на финансите за обучение на кадри на Военна Полиция по общ и специализиран английски език – проджект-лидер за Бургаска област и изпълнител – 2003-2005
 • Проект МYОР, партньорски културно-образователен проект между БСУ – Бургас и Университет Тенеси, гр. Ноксвил, Тенеси, САЩ – 2002-2004
 • партньорски проект за методически обмен между БСУ – Бургас и Тракийски Университет – гр. Одрин, Р. Турция – 2000-2002
 • Проект TEMPUS JEP 7307, Професионално развитие на преподаватели по чужд език и подготовка на учители – 1995-1997
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
ДЕСИСЛАВА АНГЕЛОВА ДАВИДОВА
Преподавател
Образование (къде е получено): висше – италианска филология, втора специалност – френска филология, СУ “Св. Кл. Охридски”
Основни изследователски интереси в областта на: сравнително езикознание, теория на превода (италиански език), практическа граматика на италианския език
Допълнителни изследователски интереси в областта на: художествен превод, превод на историческа тематика
ГАЛИН НИКОЛАЕВ ГЕОРГИЕВ
Преподавател
Образование (къде е получено): магистър, специалност “Англицистика и американистика”, СУ “Климент Охридски”
Основни изследователски интереси в областта на: чуждоезиково обучение; американска литература
Допълнителни изследователски интереси в областта на: съвременна европейска и латиноамериканска литература
ДАНИЕЛА АЛЕКСАНДРОВА АЛЕКСАНДРОВА
Преподавател
Образование (къде е получено): Софийски университет
Основни изследователски интереси в областта на: история на испанския
език, семантика, социолингвистика
Допълнителни изследователски интереси в областта на: преподаването на
испански като чужд език – съвременни методи, разговорен испански
ДАНИЕЛА ИВАНОВА КОНТРЕРАС
Преподавател
Образование (къде е получено): висше, СУ “Климент Охридски
Основни изследователски интереси в областта на: морфология и синтаксис
Допълнителни изследователски интереси в областта на: испаноезична литература
РОСИЦА ВЪЛЧЕВА ВАСИЛЕВА-СЪРЧЕЛИЕВА
Преподавател
Образование (къде е получено): висше, немска филология СУ “Св. Климент Охридски”
Основни изследователски интереси в областта на: методика и преподаване на немски език
Национални и международни проекти:
Изпълнител:
 • “Регионални работни групи за квалификация на учители по немски език в начален и среден курс” (проект на Гьоте Институт България)
СЛАВА ДИМИТРОВА ЧЕРПОКОВА
Преподавател
Образование (къде е получено): висше – СУ “Кл. Охридски”
Основни изследователски интереси в областта на: езикознание, лексика, култура, запаметяване, РЧЕО, сугестология
Допълнителни изследователски интереси в областта на: сравнително езикознание, славянски езици, балканистика, театър. АGenda21
Национални и международни проекти, по които е работил като:
Изпълнител:
 • обмен със Словения в програма “Европейски клас в средно училище”
МАРИЯ БОГДАНОВА ГАРГОВА
Преподавател
Образование (къде е получено): магистър,ПУ „Паисий Хилендарски”, гр. Пловдив
Основни изследователски интереси в областта на: медицински английски
Национални и международни проекти:
Изпълнител:
 • участие в превода на поредицата „Семейна енциклопедия” с ръководител на проекта ст.н.с.д-р Ангел Пачев

(към съдържанието)


