отпечатай

Нови книги

www.bogdanbogdanov.net

«Четем текст от миналото, той има свой свят, но и аз имам свят. Интересува ме онзи свят, но ме интересува и моят свят. Затова разглеждам тези два свята отворено един към друг. Както е отворен и моят свят към света на другия анализиращ. Защото ние сме незавършени същества и не само имаме светове, но и ги правим. Което може да се каже и за света на текстовете, които анализирам. Той също не е завършил, щом като се занимаваме с него.» [Към ФОРУМA]НОВИ КНИГИ
Данъци и данъчно облагане. Емил Калчев. Цена: 15 лв.

Естествен е интересът към данъците от теоретична и практическа гледна точка, тъй като те са важна част от публичните и корпоративните финанси. Тук е изложена данъчната теория и практиката на облагането в България.
Учебникът е предназначен е за студенти от дистанционно и редовно обучение, както и за широк кръг читатели, желаещи системно и в пълнота да изучат тази сложна и интересна материя.

Големият дигитален обрат. Милад Дуеи. Цена: 15 лв.

Основният проблем днес е как да влезем в дигиталния свят, как да се адаптираме в една все по-доминирана от дигиталното реалност. Със своята книга Милад Дуеи ни помага в това начинание. „Големият дигитален обрат“ е опит за излагане на най-важните теми, по които новите информационни технологии налагат драстични промени в мисленето и практиката.
С тази книга стартира поредицата „Европа – разбирана и правена“, която е съвместен проект на Френското министерство на външните работи и европейските въпроси, на Френския институт в България и на Нов български университет. Наречена е на едноименната книга на проф. Богдан Богданов, Президент на Нов български университет. Целта на поредицата е да публикува на български език съвременни френски автори, да допринася за разпространението и популяризирането на най-новите научни открития, да поощрява прилагането на идеите в университетска среда и изграждането на мостове между изследователи от различни държави.
Поведенческа медицина. Боряна Пирьова. Цена: 17 лв. 

Книгата представя съвременните разбирания за обединението между биомедицинските и поведенческите науки; въз основа на медицината основана на доказателства, разясняване характеристиките на основни социално значими заболявания – артериална хипертония, захарен диабет и др.; основните здравни познания, мотивиращи здравно-ориентирано поведение; значението на основните рискови фактори за здравното състояние; принципи на здравословното хранене; взаимоотношението между наследственото предразположение и факторите на средата за развитието на болестност; принципите на поведенческата медицина, създаваща потенциал за превенция, диагностицирне, лечение и рехабилитация на болния човек; основата за изграждане на познания за психологическите проблеми и лечебните подходи при различни соматични и психосоматични заболявания.
Книгата има за цел да създаде критично отношение към методите на нетрадиционната медицина. Предназначена е както за студенти по психология, така и за широк кръг читатели, които биха желали да възприемат поведение за здравословен начин на живот.
Глобални пари и финанси. Светослав Масларов, Георги Маринов, Десислава Тошева-Георгиева, Диана Маринова, Ирена Николова. Цена: 20 лв. 

Учебникът е предназначен за курсове и дисциплини в областта на глобалните финанси и на световната икономика. Разглеждат се традиционни теми като валутен пазар и валутен курс, валутна политика и платежен баланс. Отделна глава е посветена на основните понятия в техническия анализ. На тази основа се очертават тенденциите в досегашната еволюция на глобалния финансов пазар и се изграждат главите, посветени на междудържавните политически структури в глобалните финанси международна парична система и Европейския паричен съюз. Учебникът приключва с обобщаваща глава за международните финанси на България, в която е направен конспективен преглед на особеностите им през трите исторически периода, през които преминава третата българска държава. Отразени са най-съвременните процеси, както и еволюцията на научната мисъл по тях. Неизбежно тук са включени и въпросите, възникнали при развитието на световната финансова и икономическа криза след средата на 2007 г.
Реч за естетиката и други есета. Пол Валери. 
Цена 10 лв.

"Идва миг, когато фигурата става толкова сложна, явлението изглежда тъй ново, че трябва да се откажем от намерението да ги обхванем в цялост и от стремежа да ги изразим чрез последователни величини. Къде учениците на Евклид са застинали в своята представа за формите? На каква; в която се прекъсва предполагаемата верижност, са се натъкнали? Тя бележи завършека на едно изследване, което човек се изкушава да възобнови, подмамен от доктрините на еволюцията. И не иска да си признае, че границата му може да е окончателна точка." 

