отпечатай

Архив новини

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА на докторска дисертация на Йордан Ефтимов в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология

департамент “Нова българистика”

Тема на дисертационен труд “Проблеми на символизма в творчеството на Иван Андрейчин, Иван Грозев, Димо Кьорчев и Димчо Дебелянов”

Комисия в състав:
Доц. Пламен Иванов Дойнов, дфн (председател)
Проф. Михаил Димитров Неделчев
Проф. Цветан Кирилов Ракьовски, дфн
Проф. Валери Стоилов Стефанов, дфн
Проф. д-р Яни Михайлов Милчаков

08.11.2012 г., 13.00 часа
Корпус 1 - зала 131


« Назад