Център по публична администрация

cpa@nbu.bg

ЛЮДМИЛ ЛЮБОМИРОВ ГЕОРГИЕВ
Научно звание: доцент
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено): УНСС – София
Дипломи и сертификати от:
 • Калифорнийски държавен политехнически университет - Лос Анжелис, Калифорния, САЩ. Специализация за: Създаване и оценка на образователни програми по Политика на публичния сектор, 2005 г.
 • Калифорнийски държавен политехнически университет - Лос Анжелис, Калифорния, САЩ. Специализация за: Създаване на университетски центрове за обучение на преподаватели по създаване на учебни планове и програми и съвременни методи на преподаване и оценяване на студентите, 2004 г.
 • Национална фондация за научни изследвания - САЩ, Вашингтон. Сертификат за специализация по създаване и управление на изследователски проекти, 2003 г.
 • Калифорнийски държавен политехнически университет - Лос Анжелис, Калифорния, САЩ, 2002 - сертификат по “Модерни техники на преподаване и изследване в публичната администрация”
 • Комисия на Европейския съюз - Дания - Структурни фондове на Европейския съюз, 2000 г.
 • Европейски Университет Виадрина, Франкфурт (Одер), 1999 г. - “Разбиране за разширена Европа – Ролята на хуманитарните и социалните науки и икономиката”
 • Сертификат за оценител от Националната агенция за оценяване и акредитация към Министерески съвет на Република България,1998 г.
 • Институт Отворено общество, Програма за подкрепа на висшето образование, Будапеща, 1998 г. - специализация по Университетски мениджмънт.
 • Харвардски университет и Вашингтонски университет - Каскаден център за обществени услуги, Институт за обществена политика и мениджмънт, Висше училище по обществени дела, Институт по местно управление и обществени услуги, 1994–1995 г. - Сертификат по Разработване и преподаване чрез казуси за Централна и Източна Европа.
 • Мрежа на институциите и училищата по Публична администрация в Централна и Източна Европа, 1994 г. - “Обучение и образование на обществените служители”
 • Южно-Илинойски Университет, Карбондейл, Магистърска програма по публична администрация, USAID и Фондация Отворено общество, София, 1994 г. - Сертификат от Обучителна програма по местно управление
 • Университет Индиана, Блумингтън, САЩ, Училище по обществени дела и околна среда, 1993 г. - Специализиран курс по публична администрация
Основни изследователски интереси в областта на: публична администрация (създаване на административни структури; стратегия и структура на държавната администрация; обучение и преквалификация на държавни служители; създаване на програми за обучение по публична администрация; сравнителна публична администрация; политика на публичния сектор); местно управление (стратегия и структура на общинското развитие; Е-община; Структурни пред-присъединителни и присъединителни фондове на ЕС; взаимодействие и сътрудничество между общините; сравнително местно управление); регионална икономика (териториални ресурси; териториално разположение и развитие на производствени и обслужващи системи; регионална социално-икономическа политика; регионално развитие и икономически растеж; регионална политика на Европейския съюз, стратегии за регионално икономическо развитие)
Допълнителни изследователски интереси в областта на: висшето образование (развитие на системите за висше образование, създаване на модерен университет (в страните в преход), оценяване и акредитация на университети)
Национални и международни проекти:
Ръководител:
 • Американски държавен департамент, Бюро за образователни и културни дейности - “Програмно развитие и развитие на капацитета в публичната администрация” - проект за партньорство между НБУ и Калифорнийски държавен политехнически университет (Помона и Сан Бернардино), 2001–2006
 • HESP (Hiegher Education Suppor Program to OSF) & CHERI (Centre for Higher Educational Research & Information) - проект “Ролята на университетите за трансформация на обществото”, 2001-2002
 • TEMPUS IB_JEP 12410–97 - Създаване на мрежа за самооценка, акредитация и академичен обмен в социалните науки, 1997–1999г.
Изпълнител:
 • TEMPUS IB_JEP 14077-99 - Създаване на Мрежа за подготовка на политици и администратори за местната администрация, Факултет за продължаващо обучение към НБУ.
 • TEMPUS IB_JEP 14355-99 - Подготовка на администратори за висшето образование в България.
 • PHARE (CON/99/PHA/0055) - Създаване на Национален институт за обучение по структурните пред-присъединителни фондове на Европейския съюз към Центъра по публична администрация
 • British Council – “Социално адаптиране на малцинствата - модерни практики“, 2000 г.
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • 2004 - член на специализирания научен съвет към Висшата атестационна комисия по Икономическа теория, национално и световно стопанство
 • 1986-2004 - член на редакционната колегия на специализираното икономическо сп. ”Алтернатива”
 • 1991-1992 - автор и водещ на икономическото образователно телевизионното предаване "Азбука на икономиката"
 • 1992-1998 - експерт в програма “Държава и право” на Фондация Отворено общество, София
 • 1993 - член на Европейската мрежа по урбанизъм и регионалистика със седалище в Лондон (EURRN)
 • 1993-2001 - член на Мрежата на институтите и училищата по Публична администрация за страните от Източна и Централна Европа
 • 1993-1995 - член на редакционната колегия на сп. "Администрация"
 • 1993 - член на Асоциацията по регионални изследвания (Международен форум за политики в регионалното развитие и научни изследвания)
 • 1995-1996 - консултант към Министерство на образованието по разработването на програма за административната реформа
 • 1995-1997 - Научен секретар на Центъра по публична администрация към Министерски съвет на Република България.
 • 1997 - член на Съвета по администрация към Международния институт по административни науки
 • 1999 - член на Българо-Американската комисия за академичен обмен Фулбрайт
 • 2000 - член на Висшия експертен съвет към Министерство на регионалното развитие и благоустройството
 • 2000 - член на консултативния съвет към Института по публична администрация и европейска интеграция към Министерски съвет
 • 2000 - член на Комитета са консултиране и селектиране на проекти на Мрежата на институтите и училищата по Публична администрация за Централна и Източна Европа.
 • 2003-2005 - член на Програмния комитет на Европейската изследователска област “Наука и общество”, към Генералния изследователски директорат, Европейска комисия на Европейски съюз
ЛЮБОМИР ХРИСТОВ СЛАВКОВ
Научно звание: доцент
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено): ВИАС, София
Основни изследователски интереси в областта на: наблюдение и анализ на територията на населените места и техните планове, създаване на информазионна база; диференциране на нормативите за устройство и изграждане на населените места и общините
Национални и международни проекти:
 • 1997 г. Проекти за обществени и жилищни сгради и съоражения: Конкурси за изработване на планова и проекти на общини, населени места, структурни части на населени места, сгради и съоражения
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ
Научно звание: доцент
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено): СУ “Св. Климент Охридски” – магистър по история; Франция, Париж, Висше Практическо Училище - Сорбона – докторант; БАН – институт по история - докторант
Основни изследователски интереси в областта на: публична администрация, история на институциите
Допълнителни изследователски интереси в областта на: нова и най-нова история
Национални и международни проекти:
Изпълнител:
 • проект “Пост-колониализъм, пост-социализъм”, HESP – Словения
 • проект “Усъвършенстване на учебните програми, преподавателския състав и учебния процес по публична администрация в НБУ”, Държавния департамент на САЩ
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • член на съюза на историците в България
КОНСТАНТИН ВАСИЛЕВ ПАШЕВ
Научно звание: доцент
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено): магистърска степен – УНСС, София; докторска степен – Университет Мейджи, Токио
Основни изследователски интереси в областта на: публични финанси, данъчна политика и администрация, антикорупционна политика, бюджетни отношения между централната и местната власт
Допълнителни изследователски интереси в областта на: бизнес средата и конкурентноспособност на икономиката
Национални и международни проекти:
Ръководител:
 • 2007 г., 2006 – Institute of Management Development: World Competitiveness Yearbook, ръководител на екипа по участието на България в световната класация по конкурентноспособност
 • 2007 г. – Център за изследване на демокрацията – “Корупцията при обществените поръчки: Рискове и противодействие”, ръководител на проект, финансиран с подкрепата на Фондация Фридрих Еберт
 • 2004-05 г. – Център за сравнителни изследвания, София – ръководител на проект “Противодействие на корупцията в данъчната администрация”, по програмата “Гражданското общество срещу корупцията” на Коалиция 2000 и Американската агенция за международно развитие
 • 2004 г. – Витоша Рисърч – “Изследване на регулативните и административни ограничения пред стопанската дейност”, основен автор на проучването Bulgaria: Investment Climate and Regulatory Cost Survey за FIAS (Foreign Investment Advisory Service към Световната банка)
Изпълнител:
 • 2007, 2006; 2005 г. – Център за изследване на демокрацията; Коалиция 2000, съавтор в годишните Доклади за оценка на корупцията
 • 2006 г. – Фондация “Приложни изследвания и комуникации”, съавтор в Иновации.бг: Иновационен потенциал на Българската икономика
 • 2004 г. – Администрация на президента на Република България, съавтор в България 2010: Икономическите предизвикателства. Доклад за президента на Република България; Автор на главата за бизнес средата
 • 2004 г. – Клуб Икономика 2000 – Проект Bulgaria: Developing the base line and strengthening capacity for monitoring public performance (Japan PHRD Trust Fund -TF 051882), член на експертната група по проекта отговорен по-специално за разработването на индикатори за оценка на напредъка по Стратегията за модернизиране на публичната администрация в областите: административно обслужване, вътрешен финансов контрол, както и участвал в изготвянето на индикаторите за финансовата децентрализация
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • Център за изследване на демокрацията
 • Асоциация за мониторинг на управлението
НИКОЛАЙ ЗАПРИНОВ АРАБАДЖИЙСКИ
Научно звание: професор
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено): висше – магистър в Академия на МВР
Основни изследователски интереси в областта на: организация и функциониране на публичната администрация, стратегическо управление в публичната сфера
Допълнителни изследователски интереси в областта на: администрация на сигурността и отбраната, полицейска администрация, управление на службите за сигурност и обществен ред
Национални и международни проекти:
Изпълнител:
 • 2003 г. – проект “Анализ на ефективността на охраната на горите, дивеча и рибата” – Експертно-икономически и научен съвет по горите, Национално управление на горите при Министерство на земеделието и горите
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • член на Сдружение “Асоциация по публична администрация” (професионално сдружение на преподаватели и научни работници от областта на публичната администрация)
МАРИЯ МИХАЙЛОВА НИКОЛОВА-НАЙДЕНОВА
Научно звание: главен асистент
Образование (къде е получено): висше инженерно, магистърска степен, специалност “Изчислителна техника”, Технически университет, София
Основни изследователски интереси в областта на: бизнес информационни системи; финансови информационни системи и електронно банкиране; информационни технологии в администрацията; управленски информационни системи; електронен бизнес; електронно правителство; етратегическо планиране на информацията
Допълнителни изследователски интереси в областта на: издателски системи; уеб дизайн
Национални и международни проекти:
Ръководител:
 • Управленска информационна система, НБУ, 1999-2000, HESP проект
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и други):
 • член на Редколегията на IDG България
ЮЛИЯНА ЧАВДАРОВА ГЪЛЪБИНОВА
Научно звание: асистент
Образование (къде е получено): Университет за национално и световно стопанство, магистър - Международни икономически отношения; Университет за национално и световно стопанство, бакалавър – Икономика и управление на териториалните системи
Основни изследователски интереси в областта на: регионалната икономика и администрацията
Допълнителни изследователски интереси в областта на: местно самоуправление, финансова децентрализация, регионални иновационни стратегии, жилищна политика.
МИЛЕНА НЕШЕВА КАРАДЖОВА
Научно звание: старши асистент
Образование (къде е получено): магистър по право – Софийски университет “Св. Климент Охридски”
Основни изследователски интереси в областта на: административно право и процес; публична администрация
Допълнителни изследователски интереси в областта на: Public Policy and Policy Analysis
Национални и международни проекти:
 • “Усъвършенстване на учебните програми на преподавателския състав и методите на преподаване по публична администрация в НБУ”
 • “Увеличаване на преподавателския капацитет на НБУ”
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • член на Софийска адвокатска колегия

МАРИАНА  ЗДРАВКОВА ДИМИТРОВА
Научно  звание: асистент
Научна степен: доктор по икономика - дисертация на тема: „Гъвкавата заетост на населението на възраст от 50 до 64 години (на примера на България)”
Образование: магистър по специалност „Икономика и организация на труда”, катедра „Труд и социална защита”, УНСС
Изследователски интереси:
•    управление на човешките ресурси;
•    пазар на труда;
•    активни мерки за намаляване на безработицата;
•    стратегии и форми на заетост;
•    системи за обучение;    
Допълнителни квалификации и интереси в областта на:
•    Индустриални отношения
•    Управление на проекти и предприсъединителни програми;
•    Оценка на изпълнението на длъжността;
•    Набиране и подбор на персонала;
•    Мотивация в работната среда;
•    Стратегии и политики за управление на човешките ресурси;
•    Функционален анализ.
Участие в проекти:
•    Туининг проект по програма ФАР „Подкрепа за разработване на стратегия за
развитие на човешките ресурси на Министерство на финансите за периода 2007-2011”
•    Проект по програма MATRA „Подкрепа за усъвършенстване на дейността на
дирекция „Човешки ресурси” в Министерството на финансите ”
•    Туининг проект по програма ФАР „Оценка на трудовото изпълнение, заплащане
и израстване в кариерата в държавната администрация - България”
•    Проект „Заетост и пазар на труда в България и Европейския съюз - стратегии и
политики”,  УНСС
Обществена дейност: член на Българската асоциация за управление и развитие на човешките ресурси ( м. октомври 2001 г. – до н. м.)