Минало несвършващо. Съставител: Евгения Иванова. Цена: 16 лв.

Как мислим миналото - като наследство, класифицирано в архивите и музеите, или като съпътстващо ни битие, вменяващо решения, пристрастия, смисли? Как използваме миналото – като източник на самочувствие, или като заместител, запълващ някакви дефицити в това самочувствие? Какво помним и какво забравяме? Дали и доколко нашето „днес“ зависи от едно или друго струпване на спомени?
Авторите, опитали се да отговорят на тези въпроси, са преподаватели и студенти от три университета.


Теория на организацията. Кристиян Хаджиев. Цена 8 лв.

Учебникът „Теория на организацията“ съдържа основни теми, които характеризират в достатъчна степен сложния характер на управлението на икономически системи. Неговата структура и съдържание са съобразени както със съвременните изисквания за обучение по управленски дисциплини, така и с реалните потребности на бизнес практиката. Фокусът се поставя върху най-съществените характеристики на съвременните организации, новите организационни форми, добри практики и инструменти (модели) за проектиране на целево-адаптивни организации. В него се изясняват също така качествено нови концепции (парадигми), подходи и технологии за управление на промяната чрез проекти и осигуряването на устойчивост в управленския процес. 

Латински език. Мария Костова. Цена: 13 лв.

Учебникът „Латински език" е предназначен за студенти от специалностите право, история, философия, международни отношения, европеистика, политология, които изучават езика във факултативен или задължителен курс. Учебният материал съдържа много думи и термини от посочените области. И днес латинският език непрекъснато се използва в хуманитаристиката, естествените науки, търговските наименования и другаде. Съставят се юбилейни речи, доклади на международни научни форуми, официални писма, дипломи. Ако сега се нуждаем от английския език за обикновеното международно общуване, то както в английския, така и в другите европейски езици думите, носители на идеите за духовните ценности на народите на европейския континент, са изразени с езика на Платон и езика на Цицерон.
 


Европейският град през 21 век: къде сме ние? Съставител: Лилия Колова. Цена: 10 лв.

Градът винаги е бил символ на развитието - културно, политическо и икономическо. През 21 век, поставени в нови условия, градовете търсят новите начини за своето развитие. Успяват онези, които съумяват да разпознаят и съберат потенциала си в единна система - и да насочват системата с помощта на модерно, диалогично стратегическо планиране и управление. Там, където няма стратегия и политики, се намества хаосът и свързани с него частни интереси. Общото благо на гражданите на града бива заместено от опасни решения, свеждащи града до място за правене на пари или дори - за транзитиране от точка А до точка Б.
Къде е София в тази картина? Как се справя с жизнената си среда, с условията за работа и живеене, с привличането и задържането на инвестиции и талант? Дали следваните политики са онези, които дават резултат в условията на 21-ви век - или са остатък от остарелите схващания на 20-ти век? Има ли политики изобщо, или зад фасадата на своята ефективност администрацията просто импровизира?
Настоящото издание се опитва да даде отговори на поставените въпроси.
Теоретичен модел на политика за сигурност и граждански контрол в Република България. Йордан Бакалов. Цена: 17 лв.

Монографичното изследване „Теоретични модели на политика за сигурност и граждански контрол в Република България“ представя проблемите на изграждане на теоретичен модел на политиката за сигурност на Република България в условията на сложна, динамична и с трудно предвидими измерения среда на сигурност. В няколко основни части се разглеждат теоретичните и концептуалните принципи на политиката за сигурност, прави се анализ на средата на сигурност, както и проекция на сигурността в обозримото бъдеще. Моделът на политика за сигурност и граждански контрол е разгледан и практически, като основен елемент в програмите на политическите партии. 
Може ли един въпрос да ни даде усещането за свобода - така както твърди Сър Джон Даниел, нашият почетен доктор, който пръв проповядвал от лаптоп в уестминстърското абатство?
Дали нещата, които ни правят различни, са нещата, които ни правят добри? Дали се водим от обща мисия и обща ценностна система, достатъчно подвижна в единството си? Дали сме една общност, съставена от малки различни общности, в която живеем заедно? Носят ли различията на нашия университет положителния заряд, който може да превърне утопията в проект, а оттам във функционираща реалност, полезна за всички? Критичността ни породена ли е от любов? Можем ли да отстояваме ценностите си? 
прочети ощеВ. Университетски дневник -
вестник за събитията в НБУ. Материали се приемат на e-mail: mfadel@nbu.bg


НОВ БРОЙ


КНИЖАРНИЦА