отпечатай

Обща информация
През месец октомври 2013 година, екип от преподаватели и служители в Бакалавърска програма „Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството” – Албена на Нов български университет  бе поканен от Търговско-промишлена палата – Добрич да се включи в международен европейски проект по програма „Леонардо да Винчи“. Проектът „Алианс за отговорно и устойчиво управление на малки хотели и ресторанти” (RESPONS) е с продължителност 2 години - приключва през октомври тази година. Освен Търговско-промишлената палата – Добрич партньори на БП МХР – Албена са още ПД Проджект Дивелъпмънт ООД – Добрич и шест организации и фондации от Румъния, Полша, Франция, Германия, Италия и Испания.

още
Проект „Повишаване информираността на обществото за планираните действия, осигуряване на публичност на резултатите и насърчаване на диалога „Наука-бизнес”” на Министерството на образованието и науката.
Проектът „Наука и бизнес” стартира през 2011 г. по схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001/3.3-05-001 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

още


На 18 февруари 2013 г. НБУ спечели финансиране по оперативната програма на ЕС „Развитие на човешките ресурси“ с проекта „Подобряване на качеството на предлаганите от НБУ образователни услуги чрез създаване на система за частично електронно управление, периодично актуализиране на стандарти и въвеждане на продължаващо обучение за академичния и административен състав на университета“.

През академичната 2012/2013 г. НБУ беше за пореден, пети път партньор на Министерството на образованието и науката по проект „Студентски стипендии”, схема BG051РО001/4.2-06, съфинансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси  2007–2013 г.“ Проектът е в своята трета фаза след приключването на две фази – всяка с  продължителност от 2 учебни години.