(към съдържанието)


Югоизточноевропейски център за семиотични изследвания

ivelinov@nbu.bg

МАРИЯ НИКОЛОВА ПОПОВА
Научно звание: професор
Научна степен: доктор на науките
Образование (къде е получено): СУ “Св. Климент Охридски”
Основни изследователски интереси в областта на: психология и семиотика на общуването; когнитивна семиотика; семиотика на културата; семиотика на комуникациите
Допълнителни изследователски интереси в областта на: култура и комуникации; изследвания на речта - анализ и синтез
Национални и международни проекти:
Ръководител:
 • Ранноесенна школа по семиотика – НБУ, Отворено общество – 1996, 1997
 • Ранноесенна школа по семиотика – НБУ, HESP - 1998, 1999
 • EU Project “Understanding knowledge” - The European Collective Intelligence Network of Knowledge Research (ECIN), 2003
 • “Signs of the European Welfare: Modern Lifestyles and Traditional Forms of Consumption” - 2003
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • член на Балканското Семиотично Дружество
 • член на Международната семиотична асоциация
КРИСТИАН КРЪСТИНОВ БАНКОВ
Научно звание: доцент
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено): магистърска степен по теория на спектакъла от Държавния университет в Болоня, Италия; доктор от Хелзинкския университет
Основни изследователски интереси в областта на: теоретична семиотика, континентална философия и херменевтика, структура на човешката идентичност и темпоралност
Допълнителни изследователски интереси в областта на: семиотика на маркетинга и рекламата; театрална антропология
Национални и международни проекти:
Изпълнител:
 • 1998–1999: проект за междукултурен диалог и разбирателство „Understanding, Self-understanding and Misunderstanding” – Иматра, Финландия
 • 2001: Усъвършенстване на курса „Семиотика на маркетинга и рекламата” в университета IULM – Милано, Италия, в рамките на проект за развитие на учебните форми към Erasmus
 • 2000–2002: проект за дълготраен международен диалог на интелектуалци от всички европейски страни „Helsinki Forum: Pan European Network” – Хелзинки, Финландия
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и други):
 • 1997-1998 член и след това председател на движение „Не на страха” – неправителствена организация за изостряне на общественото мнение срещу организираната престъпност и корупцията в България
БОРИСЛАВ ЛЮБОМИРОВ ГЕОРГИЕВ
Научно звание: доцент
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено): магистърска степен по българска филология в СУ “Св. Климент Охридски”; докторска степен по съвременен български език в Института за български език при БАН
Основни изследователски интереси в областта на: лингвистичната прагматика, антропологичната лингвистика, социолингвистиката, дискурсния анализ, лингвистичната семиотика, семиотиката на писмените системи, текстолингвистиката, историята и теорията на книжовните езици, езиковата култура (правопис, пунктуация, текстоизграждане и тексторазбиране).
Допълнителни изследователски интереси в областта на: философия на езика, когнитивна наука, теория на оценяването, теория и практика на създаването на тестове, социология на знанието.
Национални и международни проекти:
Ръководител:
 • Homo balkanicus: знакове на културна идентичност (международен)
 • Прототипи за стандартизирани тестове по български език като роден в средното образование (национален)
 • Проект на МОН за създаване на държавни образователни изисквания за владеене на българския книжовен език във връзка с чл. 16, т. 4 от ЗНП
Изпълнител:
 • Нов правописен речник на българския език (национален)
 • Семантика и прагматика на съвременния български книжовен език (национален)
 • Националният характер на българския книжовен език (национален)
 • Проект на МОН за разработване на учебно-изпитната програма и на изпитните формати за държавните зрелостни изпити по български език и литература
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и други):
 • член на Българското семиотично дружество
 • член на Обществения съвет на Българското национално радио
ИВАН КОСТОВ КАСАБОВ
Научно звание: доцент
Научна степен: доктор на науките
Образование (къде е получено): висше, бьлгарска филилогия, СУ «Св. Кл. Охридски»
Основни изследователски интереси в областта на: езикознание, семантика, семиотика, философия на езика
Допълнителни изследователски интереси в областта на: реторика, стилистика, лексикология, лексикография
Национални и международни проекти:
Ръководител:
 • Речник на бьлгарския език – национален, продължаващ – редактор и съавтор; Старобългарски компютърен корпус – международен с Норвегия
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • член на Редколегията на Речник на българския език и на изданията на департаменти Семиотика и Антропология
 • член на Международните асоциации по лексикография и по семиотика
МОНИ ЕШУА АЛМАЛЕХ
Научно звание: доцент
Научна степен: доктор на науките
Образование (къде е получено): висше, магистър, българска филология – СУ “Св. Кл. Охридски”
Основни изследователски интереси в областта на: общо и приложно езикознание, семантика, структурна лингвистика, семиотика, хебраистика, психолингвистика, прагматика
Допълнителни изследователски интереси в областта на: психология, философия, теология, реклама, журналистика, книгоиздаване
Национални и международни проекти:
Ръководител:
 • Рекламите: Знаци за женственост и кореспондиращите им значения на цветовете
Изпълнител:
 • Homo Balkanicus
 • Balkan Folk Color Language
 • Прагматика на текста
 • Езиково съзнание
 • Семантични роли и синтактични отношения
 • Нестандартното научно мислене
 • Език и манталитет
 • Език и идиолект
 • Фрагменти на езиковата картина през призмата на вторичното назоваване
 • Judeobulgarica, Judeorussica and Judeoslavica
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • член на Съюза на учените в България
 • член на Българското семиотично дружество, колективен член на Международната асоциация за семиотични изследвания (IASS)
 • члена на ISAPL - Международна асоциация по приложна психолингвистика
 • члена на “ГРУПА ЦВЯТ - БЪЛГАРИЯ" - Обществено научно дружество, колективен член на Международната асоциация по цвят (AIC)
 • член на Съюза на българските журналисти (СБЖ)

АНИТА КАСАБОВА
Научно звание: доцент
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено): д-р по философия на Женевски университет
Основни изследователски интереси в областта на: философията, семиотиката, теорията на познанието, когнитивна семиотика
Допълнителни изследователски интереси в областта на: наратология


БОЙКА ИВАНОВА БЪЧВАРОВА
Научно звание: главен асистент
Образование (къде е получено): българска филология в Софийския университет "Св. Кл. Охридски"
Основни изследователски интереси в областта на: методика на езиковото обучение – тестиране и оценяване; езикова култура
Допълнителни изследователски интереси в областта на: съвременния български книжовен език; знаковите системи
Национални и международни проекти:
Изпълнител:
 • Държавни зрелостни изпити и държавни образователни изисквания по български език (национален)
 • Разработка на учебно-методическо осигуряване и алгоритми на автоматизирани компютърни курсове по чужди езици (международен)
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и други):
 • сдружение с нестопанска цел “БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ЗА ИЗМЕРВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ В ОБРАЗОВАНИЕТО” (бдиоо)
 • EUROPEAN ASSOCIATION FOR LANGUAGE TESTING AND ASSESSMENT (EALTA)
ВЛАДИМИР СИМЕОНОВ ИГНАТОВ
Научно звание: старши асистент
Образование (къде е получено): СУ “Св. Климент Охридски”, магистър по български език
Основни изследователски интереси в областта на: семиотика и реторика
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и други):
 • член на Българското семиотично дружество
ВЕРОНИКА ВИКТОРОВА АЗАРОВА
Научно звание: асистент
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено): СУ “Св. Кл. Охридски”
Основни изследователски интереси в областта на: семиотика и антропология
Допълнителни изследователски интереси в областта на: gender studies
Национални и международни проекти:
Изпълнител:
 • Изследване на джендер проблематиката в учебниците от І до ІV клас
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • член на Съвета на програма за жените към Отворено общество
 • член на Съвет за равни възможности между жените и мъжете към Министерство на труда и социалната политика

