отпечатай

Административни въпроси

Преподавателите в Нов български университет могат да бъдат редовни преподаватели – назначени с трудов договор от Ректора, след конкурс и избор от Академичен съвет, или хонорувани преподаватели – назначени от Декана на факултета, след избор от Факултетен съвет.
По отношение на преподавателската работа редовните и хоноруваните преподаватели се числят към един от трите факултета в НБУ, в които се провежда обучението на студентите - Факултет за базово образование, Бакалавърски факултет, Магистърски факултет.
По отношение на изследователската и творческата дейност редовните преподавателите работят към департаментите.


Работа с декан, ръководител на департамент, директор на програма

Брошура "Какво трябва да знаят хоноруваните преподаватели на НБУ"


Преподавателска заетост

Допълнителна натовареност на редовните преподаватели

Система на заплащане, отпуски, командировки

НБУ E-mail, визитни картички, университетски паркинг