отпечатай

Услуги

 
Заемане за дома
Извършва се според правилата за заемане. Заетите документи могат да се връщат и по пощата или куриер. За дата на връщане се счита пощенското клеймо.
Адресиране на пратката:
Бюро "Заемна служба", библиотека
Нов български университет
ул. "Монтевидео" № 21
1618 София
Нагоре

Удължаване срока на ползване
Удължаване ползването на заета книга чрез функцията "Презаписване" в библиотечния каталог. Презаписването може да бъде отказано, ако има запазване на книгата.
Нагоре

Запазване на книга
Запазване на заета от друг читател книга чрез използване на функцията "Запазване" в библиотечния каталог. Ще получите съобщение, когато книгата бъде върната в библиотеката.
Нагоре

Попитай библиотекаря
Задаване на въпроси в реално време (Skype: NBU_Biblioteka) или чрез попълване на електронен формуляр за библиотечните ресурси и услуги за данни и факти в различни области на знанието. За получаване на отговор е необходимо изпращане на име и читателски номер.
Нагоре

Тематична библиография - поръчай онлайн 
Изготвяне на библиографски списък от заглавия (книги, статии и др.) по определена тема или възможност за използване на предварително подготвени тематични библиографии.
Нагоре

Редакция на библиографски списък - поръчай онлайн
Редактиране на списък с литература към курсова или дипломна работа, статия или дисертация в съответствие с предпочитан от вас библиографски стандарт.
Нагоре

Анализ на цитиране - поръчай онлайн
Услугата включва създаване на потребителски профили в библиографски информационни системи и асоцииране на автора с неговите публикации. Издирване на цитирания в интернет. Изготвяне на цялостен анализ, въз основа на събраната информация от библиографските бази и интернет. Предвидено е обучение на автора за работа с вече създадените профили в библиографските системи, добавяне на публикации, създаване на сигнализиращи имейли и умения за проследяване и анализ на цитиранията в бъдещето.
Нагоре

Доставка на книги и статии
Предоставяне на книги и статии от други библиотеки в страната и извън нея или електронна доставка на документи, чрез изпращане по имейл (в PDF файл) на статии от списания, вестници, сборници или глави от книги от колекциите на библиотеката на НБУ. Заявете онлайн, като изпратите данни за заглавието на имейл: library@nbu.bg.
Нагоре

Моите списания - поръчай онлайн
Изпращане по електронна поща на сканирани страници със съдържание на новополучени броеве от абонирани списания в библиотеката.
Съдействие от библиотекар
Ползване на база данни с консултация от библиотекар и оказване на съдействие при провеждане на информационно търсене по определена тема.
Нагоре
 
Покупка на литература
Предлагане на заглавия за:
Нагоре

Индексиране и рефериране на академични издания
- поръчай онлайн
Консултиране на редакционни колегии и автори за избор на подходящи електронни информационни ресурси (бази данни). Запознаване с условията и подпомагане при кандидатстването за рефериране и индексиране на издания на университета, департаменти и центрове.
Нагоре

Обмен на научни издания
- поръчай онлайн
Извършване обмен на научни издания с университети, институти, библиотеки, музеи и други. За популяризиране научните постижения на Нов български университет е необходимо заглавията да бъдат предоставени в библиотеката.
Нагоре

Актуализация на библиография към курс
Редактиране и обновяване на библиография с други заглавия от същите автори или нови издания в научната област. Заявете онлайн, като изпратите сигнатура, наименование на курс и списъка с литература на имейл library@nbu.bg.
Нагоре


Допълнителна информация:
  • за услугите "Заемане за дома" и "Удължаване срока на ползване" ще получите на бюро "Заемна служба", тел. 02 8110196, в. 1196;
  • за всички останали услуги ще получите на бюро "Справочно-библиографска информация", тел. 02 8110296, в. 1296;
  • за цените на всички видове платени услуги ще може да намерите в "Ценоразпис на услугите в библиотеката на НБУ".