(към съдържанието)


Център за социални практики

office@csp-sofia.org

ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВ ДАЙНОВ
Научно звание: професор
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено): висше - Corpus Christi College, Oxford; First Class B.A. Honours degree in Mod. Hist. and Mod. Lang. Awarded, M.A. awarded
Специализации:
 • Fondation Nationale des Sciences Politiques, Paris 1984-85
 • Visiting Fellow, St Antony`s College, Oxford - 1985-86
 • Visiting Fellow, Monmouth College (Illinois), Linfield College (Oregon) – USA, 2001
Основни изследователски интереси в областта на: политология; антропология; история; психология на личността, гражданско образование, философия и социология
Допълнителни изследователски интереси в областта на: футорология, семиотика и икономически науки
Национални и международни проекти:
Ръководител и изпълнител:
 • Местен омбудсман (обществен посредник) – програма ФАР “Демокрация”, 1998–2000 г.
 • Местният омбудсман – ефикасен механизъм за борба с корупцията – фондация “Отворено общество” – София, 2000–2001 г.
 • Гражданско участие в управлението на речните поречия. Изработване, съвместно с МОСВ, на Закон за водите и подзаконовите нормативни актове за изграждането на Басейнови съвети в България (два проекта) - German Marshall Fund и PHARE-ACCESS, 2000–2002 г.
 • Обучение по антикорупционни практики в подготовка за създаване на Форум за противодействие на корупцията и устойчиво развитие в община Стара Загора – Коалиция 2000, 2003-2004 г.
 • Решаване на проблемите с уязвимостта и изолираността, чрез укрепване на гражданското общество в пет общини на Лудогорието – Програма ФАР “Развитие на гражданското общество” 2001, 2003–2004 г.
 • Гражданското участие на ниво община: Къде сме десетилетие по-късно? Какво следва оттук нататък?” - Balkan Trust for Democracy, 2004 г.
 • Гражданското участие в публичната политика и местно развитие – Dem Net, 2000–2002 г.
 • Гласове на отхвърлените – повече възможности за малцинствени групи посредством медиите - програма EuropeAid на ЕС, 2002–2005 г.
 • Познаването на моделите на Европейския съюз за хоризонтално интегриране, бенчмаркинг и стандарти за управление на качеството в публичната администрация – възможност за укрепване на административния капацитет в България при подготовката й за присъединяване към Европейския съюз – програма Европа 2003, 2004–2005 г.
 • Създаване на ефективна среда за установяването и успешното функциониране на институцията граждански посредник (Омбудсман) в трите области в Югоизточен район за планиране – ФАР “Развитие на гражданското общество” 2002, 2004–2005 г.
 • “ACRE: Адаптиране на конкурентното знание: конкурентноспособността на европейските метрополитански райони в рамките на разширения ЕС” – 6 рамкова програма на ЕС
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и други):
 • президент на Българската асоциация на издателите на вестници – 1992- 1994 година, София
 • член-основател на Центъра за изследване на демокрацията – 1989 година, София
 • член-основател Център за социални практики – 1994 година, София
 • Съосновател на сп. “Дано”, първото независимо политическо списание в България - 1989, София
 • съосновател на сп. “The Insider” – 1990 година, София
 • Член на управителния съвет на Съюза на българските фондации, 1995-96 година, София
 • председател на Фондация “Отворено общество” – 1997-2000 година, София
 • член на управителния съвет на Политическа академия за Централна и Югоизточна Европа – от 1999 година, София
 • член на Българската асоциация на социолозите
 • съосновател и член на редакционната колегия на сп. “Политея”, Москва
 • Член на Българската асоциация за политически науки
 • Носител на награда на дружество “Гражданин” за 1994 година
 • член на Българската социологическа асоциация
 • почетен гражданин на Сапарева баня
 • председател на училищно Настоятелство към помощно училище “Васил Левски”, с. Миндя, В. Търново
СВЕТЛАНА КРЪСТЕВА ЛОМЕВА
Научно звание: асистент
Образование (къде е получено): СУ “Св. Климент Охридски”, политология
Основни изследователски интереси в областта на: политически партии, създаване и развитите на партийна система в страни в преход; партийни системи в страните от Югоизточна Европа.
Допълнителни изследователски интереси в областта на: развиване на съвременни интерактивни методи за обучение на възрастни
Национални и международни проекти:
Ръководител:
 • проект “Българско училище за политика”, съвместно със Съвета на Европа и финансовата подкрепа на Програма “МАТРА”
 • проект: “Политическа академия за Централна и Югоизточна Европа”, финансиран от Международен републикански институт – Вашингтон и WFD, Великобритания
 • проект: “Политическият дебат в Югоизточна Европа”, финансиран от The Balkan Trust for Democracy, Freedom House
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и други):
 • Директор и член на редакционния екип на списание за политика и култура “Разум”

(към съдържанието)


Център “Български институт за отношения между хората”

bihr-office@datacom.bg

ЗЛАТКА МИХОВА МИХОВА
Научно звание: главен асистент
Образование (къде е получено): висше, магистър по психология, Държавен Московски университет; следдипломна специализация по клинична психология – Медицинска академия, София
Основни изследователски интереси в областта на: семейства и семейна терапия; детска клинична психология; организации и организационно развитие
Допълнителни изследователски интереси в областта на: психично здраве
Национални и международни проекти:
Изпълнител:
 • Въвеждане на организационни промени в психиатрична болница в Бишкек, Киргизстан
 • Създаване на център за семейно консултиране в Плевен
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • член на Българската асоциация по фамилна терапия
 • член на Международната асоциация по фамилна терапия
ХАРАЛАН АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКСАНДРОВ
Научно звание: асистент
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено): Българска филология, СУ “Климент Охридски”; фолклористика, Институт по фолклор, БАН; Оrganisational studies, University of West of England, Bristol, UK
Специализации:
 • Специализация в Монреал, Канада, по проблемите на човешките права и малцинствата
 • Специализация по социална политика в университета в Екситър, Великобритания, в рамките на проект за университетски обмен “Темпус”
 • Специализация в Централноевропейския университет, Будапеща, върху правните, социални и политически измерения на проблемите на малцинствата в контекста на процесите на европейска интеграция
Основни изследователски интереси в областта на: разитието на общности, групови отношения и организационни изследвания, образователни и социални политики
Допълнителни изследователски интереси в областта на: работа с етнически малцинства; стигма и процеси на структурна дискриминация
Национални и международни проекти:
 • 1991-1993 - Участие в екипа на дългосрочно теренно проучване върху междуетничните отношения в село Бенковски, Кърджалийско, организирано към програмата по социална антропология в НБУ с ръководител д-р Васил Гарнизов
 • 1994-1996 - Участие в дългосрочно антропологично теренно проучване на културата и социалните отношения в село Брезница, Гоцеделчевско, организирано от Асоциация за антропология на Балканите под ръководството на проф. д-р Асен Балкси
 • 1995-1996 - Участие в изследване върху проблемите на насилието, практикувано от полицейски служители, организирано от Български институт за отношения между хората и Фондация за междуетнично сътрудничество за човешки права под ръководството на проф. д-р Тома Томов
 • 1994-1997 - Участие в ежегодно краткосрочно теренно проучване на културните нагласи към държавното управление сред различни групи население, организирано от Център за социални практики при НБУ
 • 1996 - Участие в проучване върху отношенията между гражданите и институциите, проведено от Център за социални практики при НБУ
 • 1997 - Участие в теренно антропологическо проучване на родството в България, организирано от Университета в Грац, Австрия, и Асоциация за антропология на Балканите под ръководството на проф. Карл Казер
 • 1998 - Участие в изследване върху бедността и социалната цена на прехода, осъществено от Световната Банка под ръководството на проф. д-р Асен Баликси
 • Участие в изследване върху качеството на живот в България, осъществено от Комисията за развитие на ООН в България под ръководството на д-р Андрей Иванов
 • Участие в изследване върху механизмите на корупцията в България, осъществено от Асоциация “Прозрачност без граници” под ръководството на д-р Огнян Минчев
 • Участие в изследване на нагласите на ромския елит към процеса на интеграция в българското общество, проведено то Институт за сигурност и реинтеграция
 • 1999 - Участие в екипа на изследователски проект на Световната Банка върху влиянието на фискалната децентрализация върху публичните услуги в областта на образованието, социалното дело и здравеопазването
 • 1999-2000 - Университет в рамките на проекта за институционално развитие на НБУ, иницииран от Департамент за развитие на НБУ и финансиран от HESP - Будапеща
 • 1994 - Проект на Асоциация за антропология на Балканите за обучение на представители на малцинствени общности в методите на антропологическото кино. Проектът бе финансиран от Фонда за сътрудничество при канадското посолство в Будапеща и ЮНЕСКО Париж. През лятото на 1997 с подкрепата на холандското посолство в България година бе осъществен втори подобен проект с представители на няколко ромски общности от страната
 • 1995 - Проект за разработване на програми за социална работа с малцинствени общности в България. Проектът е съществен с подкрепата на фондация IREX, САЩ
 • 1995 - Проект на Институт за отношения между хората при НБУ за провеждане на поредица от конференции за групови отношения в България и интегрирането на тези тип обучение чрез участие в университетското образование в областта на помагащите професии. Проектът бе подкрепен от програмата HESP на фондация Отворено общество, Ню Йорк
 • 1995 - Проект на клуб “Опит в групи” за въвеждане в практиката на българското гражданско общество на метода на груповите отношения, развит от Института за отношения между хората Тависток, Лондон. Проектът беше подкрепен от Фондация за развитие на гражданското общество
 • 1996 - Проект на Института за отношения между хората при НБУ за въвеждане в институционалната практика на българската полиция на подходи за справяне с насилието, практикувано от полицаи. Проектът е подкрепен от Фондация за междуетническо сътрудничество за човешки права и холандската фондация SIBIO
 • 1996 - Проект за обучение на ромски лидери и активисти в общността в организационни и политически умения. Проектът е подкрепен от фондация “Аутономия”, Будапеща, и Проект права на човека
 • 1997 - Обучителен проект за социални работници в общността от ромски произход. Проектът е разработен и осъществен от Бургаски ромски съюз и екип от БСУ с подкрепата на програмата ФАР-ЛИЕН
 • 1997 - Проект “Трудността да си различен”, разработен от екип на Център за социална работа с младите и финансиран от Комитет за младежта и децата
 • 1997 - Проект “От асоциалност към социалбилност”, осъществен от Институт за сигурност и ресоциализация с подкрепата на ФРГО.
 • 1998 - Проект “Преодоляване на изолацията сред хората с увреждания и развиване на дейности за постоянен дневен център в София”. Проектът бе осъществен от Център за независим живот и Център за социална работа с младите с подкрепата на ФРГО
 • 1998 - Проект “Гражданско участие”, осъществен от Център за независим живот с подкрепата на фондация “Отворено общество”, София
 • 1999 - Проект “Преход от институционални грижи към грижи в общността”. Проектът е осъществен в рамките на сътрудничеството между Министерството на труда и социалната политика и Центъра за социална политика при Европейския Съюз в рамките на програмата Консенсус. Международният партньор по програмата е CARE - Австрия
 • 1999 - Проект за обучение на местната администрация – кметове, заместник кметове и общински съветници по проблемите на регионалното развитие и развитието на общности. Проектът е осъществен от Фондация за местно самоуправление съвместно с Центъра за публична администрация на НБУ
 • 1999 - Проект за обучение на общностни лидери в лобиране и застъпничество за групови интереси. Проектът бе осъществен от Институт за регионални и международни изследвания в партньорство с Фондация за развитие на пиринско-родопския регион с подкрепата на посолството на САЩ, програмата Democracy Comission – Small Grants
 • 2000 - Консултант на проект за създаване на практики за превенция на заболявания, предавани по полов път в три ромски общности в България и Македония. Проектът е организиран от фондация “Здраве и социална среда” и се финансира по програмата ФАР-ЛИЕН
 • 2000 - Консултант на проект за изработване на успешни модели за организиране на компания за политическо представиетелство на групови интереси. Проектът се провежда от Институт за регионални и международни изследвания в рамките на програмата “Демократична мрежа” на Институт за устойчиви общности и Агенцията за международно развитие на САЩ
 • 2000 - Консултант на програма “Възможности век 21” на Програмата за развитие на ООН в България
 • 2000 - Консултант на проект на Програмата за развитие на ООН в България и Министерство на културата за работа с читалищата в страната
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • Член на борда на Институт Отворено Общество
 • Член-учредител на Асоциация “Прозрачност без граници”
 • Член на програмния съвет на Център за социални практики при НБУ
 • Сътрудник на Институт за регионални и международни изследвания
 • Член на програмния съвет на Българско Училище за политика
 • Член на Асоциация за антропология на Балканите
МАЙЯ ГЕОРГИЕВА МЛАДЕНОВА
Научно звание: асистент
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено): доктор по медицина, Медицинска академия, София
Основни изследователски интереси в областта на: психично-здравна реформа; психоаналитични изследвания; изследвания на психично-здравни услуги; психиатрия в общността; супервизия; ранни интервенции при шизофрения; психотерапия при психотични разстройства и разстройства на личността
Допълнителни изследователски интереси в областта на: работа с етнически малцинства; стигма и процеси на структурна дискриминация
Национални и международни проекти:
Ръководител:
 • 2000-2003 – Обучение в психично-здравни реформи
 • 2002 – Изграждане на карта на услуги за млади хора – основен изследовател за България
Изпълнител:
 • 1996-1997 – Социални услуги за клиенти от ромски произход, Столипиново, консултант
 • 1998-2001 – Изследване на нагласите и потребностите в психиатрията – член на екипа на щаб-квартирата на проекта
 • 1999- Ранни интервенции при шизофрения – психиатър
 • 2000-2002 – Аналитични изследвания на психично-здравни политики и услуги
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • Софийско психиатрично общество - 1997-
 • Българско общество по психодрама и групова психотерапия - 1994-
 • Българска група по психоанализа - 1995-
 • Българска асоциация по психотерапия и психологично консултиране - 1996-
 • Българско общество по психично здраве - 1995-
 • Българска асоциация на социалните работници - член при основаването - 1995-
РУМЕН ГОРАНОВ ПЕТРОВ
Научно звание: асистент
Образование (къде е получено): медицина – Медицински университет, София; психиатрия – Катедра по психиатрия към МУ, София; психодрама терапевт – гостуваща програма на Психодрама Институт, Юберлинген, Германия; докторантура – Университет на Западна Англия, Бристол, Великобритания
Основни изследователски интереси в областта на: групови отношения и организационно консултиране; псхиатрична реформа; развитие на местните общности; гражданско участие
Допълнителни изследователски интереси в областта на: психодинамични теории; реформа в образованието
Национални и международни проекти:
Ръководител:
 • “Юноши – психичноздрави доброволци в общността” – 1999-2003
Изпълнител:
 • "Дневен център за психосоциална рехабилитация на хора с тежка психична болест" - 1998-2001 г.
 • Бяла Книга на психичното здраве в България - 2003-2005 г.
 • Обучение на психиатрични сестри и социални работници на умения за психиатрични грижи в общността - 2004-2006 г.
 • Оценка на службите от системата на социално подпомагане в България - 2004 г.
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • член на Организация за насърчаване на разбирането на обществото, Лондон, Великобритания
 • член на Училищното Настоятелство на 61 ОУ София
 • член на Фондация “За човешки отношения”
СВЕТЛОЗАР МЕТОДИЕВ ВАСИЛЕВ
Научно звание: асистент
Образование (къде е получено): диплома по медицина – Медицински университет, София; диплома по психиатрия – Медицински университет, София
Основни изследователски интереси в областта на: психично-здравно обслужване, психоанализа и психиатрия в общността
Допълнителни изследователски интереси в областта на: психична травма, интерактивни методи на преподаване, отношения в групи
Национални и международни проекти:
Ръководител:
 • Развитие на програми от грижи в общността при ранна психоза
Изпълнител:
 • Обучение на психчно-здравни професионалисти за предоставяне на програми от грижи в общността
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • председател на родителското настоятелство към 127 училище
 • член на Психо-аналитичен институт за Източна Европа

(към съдържанието)


Училище по мениджмънт

um@nbu.bg

АЛЕКСАНДЪР ВЕНЦИСЛАВОВ ПОЖАРЛИЕВ
Научно звание: главен асистент
Образование (къде е получено): висше, психология – СУ “Св. Кл. Охридски”; висше, българска филология - СУ “Св. Кл. Охридски”; специализации – културология, мениджмънт
Основни изследователски интереси в областта на: учене и развитие на мениджъри, оценка на компетентност
Допълнителни изследователски интереси в областта на: организационно поведение, организационно развитие
Национални и международни проекти:
Изпълнител:
 • 2003-2004 г. - международен проект BG/03/B/F/PP – 166 027 “Оценка на компетентността на мениджъри човешки ресурси с помощта на Интернет” по програма Leonardo da Vinci
 • 2000 г. - тютор в Winter School: Curriculum Development in University Network, по HESP, НБУ
 • 1999-2000 г. - треньор и преподавател в програма за обучение и тренинг на преподаватели по TEMPUS PHARE JOINT EUROPEAN PROJECT (IB JEP-14354-1999) в НБУ и ХТМУ
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • член на Българската асоциация по управление и развитие на човешки ресурси
 • член на Дружеството на психолозите в България
 • член на Българската асоциация по приложна психология
МАРИЯ ЕМИЛОВА ДОНЕВА
Научно звание: асистент
Образование (къде е получено): магистър по философия – Московски държавен университет; магистър по политология - НБУ
Основни изследователски интереси в областта на: образование, дистанционно образование, политика
Допълнителни изследователски интереси в областта на: европеистика
Национални и международни проекти:
Изпълнител:
 • E-Learning for Adults – програма Сократ-Грундвиг
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
 • член на Център за европейско образование и мултикултурни комуникации (НПО)

(към съдържанието)


ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕНТРОВЕ

Централно- и Източноевропейски център по когнитивна наука

office@cogs.nbu.bg

ОПИСАНИЕ
Центърът по когнитивна наука е създаден през 1997 г. с цел да провежда научни изследвания в областта на фундаменталната и приложна когнитивна наука и да съдейства за подготовката на специалисти по когнитивна наука в Централна и Източна Европа, където е единствен по рода си. Със своята дейност – ежегодни летни школи, създаване на мрежи от академични институции в областта, предлагане на обучение по когнитивна наука на английски език, иницииране на съвместни проекти – той спомогна за възникване на групи, занимаващи се с когнитивна наука в Полша, Унгария, Румъния, Македония, Русия. Центърът е включен в множество мрежи от западноевропейски и американски университети и работи по международни изследователски проекти с тях. Той е обявен за Center of Excellence на Европейския съюз и подкрепен с грант от него. Освен това центърът е носител на наградата на Световната асоциация по когнитивна наука за принос в обучението по когнитивна наука на международно равнище.

Основните области на изследване включват:
• когнитивни архитектури: символно- конекционистки архитектури, динамични системи, влияние на контекста върху мисленето;
• мислене и памет: разсъждения по аналогия, вземане на решения, конструктивна памет, понятийна система и категоризация;
• език: лексикален достъп, овладяване на езика, разбиране на метафори и идиоми, взаимодействия между памет и език, езикови прояви при афазици, и др.;
• възприятие: визуална локализация на движещи се обекти, динамични свойства на зрителното възприятие за движение, пространствено-времеви характеристики на нормалното и анормалното зрение и др.;
• методология: философия на науката, философия на съзнанието, история на науката; теория на хаоса и динамичните системи, статистически методи;
• приложни изследвания: когнитивна икономика, вземане на решения, реклама и маркетинг, човешки фактори, човеко-машинно взаимодействие (изследвания на ползваемостта), методи на активно обучение.
Центърът има сключени 4 споразумения по програма Еразмус със следните университети:
1. University of Osnabruck, Institute of Cognitive Science, Osnabruck, Germany
2. Katolieke Universiteit Nijmegen, The Netherlands
3. National and Kapodistrian University of Athens, Greece
4. Universita degli Studi di Siena, Italy
Центърът е координатор на CEEPUS проект, чрез който си сътрудничат университетите от България, Унгария, Полша, Чехия, Словакия, Словения, Румъния и Австрия.
ЦИЕЦКН предлага следните учебни програми съвместно с Департамента по когнитивна наука и психология:
• бакалавърска програма за изявени студенти;
• магистърска програма по когнитивна наука (фундаментална и приложна);
• докторска програма по когнитивна наука.

ЛАБОРАТОРИИ
Лаборатория по експериментална психология
Директор: ас. д-р Пенка Христова
Лабораторията по експериментална психология е първата създадена материална база за провеждане на изследвания в областта на когнитивната наука и психологията в НБУ. Тя разполага с три звукоизолирани кабини и апаратура за провеждане на автоматизирани експериментални изследвания със софтуера PsyScope и E-Prime. Лабораторията е много активна – в нея се провеждат основно експерименти в областта на психолингвистиката, паметта и мисленето. Работи се по множество международни проекти.

Лаборатория по невронауки
Директор: ас. д-р Евгения Христова
Лабораторията по невронауки разполага със съвременна 32-канална ЕЕГ апаратура, както и със специализиран софтуер за обработване на резултати. Основните й дейности включват разработване на изследователски проекти, финансирани от външни и вътрешни източници, както и организиране на семинари в областта на невронауките. Лабораторията е партньор по европейски изследователски проекти свързани с преработката на езикова информация и управлението на моторните движения. Тя организира и международна конференция по управление на движенията през 2004 г.

Лаборатория по изследване на ползваемостта на продукти и услуги (HiLab)
Директор: доц. д-р Морис Гринберг
Лабораторията по изследване на ползваемостта на продукти и услуги (HiLab) осигурява връзката на Центъра по когнитивна наука с бизнеса и особено със софтуерната индустрия. Лабораторията взаимодейства активно с фирми; в нея се провеждат приложни изследвания по тестване на софтуер, реклами и уеб-страници. Тя организира и редовен семинар за развитие на нови методи за изследване на ползваемостта и човеко-машинното взаимодействие. Лабораторията разполага с уникална за България апаратура за проследяване на движенията на очите (eye-tracker). Лабораторията спечели европейски проект за електронно обучение съвместно с фирми като Turbomeca.

Лаборатория по активно учене и критично мислене
Директор: ас. Милена Мутафчиева
Лабораторията по активно учене и критично мислене цели прилагането на когнитивната наука в образованието. Тя си сътрудничи с редица столични училища и изгражда мрежа от асоциирани с НБУ училища. Лабораторията провежда семинари по активни методи на обучение и критично мислене с учители и преподаватели, провежда тренинги по преподавателски техники, разработва нови методи на преподаване основани на когнитивните теории и изследва ефективността на различни методи на преподаване, провежда педагогически експерименти.

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ
В момента в центъра и лабораториите към него се работи по следните проекти:
• Механизми на зрителното възприятие на движение у човека (DFG-Germany);
• Свързаността при езиковата рехабилитация, Пета рамкова програма на ЕС (Лаборатория по невронауки)
• Сравнително изследване на езиковото развитие в детска възраст и умението за четене на четири езика, NATO Research programme. (Лаборатория по експериментална психология);
• Развитие на нови средства за развитие на българската детска реч, RSS (Лаборатория по експериментална психология);
• Зрението на човека: Психофизични изследвания за наличието и характеристиките на OFF-канал с вход от “сините колбички”, Wellcome Trust, UK;
• WELKOM: Work with E-Learning and Knowledge Operational Management, Leonardo da Vinci Programme (Лаборатория по ползваемост).
• EUROCOG: Интегриране на Централно и източноевропейски център по когнитивна наука в Европейското когнитивно изследователско пространство, Пета рамкова програма (Лаборатория по експериментална психология, Лаборатория по невронауки, Лаборатория по ползваемост, Лаборатория по активно учене и критично мислене);
• MIND-RACES: From Reactive Agents to Cognitive Embodied Systems, Създаване на роботи с очаквания, Шеста рамкова програма на ЕС (ЦИЕЦКН);
• RASCALLI: Създаване на Интернет агенти – персонални помощници на хората. Шеста рамкова програма на ЕС (ЦИЕЦКН);
• EYE-to-IT: Изследване на когнитивните процеси на преводачите. Шеста рамкова програма на ЕС (Лаборатория по невронауки);
• ANALOGY: Човекът като същество, способно да прави аналогии. Изследване на фундаменталните механизми на правенето на аналогии у хората и маймуните. Шеста рамкова програма на ЕС (Лаборатория по експериментална психология);
• EXREL: Опит за обяснение на същността, появата и разпространението на религиите. Шеста рамкова програма на ЕС (ЦИЕЦКН).

ИЗДАНИЯ
• Kokinov, B. (2005). Advances in Cognitive Economics, Sofia: NBU Press
• Kokinov, B., Hirst, W., eds. (2003). Constructive Memory. Sofia: NBU Press.
• Gentner, D., Holyoak, K., Kokinov, B., eds. (2001). The Analogical Mind: Perspectives from Cognitive Science. Cambridge, MA: MIT Press.
• Kokinov, B. (Ed.) (1999). Perspectives on cognitive science (Vol. 4). Sofia: NBU Press
• Holyoak, K., Gentner, D., & Kokinov, B. (Eds.) (1998). Advances in analogy research: Integration of theory and data from the cognitive, computational, and neural sciences. Sofia: NBU Press.
• Kokinov, B. (Ed.) (1997). Perspectives on cognitive science (Vol. 3). Sofia: NBU Press.
• Kokinov, B. (Ed.) (1996). Perspectives on cognitive science (Vol. 2). Sofia: NBU Press.
• Kokinov, B. (Ed.) (1995). Perspectives on cognitive science (Vol. 1). Sofia: NBU Press.

МЕЖДУНАРОДНИ КОНФЕРЕНЦИИ
Центърът по когнитивна наука е организатор и домакин на следните международни конференции, в които участваха най-известните учени в съответната област и които имаха широк отзвук в световната научна общност:
• Аналогия: интеграция на експериментални и теоретични изследвания (НБУ, София, 1997)
• Конструктивна памет (НБУ, София, 2003)
• Когнитивна икономика (НБУ, София, 2005)
Проведоха се и две международни конференции, чиито програмни съвети се ръководят от представители на Центъра:
• CONTEXT-05: Интердисциплинарна международна конференция по изследване на контекста (Париж, 2005)
• Dynamic Knowledge – международна конференция по динамиката на знанията (Сиена, 2005)

ОБЩЕСТВЕНИ УСЛУГИ
Две от лабораториите – HiLab (за изследване на ползваемостта) и лабораторията по активно учене и критично мислене - са създадени с цел приложение на когнитивната наука в практиката.
Лабораторията за изследване на ползваемостта е специализирана в тестването на уеб сайтове, реклами и софтуер. Услугите, които предлага на външни клиенти, са именно от тази сфера. Екипът на лабораторията (преподаватели и студенти от програмите “Психология”, “Когнитивна наука”, “Реклама”, “Графичен дизайн” и “Информатика”) разработва иновативни методи за изследване, които заедно с модерната апаратура осигуряват точни анализи и надеждни резултати. Лабораторията има сключени над 10 договора с клиенти – български компании и получава прекрасни отзиви за своята работа.
Лабораторията за активно учене и критично мислене е създадена с цел да подпомогне дейността на преподавателите; тя се занимава с обучение на обучаващи. Тя сътрудничи с редица училища, като провежда семинари за методи на активно учене, а след това организира срещи, на които участниците в семинарите докладват това, което са внедрили в практиката. Лабораторията способства за създаването на контакти и обмяната на опит между преподаватели от различни образователни институции.

(към съдържанието)

Център за изучаване на рисковете и сигурността

security@nbu.bg

ДИМИТЪР ТРЕНДАФИЛОВ ЙОНЧЕВ
Научно звание:
професор
Научна степен: доктор на науките
Основни изследователски интереси в областта на: теоретични и приложни проблеми на сигурността; разработване на теория за скритото присъствие; културна антропология; проблеми на принудата и насилието; геополитика
Национални и международни проекти:
Ръководител:
• програма “Демократична мрежа” (1995)
• “Отворено общество” (1996)
• програма “Леонардо да Винчи” (2001)
• Фондация за развитие на гражданското общество (1994 и 1996)
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
• от 1994 – Председател на фондация “Демокрация и сигурност”
• от 1990 до 1994 – Депутат, Председател и заместник-председател на Комисията по национална сигурност към Народното събрание
• от 1967 до 1990 – Офицер от Българската народна армия
• от 1984 до 1985 – Заместник-началник на катедра във ВА “Г.С.Раковски”
• от 1998 до 2001 – Ръководител на катедра във Варненски свободен университет
• от 2001 г. – Член на специализирания научен съвет към ВАК по управление в нематериалната сфера (обществен ред и сигурност)

ХРИСТО ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ
Научно звание:
доцент
Научна степен: доктор
Образование (къде е получено): висше юридическо – СУ “Св. Кл. Охридски”
Основни изследователски интереси в областта на:
национална и международна сигурност, международни отношения и международно право, политика и институции на сигурност, международни организации в сигурността
Национални и международни проекти:
Ръководител:
• Security Model of Republic of Bulgaria. Conceptual, Foreign Political and Dimensions. Project of Center for European Security Studies, University of Groningen, the Netherland, 1995
Изпълнител:
• Alternative Security Models of Republic of Bulgaria and the Change of Concerpt for Defens Sufficiency. НАТО 1998
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
• член и съосновател на Атлантическия клуб в България
• член на Дружеството за ООН в България

ЦВЕТАН ХРИСТОВ ПЕНЧЕВ
Преподавател
Научна степен:
доктор
Образование (къде е получено): висше – юридическо, СУ “Св. Кл. Охридски”
Основни изследователски интереси в областта на: международно право
Допълнителни изследователски интереси в областта на: национална и международна сигурност, класифицирана информация и контратероризъм
МЕТОДИЧЕСКИ ЦЕНТРОВЕ

Център за оценяване

co@nbu.bg

ОПИСАНИЕ:
Центърът за оценяване (ЦО) е специализирано научнометодическо звено в НБУ, което развива науката за оценяване и нейните приложни аспекти и предлага на факултетите съвременни форми за проверка и оценка на знанията и уменията на кандидат-студенти и студенти. ЦО подготвя и оценява кандидатстудентския Тест по общообразователна подготовка (ТОП) и общообразователните изпити за умения (ООИУ) по роден и чужд език и по компютърна грамотност; развива общата система за оценяване в университета, разработва методики по прилагане на стандарта за оценяване и извършва консултантска дейност в тази област.
Всяка година ЦО подготвя по 20 различни варианта на изпитни тестове, които следват обща структура. До този момент ЦО е разработил над 150 варианта на ТОП. Резултатите от всеки тестов изпит се обработват чрез специална електронна система. Данните се обработват допълнително и с помощта на специализиран софтуер за анализ на въпроси и тестове. Така се формира тестовият бал на кандидат-студентите.
Психометричните данни за отделните въпроси, субтестове и тестове се използват при конструирането на следващите изпитни варианти на ТОП, както и за следене на тенденциите в равнището на подготовка на кандидатите. Статистическите данни за отделните въпроси са част от широка информационна база за всеки въпрос. ЦО е разработил и изцяло компютризирана йерархична банка (база данни) от тестови въпроси, в която се съхраняват както самите задачи, така и информацията за всяка от тях. Чрез тази програмата се конструират и еквивалентни по структура и трудност варианти на ТОП.
Към настоящия момент ЦО осигурява методически и практически 28 задължителни общообразователни изпита за умения (ООИУ), които се провеждат като отделни процедури, на отделни изпитни дати. Това са изпити за умения по:
1. Български език – езикова култура
2. Български език – писане на академично есе
3. Български език – комплексен изпит
4. Работа с MS Office на РС или с МАС
5. Работа в Интернет и локална мрежа
6. Комплексен изпит по компютърни умения
5. Шест чужди езика – на равнища А1, A2, В1.1, В1.2 и В2.1 по Стандарта на Съвета на Европа
За осигуряване на тестовите материали, както и за проверката и оценка на изпитните работи на студентите, в ЦО е създадена система за събиране и структуриране на изпитни въпроси в тестови банки, за изработване на изпитни материали, както и за проверка и оценка на резултатите от различните изпити. Извършва се постоянна събирателска и преводаческа работа за осигуряване на необходимата документна база от учебни програми и помагала; материали от областта на тестологията (кодекси, конвенции, монографии, статии и др.)
ЦО работи с широк кръг от нещатни сътрудници – автори на тестови задачи, експертни оценители, проверители.
В ЦО се извършва и усилена работа по внедряването и поддържането на системата за текущо и семестриално оценяване в курсовете на НБУ. В тази посока Центърът участва в създаването на университетския Стандарт за учебните форми, учебните средства и оценката на знанията и уменията; подпомага с методически материали, семинари и консултантска помощ преподавателите на университета в прилагането на принципите на тестовото изпитване и формати; следи и анализира процеса на въвеждане на текущото и семестриалното многокомпонентно оценяване в НБУ.

ПРОЕКТИ:
УНИВЕРСИТЕТСКА МРЕЖА ЗА САМООЦЕНЯВАНЕ, АКРЕДИТАЦИЯ И АКАДЕМИЧНА МОБИЛНОСТ В ОБЛАСТТА НА СОЦИАЛНИТЕ НАУКИ
(международен проект, декември 1997 – декември 1999)
Проектът е финансиран от Комисията на Европейския съюз. В него участват 5 български университета, а от Нов български университет – Центърът за оценяване, деп. Публична администрация и деп. Когнитивна наука.
ПОДОБРЯВАНЕ ПРАКТИКАТА НА ОЦЕНЯВАНЕ ПОСТИЖЕНИЯТА НА СТУДЕНТИТЕ В НБУ
(вътрешен проект, февруари 1999 – март 2000)
Целите на проекта включват: установяване на единен подход към приема на студенти в НБУ, изграждане на структурен модел на процедурите (изпитни и неизпитни) за преход от базова към бакалавърска степен на обучение, регулиране на тестовата система за оценяване в НБУ, създаване на “жизнен цикъл на развитие на курсовете в базовата степен на обучение”, усъвършенстване на кредитната система в университета
УЧРЕДЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
(международен проект септември 1999 – юли 2001)
Целта на проекта е създаването на център за обучение, информация, консултация и съдействие на български фирми и организации за кандидатстване по проекти, финансирани от структурните фондове на ЕС.
ПОДГОТОВКА НА МЛАДЕЖИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ ЧРЕЗ ОБУЧИТЕЛЕН КУРС
(проект към фондация “Отворено общество”, февр. 2002 – септ. 2002 и февр. 2005 – септ. 2005)
Проектът има за цел да стимулира младежи от ромски произход в неравностойно положение да кандидатстват и да се обучават в Нов български университет, чрез рекламно-информационна и едомесечен обучителен кърс за повишаване на общообразователната подготовка, проверявана чрез кандидатстудентския тестов изпит на НБУ.
THE CREATION OF A EUROPEAN NETWORK FOR LANGUAGE TESTING AND ASSESSMENT – ENLTA
(международен проект, декември 2003 – декември 2005)
Проектът е иницииран от университета в Ланкастър и има за цел създаването на Европейска асоциация за езиково тестиране, която трябва да обедини учители, университетски преподаватели и експерти, занимаващи се професионално с тестове и други форми на езиково оценяване по език (като роден и като чужд).
КОМПЮТЪРНА БАЗА ОТ ДАННИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ТЕСТА ПО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА
(вътрешен проект, февруари 2004 – октомври 2004)
Целта на проекта е да се усъвършенства работата на Центъра за оценяване чрез разработването и прилагането на компютърна програма за управление на организирани и интегрирани бази от данни. Като краен резултат се предвижда създаването на бърз и удобен за работа софтуерен продукт, чрез който да се въвеждат всички характеристики на изпитните въпроси, да се правят конкретни и обобщени заявки за конструиране на тестови варианти, да се извличат справки, анализи и статистики.
WORK WITH E-LEARNING AND KNOWLEDGE OPERATIONAL MANAGEMENT (WELKOM)
(международен проект, октомври 2004 – септември 2007)
НБУ участва като партньор в проекта по програма Леонардо да Винчи на Европейския съюз.
Целта на участие е разработване и прилагане на методология за валидиране и тестване на система за e-learning.

ИЗДАНИЯ:
ТОП. Информационен бюлетин ’99. Примерни тестове по общообразователна подготовка
Ключ към успеха. Информационен бюлетин 1998-99. Примерни тестове
Ключ към успеха. Информационен бюлетин 2000-2001. Изисквания и примерни тестове
Примерни тестове за общообразователен изпит по руски език
Примерни тестове за общообразователен изпит по английски език
Кратко практическо ръководство за подготвяне и оценяване на изпитни материали, съставени от есе-въпроси
Особености при оценяването на есе
Препоръки за подготвяне на изпитни тестове
Кратко практическо ръководство за подготвяне на обективни тестове за проверка и оценка на постиженията на студентите в курсовете
Методика на тестовото и преподавателското оценяване

ОБЩЕСТВЕНИ УСЛУГИ:
По проекти и по конкретни договори с преподаватели от други висши училища и с правителствени и неправителствени организациии ЦО предлага платени услуги в следните направления:
Обучение на автори и оценители на изпитни задачи и тестове
Изготвяне на изпитни тестове за умения (по компютри, роден и чужд език и др.)
Изготвяне на тестове за способности, личностна ориентация и мотивация
Анкетни проучвания в различни области
Абонамент за web-модул за правене на тестове
Консултации за характеристиките на тестови задачи и формати
Редактиране,коректура и предпечатна подготовка на тестови варианти
Изготвяне и сканиране на чек-листове, листове за отговори, анкетни карти и др.
Отпечатване и размножаване на изпитни материали
Обработка и получаване на тестови балове
Отпечатване на протоколи
Изготвяне и анализ на психометрични характеристики на тестови задачи
Център за обучителни ресурси

cor@nbu.bg

ОПИСАНИЕ:
Центърът за обучителни е със статут на методически и информационен център в структурата на централната университетска администрация и е на академично подчинение на Зам.–ректора по научноизследователската дейност, а административно на Директора на ЦУА.
Основната му цел е да съдейства за повишаването на професионалната квалификация на преподавателите като ги обучава в използването на съвременни методи и техники на преподаване и работа с технически средства.
ЦОР се занимава с:
1. Създаване на информационна банка за съвременни преподавателски методи, техники и умения и раздел в библиотеката на НБУ по проблемите на преподаването, включително и електронни издания.
2. Създаване на курсове, програми и графици за обучение на преподавателите - аудиторно и дистанционно. Стандартизира преподавателските техники и умения.
3. Подпомагане на департаментите и преподавателите чрез осигуряването на достъп до разнообразни методики за преподаване.
4. Организира семинари по актуални въпроси на преподаването.
5. Подпомагане на преподавателите в подобряването на съществуващите и изготвянето на нови курсове, за гарантирано постигане на набелязаните в тях знания и умения.
6. Запознаване на новите преподаватели с политиката и философията на НБУ и с изискванията относно учебния процес.
7. Подбор и осигуряване на превод на чужда литература по проблемите на преподаването.
8. Привличане на лектори и специалисти по актуални теми на университетското преподаване и научните изследвания.
9. Поддържане на контакти с подобните центрове в други университети и сключване на договори за сътрудничество, консултации, обмяна на литература и методика.
10. Насърчаване на научни изследвания в областта на методите и техниките на университетско преподаване.

ПРОЕКТИ:
Проект по програма PHARE “Vocational Qualifications” - партньор.
ПУБЛИКАЦИИ:
Предстои публикуването на превод на книгата “147 метода за успешно преподаване”